INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

Obecně závazná vyhláška obce Křemže č. 4/2004
O závazných částech změny č. 1 územního plánu SÚ Křemže

Zastupitelstvo obce vyhlašuje na základě svého usnesení ze dne 15. 12. 2004 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 b zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (Obecní zřízení) a v souladu s § 29 odst. 2 zákona čís. 50/1976 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších novel, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Část I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Účel vyhlášky

1.1 Vyhláška vymezuje závazné části změny č. 1 územního plánu SÚ Křemže schválené zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2004.
1.2 Vyhláška stanovuje doplnění závazných regulativů územního rozvoje obce, funkčního využití ploch v souvislosti se zapracováním protipovodňových opatření do stávající schválené ÚPD. Zároveň doplňuje seznam veřejně prospěšných staveb.
1.3 Řešení změny č. 1 územního plánu SÚ, která nejsou obsažena v závazné části dokumentace se považují za směrná.


Čl. 2
Vymezení pojmů

2.1 Závazné regulativy jsou:
a) zásady funkčního členění ploch, jejich uspořádání v území a podmínky jejich využití (přípustné, podmíněné, nepřípustné)
b) limity využití území
2.2 Urbanizované území - tvoří plochy zastavěné a plochy určené územním plánem k zastavění.
2.3 Neurbanizované území - tvoří plochy nezastavěné (volná krajina), které jsou nezastavitelné. V nezastavitelném území lze realizovat jen stavby inženýrských sítí a stavby nezbytné pro údržbu krajiny.


Čl. 3
Rozsah platnosti

3.1 Tato obecně závazná vyhláška platí pro správní území obce Křemže po dobu návrhového období.
3.2 Stanovená lhůta aktualizace územního plánu SÚ Křemže je 4 roky.
3.3  Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití a v uspořádání území, v provádění staveb, nebo jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb.


Část II.
ZÁVAZNÉ REGULATIVY ZMĚNY Č. 1 ÚPn SÚ KŘEMŽE

Čl. 1
Urbanistická koncepce

1.1 Celkové prostorové uspořádání existujícího i navrhovaného funkčního využití území bude směřovat k zachování přírodních, krajinných a kulturních hodnot, k udržení měřítka sídelní struktury a k ochraně sídel proti povodním a záplavám.
1.2 Prioritně je předpokládáno využití vnitřních rezerv sídel a ploch bezprostředně navazujících na současně zastavěné území. Ochranná protipovodňová opatření budou vyvolávat nároky na plochy ve volné krajině a budou znamenat přehodnocení zejména rozsáhlých agrocenóz mezi sídly Křemže a Mříč. Plochy protipovodňových a protizáplavových opatření nestavebního charakteru představují změnu funkčního využití území.


Čl. 2
Funkční využití ploch řešených změnou č. 1 a podmínky jejich uspořádání

2.1 ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ
 • Přípustné využití: je výhradně pro bydlení, zejména pro stavby rodinných domů venkovského typu na pozemcích větších než 600 m2. Do tohoto území patří i plochy veřejného vybavení, které nelze vyjádřit samostatnou plochou a plochy bezprostředně navazující zeleně. Součástí území jsou i garáže a odstavná stání pro osobní vozidla vlastníků, nebo uživatelů obytných objektů.
 • Podmíněné využití: je pro ubytování do 6 lůžek s bytem pro trvalé bydlení v objektu. Zařízení pěstitelská a chovatelská, která svým provozováním nenaruší negativními účinky a vlivy provoz a užívání staveb ve svém okolí a nezhorší životní prostředí ve stavbách a v jejich dosahu nad přípustnou míru. Tento požadavek platí i pro umisťování a provozování živností ve stavbách pro bydlení a doplňkových stavbách k nim.
 • Nepřípustné využití: je pro výrobu a veškeré činnosti, které (i druhotně) hlukem, prachem, vibracemi, exhalacemi nebo organolepticky narušují životní prostředí ve stavbách a v jejich dosahu nad přípustnou míru. Toto platí jednotlivě i v souhrnu činností. Dále pak funkce a činnosti neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.
2.2 SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ
 • Přípustné využití: je pro bydlení, kombinované s dalšími funkcemi, např. s občanskou vybaveností, výrobou sklady, službami, zemědělstvím, rekreací a sportem. Cílem uspořádání je zabezpečení polyfunkčního, bezkolizního fungování ploch v měřítku drobných venkovských sídel. Součástí území jsou i garáže a odstavná stání pro vozidla vlastníků nebo uživatelů staveb.
 • Podmíněné využití: je pro odpovídající počet parkovacích stání pro návštěvníky i pracovníky. Zařízení technického vybavení území.
 • Nepřípustné využití: je pro veškeré činnosti, které (i druhotně) hlukem, prachem, vibracemi, exhalacemi, nebo organolepticky narušují životní prostředí ve stavbách. Rovněž tak, parkovací a odstavná stání pro autobusy, nákladní automobily včetně přívěsů a návěsů, pracovní stroje a traktory, pokud nesouvisí s přípustným funkčním využitím.
2.3 VÝROBA, SKLADY, SLUŽBY
 • Přípustné využití: je pro umisťování a provozování průmyslových, výrobních zařízení včetně skladového zázemí, pro zařízení služeb, prodejních skladů, provozů pro správu a údržbu nemovitostí a pro stavební výrobu.
 • Podmíněné využití: pro odpovídající počet parkovacích stání pro návštěvníky a pracovníky. Odstavné plochy a garáže pro nákladní dopravu však pouze ve vazbě na dominantní funkční využití.
 • Nepřípustné využití: pro samostatně stojící objekty pro bydlení a přechodné ubytování.
2.4 ZEMĚDĚLSTVÍ
 • Přípustné využití: pro umisťování a provoz zařízení zemědělské výroby včetně služeb a skladového zázemí.
 • Podmíněné využití: pro odpovídající počet parkovacích stání pro návštěvníky i pracovníky. Odstavné plochy a garáže pro nákladní dopravu a pracovní stroje související s dominantní funkcí. Umisťování provozů nezemědělského charakteru, za předpokladu splnění hygienických a veterinárních podmínek.
 • Nepřípustné využití: je pro samostatně stojící objekty pro bydlení, přechodné ubytování a veřejné stravování.
2.5 USPOŘÁDÁNÍ PLOCH
 • Stavby pro výrobu, sport a rekreaci nutno posuzovat případ od případu v rámci příslušných správních zařízení.
 • Všeobecně v současně zastavěném území sídel jsou přípustné stavební úpravy a změny užívání staveb při dodržení obecných technických požadavků, hygienických a jiných podmínek a regulativů v míře přiměřené.
2.6 NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ

