INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

Vyhláška č. 3/97
kterou se stanovují závazné regulativy využití území a jeho prostorového uspořádání pro Obec Křemže

Obec Křemže vydává v souladu s ustanoveními § 16 a § 36 odst. 1 písm. f), n) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších novel tuto obecně závaznou vyhlášku.


Část I.

Úvodní ustanovení

čl. 1

Regulativy jsou závazné pro všechny orgány, fyzické a právnické osoby při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití a uspořádání území, v provádění staveb, nebo jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb.

čl. 2
Vymezení pojmů:
 1.  Závazné regulativy jsou:
 a)  zásady uspořádání území
 b)  limity využívání území, kterými se stanoví mezní hodnoty
 c)  základní urbanistická koncepce
 2.  Urbanizované území tvoří stávající zastavěné plochy a plochy určené územním plánem k zástavbě - tvoří je:
 a)  plochy určené pro obytná území
 b)  plochy určené pro smíšená obytná území
 c)  areály pro volný čas a rekreaci
 d)  plochy pro občanskou vybavenost
 e)  plochy pro výrobu, sklady a služby
 f)  zemědělské areály
 g)  komunikace a technická infrastruktura
 3.  Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění (pole, zahrady, louky, lesy, krajinotvorná zeleň, vodní plochy a toky).

Část II.

čl. 1

Regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území

1. Území je členěno na následující plochy podle jejich funkčního využití a prostorového uspořádání:

a) Obytná území
Rozvojové plochy pro bydlení a vybavenost byly po dohodě se Správou CHKO Blanský les rozděleny do třech kategorií:
nezastavitelné  -  ozn. N
dočasně nezastavitelné  -  ozn. DN
zastavitelné  -  ozn. Z


Výklad pro pojem "dočasně nezastavitelné":
jedná se o plochy výhledově zastavitelné, kde příprava těchto ploch pro zástavbu se zahájí až ve fázi vyčerpání ploch zastavitelných z 85 %.
lokalita "D" - dočasně nezastavitelná
lokalita "C" - zastavitelná v l.etapě (pozemky obce a možnost vybudování sítí)
lokality "1" a "2" - nezastavitelná (hotel vč. sportoviště u hřbitova)
lokalita "G" - zastavitelná (pozemky obce, vybudované sítě)
lokalita "12" - nezastavitelná
lokalita "6" - Chlum - dočasně nezastavitelná
lokalita "4" - Chlum - zmenšit plochu - nezastavovat ostroh u mlýna (vypustit 2 RD)
lokality "F" a "3" - Chlum - dočasně nezastavitelné s tím, že v západní části lokality "3" je umožněna výstavba 2 RD s dřevovýrobou
Stupná "28" - nezastavitelná
Chmelná "25" - nezastavitelná 1/2 - možno zastavět pouze část proti stáv. zástavbě
Loučej "24" - nezastavitelná
Loučej "23" - zastavitelná pouze 1 objekt
Chlumeček "27" - nezastavitelná
ostatní neoznačené lokality lze považovat za zastavitelné

Funkční využití

Tato území zahrnují plochy určené výhradně pro bydlení, nenarušované žádnou výrobní činností s cílem zajistit na těchto plochách trvalý vysoký standard klidného bydlení v převážně individuálních rodinných domech.

Na těchto plochách jsou přípustné pouze takové podnikatelské aktivity, které lze realizovat v jednotlivých domech (např. ordinace, ateliéry, krejčovství, kadeřnictví, pedikura, oprava elektroniky, malá prodejna, občerstvení, hospůdka a pod.).

Na těchto plochách je nepřípustné umísťovat výrobní objekty, které by narušovaly životní prostředí (například stavby pro průmyslovou výrobu, servisní opravnu aut, pro ustájení hospodářských zvířat a pod.).

