INFORMACE, KTERÉ OBEC NOVÁ VES ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Nová Ves

Vyhláška č. 1

Obce Nová Ves


o místních poplatcích, platná v územním obvodu obce Nová Ves

Obecní zastupitelstvo v Nové Vsi se podle § 36 písm.f) zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle § 15 zákona ČNR č. 565/90., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 16 citovaného zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I
Základní ustanovení
čl. 1

Obecní úřad v Nové Vsi vybírá tyto poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství.

čl. 2

Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad (dále jen správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 85/94 Sb., kterým byl novelizován zákon 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších přdepisů.

Oddíl II
Poplatek ze psů
čl. 3

Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu této obce, a to ze psů starších 6 měsíců.
čl. 4

Sazba poplatku činí:
a) V rodinných domcích - Nová Ves  50,-- Kč ročně za jednoho psa
b) V rodinných domcích - samoty a České Chalupy  30,-- Kč ročně za jednoho psa

Zvýšená sazba:
a) U druhého a každého dalšího psa
Nová Ves  100,-- Kč
Samoty a České Chalupy  60,-- Kč
čl. 5

1) Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni psi:
  • a) jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P
  • b) kteří patří správci poplatku a rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je obec,
  • c) chovaných k věděckým účelům v zařízeních k tomu určených,
  • d) sloužících Policii a městské policii a speciálně cvičených záchranářských a loveckých, pokud mají příslušné osvědčení.
2) Nárok na osvobození od poplatku ze psů je vlastník povinen prokázat do 15. února běžného roku.
3) Osvobození od polatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

čl. 6

1) Vlastník psa je povinen podat hlášení k polatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti na předepsaném tiskopise vydaném správcem poplatku. Je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 15 dnů od jejího vzniku. (Je povinen podat hlášení o skutečnosti, že se stal vlastníkem psa i v případě, že ještě nevznikla poplatková povinnost)
2) Vlastník psa je povinen zaplatit bez vyměření předem a to:
       a) Nečiní-li poplatek více než 500,-- Kč ročně, nejpozději do konce března každého roku.
3) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, v roční sazbě.
4) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámil správci poplatku. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrací, činí-li více než 50,-- Kč.

čl. 7

Správce poplatku vydá vlstníkům psů za úhradu známky pro psy s vyznačním jména obce a evidenčního čísla psa. Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi známky skutečně nosili. Známky jsou nepřenosné na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

Oddíl III
Poplatek za užívání veřejného prostranství
čl. 8

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklam, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení parkovacích míst, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna veřejná místa v obci, silnice, místní komunikace, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení.
3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

čl. 9

Poplatek se vybírá počínaje dnem kdy začalo užívání veř. prostranství do dne, kdy poplatník oznámil správci poplatku, že užívání veř. prostranství skončilo, zařízení bylo odstěhováno a prostranství uvedeno do původního stavu.

čl. 10

Sazby poplatku činí:  
1. 

Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystavovaného zboží:

 a) za krátkodobé používání na místě k tomu účelu určeném (např. tržiště) za každý započatý den50,-- Kč
 Za trvalé umístění těchto zařízení může být poplatek stanoven paušální částkou. 
2. 

Za použití veř. prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu ročně

500,--Kč
3. 

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa náklad. auta, kamionu ap. ročně dle místa

0 až 5.000,--Kč
4. 

Za použití veř. prostranství k umístění stavebních zařízení do 10 m2 s maximální dobou do dvou měsíců za týden.

25,--Kč
 Na žádost může být poplatek stanoven paušální částkou.  
5. 

Za použití veř. prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí

za týden 300,--Kč
měsíčně 500,--Kč
6. 

Za použití veř. prostranství k umístění skládky dřeva ap., skládky stavebního materiálu při stavbě obytného domu do doby kolaudace, nejvýše však 3 roky. Dále se tento bod řídí jako bod 4)

0,-- Kč
7. 

Za použití veř. prostranství na skládky všeho druhu, které nebyly povoleny, poplatek jako u bodu 1;4;6;

 

čl. 11

Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni:
a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
b) dále autobusy ČSAD pokud o to požádají.

čl. 12

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
2) Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, RČ, IČO.
Jde-li o fyzickou osobu, nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

čl. 13

1) Při placení v hotovosti do tisíce korun je poplatek splatný ihned. U jednorázového užití veř. prostranství je poplatek splatný předem před počátkem užívání, nejpozději na místě.
2) V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet správce poplatku.

Oddíl IV
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
čl. 14

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

čl. 15

Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdostí v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

čl. 16

1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v níž byl poplatník o tomto úkonu spraven.
3) Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž vznikla povinnost podat hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde současně byla povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.

čl. 17

Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1.7.1994 se použijí předpisy platné před účinností této vyhlášky.

čl. 18

Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích č. 1 ze dne 1.4.1991.

čl. 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1995.

Vyhláška vyvěšena 14.11.1994
Vyhláška sejmuta 30.11.1994
Schválena OZ 1.12.1994

Starosta: Jaroslav Bauer
Zástupce starosty: Jan Borovka© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku 7. července 2000 : TOPlist 0