VEŘEJNÁ DESKA OBCE
VĚTŘNÍ

Znak obce Větřní

Obec Větřní podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím který nabyl účinnosti dnem 1.ledna 2000, z v e ř e j ň u j e následující informace :


Adresa Obce Větřní : Větřní č. 191, 382 11 Větřní
Adresa Obecního úřadu Větřní : Větřní č. 191, 382 11 Větřní

Získat informaci, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání, anebo obdržet rozhodnutí lze na adrese : Obecní úřad Větřní, Větřní 191, 382 11 Větřní

Žádost o poskytnutí informace lze podat tímto způsobem :
1) ústně nebo písemně na adrese obecního úřadu
2) telefonicky u obecního úřadu na telefonních číslech 732 373, 732 225

přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obec jedná a rozhoduje :
zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
správní řád - zákon č. 71/1967 Sb.
zákon o poskytování informací č. 106/1999 Sb.

sazebník úhrad za poskytování informací :
náklady spojené s vyhledáváním informací 135,-Kč/ l hod.
opatření technických nosičů dat 20,- Kč
kopírování dokladů 3,- Kč/ za 1 stránku
poštovné - doporučená zásilka 25,- KčV ý r o č n í z p r á v a
Obce Větřní
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
za r. 2004


I.

Zpracování výroční zprávy o poskytování informací ukládá orgánům územní samosprávy

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva se zpracovává za předcházející kalendářní rok a musí obsahovat tyto údaje :

a) počet podaných žádostí
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona


II.

ad a) - počet podaných žádostí - celkem 0
Podané žádosti byly vyřízeny v souladu se zákonem ve lhůtě 15 dnů od přijetí podání, poskytnutím žádané informace.

ad b - e) počet podání - celkem 0


III.

Úhrada za poskytnutí informací :

Vzhledem k nulovému stavu podaných žádostí, nebyly obecním úřadem účtovány žádné úhrady.Ve Větřní dne 21.1.2005
Zprávu vypracoval: Marie Jiříčková, tajemník OÚ
Petr Laisek,
starosta obce

S výroční zprávou seznámena RO dne: 24.1.2005, usnesením č.010/2005

Vyvěšeno: 27.1.2005
Sejmuto: 21.2.2005


OBSAH :

1/Orgány obce
2/Organizační členění obecního úřadu
3/Seznam platných vyhlášek obce
4/Regionální svazek obcí "VLTAVA"


ad 1/ Orgány obce

Zastupitelstvo obce

Rada obce : Petr Laisek - starosta, Josef Pirný - místostarosta, další členové rady: MUDr. Jaroslav Vojtíšek, Zdeněk Duffek a Jiří Kubík

Výbory zastupitelstva obce:
Kontrolní výbor : Mgr. Bc. Antonín Krák - předseda, členové: Josef Kánic, Ing. Alexandra Lojdová, Ing. Romana Vaclíková a Ing. Pavel Štindl
Finanční výbor : Ing. Lubomír Klouda - předseda, členové: Bohumír Šimek, Miluše Bláhová, Jana Candrová, Ing. Lubomír Lojda

Komise rady obce :
Komise grantu mládeže : Josef Pirný, Daniel Pražma, Otakar Dvořák, Milan Mikeš, Mgr. Dagmar Kopačková
Komise sociálně-zdravotní : Arnošt Perník, MUDr. Jaroslava Vaníčková, Otakar Paukner, Zdeňka Šimková, Miloslava Jarošová
Komise pro publikační a dokumentační činnost : Ing. Lubomír Klouda - šéfredaktor, členové redakční rady: Zdeněk Duffek, Mgr. Jana Říhová, Lenka Pfefrlová ml. Mgr. Marie Janoušková, Jiří Vávra
Komise klubu důchodců : Kristina Prilipínová, Jitka Bláhová, Hana Valvodová
Komise povodňová : Petr Laisek, Josef Pirný, Marie Jiříčková

Usnesení zastupitelstva obce : uloženy na obecním úřadě u tajemníka OÚ


ad 2/ Organizační členění obecního úřadu

starosta obce : Petr Laisek - starosta@obecvetrni.cz
místostarosta : Josef Pirný
tajemník : Marie Jiříčková - tajemnik@obecvetrni.cz

Odbory :
odbor finanční a vnitřních věcí - vedoucí odboru Irena Alešová
odbor výstavby, dopravy a životního prostředí - vedoucí odboru Daniela Vlášková - vystavba@obecvetrni.cz
odbor správy majetku - vedoucí odboru Miroslav Vrábel - majetek@obecvetrni.cz
odbor sociálních věcí a matriky - vedoucí odboru Blanka Cimlová - matrika@obecvetrni.cz
odbor rozpočtu - vedoucí odboru Eva Mestančíková - rozpocet@obecvetrni.cz

obecní knihovna : knihovnice Marie Janoušková - knihovha@obecvetrni.cz


Úřední hodiny obecního úřadu :
pondělí - úterý10,00 - 15,45
středa10,00 - 17,00
čtvrtek10,00 - 15,30
pátek10,00 - 14,00
polední přestávka : pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 11,30 - 12,00 hod; středa - 11,30 - 12,30 hod.

