Ostatní vyhlášky a informace, které obec KŘEMŽE zveřejňuje
na své Veřejné desce

Obec Vrábče - OZNÁMENÍ
Ve Vrábči dne 30.5.2000


Obec Vrábče oznamuje ve smyslu §22 odst.1 a 2 zákona. č.50/1976 Sb., v platném znění zákona 83/98 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), že byla zpracována změna č.6 a 7 územního plánu sídelního útvaru Vrábče. Zpracovatelem této územně plánovací dokumentace je Architektonický atelier ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice.

V souladu s § 22 odst.1,2 a 4 stavebního zákona upozorňujeme dotčené orgány státní správy, právnické a fyzické osoby a vlastníky dotčených pozemků, že případné připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 15 dnů od posledního dne vystavení.

Termín vystavení začíná dnem 15.června 2000, na dobu 30 dnů.

Změna územního plánu Vrábče se týká výstavby zahradních domků u zastávky a doplnění RD v téže lokalitě viz. výkresová část, je připravena k nahlédnutí na OkÚ-ref .RR v úřední dny, pondělí a středa od 8.00-17.00 hodin a na OÚ Vrábče v úřední den středa od 7.00-18.00 hodin.

K později podaným připomínkám nebude přihlédnuto!

František Ohrazda
starosta obce© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 1. června 2000 : TOPlist 0