INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

Obecně závazná vyhláška obce Křemže č. 4/2003
O systému nakládání s komunálním odpadem

Zastupitelstvo obce Křemže vydává dne 16.12.2003 podle ustanovení § 17 odst. 2, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2, písm. i) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) tuto obecně závaznou vyhlášku o systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen o systému nakládání s komunálním odpadem) pro území obce Křemže.


Čl. 1
Předmět a závaznost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Křemže (dále jen "obec").

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby

 • které mají na území obce trvalé bydliště
 • které se na území obce zdržují (dále jen fyzické osoby)
Vyhláška je závazná pro všechny původce odpadu (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání), kteří na základě písemné smlouvy s obcí využívají systému nakládání s komunálním odpadem na území obce.

Každá fyzická osoba i původce odpadu může s odpadem nakládat pouze způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech, zvláštními právními předpisy a touto obecně závaznou vyhláškou.

Čl. 2
Základní pojmy

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.

Nebezpečný odpad (dále jen NO) je odpad, který je uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, uvedeném v prováděcím předpisu k zákonu o odpadech a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech.

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnostech fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněna k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Přo komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.


Čl. 3

Sběrné nádoby (popelnice 80 a 110 l) a kontejnery sloužící k odkládání komunálního odpadu jsou určeny pouze pro fyzické osoby a původce využívající,na základě smlouvy s obcí, systém nakládání s komunálním odpadem. Do sběrných nádob a kontejnerů nesmí být odkládán odpad, mající původ v podnikatelské činnosti ostatních původců, kteří nemají s obcí uzavřenou písemnou smlouvu.


Čl. 4
Obecné povinnosti

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy na ochranu životního prostředí.

Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí.

Původci, kteří produkují odpad zařazení podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.


Čl. 5
Nakládání s komunálním odpadem a sběrné nádoby

Po nakládání s komunálním odpadem jsou k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

 • typizované nádoby (popelnice) o objemu 80 a 110 litrů - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění
 • zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) pro tříděný odpad - zřetelně označené druhem odpadu, který je do nich možno ukládat (sklo, plasty)
 • Sběrný dvůr Obecního úřadu - lze zde odkládat nebezpečné odpady a další odpady (lednice, televizory, zářivky, baterie, akumulátory, zbytky barev, ...
 • Mobilní kontejnery na velkoobjemový odpad a bioodpad
Svoz komunálního odpadu je prováděn:
 • popelnice - 1x týdně
 • kontejnery na tříděný odpad - 1x týdně
 • ostatní - dle potřeby
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, stanoviště a provozní doba Sběrného dvora Obecního úřadu je uvedena v příloze k této obecně závazné vyhlášce.

Sběrné nádoby, které nelze trvale umístit jinam než na veřejných prostranstvích, nesmí způsobovat hygienické závady, omezovat průchodnost chodníků, průjezdnost místních komunikací nebo negativně esteticky ovlivňovat své okolí.

Čl. 6
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle výše uvedeného systému. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených. Fyzické osoby jsou dále povinny :

 • umožnit přístup k sběrným nádobám (popelnicím) v době jejich vyprazdňování
 • udržovat stanoviště těchto sběrných nádob a jeho nejbližší okolí v čistotě
 • sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít, neodkládat odpady vedle sběrných nádob
 • do sběrných nádob pro tříděný komunální odpad ukládat pouze odpad, pro který jsou určeny, vytřídit veškeré nebezpečené složky komunálního odpadu a tyto nebezpečné složky uložit na místě určeném touto obecně závaznou vyhláškou.
Čl. 7
Povinnosti vlastníka nebo správce nemovitosti

Vlastník nebo správce nemovitosti je povinen :

 • určit po dohodě s oprávněnou osobou stálé stanoviště sběrných nádob
 • udržovat čistotu a pořádek na sběrném místě (stanovišti sběrných nádob), jakož i v okolí sběrných nádob a na veřejném prostranství, pokud je toto stanovištěm sběrných nádob
 • prokazatelným způsobem informovat fyzické osoby užívající jeho budovu či nemovitost o způsobech systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • zpřístupnit sběrné místo k provedení svozu nebo zajistit přistavení sběrných nádob na místo předem dohodnuté, a to tak, aby nádoby nezpůsobovaly estetické a hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnosti silničního provozu ani bezpečnost chodců
Čl. 8
Cena za svoz, třídění a odstraňování komunálního odpadu a její úhrada

 1. Úhrada z svoz, třídění a odstraňování komunálního odpadu je příjmem obce


 2. Fyzická osoba, která má na území obce trvalý pobyt, může odkládat separovaný odpad do sběrných nádob zdarma


 3. Fyzická osoba i původce odpadů, který se zapojí do systému obce, je povinna provádět úhradu za svoz zbytkového odpadu zakoupením žetonu příslušné barvy na Obecním úřadu ve Křemži, přičemž jeden žeton platí pro odvoz jedné sběrné nádoby - popelnice


 4. Původce odpadů napojený na systém obce provádí úhradu za odběr nebezpečných složek komunálního odpadu dle cen stanovených obcí.


