INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

Vyhláška č.4/99
o podmínkách chovu psů, jiných domácích zvířat, hospodářských zvířat, chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat.

Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání konaném dne 14.12.1999 se v souladu s ust.§ 36, odst.1, písm.f / a ust. § 16 zákona ČNR č.367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.

Rozsah platnosti

Ustanovení této vyhlášky se vztahují na celé území obce. Týkají se chovu a držení (dále jen chovu):
a) psů
b) jiných domácích zvířat (koček,morčat,křečků,ptactva apod.)
c) hospodářských zvířat
kožešinových (nutrií,norků,pesců,lišek apod.)
velkých (skotu, prasat, koní, oslů a jejich kříženců, koz a ovcí)
drobných (drůbeže hrabavé a vodní, králíků, včel, ryb apod.)
d) nebezpečných druhů zvířat dle vyhl. MZe č.75/1996 Sb. a exotických druhů zvířat


Článek II.

Všeobecné podmínky pro chov

1. Chovatelé zvířat jsou povinni dbát všech ustanovení zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "veterinární zákon") a zákona č.246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a předpisů na ně navazujících.
2. Chovatelé zvířat jsou povinni dbát pravidel hygieny, čistoty a pořádku v obci, ochrany zdraví a bezpečnost spoluobčanů, pečovat o to, aby chov zvířat nedával podnět k narušování pravidel občanského soužití.
3. Chovat jakékoliv zvíře je povoleno jen pokud chov nezpůsobuje hygienické nebo zdravotní závady, neohrožuje čistotu a bezpečnost v domech, na veřejných prostranstvích a neobtěžuje nad míru přiměřenou občany.
4. Je zakázáno chovat zvířata ve školách (pokud nejde o chov zvířat v zájmových kroužcích) a v objektech kde jsou společná zařízení pro děti (jesle, mateřské školy, družiny atd.) a v jiných objektech, které nemají zvláštní vchod a jejichž prostory jsou společné těmto zařízením, dále v závodech veřejného stravování, v prodejnách s potravinami, ve zdravotnických zařízeních, ve společných ubytovnách a provozovnách poskytujících hygienické služby.
5. Je zakázáno přinášet nebo přivádět zvířata do prostorů, kde je zakázán jejich chov, dále na dětská hřiště, pískoviště, sportoviště, koupaliště a další místa opatřená upozorněním na zákaz vodění zvířat.


Článek III.

Chov psů

1. Držitel (chovatel) psa je povinnen přihlásit psa do 15 dnů ode dne jeho pořízení k evidenci na obecním úřadě a opatňt ho viditelně evidenční známkou, kterou obdrží. Ztrátu psa nebo jakoukoliv změnu v chovu psa a ztrátu nebo odcizení evidenční známky je chovatel povinnen ohlásit do 15 dnů na obecním úřadě.
2. V zájmu zachování hygieny, čistoty, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti i nerušeného občanského soužití je chovatel psa povinnen:
 
a) Udržovat psa v čistotě.
b) Opatřit psa náhubkem a vodit na vodítku ve společných prostorách obytných domů, na veřejných prostranstvích a v hromadných dopravních prostředcích.
c) Dbát, aby pes neznečišťoval společné prostory obytných domů, chodníky, portály obchodů, obaly před prodejnami, veřejná zařízení (telefonní budky, reklamní tabule, poutače, pískoviště, dětská hřiště, osvětlovací stožáry apod.), aby neznečišťoval květinové záhony a trávníky na veřejných prostranstvích.
d) Odstranit psem způsobenou nečistotu (exkrementy apod.).
e) Dostavit se v souladu s ust.§ 4,odst.l, písm.f/, veterinárního zákona se psem na vlastní náklady každoročně na vlastní náklady k povinnému očkování proti vzteklině a při onemocnění psa požádat o odbornou veterinární pomoc.
f) Učinit taková opatření, aby chovaný pes nenarušoval občanské soužití štěkotem, vytím apod.
g) Zajistit psa proti úniku.


Článek IV.

Chov drobných hospodářských zvířat

1. Chov drobného hospodářského zvířectva je dovolen pouze v řádně vybudovaných, vhodně umístěných a udržovaných objektech a zařízeních za dodržování hygienických a veterinárních předpisů.
2. Chov hrabavé a vodní drůbeže není dovolen u domů, které nemají vlastní oplocený dvůr a zahradu, nebo zařízení zamezující volnému pohybu hrabavé a vodní drůbeže na veřejných prostranstvích.


Článek V.

