INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

Vyhláška č. 2 / 9 8

Obec Křemže vydává v souladu s ustanovením § 16 a 36, odst. 1, písm. f), n) zákona č. 367/90 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 29 odst. 2 zákona č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/97 obce Křemže, jíž se stanovují závazné regulativy využití území a jeho prostorového uspořádání pro Obec Křemže, takto:

V části II. článek 1 bod 1 a) Obytná území

Prostorové uspořádání

původní znění
U obytných staveb budou střechy symetrické, sedlové se sklonem 35 - 45 stupňů, u staveb hospodářských a výrobních sklon min. 30 stupňů

se nahrazuje tímto novým zněním:
"U obytných staveb budou střechy symetrické, sedlové se sklonem 40 - 45 stupňů (výjímečně po odsouhlasení se Správou CHKO Blanský les min. 35 stupňů), u staveb hospodářských a výrobních sklon min. 35 stupňů (vyjímečně po odsouhlasení se Správou CHKO Blanský les min. 30 stupňů)".

původní znění
druh objektu - rodinné domy jednopodlažní s obytným podkrovím nebo dvoupodlažní (event.dvojdomky) s příslušenstvím drobných staveb a garáží

se nahrazuje tímto novým zněním: ·
"druh objektu - rodinné domy přízemní s podkrovím, výjmečně u řadové zástavby dvoupodlažní s příslušenstvím drobných staveb a garáží, bytové domy dvoupodlažní"

původní znění
Střechy sedlové nebo tvarované

se nahrazuje tímto novým zněním:
"střechy sedlové příp. sedlové s polovalbou do 1/3 výšky štítu"

V části II. článku 1 bod 1 b) Smíšená obytná území:

Prostorové uspořádání

původní znění
Střechy - sedlové, tvarované platí jak pro rodinný dům, tak i pro výrobní objekt, ve výjimečných případech může mít výrobní objekt rovnou střechu

se nahrazuje tímto novým zněním:
"Střechy - sedlové, příp. sedlové s polovalbou jak pro rodinný dům tak pro výrobní objekt".

V části II. článku 3 Občanská vybavenost:

Prostorové uspořádání

původní znění
objekty nesmí převýšit výškovou hladinu okolní zástavby, výjimečně lze připustit výšku max. 12 m (po hřeben střechy)
střechy - sedlové nebo tvarované

se nahrazuje tímto novým zněním:
"Objekty nesmí převýšit výškovou hladinu okolní zástavby, výjimečně lze připustit výšku max.6 m po římsu.
Střechy - sedlové nebo s polovalbou."

Ostatní části vyhlášky č. 3/97 zůstávají nezměněny.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Vyhlášeno dne: 16. 3. 1998

Starosta obce: Ing. Miloslav Podhola
Zástupce starosty:© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0