 5. Obec Křemže vydala pro účel úhrady a svozu tuhého komunálního odpadu plastové žetony ve třech barvách pro popelnice:
  • velké 110 l - v barvě ORANŽOVÉ
  • malé 80 l - v barvě ŽLUTÉ
  • velké 110 l pro původce odpadu - v barvě ZELENÉ
  Žetony jsou označeny nápisem "OBEC KŘEMŽE" a z druhé strany opatřené samolepkou označenou razítkem Obecního úřadu Křemže a domovním číslem popisným resp. názvem firmy - původce odpadu.


 6. Prodej žetonů zajišťuje Obecní úřad Křemže. Cena žetonů je :
  • barva ORANŽOVÁ - 40,- Kč
  • barva ŽLUTÁ - 30,- Kč
  • barva ZELENÁ - 45,- Kč
  V ceně je zahrnut odvoz odpadu a uložení na skládce a poplatek fondu životního prostředí.


 7. Sběrné nádoby - popelnice musí být zřetelně označená domovním číslem popisným nebo názvem organizace. U popelnic organizací bude provedeno ještě barevné označení - zelený pruh. Vyváženy budou pouze popelnice, na nichž je zavěšen žeton označený shodným číslem popisným nebo názvem organizace. V případě, že se nebude shodovat označení na popelnici s označením na žetonu, bude žeton zabaven a popelnice nebude vyvezena.
Čl. 9
Svoz odpadu oprávněnou osobou

Oprávněná osoba je povinna :

 • provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem o odpadech a ostatními obecně závaznými právními předpisy a touto obecně závaznou vyhláškou
 • zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob a kontejnerů bezprostředně po jejich vyprázdnění
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na sběrných nádobách nebo majetku vlastníka nemovitosti
 • bez prodlení vrátit sběrné nádoby po vyprázdnění na původní stanoviště
Čl. 10
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý na území obce Křemže při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, pokud není tento stavební odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k dalšímu využití nebo k jeho odstranění. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz a odstranění stavebního odpadu vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

Kontejnery naplněné stavebním odpadem je nutno vyvážet bez zbytečného odkladu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti a zdraví osob a k nepříznivému vlivu na prostředí v obci.


Čl. 11
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle obecně závazných právních předpisů.


Čl. 12
Výkon státní správy

Státní správu vykonává Obecní úřad Křemže.


Čl. 13

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.


 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/95, 1/99 a 4/2001.


Starosta obce: Ing. Josef Troup
Místostarostka: Mgr. Jana CipínováPříloha č. 1 k OZV obce Křemže č. 4/2003 - O systému nakládání s komunálním odpadem


Komunální odpad lze na území obce Křemže shromažďovat pouze tímto způsobem:
 1. do sběrných nádob na odpad - popelnice 80 a 110 l - se ukládá pouze vytříděný komunální odpad (např. smetky, popel - pouze vychladlý, pevné kuchyňské odpady, jiný domovní odpad)


 2. kontejnery na separovaný odpad SKLO a PLASTY jsou umístěny :
  • Křemže - ul. Nový Doubek, Spojovací ul., Pasíčka
  • Chlum - náves
  • Loučej - u váhy
  • Lhotka - náves
  • Mříč - u prodejny potravin
  • Bohouškovice - náves
  • Chlumeček - náves
  • Stupná - náves
  • Chmelná - náves
  • Vinná - rozcestí

  1. do kontejnerů na separovaný odpad, označených "SKLO" - zelený kontejner a "PLASTY" - žlutý kontejner, smí být ukládán pouze odpad dle označení na kontejneru (SKLO - bílé a barevné láhve od nápojů bez zbytků tekutin, plastových a kovových uzávěrů, bílé a barevné sklenice, zavařovací sklenice, rozbité skleněné nádobí, skleněné střepy, PLASTY - kelímky od jogurtů a jiných mléčných výrobků bez hliníkového víčka- umyté, kelímky na nápoje, igelitové sáčky a tašky, PET lahve bez našroubovaných uzávěrů - sešlápnuté, plastové obaly ze zboží, polystyrén, rozbité výrobky z plastů - bez kovových a dřevěných součástí)


  2. do kontejnerů na separovaný odpad nepatří:
   SKLO - zrcadla, olovnaté sklo, sklo s drátěným výpletem, autoskla, žárovky a zářivky, televizní obrazovky, plexisklo, porcelán, keramika
   PLASTY - vícevrstevné obaly (plast+papír apod.), výrobky z plastů se zalisovanými kovy, textilie z umělých vláken, dráty potažené plastem, bakelit, alobal, plastové nádoby znečištěné chemikáliemi

 3. papír - odběr a odvoz k dalšímu zpracování je zajišťován 1x měsíčně veřejným oznámením


 4. kovový odpad se shromažďuje ve dvoře Služeb obce Křemže


 5. nebezpečný odpad se ukládá ve Sběrném dvoře OÚ Křemže ve Spojovací ul. Křemže, provozní doba Sběrného dvora je každé první úterý v měsíci od 15,00 do 18,00 hodin


 6. do odpadkových košů je zakázáno ukládání nebezpečných složek odpadů


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 23. ledna 2004 : TOPlist 0