Je definováno následujícími funkčními plochami: pole, louky, lesy, vodní plochy, suché nádrže, výrazná krajinotvorná zeleň, zahrady, silnice, místní komunikace, železnice, záchytné příkopy a stoky.
V nezastavitelném území je možno umisťovat pouze liniové stavby, objekty technického vybavení, vodohospodářské stavby, stavby protipovodňové a protizáplavové ochrany včetně terénních úprav a změn kultury, stavby sloužící údržbě a obhospodařování krajiny.


Čl. 3
Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

3.1 DOPRAVNÍ VYBAVENÍ
 • Jednotlivé funkční plochy jsou propojeny dopravní kostrou, na které byla navržena řada úprav a doplnění s cílem odstranit střety a závady. Pěší trasy uvnitř zastavěného uzemí sídel i pro přístup do krajiny je nutno zachovat a nadále ponechat volně průchodné. Motorovou dopravu v klidu je nutno zásadně řešit na plochách jednotlivých vlastníků nebo uživatelů nemovitostí.
3.2 TECHNICKÉ VYBAVENÍ
 • Koncepce řešení technického vybavení území dle platného ÚPn SÚ Křemže zůstává v platnosti, doplněna byla vodohospodářská zařízení, vodní plochy, záchytné příkopy, kanály, terénní úpravy a suché nádrže, sloužící ochraně území před povodní a záplavami.
 • Přípustné: je umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti zahrnující plochy pro vodohospodářské stavby, záchytné příkopy, suché nádrže, kanalizaci, silniční propustky.
 • Podmíněné: jsou terénní úpravy související s vodohospodářskými stavbami.
 • Nepřípustné: jsou ostatní funkce, děje a činnosti, které zátěží narušují prostředí, nebo mají takové důsledky, kterými překračují stupeň zátěže stanovený hygienickými normami, nebo vyhláškou obce. Dále pak funkce a činnosti neuvedené jako přípustné a podmíněné.
3.3 VODNÍ PLOCHY A TOKY
 • Přípustné: jsou stavby vodních nádrží, suchých nádrží, vodních toků a záchytných příkopů včetně terénních úprav.
 • Podmíněné: je zřizování přemostění a lávek, stavidel a hrází
 • Nepřípustné: jsou všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné a podmíněné.
3.4 OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Řešení občanského vybavení dle původního ÚPn SÚ Křemže zůstává v platnosti. Cílem je bezkonfliktní polyfunkční fungování území s důrazem na sídelní funkce.


Čl. 4
Limity využití území včetně stanovení zátopových území

Využití řešeného území je podmíněno dodržením limitů plynoucích z legilativních opatření, výsledků územních řízení, ale i z koncepce využití území zahrnuté v územním plánu.