Chov kožešinových zvířat a velkých hospodářských zvířat

1. Chov kožešinových a velkých hospodářských zvířat je dovolen pouze v chovatelských zařízeních povolených stavebním úřadem a vyhovujících hygienickým a veterinárním předpisům. Chovatel je povinnen dbát o to, aby chovem zvířat nebylo ohrožováno životní prostředí, zejména musí zajistit neškodné odstraňování výkalů, močůvky, chlévské mrvy a zabránit pronikání zvířat na sousední pozemky. Provozní prostory a zařízení musí být pravidelně čištěny a desinfikovány. Dle potřeby je chovatel povinnen zajistit provedení účinné desinfekce, desinsekce a deratisace.
2. Chov kožešinového zvířectva a velkých hospodářských zvířat není dovolen u domů, které tvoří souvislou řadovou zástavbu rodinných domů v území s pouze obytnou funkcí s výjimkou případů původních staveb, vybavených objekty umožňujícími hygienicky a veterinárně nezávadný chov a dále u domů, které nemají vlastní oplocený dvůr a zahradu. V zájmu zabezpečení a dodržování hygienických předpisů a ochrany práv a oprávněných zájmů sousedů se doporučuje umisťovat chovatelské objekty a zařízení pro chov kožešinových, velkých a drobných hospodářských zvířat, nejméně 3 m od hranice nemovitosti souseda.


Článek VI.

Chov nebezpečných a exotických druhů zvířat

Chov nebezpečných druhů zvířat a to jedinců i skupin, podléhá ve smyslu § l3, odst.3 zákona č.246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, schválení Okresní veterinární správy Český Krumlov.


Článek VII.

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou obce bude posuzováno jako přestupek podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích a zákona č.367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, nejde-li o čin trestný.


Článek VIII.

Ustanovení společná

1. Není dovoleno volné pobíhání zvířat mimo objekt vlastníka a po veřejných prostranstvích a komunikacích.
2. Do útulku pro zvířata mohou být odevzdána zvířata:
 
a) nalezená a toulavá (pokud nejsou převzata do péče jinou osobou)
b) pozůstalá po chovatelích (pokud nejsou převzata do péče jinou osobou)
c) určená k odnětí nebo odstranění
d) která poranila člověka, jestliže chovatel nemůže zajistit karanténu po dobu stanovenou veterinárním lékařem
3. U nalezených a toulavých zvířat, jejichž chovatel není znám bude v útulku zajištěno sledování zdravotního stavu k vyloučení infekčního onemocnění. Přihlásí-li se majitel odchyceného nebo nalezeného zvířete do 5 dnů, bude mu zvíře vráceno po zaplacení vynaložených nákladů. V opačném případě bude postupováno podle rozhodnutí veterinárního lékaře.
4. Každé uhynutí zvířete musí být neprodleně hlášeno asanačnímu podniku, který zajistí na náklady chovatele odvoz, s výjimkou případů dle ustanovení § 40,odst. 5 veterinárního zákona (viz.odst.5 tohoto článku). Chovatel může dopravit uhynulé malé zvíře (pes,kočka apod.) přímo do asanačního podniku, vlastním dopravním prostředkem při dodržení hygienických zásad (čerstvý kadáver,nepropustný obal).
Není-li znám chovatel, má ohlašovací povinnost ten, kdo vlastní nebo spravuje místo nálezu uhynulého zvířete. Náklady spojené s neškodným odstraněním hradí v tomto případě obec v souladu s § 40,odst.3, veterinárního zákona.
5. Chovatel výjmečně může sám neškodně odstranit kadáver nebo kadávery do celkové hmotnosti 30 kg, pokud nepocházejí ze zvířat nemocných nebo podezřelých z nebezpečné nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí spálení anebo zakopání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím desinfekčních prostředků.
Zakázáno je ukládat uhynulá zvířata nebo jiné konsfiskáty živočišného původu (zejména kůže,vnitřnosti) do popelnic, na skládky apod.
6. Odpovědnost chovatele zvířat za škody a povinnosti k jejich úhradě podle zvláštních předpisů zůstává nedotčena. Nedotčeny zůstávají také ostatní povinnosti uložené chovatelům zvířat zvláštními předpisy, např.§ 46, vyhl.č.99/1989 Sb. o pravidlech silničního provozu ve znění pozdějších předpisů apod.
7. Chovatel (držitel) je povinnen zajistit aby bylo neprodleně veterinárně vyšetřeno zvíře které poranilo člověka v termínech stanovených veterinárním lékařem.
Chovatel (držitel) zvířete je povinnen předat doklad o veterinárním vyšetření zvířete poraněné osobě.


Článek IX.

Ustanovení závěrečná


Touto vyhláškou se ruší a nahrazuje obecní vyhláška č.1/91 o zákazu volného pobíhání drobného zvířectva

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2000

Vyhlášeno na úřední desce od 15. 12. 1999 do 31. 12. 1999

Starosta obce: Ing. Josef Troup
Zástupce starosty: Mgr. Jana Cipínová© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0