INFORMACE STAVEBNÍHO ÚŘADU,
které obec KŘEMŽE zveřejňuje na své Úřední desce

působnost
Stavebního úřadu:
obce Křemže, Brloh, Holubov, Nová ves
adresa: Stavební úřad Křemže,
Náměstí 35, 382 03 Křemže
vedoucí: Václav Bürger
tel.: +420 380 741 192
e-mail stav.urad@kremze.terms.cz

 


Stavební úřad Křemže informuje

S jarním obdobím se jako každý rok silně zvyšuje stavební aktivita. Zima je obdobím přípravy, jak už po stránce zajištění projektové dokumentace, tak po stránce stavební připravenosti, nákup materiálu, zajištění dodávek a subdodávek stavebních prací apod. Trochu se ale v tom shonu pozapomíná, že k vyřízení stavebního povolení, bez kterého nelze stavbu zahájit, je zapotřebí určitého času, se kterým by měl stavebník počítat. Nestačí pouze vyplnit žádost, kterou stavebník obdrží na stavebním úřadě, a přiložit projektovou dokumentaci, ale že je nutné si uvědomit, že zrealizování stavby je závislé také na vyjádřeních a odborných stanoviscích dotčených orgánů státní správy, správců sítí apod. Bez těchto dokladů, které stavebník musí často z jeho hlediska dost obtížně obstarat, nelze stavební řízení zahájit. Vyřízení stavebního povolení má svézákonné lhůty a stavebník musí počítat s určitou časovou rezervou před vlastním zahájením stavby.

Pracovníci stavebních úřadů mají za povinnost řádně se seznámit s projektovou dokumentací včetně přiložených vyjádření a stanovisek, která musí být v souladu s povolenou stavbou. Lhůta, kterou ze zákona stavební úřady mají k prostudování a posouzení PD, je 30 dní. Pak teprve následují zákonné lhůty k vyřízení stavebního povolení, územního rozhodnutí, apod. Ve stavebním povolení je vždy uvedena lhůta k dokončení stavby. Pokud stavebník nestihne stavbu v termínu dokončit, má možnost a povinnost požádat stavební úřad o prodloužení této lhůty. Po skončení stavby požádá stavebník stavební úřad o kolaudaci, bez které nelze stavbu používat.

Stavební úřad připomíná, že i stavby přípojek na veřejné rozvodné sítě podléhající stavebnímu povolení musí být před započetím užívání zkolaudovány. V našem regionu jsou to v poslední době především přípojky plynové. Znovu tedy vyzývá stavební úřad všechny, kdo nemají provedenou kolaudaci plynové přípojky a s ní spojených plynových instalací a hodlají plynové topení používat, že se vystavují sankcím dle §105 stavebního zákona, kde v odst. 3 písm. b) je výše postihu vyčíslena částkou od 25. 000, - do 50. 000, -Kč

-JK-© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0