INFORMACE, KTERÉ OBEC NOVÁ VES ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Nová Ves

Obecně závazná vyhláška č. 3


kterou se stanovují závazné části územního plánu sídelního útvaru NOVÁ VES.

Obecní úřad Nová Ves vydává v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších novel tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část první

Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky

1. 

Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu sídelního útvaru Nová Ves schváleného zastupitelstvem obce Nová Ves dne 12.3.1998.

2. 

Vyhláška stanovuje základní zásady, závazné regulativy (koncepci) územního rozvoje sídla, funkční a prostorové uspořádání území, základní podmínky pro umisťování staveb. Vymezuje územní systém ekologické stability a veřejně prospěšné stavby.

3. 

Řešení územního plánu, která nejsou obsažena v závazných regulativech, se považují za směrná.


Článek 2
Rozsah platnosti


Vyhláška platí pro katastrální území Nová Ves vymezeném na výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 10 000.

Článek 3
Cíle vyhlášky

1. 

Účelně využívat řešené území, regulovat stavební činnost tak, aby zájmy fyzických a právnických osob nebyly v rozporu s dlouhodobými záměry obce jako celku.

2. 

Zachovat historický obraz sídla.

3. 

Chránit a zlepšovat životní prostředí v řešeném území.


Článek 4
Vymezení pojmů

Na území obce jsou rozlišovány:
1. 

Plochy urbanizované - plochy zastavěné nebo určené k zastavění

1.1. 

Plochy pro bydlení

1.2. 

Smíšené zóny pro bydlení a občanskou vybavenost (lokální vestavěné občanské vybavení a služby)

1.3. 

Smíšené zóny pro občanskou vybavenost a bydlení (převažující občanská vybavenost s možností bytů pro obsluhu)

1.4. 

Plochy pro občanskou vybavenost (s vlastním plošným rozvojem)

1.5. 

Plochy pro občanskou vybavenost sportovního charakteru (urbanizované)

1.6. 

Plochy pro občanskou vybavenost - veřejnou zeleň (urbanizované)

1.7. 

Plochy pro místní výrobu, sklady a technická zařízení

1.8. 

Plochy pro zemědělské hospodaření

1.9. 

Plochy rezervní, jež budou využity až po vyčerpání ploch navržených k rozvoji

2. 

Plochy neurbanizované - ostatní části území


Část druhá

Celková koncepce rozvoje sídelního útvaru

Článek 5
Základní tendence rozvoje sídelního útvaru

1. 

Urbanistická koncepce budoucího rozvoje obce Nová Ves využívá příznivě prostorové podmínky pro zvyšování celkového významu obce, ležící v chráněné krajinné oblasti a na hranici CHKO Blanský les.

2. 

Základním východiskem pro celkovou stabilizaci a rozvoj sídla je rozvoj terciální sféry zejména rozvoj občanské vybavenosti a služeb pro cestovní ruch. V souladu s tímto vývojem je žádoucí podporovat rozvoj živností, řemesel, případně místní výroby.

3. 

Stabilizace a rozvoj obce jsou dále podmíněny vytvářením podmínek pro rozvoj bydlení trvale bydlícího obyvatelstva.


Článek 6
Rozhodující úkoly

Pro postupné naplňování celkové strategie budoucího rozvoje je třeba:
1. 

Vytváření příznivých podmínek pro novou výstavbu rodinných domů jako předpoklad stabilizace trvalého obyvatelstva resp. jeho migrace.

2. 

Modernizace dnešního občanského vybavení a jeho doplnění o nová zařízení obchodu a služeb.

3. 

Vytváření podmínek pro rozvoj pracovních příležitostí.

4. 

Zajištění podmínek rozvoje cestovního ruchu a rekreace rozšířením ubytovacích kapacit různého standardu a zkvalitnění služeb cestovního ruchu.

5. 

Systematické uplatňování návrhu územního systému ekologické stability při využívání neurbanizovaných částí katastrálního území obce.


Článek 7
Prostorová struktura sídelního útvaru

1. 

Dominantním rozvojovým prostorem jsou koncentrovaněji urbanizované plochy v centrální části sídelního útvaru, které soustředí převážnou část rozvojových funkcí - bydlení, občanskou vybavenost a služby.

2. 

Východní část sídla se považuje za prvek sídelní struktury obce, ve kterém se předpokládá modernizace a rekonstrukce zemědělského areálu včetně ozelenění. V zemědělském areálu bude uplatněn estetický požadavek na zaclonění mechanizovaného seníku vysokou zelení.

3. 

Z hlediska prostorového uspořádání byl v návrhu kladen důraz na využití zastavěného území (proluky). Nová zástavba je situována v minimálním rozsahu v severní a západní části sídla.

4. 

Mimo urbanizované území se počítá pouze s úpravami současného stavu objektů bez rozvoje nové zástavby.

5. 

Doplnění veřejné zeleně bude uplatňováno při úpravách komunikací např. formou výsadby alejí, rovněž tak v blízkostí nově vybudovaného rybníka.


Článek 8
Základní principy urbanistické koncepce

1. 