Prostorové uspořádání -
U obytných staveb budou střechy symetrické, sedlové se sklonem 35° - 45°, u staveb hospodářských a výrobních sklon min. 30°

druh objektu - rodinné domy jednopodlažní s obytným podkrovím, výjimečně u řadové zástavby dvoupodlažní s příslušenstvím drobných staveb a garáží, bytové domy.

výška objektů - u jednopodlažních s obytným podkrovím 3 - 4,5 m (po římsu), u dvoupodlažních 6 m (po římsu)

stavební čára - určující vzdálenost a polohu objektu od kraje pozemků - tj. od příjezdové komunikace, z které jsou hlavní přístupy na pozemky - činí 4 - 6 m. Dodržení této stavební čáry znamená, že 75 % průčelí objektu (uliční průčelí) musí spočívat na stavební čáře. Zbývajících 25 % může ze stavební čáry ustoupit směrem do pozemku. Výjimku tvoří pouze balkón, event. garáž

zastavění pozemku - určující poměr mezi celkovou rozlohou pozemku a výměrou zastavěné plochy, by neměl přesáhnout 20 % (do zastavěné plochy se nepočítá výměra zpevněných ploch a drobných staveb)

střechy - sedlové nebo tvarované

b) Smíšená obytná území

Funkční využití

Tato území zahrnují plochy určené pro bydlení kombinované s drobnými podnikatelskými aktivitami, jako jsou např. dílny pro opravu aut, pro zpracování dřeva a výrobky z něj, pro malé potravinářské provozovny - mlékámy, pekárny, výrobny lahůdek, penzióny, obchody, restaurace, sběrny a další drobné živnostenské provozy.

Na těchto plochách je kromě rodinného domu přípustná pouze jedna (výjimečně dvě) stavby určené pro drobné podnikání s příslušným manipulačním prostorem.

Na těchto plochách je nepřípustná výroba ohrožující životní prostředí nebo neúměrně zatěžující dopravní obsluhu území.

Prostorové uspořádání -

stavby budou realizovány dle stejných zásad jako v případě výstavby rodinných domů v obytných územích (druh objektu, výška objektu, stavební čára)

využití stavebního pozemku - na stavební parcele lze kromě obytného objektu vybudovat ještě další účelový objekt pro podnikatelské aktivity, který nesmí převýšit obytný dům a nemůže být využíván pro výrobu, která by narušila životní prostředí v obytné zóně

koeficient využití území - max. 0,50

střechy - sedlové, tvarované, platí jak pro rodinný dům, tak i pro výrobní objekt; ve výjimečných případech může mít výrobní objekt rovnou střechu

čl. 2

Areály pro volný čas a rekreaci

Funkční využití -

Tato území zahrnují plochy určené pro odpočinek, sport a rekreaci s cílem umožnit regeneraci pracovních sil a aktivní trávení volného času.

Na těchto plochách je přípustná výstavba hřišť, sociální vybavenost a zařízení sportovního areálu, koupaliště, tenisových kurtů a rozptylových a parkovacích ploch.

Na těchto plochách je nepřípustná žádná činnost ani výstavba objektů, které by narušily nebo omezily rekreační funkci těchto areálů.

Prostorové uspořádání -

konkrétní uspořádání jednotlivých zón a lokalit bude předmětem příslušné dokumentace, potřebné pro územní řízení

čl. 3

Občanská vybavenost

Funkční využití -

Tato území zahrnují plochy určené pro zařízení základní občanské vybavenosti a pro specifické komerčně zaměřené služby.

Na těchto plochách bude přípustná výstavba víceúčelového administrativně společenského objektu, sociálně zdravotnického zařízení a areálu služeb.

Prostorové uspořádání -

objekty nesmí převýšit výškovou hladinu okolní zástavby, výjimečně lze připustit výšku max. 12 m (po hřeben střechy)

střechy - sedlové nebo tvarované

parkoviště musejí odpovídat kapacitě staveb a jejich využití a musejí být řešeny tak, aby byly umístěny mimo hlavní komunikace, s nimiž bude parkoviště spojeno pouze vjezdy a výjezdy.

Návrhy úprav objektů na náměstí lze považovat pouze za náměty.

čl. 4

Průmyslová výroba, sklady a služby

Funkční využití -

Tato území zahrnují plochy určené pro specifická výrobní zařízení průmyslové výroby a skladového hospodářství.

Na těchto plochách jsou přípustné velké podniky s výrobními, skladovými a manipulačními plochami, s odstavnými plochami a parkovišti. Výjimečně mohou být tyto objekty doplněny služebními byty nebo domy majitelů podniků.

