INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

V Y H L Á Š K A Č . 2/94
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Křemže a Mateřské školy Chlum

Obecní zastupitelstvo obce Křemže v souladu se zákonem č. 190/93 Sb., kterým se mění a doplňuje školský zákon č. 29/84 Sb. v platném znění a zákon ČNR č. 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, vydává tuto místní vyhlášku:


Čl.1

Na základě výše uvedených právních norem budou rodiče nebo jiní zákonní zástupci dětí (dále jen rodiče), které navštěvují mateřské školy v Křemži a Chlumu platit měsíční příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů, počínaje dnem 1. března 1994.


Čl.2

Příspěvek podle čl. 1 se platí obci Křemže. Obec použije část příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol v provozní oblasti a část na částečnou úhradu mezd pracovníků těchto zařízení a na učební pomůcky - tuto část převede obec na základě uzavřené smlouvy Školskému úřadu v Českém Krumlově.
Příspěvek budou od rodičů vybírat ředitelky Mateřské školy Křemže a Mateřské školy Chlum. O zaplacení příspěvku bude vystaven příjmový doklad.


Čl.3

Výše příspěvku je stanovena obcí Křemže po projednání se Školským úřadem v Českém Krumlově a bude stanovena vždy na příslušný kalendářní rok. Oznámení o výši příspěvku bude vždy včas zveřejněno v obou mateřských školách.
Pro rok 1994 je měsíční příspěvek na každé dítě navštěvující uvedené zařízení stanoven ve výši 250,- Kč.


Čl.4

Příspěvek se platí vždy za uplynulý měsíc a to nejpozději do 10 dnů následujícího měsíce. V případě nezaplacení příspěvku v tomto termínu, stanoví obec platbu penále. Pokud příspěvek nebude zaplacen ani v dalším splatném termínu, může být dítě z návštěvy mateřských škol vyloučeno, pokud nebylo dohodnuto jinak.


Čl.5

Řádným ohlášením jsou rodiče zproštěni placení alikvotní části měsíčního příspěvku za dny nepřítomnosti dítěte v mateřských školách. Toto snížení bude uplatňováno pouze při nepřítomnosti dítěte více než jeden týden.
Dále se příspěvek neplatí pokud plátce prokazatelně doloží, že by po jeho zplacení klesl součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky, potřebné k zajištění výživy podle § 19, písm. d) zákona č. 190/93 Sb.
Ve výjimečných případech může obec osvobodit plátce od placení příspěvku zcela nebo zčásti, a to zpravidla na 1 rok.


Čl.6

Tato místní vyhláška byal schválena na veřejném zasedání obecního zastupitelstva v Křemži dne 22. 2. 1994 a nabývá účinnosti dnem 1. 3. 1994.

Starosta obce: Ing. Miloslav Podhola
Zástupce starosty:© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0