HIavním principem urbanistické koncepce obce je zachování stávající struktury zástavby s cílem zvyšování kvality obytného prostředí.

2. 

Rekonstrukce a modernizace stávajícího zemědělského areálu jako možnost zachování nebo zvýšení počtu pracovních příležitostí.

3. 

Navržení dostatečného počtu ploch pro podnikatelskou činnost a občanskou vybavenost, rovněž jako nástroj zvýšení zaměstnanosti v samotném sídle a zmenšení počtu dojíždějících za prací.

4. 

Podmínkou vytváření příjemného prostředí centrální zóny je řešení tzv. „parteru sídla" úprava veřejných prostranství, zajištění odděleného a bezpečného prostoru pro pěší, cyklisty, (chodníky, cyklistické stezky, zpevněné plochy), doplněné o prvky zeleně s místy pro odpočinek.


Část třetí

Závazné regulativy uspořádání území

Článek 9
Závazné regulativy uspořádání území:

1. 

Území sídla je členěno na funkční plochy. Objekty a činnosti, které neodpovídají funkčnímu využití určené zóny nebo plochy, nesmí být na této ploše umisťovány.

2. 

Pokud se ve vymezené zóně vyskytují neodpovídající objekty a činnosti, budou postupně omezovány a odstraňovány v souladu s navrženým funkčním využitím dané zóny nebo plochy.

3. 

Výškové uspořádání nových staveb musí odpovídat dosavadnímu charakteru zástavby. Výška staveb je regulována navrženými limity.

4. 

Území, řešená jako územní rezerva, lze zastavovat až po naplnění území určených k zástavbě min. ze 75 %.

5. 

Výjimku může v mimořádných a odůvodněných případech schválit obecní zastupitelstvo na doporučení stavebního úřadu.

6. 

Architektonické zásadu pro výstavbu:

 • stavební čára se musí přizpůsobit starší zástavbě
 • směrná výška staveb 1 - 2 nadzemní podlaží, hospodářské budovy max. 6 m
 • půdorys objektů se doporučuje obdélníkový se šířkou průčelí do 9 m
 • střechy symetrické sedlové, nebo polovalbové o sklonu 40° - 45°
  dtto u vedlejších a hospodářských budov se sklonem 30° - 35°
 • krytiny skládané keramické, betonové nebo z lepenkového šindele barvy červenohnědé, nebo tmavé
 • okenní otvory obdélníkové na výšku, alespoň se svislým členěním, v podkroví jsou vhodnější okna menších rozměrů než v přízemí
 • vnější omítky hladké, světlejších odstínů (nevhodný je brizolit), na fasády nepoužívat glazované a umělé obklady
 • zábradlí dřevěné se svislým členěním
 • oplocení nejlépe dřevěné plaňkové v kombinaci s nízkou podezdívkou a pilířky z kamenného zdiva nebo betonu
7. 

Limity využití území podle jednotlivých funkčních ploch (bydlení, občanská vybavenost, plochy pro místní výrobu, sklady a technická zařízení, plochy pro zemědělské hospodaření) a grafické vymezení jsou uvedeny ve výkresu Limity využití území funkčních ploch v měřítku 1 : 2000.


Článek 10
Plochy pro dopravu

1. 

Plochy pro dopravu představují plochy pozemních komunikací, plochy pro veřejná parkoviště motorových vozidel, autobusové zastávky, pěší zóny a veřejná prostranství.

2. 

Základní komunikační systém se nemění. Jedná se pouze o doplnění sítě místních komunikací a zlepšení jejich stávajících parametrů. Zkvalitňuje se úpravami příčných profilů a rekonstrukcemi povrchů stávajících komunikací.

3. 

Autobusové zastávky budou umístěny dle výkresové dokumentace.

4. 

Doprava v klidu se zajišťuje úpravami stávajících parkovišt' a výstavbou nových dle hlavního výkresu urbanistického návrhu.

5. 

Parkování vozidel hostů nových zařízení je řešeno na jejich pozemcích.

6. 

Parkování a garážování vozidel trvalých obyvatel je možné jen na vlastních pozemcích rodinných domů nebo na odstavných plochách uvnitř obytné zóny.


Článek 11
Technická vybavenost

Plochy technické vybavenosti jsou plochy pro stavby a zařízení pro energetiku, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zásobování teplem a pro spoje.

Energetika

Pro energetiku je stanovena koncepce zásobování elektrickou energií nebo propanbutanem. Postupně odbourávat vytápění tuhými fosilními palivy.

Nové trafostanice budou napojeny vzdušným vedením 22 kV na betonových stožárech.

Stávající trafostanice (TS) budou postupně podle potřeby rekonstruovány a osazeny odpovídající technologií podle toho, jak se budou postupně vyvíjet nároky na spotřebu elektrické energie.

Nová výstavba NN se předpokládá pouze zemním kabelovým vedením, stejně tak stávající vzdušné vedení NN se bude postupně rekonstruovat a nahrazovat zemním kabelovým vedením.

U nové výstavby elektrických zařízení je nutno respektovat ochranná pásma VN, NN a trafostanic.

