INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

Vyhláška č. 2/99
o použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení"

I.
Základní ustanovení
1. Obecní zastupitelstvo Křemže v souladu se zákonem č. 367/90 Sb. o obcích, v platném znění, § 14, odst. 1, písm e), zřizuje účelový fond
"Fond rozvoje bydlení obce Křemže"
2. Fond byl zřízen na základě smlouvy s Ministerstvem pro místní rozvoj o poskytnutí návratné půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v obci. Právo disponovat těmito prostředky je trvale podmíněno dodržováním smlouvy s Ministerstvem pro místní rozvoj a této vyhlášky.

II.
Příjmy fondu
1. Zdroje fondu tvoří:
 - půjčky a dotace ze státního rozpočtu
 - 50 % prostředků z příjmů z prodeje obecních bytů a bytových domů po odečtení přímých nákladů souvisejících s prodejem tohoto majetku od roku následujícího po vydání této vyhlášky a po všechna další léta do doby splacení státní půjčky
 - splátky půjček poskytnutých obcí vlastníkům obytných budov a bytů a úrokové výnosy z nich
 - splátky půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3% p.a.
 - případně jiné dotace a výpomoci či dary

III.
Výdaje fondu
1. Prostředky FRB lze použít pouze k účelům vyjmenovaných v čl. IV. této vyhlášky. V případě poskytnutí půjčky činí splatnost 3 až 8 let s úročením 3 až 7 %.
2. Výdaje fondu jsou rovněž úhrady peněžnímu ústavu za služby poskytované obci v souvislosti se zřízením a vedením samostatného účtu. O těchto službách bude uzavřena samostatná dohoda mezi obcí a GE CAPITAL BANK a.s..

IV.
Poskytování půjček
1. Adresáty půjček mohou být pouze vlastníci obytných domů sloužících k trvalému bydlení ve správním území Obce Křemže.
2. Půjčku lze využít výhradně k úhradě stavebního materiálu a prací na obytných domech nebo jednotlivých bytech, případně k vestavbám a nástavbám nových bytů a k opravám a výstavbě technických sítí souvisejících s objekty bydlení.

Z fondu se poskytují pŕedevším tyto druhy půjček:
Kód Účel Lhůta spl.
roky
Roční úrok
%
Max. výše úvěru
v tis.Kč
01 Obnova střešního pláště budov 4 5 50
02 Obnova fasád 4 5 50
03 Vybudování kanaliz. přípojky na veřejnou síť (přepojení septiku do kanal.) 3 5 10
04 Vznik nové bytové jednotky ve stávajícím objektu pro trvalé užívání 6 5 100

Kód 04 - předpoklad vzniku nové byt. jednotky (min. výměra 30 m2).

Jednotlivé druhy půjček nelze kumulovat. Půjčku nelze získat opakovaně na stejný účel u jednoho domu. Podmínkou pro poskytnutí půjčky je dodržení platných stavebních pŕedpisů.

3. Maximální výše půjčky dle čl. IV. bodu 2 je určena v tabulce.
4. Žadatelé podají žádost o půjčku obci, na Obecním úřadu v Křemži na předepsaných a závazných formulářích vydaných OÚ a to vždy ve stanovených termínech vyhlášených OÚ způsobem v místě obvyklým. Všechny žádosti podané ke stanoveným termínům budou zařazeny do výběrového řízení. Ve výběrovém řízení komise Fondu žádosti posoudí a podle finančních možností fondu, záměrů obce s přihlédnutím k finanční a majetkové situaci žadatelů navrhne poskytnutí půjček včetně jejich úročení a doby splatnosti.
Komise je tvořena: Starostou a všemi ostatními členy obecní rady, předsedou fin. komise, předsedu kontrolní komise, vedoucím stavebního úřadu a tajemníkem OÚ - 9 členů. Náhradníky, v případě potřeby, je oprávněn jmenovat starosta obce. Pro platnost rozhodnutí je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 počtu všech členů komise. Výsledek výběrového řízení předloží komise obecnímu zastupitelstvu, které s konečnou platností rozhodne o poskytnutí půjčky. Proti výsledku výběrového řízení a usnesení obecního zastupitelstva se nelze odvolat.
5. Žadatelům, schváleným OZ, bude nabídnuto uzavření smlouvy o půjčce, ostatní obdrží sdělení, že žádosti nebylo vyhověno. Text smlouvy o půjčce bude připraven na Obecním úřadu ve Křemži ve spolupráci s peněžním ústavem. Kromě výše půjčky, úročení, doby splatnosti a způsobu splácení bude obsahovat podrobný popis účelu použití tak, aby bylo možno jej při čerpání půjčky kontrolovat a dále podmínku bezodkladného vrácení celé půjčky, zvýšené o pokutu 20 % z dosud nezaplacené části půjčky, při porušení smluvních podmínek nebo při porušení platných stavebních předpisů. Žadatel poskytne obci záruku na splácení půjčky zpravidla formou závazku dvou ručitelů, jejichž příjem by splácení umožňoval, případně zástavu majetku s reálnou prodejností. Půjčku lze čerpat do 6 měsíců od podpisu smlouvy mezi obcí a žadatelem. Nevyčerpaný zůstatek půjčky se vrací fondu. Začátek splácení půjčky bude stanoven ve smlouvě, dle dohody se žadatelem, nejpozději však 9 měsíců od podpisu smlouvy. Mimořádné nebo úplné splácení účelové půjčky je povinen příjemce půjčky předem písemně oznámit OÚ Křemže.
6. Na financování oprav a modernizace vlastního bytového fondu je obec oprávněna použít maximálně 80 % prostředků poskytnutých ve formě státní půjčky. Výjimečně lze překročit tento limit v případě, že ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili o poskytnutí úvěru zájem.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Obec Křemže poskytne Ministerstvu pro místní rozvoj po skončení každého kalendáŕního roku informace o použití prostředků Fondu, nejpozději do 31.1. následujícího roku.
2. Prostředky budou poskytovány přes peněžní ústav ze zvláštního účtu, vytvořeného pouze pro účely dle této vyhlášky.
3. Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce Křemže dne 1.6.1999 a nabývá účinnosti dnem 1.7.1999.


V Křemži dne 1.6.1999

Starosta obce: Ing. Josef Troup
Zástupce starosty: Mgr. Jana Cipínová© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0