INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

Obecně závazná vyhláška obce Křemže č. 3/2003
O chovu psů

Zastupitelstvo Obce Křemže se na svém zasedání dne 16.12.2003 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), c) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Účelem této vyhlášky je upravení chovu a držení psů k zabezpečení pořádku, čistoty a ochrany zdraví a bezpečnosti v obci.


Čl. 2
Povinnosti chovatelů psů

Vlastník psa je povinen :

  1. zajistit psa proti úniku
  2. zamezit volnému pobíhání psů bez dozoru na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce
Čl. 3
Vymezení míst se zákazem vodění psů

Psi nesmí být vodění, a to ani pod dozorem na vodítku:

  1. na hřbitov
  2. do areálu školy, školky
  3. na dětská hřiště
  4. do veřejně přístupných budov
Čl. 4
Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.


Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/99 o podmínkách chovu psů, jiných domácích zvířat, hospodářských zvířat, chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004


Starosta obce: Ing. Josef Troup
Místostarostka: Mgr. Jana Cipínová© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 23. ledna 2004 : TOPlist 0