INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

VYHLÁŠKA č. 6/94
o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo v Křemži se podle § 36 písm f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 16 cit. zákona o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se upravuje a doplňuje platná místní vyhláška č. 4/94 o místních poplatcích.


Čl. III

se mění takto:
Sazba za užívání veřejného prostranství činí:
a) za prodejní stánky - 100,- Kč za první m2 a 10,- Kč za každý další i započatý m2 za den

Ostatní beze změn.

Dále se článek III. doplňuje o tyto odstavce, které zní:

Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vziku poplatkové povinnosti.

Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Při zaplacení poplatku bez vyměření předem se ohlašovací povinnost nevyžaduje.


Čl. VI

POPLATEK ZA REKREAČNÍ POBYT se doplňuje o tyto další odstavce, které zní:

Ubytovatel je povinen se registrovat do 30 dnů ode dne zahájení činnosti (poskytování ubytování) u obecního úřadu, v jehož území působnosti činnost vykonává. V roce 1994 ohlásí svou činnost do 30. 11. 1994.

Ubytovatel je povinen uvést své jméno, příjmení, nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 1. 11. 1994 a platí v územním obvodu obce Křemže.

Starosta: Ing. Miloslav Podhola
Zástupce starosty:© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0