INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

VYHLÁŠKA č. 5/95
o svozu tuhého komunálního odpadu v obci Křemže

Obecní zastupitelstvo obce Křemže vydává dle zákona č. 410/92 Sb. § 36. písm. f) tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Obec je dle zákona č. 238/91 Sb. o odpadech považována jako původce tuhého komunálního (domovního) odpadu (dále jen TKO). Dle zpracovaného programu odpadového hospodářství zajišťuje odvoz a likvidaci TKO pro obec Křemži další organizace zabývající se touto činností. K ukládání TKO jsou občanům a organizacím (fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání) prodávány nádoby (popelnice), jejichž způsob vyvážení se řidí touto vyhláškou.


Čl. 2

Obec Křemže vydala pro tento účel plastové žetony ve třech barvách pro popelnice
velké  -  110 litrů
malé  -  80 litrů
velké  -  pro organizace

Žetony jsou označeny nápisem "OBEC KŘEMŽE" a z druhé strany opatřené samolepkou označenou razítkem Obecního úřadu Křemže a domovním číslem popisným resp. názvem organizace.


Čl. 3

Prodej žetonů zajištuje Obecní úřad Křemže, cena žetonu
barvy ŽLUTÉ (malá popelnice)  -  15,- Kč
barvy ORANŽOVÉ (velká popelnice)  -  20,- Kč
barvy ZELENÉ (velká - organizace)  -  30,- Kč

V ceně je zahrnut odvoz odpadu a uložení na skládce a poplatek fondu životního prostředí.

Cena žetonů bude platit vždy na příslušný kalendářní rok.


Čl. 4

Obecní úřad Křemže zajistí nákup popelnic a jejich prodej občanům a organizacím ve svozové oblasti Křemže.


Čl. 5

Popelnice rnusí být zřetelně označená domovním číslem popisným nebo názvem organizace. U popelnic organizací bude provedeno ještě barevné označení - zelený pruh. Vyváženy budou pouze popelnice na nichž je zavěšen žeton označený shodným číslem popisnýrn nebo firmou.

V případě, že se nebude shodovat označení na popelnici s označením na žetonu, bude žeton zabaven a popelnice nebude vyvezena.


Čl. 6

Do popelnic se smí ukládat pouze tříděný domovní odpad. Popelnice musí být uloženy tak, aby nenarušovaly estetický vzhled obce a neobtěžovaly pachem okolí. Ukládání odpadu mimo popelnice a zakládání černých skládek je trestné a může být pokutováno dle § 47 zák. č. 124/93 Sb. částkou až 50 000,- Kč. Za řádné označení a uložení popelnic odpovídá majitel domu nebo zástupce organizace.


Čl. 7

Tato místní vyhláška byla schválena na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 19. 12. 1995 a nabývá účinnosti od 5. 1. 1996.

Zároveň se touto vyhláškou ruší a nahrazují místní vyhlášky č. 3/94 a 2/95 o svozu tuhého komunálního odpadu v obci Křemže.

Starosta: Ing. Miloslav Podhola
Zástupce starosty:© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0