Na těchto plochách jsou nepřípustné provozy škodící životnímu prostředí (např. strojírenský průmysl, hutě, výroba celulózy a pod.).

Prostorové uspořádání -

objekty musí být seskupeny do ucelených areálů, mezi kterými budou komunikace, energetické koridory a zejména zeleň, střechy symetrické, sedlové se sklonem min. 35°

výška staveb - max. 12 m (po římsu)

čl. 5

Zemědělské areály

Funkční využití -

Tato území zahrnují plochy určené pouze pro zemědělskou výrobu.

V rámci zemědělského areálu je přípustné pouze budování staveb pro chov skotu a pro další přidružené stavby (sklady, dílny, garáže, seník a podobně).

V zemědělském areálu u jádrových sídel je nepřípustný velkochov prasat a drůbeže.

Prostorové uspořádání -

areál musí být oplocen

po celém obvodu areálu - musí být vysázena vícepatrová kompaktní izolační zeleň.

čl. 6

Technická infrastruktura

Funkční využití -

Tato území zahrnují plochy určené pro dopravu, pro kanalizaci napojenou na čistírnu odpadních vod a pro výstavbu plynu, rozvodů elektrické energie a vodovodu v nových lokalitách určených pro budoucí výstavbu.

Na těchto plochách a v jejich ochranných pásmech je nepřípustná jakákoliv investiční činnost, která by omezovala výstavbu a funkci těchto technických zařízení.

U navrhovaných staveb technické infrastruktury je nutné respektovat tato ochranná pásma:
- podél komunikace II/143 v rozsahu 25 m
- podél komunikací III/14314, III/1435, III/1438 a III/14389 v rozsahu 20 m - podél místních komunikací v rozsahu 15 m
- podél elektrorozvodů 22 kV v rozsahu 7 m - kolem trafostanic v rozsahu 20 m
- kolem hřbitova v rozsahu 50 m.

Prostorové uspořádání -

pro výstavbu těchto zařízení technické infrastruktury platí ustanovení příslušných předpisů.

Z hlediska Územního plánu se jedná o veřejně prospěšné stavby.

Část III.

Regulativy pro neurbanizovanou část území

Tato území zahrnují plochy určené pro zemědělskou a lesní výrobu realizovanou dle zásad optimálního využití zemědělské a lesní půdy s ohledem na jejich ekologickou stabilitu, biologický potenciál a vodohospodářské funkce.

V těchto územích je výjimečně přípustné zřizování cyklistických a pěších turistických tras.

V těchto územích je nepřípustné zřizování skládek odpadů nebo jakákoliv jiná činnost nebo výstavba, která by byť i dočasně omezovala jejich využívání nebo jejich krajinotvorné funkce, výjimky (například v případě výstavby plynovodů, vodovodů, elektrovodů nebo geologických průzkumů a pod.) může povolit pouze příslušný stavební úřad.

V těchto územích je nutno zároveň chránit veškeré plochy určené pro Územní systém ekologické stability, aby jejich budoucí realizace nebyla narušena jinými zájmy.

Část IV.

Plochy pro veřejně prospěšné stavby

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Plochy pro veřejně prospěšné stavby tvoří v obci Křemže následující objekty a plochy uvedené v grafické části územního plánu:
- veškeré navržené komunikace (dle výkresu, "Doprava")
- parkoviště (dle výkresu "Doprava")
- nově navržené trafostanice (dle grafické části ÚPn SÚ)
- rozvody vody (dle výkresu "Zásobování vodou")
- nové rozvody elektrického vedení 22 kV (dle výkresu "Elektrická energie")
- kanalizace (dle výkresu "Kanalizace")
- plochy kontejnerů na tříděný odpad
- rozvody plynu (dle výkresu "Plyn")
- jednotlivé krajinné prvky vymezené v "Územním systému ekologické stability"

Část V.

Závěrečná ustanovení

čl. 1

Tato obecně závazná vyhláška platí do doby zpracování a schválení nového územního plánu obce Křemže. Pozastavit platnost, případně provést změny nebo doplňky územně plánovací dokumentace a obecně závazné vyhlášky přísluší obecnímu zastupitelstvu.

čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Vyhlášeno dne: 27. 10. 1997

Starosta obce: Ing. Miloslav Podhola
Zástupce starosty:© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0