INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

VYHLÁŠKA č. 4/94
o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo v Křemži se podle § 36 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 16 cit. zákona o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. I

Obecní úřad vybírá na základě této vyhlášky následující poplatky:

 1.  Poplatek ze psů
 2.  Poplatek za užívání veřejného prostranství
 3.  Poplatek ze vstupného
 4.  Poplatek z ubytovací kapacity
 5.  Poplatek za rekreační pobyt

Čl. II

POPLATEK ZE PSŮ platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa a má trvalé bydliště v obci Křemže.

Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců, vyjma psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem).

Sazba poplatku ze psů činí .
KŘEMŽE   - rodinné domky - 200,- Kčs
  - obytné domy (3 a více bytů)   - 500,- Kčs
OSADY   - 100,- Kčs
SAMOTY   -  20,- Kčs

U druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %. Sazba poplatku ze psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, bydlící v obytném domě ve Křemži činí 200,- Kč ročně. Vlastník psa je povinen podat vyplněné přiznání do 15 dnů od data pořízení psa bez ohledu na stáří psa.

Poplatková povinnost vznikne 1. den následujícího měsíce v případě, že pes je starší 6 měsíců. Poplatník je povinen hlásit obci do 15 dnů každou skutečnost, která má vliv na vyměření poplatků. Vznikne-li daňová povinnost v průběhu roku, platí se poplatek poměrnou částí z příslušné sazby. Zanikne-li daňová povinnost v průběhu roku, vrací se poměrná část poplatku v případě, že přeplatek činí více než 50,- Kč.

Poplatek ze psů je splatný jednorázově za kalendářní rok v hotovosti na Obecním úřadu v Křemži do 31. 5. příslušného roku, případně složenkou na účet obce.


Čl. III

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Za veřejné prostranství se považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání. Jsou to zejména návsi, místní komunikace, ulice, náměstí, chodníky, prostory před budovami, prostory sídlišť včetně přilehlých ploch s vysázenými okrasnými keři, vodní toky a nádrže a další prostory přístupné každému bez omezení.

Veřejné prostranství lze užívat jen s předchozím souhlasem Obecního úřadu Křemže, který stanoví podmínky pro jeho užití.

Sazba za užívání veřejného prostranství činí:
 a)  za prodejní stánky (do 6 m2) 150,- Kč za den
 b)  za provoz lunaparků 100,- Kč za den a atrakci
 c)  za vyhrazení trvalého parkovacího místa (nákladní automobily nad 3,5 t a autobusy) 1.000,- Kč za rok
 d)  za umístění stavebního zařízení všeho druhu (ohrady, lešení, stavební materiál, výkopy apod.) v Křemži a osadách 4,- Kč za každý započatý m2 a den
 e)  za umístění reklamního zařízení 100,- Kč za rok za každý započatý m2
 f)  za ostatní užívání veřejného prostranství 10,- Kč za každý započatý m2 a den

Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy užívání bylo ukončeno a užívané místo bylo dáno do původního stavu.

Poplatek se platí v hotovosti na Obecním úřadě Křemže, případně složenkou na účet obce.

Poplatek platí právnické i fyzické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v této vyhlášce. Poplatník je povinen užívání veřejného prostranství a délku jeho trvání předem oznámit Obecnímu úřadu Křemže (včetně drobných skládek do 1 týdne).

Poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá:
od osoby invalidní za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa
z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.


Čl. IV

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce obdobného charakteru. Z akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Dále se poplatek neplatí ze sportovních akcí pořádaných místní TJ.

Sazba poplatku ze vstupného z akcí uvedených v předchozím odstavci se stanovuje ve výši 5 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

Poplatek je pořadatel povinen zaplatit do 10 dnů po uskutečnění akce. Pořadatel je povinen vést prokazatelnou evidenci výše vybraného vstupného.


Čl. V.

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY platí fyzické a právnické osoby, které zařízení vlastní nebo které k němu mají právo hospodaření.

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

Splatnost poplatku pololetně, do 15 dnů po skončení pololetí. Lůžka zaměstnanců se do základu pro výpočet poplavku nezapočítávají.

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
 a)  ubytovací kapacita v zařízení sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
 b)  ubytovací kapacita v zařízení sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření
 c)  ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
 d)  ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Poplatník je povinen se zaregistrovat u zdejšího správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Rovněž je povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Poplatník je povinen při registraci oznámit jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z jeji podnikatelské činnosti.


Čl. VI

POPLATEK ZA REKREAČNÍ POBYT platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v územním obvodu obce za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Poplatku nepodléhají
osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP-P a jejich průvodci
osoby mladší 18 let a starší 70 let, nebo osoby na které náležejí přídavky na děti nebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Sazba poplatku činí za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 3,- Kč.

Poplatek za rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba za poplatek ručí.

Ubytovatelé jsou povinni vést knihu ubytovaných, která musí mít očíslované stránky a obsahovat tyto základní údaje: jméno, adresu, datum narození, č. občanského průkazu (u cizinců č. pasu), den příchodu a den odchodu. U ubytovaných musí být uváděna pořadová čísla od začátku do konce roku.

Poplatek se vybírá v hotovosti a ubytovatel jej odvádí na účet obce čtvrtletně do 15 dnů po skončení čtvrtletí.


Čl. VII

Místní poplatky se platí bez vyměření.

Nebudou-li zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a zvýší nezaplacený poplatek o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny.

Pokud poplatnik nesplní svoji oznamovací poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužní poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací poplatková povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zákon č. 337/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Správu poplatků uvedených v čl. I vykonává Obecní úřad Křemže a při řízení ve věcech poplatků platí zákon č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých odůvodněných případech poplatky snížit nebo prominout.


Čl. VIII

Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1. 7. 1994 se použijí předpisy platné před účinností této vyhlášky.

Čl. IX

Touto vyhláškou se ruší místní vyhláška č. 4/92.

Čl. X

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 1994.

Starosta obce: Ing. Miloslav Podhola
Zástupce starosty:© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0