Stávající zařízení energetiky bude plně respektováno dle zákona č. 222/94 Sb. V ochranných pásmech el. vedení nebudou umisťovány žádné stavby trvalého charakteru ani vysoká zeleň.

Zásobování pitnou vodou

Systém zásobování pitnou vodou je navržen ve vodohospodářské části územního plánu. Systém hlavních řadů a ochranná pásma stávajících vodních zdrojů jsou závazná.

Kanalizace

Ve vlastním sídle je zřízen jednotný kanalizační systém napojený do vodoteče. Systém hlavních řadů je závazný. Mechanické hrubé předčištění je zajištěno domovními septiky. Výhledová rekonstrukce kanalizace včetně nové ČOV je navržena ve vodohospodářské části ÚPn (oddílný systém odkanalizování).

Spoje

Navrhuje se rozšíření telefonní sítě do nově navržených lokalit.

Ostatní limity využití území:

Při využívání území musí být dodržovány podmínky ochranných pásem vodních zdrojů, ČOV, zemědělských a výrobních areálů a zonace CHKO Blanský les.

Kromě toho je nutné respektovat tato ochranná pásma:
podél komunikací III. třídy20 m
podél místních komunikací15 m
podél elektr. rozvodů do 35 kV7 m
podél elektr. rozvodů do 35 kV do 110 kV12 m
podél elektr. rozvodů od 110 kV do 220 kV15 m
od hranic trafostanice v okruhu20 m
veřejný vodovod od potrubí 2 - 4 m
ochranné pásmo lesa od okraje50 m

Článek 12
Volná krajina

1. 

Volnou krajinou se rozumí celé katastrální území s výjimkou zastavěného území sídla vyznačeného zástavbovou čárou v hlavním výkresu.

2. 

Ve volné krajině se nepřipouští žádná výstavba.

3. 

Volná krajina mimo současnou i navrhovanou zastavěnou část nebude oplocována s výjimkou zahrad a sadů.

4. 

Plochy vymezených biologických center včetně propojujících biokoridorů, plochy zvláště . chráněných území a plochy významných krajinných prvků jsou nezastavitelné.

5. 

Výjimečně mohou být na dotčených plochách umisťovány pouze liniové stavby pro technické vybavení území, vodohospodářská díla a stavby pro dopravu při respektování požadavků ochrany přírody, včetně pozemkových úprav.

6. 

Na pozemcích zahrnutých do územních systémů ekologické stability (ÚSES) nelze měnit kulturu za kulturu nižšího ekologického stupně ani jiným způsobem narušovat jejich ekologicko stabilizační frakce.

7. 

Ve smyslu návrhu ÚSES se požaduje respektovat navržený způsob péče o ochranu těchto ekologicky významných prvků.

8. 

Pro nápravu krajinné struktury se navrhuje zpracovat koncepce pozemkových úprav se zvláštním zaměřením na rekonstrukci krajiny, devastované dřívějšími zemědělskými zásahy.

9. 

Při zastavování nových pozemků musí být zajištěny náhradní přístupové komunikace k zemědělským pozemkům.


Článek 13
Kulturní a přírodní památky

1. 

V katastrálním území Nová Ves se nachází kulturní památky:
- tři zděné kapličky
- zemědělská usedlost čp. 14

2. 

Celé katastrální území sídla se nachází v CHKO Blanský les.

3. 

Nesmí být poškozován dochovaný přírodní ráz krajiny.


Část čtvrtá

Veřejně prospěšné stavby

Článek 14

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb, nebo omezení vlastnických práv k nim podle § 108 odst. 2, písmeno a) stavebního zákona u staveb uvedených v článku 18, odst. 2 této vyhlášky, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

1. 

Jako veřejně prospěšné stavby ve smyslu článku 14 se stanovují:

1.1. 

Úpravy komunikací III/1433. třídy, trasy místních komunikací , doplnění chodníků a parkovišť dle výkresu dopravy.

1.2. 

Hlavní navržené kanalizační řady a plochy ČOV Nová Ves.

1.3. 

Vodovodní řady a ochranná pásma stávajících vodních zdrojů zakreslené ve vodohospodářském výkresu.

1.4. 

Trasy rozvodu VN včetně umístění nových a rekonstruovaných stávajících trafostanic tak, jak je zakresleno ve výkrese el. energie.

1.5. 

Trasy telekomunikací.

1.6. 

Podnovoveský rybník v rozsahu plochy vymezené hlavním urbanistickým výkresem v měřítku 1 : 2000.


Část pátá

Závěrečná ustanovení

Článek 15

Umožňuje se povolit stavby, pro které vydal stavební úřad kladné územně technické stanovisko, před vydáním této vyhlášky.


Článek 16

Tato obecně závazná vyhláška platí do doby zpracování a schválení nového územního plánu Obce Nová Ves.

Pozastavit platnost, případně provést změny nebo doplňky územně plánovací dokumentace a obecně závazné vyhlášky přísluší zastupitelstvu obce.


Článek 17

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.Vyhlášeno dne: 31. 3. 1998

Starosta: Jaroslav Bauer
Zástupce starosty: Jan Borovka© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku 7. července 2000 : TOPlist 0