VEŘEJNÁ DESKA OBCE
ZLATÁ KORUNA

  Znak obce Zlatá Koruna


INFORMACE, KTERÉ OBEC ZLATÁ KORUNA ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Adresa: Obec Zlatá Koruna, pošta Český Krumlov 381 01

Důležitá sdělení, Důvod založení subjektu, Organizační struktura, Obecní úřad, Poskytování informací, Platné vyhlášky obceDůležitá sdělení

STAVBA NOVÉHO MOSTU VE ZLATÉ KORUNĚ
(most ev. č. 1596-001)

Ve středu dne 25. 5. 2005 proběhlo předání staveniště stavební firmě JHP mosty s r. o., která zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovitele s nabídkovou cenou 26 209 216,- Kč bez DPH. Investorem této stavby je Jihočeský kraj.

Co se týká propojení obou břehů po dobu výstavby, podařilo na poslední chvíli dohodnout takové řešení, které je pro průjezd obcí řešením, které přinese nejméně komplikací. Stávající doprava bude zachována po celou dobu výstavby a bude obsahovat dle sdělení vybrané firmy pouze dvou maximálně tří denní úplnou uzavírku, při níž dojde k přesunu současného mostního provizoria 11 metrů směrem proti proudu.

Termín pro úplnou uzavírku, kdy dojde k přesunu mostního provizoria je určen na 20. - 22. června 2005. (tj. pondělí, úterý, středa)

- Starosta obce Zlatá Koruna Milan Štindl -


Důvod založení subjektu

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem (Hlava sedmá ústavního zákona č.1/1993 Sb. Ústava ČR).

Činnost obce vychází ze zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplnění. Obcí je obec, ve které do počátku účinnosti zákona ČNR č.367/1990 Sb. působil místní národní výbor. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Do samostatné působnosti patří zejména:
schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění,
hospodaření s majetkem obce,
poskytování a přijímání darů,
sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů,
zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich rušení,
rozhodování o účasti obce v obchodních společnostech a v nadacích,
stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona
vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti,
rozhodování o vyhlášení místního referenda a realizace jeho výsledků,
uzavírání dohod o změně hranic obce (§16 odst. 1 zákona č.36/1960 Sb., o územním členění státu ve znění pozdějších předpisů),
volba, zřizování a ustanovování orgánů obce,
rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí a ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem,
úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy,
místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování městské policie, s výjimkou rozhodování o přestupcích,
správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce,
čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou,
odvádění a čištění odpadních vod,
ukládání sankcí podle zák. ČNR č.367/1990Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
udělování čestného občanství obce,
udělování cen obce.

Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Obecnímu zastupitelstvu nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti, s výjimkou schvalování územně plánovací dokumentace sídelních útvarů a zón.


Organizační struktura

Obecní zastupitelstvo (volební období r. 2002 - 2006) - členů
. . .

Obecní zastupitelstvo zřídilo tyto komise a výbory:

FINANČNÍ VÝBOR: předseda - Jaroslava Plánská
  členové - František Daněk, Liběna Vávrová

KONTROLNÍ VÝBOR: předseda - Jiří Valvoda
  členové - Mgr. Marta Kučerová, Helena Kukačková

STAVEBNÍ KOMISE: předseda - Ladislav Krch
  členové - ing. Pavel Štindl, ing. Martin Veis, Mgr. Marta Kučerová, Jaroslava Plánská

SOCIÁLNÍ KOMISE: předseda - Anna Šustrová
  členové - Jiří Šesták, Růžena Moučková, Jiří Bauer

POVODŇOVÁ KOMISE: předseda - Milan Štindl
  členové - František Daněk, Mgr. Marta Kučerová, Růžena Moučková, Antonín Haniš


Obecní úřad

Starosta   Milan Štindl
Hospodářka   Jiřina Postlová
Matrikářka   ing. Jaroslava Bednářová

Úřední dny: Pondělí, Středa

Pracovní doba:
od 7.00 hod - 17.00 hod

Telefon:

Obecní úřad
+420 380 743 119
Fax
+420 380 743 223
 e-mail
ou@zlatakoruna.cz 


Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Informace vztahující se k působnosti obecního úřadu jak na úseku státní správy, tak samosprávy, poskytují jednotlivá pracoviště podle své činnosti. V případě, že se jedná o obsáhlejší informaci, musí být žádost podána písemně. Za podání informací bude účtována úhrada ve výši odpovídající nákladům spojených s vyhledáním informace, pořízením fotokopie a odesláním informace žadateli. Informace bude vydána po zaplacení úhrady za poskytnutí, případně zálohy:

Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví starosta obce dle sazebníku.
Mzdové náklady - při pořizování delším než 30 minut
50,- Kč za každou započatou hodinu práce 1 zaměstnance

Materiálové náklady - za každý list pořizované fotokopieA4 jednostr.2,- Kč
   A4 oboustr.3,- Kč
   A3 jednostr.3,- Kč
   A3 oboustr.5,- Kč
  - nosiče dat (disketa, CD apod.)nákupní cena nosiče

Doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce Zlatá Koruna č. 3027241/0100 u Komerční banky v Českém Krumlově před podáním informace.

Pokud bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č.368/1992Sb., o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek.

Stížnosti, petice
Centrální evidence stížností a petic je vedena na sekretariátu Obecního úřadu.

Sbírky zákonů
Jsou k nahlédnutí na sekretariátu Obecního úřadu.

Usnesení obecního zastupitelstva
Jsou k nahlédnutí na sekretariátu Obecního úřadu.

Žádosti se podávají písemně sekretariátu obecního úřadu, zde se také předkládají návrhy a podněty a jiná dožádání.

Podání opravného prostředku proti rozhodnutí obecního úřadu
Rozhodnutí vydaná ve správním řízení se zasílají poštou. Pro případ podání odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu nejsou stanoveny žádné formuláře. Podání se učiní volnou písemnou formou ve lhůtě uvedené v rozhodnutí - část poučení pro podání odvolání. Odvolání se podává vždy písemně nebo přímo do protokolu. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.

Postup při podání
Podání učiněná písemně a doručená poštou jsou zapsána do knihy došlé pošty a přidělena příslušnému pracovníkovi k vyřízení. Písemná podání předaná osobně podatelně úřadu jsou také zapsána do knihy došlé pošty a na žádost občana je mu převzetí písemnosti potvrzeno. Podání učiněná do protokolu jsou zapsána do příslušného protokolu a občan obsah podání potvrdí svým podpisem. Ústní podání do protokolu lze činit v úředních dnech na příslušných odborných pracovištích.

Správní řád stanoví obecnou lhůtu pro vyřízení podání. V jednoduchých věcech, zejména lze -li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví -li zvláštní právní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30ti dnů od zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60ti dnů. Nelze -li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30ti, popřípadě 60ti dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit.

Stížnosti, jejichž charakter nevyžaduje odborná vyjádření nebo místní šetření, musí být vyřízeny do 10 dnů od doručení. Ostatní stížnosti musí být vyřízeny do 30 dnů od doručení. Tyto lhůty mohou být překročeny v případech, kdy to vyžaduje složitost stížnosti, a to se souhlasem starosty obce.

Petice musí být vyřízena do 30ti dnů od jejího převzetí.

Žádost o informace ( ve smyslu zákona č.106/99Sb. o svobodném přístupu k informacím) musí být vyřízena do 15 ti dnů od přijetí žádosti nebo od jejího upřesnění ( nebo musí být v této lhůtě vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace). Tato lhůta může být ze zákonem stanovených důvodů prodloužena, nejvýše však o deset dní. V souladu se zákonem je v roce 2000 lhůta pro poskytnutí informace 30 dnů od přijetí žádosti o informace nebo od jejího upřesnění, přičemž může být v tomto roce prodloužena o 20 dnů. V roce 2001 je lhůta pro poskytnutí informace 22 dnů od přijetí žádosti o informace nebo od jejího upřesnění, přičemž může být v tomto roce prodloužena o 15 dnů.

Lhůty k vyřízení ostatních písemností, pokud nejsou upraveny zvláštními předpisy, jsou 10 dnů ode dne doručení v jednoduchých věcech a 30 dnů ode dne doručení v ostatních případech.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0