4.1 Hranice:
 • Hranice správního území obce a hranice katastrálních území
 • Hranice současně zastavěného území a hranice zastavitelného území
4.2 Ochranná pásma:
 • Ochranné pásmo lesa 50 m od kraje
 • Ochranné pásmo silnic II. a III. třídy - mimo zastavěná území - 15 m od osy vozovky
 • Ochranné pásmo železnice - 60 m od kolejiště
 • Ochranná pásma podzemních vedení všeho druhu - dle příslušných platných předpisů
 • Ochranná pásma el. vzdušného vedení VN a trafostanic - 7 m od krajního vodiče
 • Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů - jak vyznačeno v grafické části
 • Ochranná pásma ČOV a zeměděl. areálů s chovem zvířat - jak vyznačeno v grafic. části
 • Telekomunikační vedení: informace o trasách telekomunikačních sítí při provádění zemních prací lze získat v oddělení technické dokumentace Českého Telecomu a. s., Třída Míru 144, Český Krumlov.
4.3 Chráněná přírodní území:
 • Chráněná krajinná oblast Blanský les (pokrývá celé správní území obce)
 • Zvláště chráněná území přírody - jak zakresleno v grafické části
4.3 Plochy s vydaným územním rozhodnutím: jak zakresleno v grafické části
4.4 Prvky územního systému ekologické stability
4.5 Navrhované vodní plochy, revitalizační úpravy krajiny, protizáplavová opatření
4.6 Stanovené záplavové území - dle stavu v roce 2002 - jak vyznačeno v grafické části
4.7 Vymezená zastavitelná území - jak vyznačeno v grafické části
4.8 Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů - viz závazná část ÚPD (C5,10)


Čl. 5
Územní systém ekologické stability

Plán ÚSES zůstává v platnosti není dotčen změnou č. 1. V hlavním výkresu změny č. 1 jsou vyznačeny prvky ÚSES, jejichž plochy tvoří kostru zabezpečující ekologickou rovnováhu území. Ekologicko - stabilizační funkci těchto ploch nelze narušovat.


Čl. 6
Závaznost grafického vyjádření změny č. 1 ÚPn SÚ Křemže

Grafické vyjádření je závazné podle hlavního výkresu v měřítku 1 : 5 000 a podle dalších samostatných výkresů změny č. 1 územního plánu SÚ Křemže.


Část III.
SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 stavebního zákona, pokud nebude možné řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Jako veřejně prospěšné stavby se stanovují: viz výkres č. 5 v měřítku 1 : 5 000

 1. Navrhované úpravy silnic II. a III. třídy
 2. Navrhované místní a účelové komunikace, včetně úprav na stávajících komun. tohoto typu a navržené chodníky a sjízdné chodníky.
 3. Navržené vodní nádrže: Chlum, Křemže I, Křemže II, Stupná I, Stupná II
 4. Navržené retenční přehrážky: Stupná a Chlum
 5. Navržené hráze suchých nádrží (poldrů) : Chmelná, Chlum I, Chlum II a Mříč
 6. Rekonstrukce hráze návesního rybníčku ve Stupné - součást protipovodňových opatření
 7. Navržené záchytné příkopy: Křemže - 560 m, Chlum - 460 m, Loučej - 350 m, Stupná - 130 m, a Mříč - 290 m.
 8. Navržené odpadní stoky pro odvedení přívalových vod: Křemže - 1050 m, Chlum - 260 m, Mříč - 340 m, Stupná - 300 m.
 9. Navržené propustky k odvedení přívalových vod pod silnicemi: II/143 - Křemže - Mříč, III/1438 ve Stupné
 10. Rekonstrukce mostku (zvětšení propustné kapacity pro příval. vody) ve Stupné u čp. 9
 11. Přeložky inženýrských sítí vyvolané protipovodňovými opatřeními stavebního charakteru.
 12. Vybudováni vodovodních a kanalizačních sítí pro navržené rozvojové plochy:
  Křemže - v lokalitách A, B, 43, 44
  Chlum - v lokalitách 2, 3, 4, 6, 34, 36, 37
  Mříč - v lokalitách 12, 46, 47 a pro výrobní a skladovací plochy
  Stupná - v lokalitách 39, 40
  Lhotka - v lokalitách 30, 31, 33
  Chmelná - v lokalitě 38
 13. Navržené trafostanice včetně přívodního vedení VN: TS 35, TS 36, TS 37, TS 38, TS 39, a elektrifikace rozvojových ploch.

Část IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato obecně závazná vyhláška platí do doby zpracování a schválení nové územně plánovací dokumentace, která by měla tuto nahradit. Pozastavit platnost, případně provést změny a doplňky této obecně závazné vyhlášky přísluší zastupitelstvu obce na základě projednání s příslušnými orgány státní správy.

Dokumentace je uložena na Obecním úřadě v Křemži, na stavebním úřadě v Křemži a na Krajském úřadě Jihočeského kraje - odbor územního plánování, stavebního řádu a investic.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem po dni jejího vyhlášení.

Vyhlášeno dne: 15. 12. 2004

Starosta obce: Ing. Josef Troup
Místostarostka: Mgr. Jana Cipínová© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 8. ledna 2005 : TOPlist 0