Telefonní čísla obecního úřadu Větřní
380 732373, 380 732225 i fax, 380 732491

Další e-mailové adresy :
hospodar@obecvetrni.cz, poplatky@obecvetrni.cz, pokladna@obecvetrni.cz, byty@obecvetrni.cz

Sbírky zákonů : uloženy na obecním úřadě u tajemníka OÚ


3/ Evidence platných právních předpisů obce Větřní

číslo název datum schválení datum nabytí platnosti datum nabytí účinnosti datum pozbytí platnosti
1 Jednací řád zastupitelstva obce 28.6.1999      
7 OZV O zachování veřejného pořádku, klidu, zejména nočního   15.10/92 15.10.1992  
11 OZV O dani z nemovitosti 20.1.1994 26.1.1994 26.1.1994  
15 OZV Fond bydlení 19.6.1995      
17/97 OZV Územní plán obce Větřní 20.10.1997 7.11.1997 7.11.1997  
18 OZV O místním polatku za provozovaný VHP 23.3.1998 1.4.1998 1.4.1998  
19/98 OZV Doplnění OZV o místním poplatku za provozovaný VHP 14.9.1998 1.10.1998 1.10.1998  
20/99 OZV Změna č. 1 ÚPnSÚ obce Větřní 8.4.1999 24.4.1999 24.4.1999  
21 OZV O pohybu zvířat na veřejných prostranstvích 13.3.2000 31.3.2000 31.3.2000  
23 Jednací řád rady obce 27.11.2000      
24 OZV Změna č. 2 ÚPnSÚ obce Větřní 25.6.2001 11.7.2001 11.7.2001  
27 Řád veřejného pohřebiště 20.5.2002 6.6.2002 6.6.2002  
28 OZV Změna č. 3 ÚPnSÚ obce Větřní 10.6.2002 26.6.2002 26.6.2002  
rok 2003
číslo název datum schválení datum nabytí platnosti datum nabytí účinnosti datum pozbytí platnosti
1/03 OZV O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny 22.9.2003 7.10.2003 7.10.2003 31.12.2004
2/03 OZV O zrušení Požárního řádu 22.9.2003 7.10.2003 7.10.2003  
3/03 Nařízení RO zrušení vyhlášky č. 22 O udržování čistoty veřejných prostranství 1.9.2003 16.9.2003 16.9.2003  
4/03 OZV Změna č. 4 ÚPnSÚ obce Větřní 23.9.2003 8.10.2003 8.10.2003  
5/03 OZV O místních poplatcích 15.12.2003 1.1.2004 1.1.2004  
rok 2004
číslo název datum schválení datum nabytí platnosti datum nabytí účinnosti datum pozbytí platnosti
1/04 OZV O místních poplatcích 22.3.2004 15.4.2004 15.4.2004  
2/04 OZV O zrušení OZV č. 1/2003 20.12.2004 1.1.2005 1.1.2005  


ad 4/ Regionální svazek obcí "VLTAVA"

Název : Regionální svazek obcí "VLTAVA"
Sídlo : Větřní 191, 382 11 Větřní
IČO : 708 62 168
telefonické spojení : 380 732373, 380 732225
e-mailová adresa : starosta@obecvetrni.cz

Předmět činnosti : Vytváření organizačních a materiálních podmínek pro zajištění plnění povinností členských obcí plynoucích z § 14 odst.1 písm. n,p,r, zákona o obcích.

Regionální svazek obcí byl registrován Okresním úřadem v Českém Krumlově dne 25.5.2000.

Členské obce RSOV :
Bohdalovice, Brloh, Český Krumlov, Dolní Třebonín, Holubov, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Mirkovice, Mojné, Nová Ves, Přídolí, Přísečná, Srnín, Světlík, Větřní, Zlatá Koruna, Chlumec

Orgány RSOV :
Představenstvo :  předseda : Petr Laisek, Obec Větřní
1.místopředseda : Miloš Michálek, Město Český Krumlov
2.místopředseda : Libor Lev, Obec Brloh
členové : Pavel Ševčík, Obec Dolní Třebonín; Milan Štindl, starosta obce Zlatá Koruna
Dozorčí rada : předseda : Josef Pirný, Obec Větřní
1. místopředseda Jaroslav Kellinger, starosta obce Světlík
člen : Miroslav Červ, starosta obce Kájov


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 : TOPlist 0