INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

VYHLÁŠKA č. 2/93
Územní a hospodářské zásady pro vypracování územního plánu sídelního útvaru

Obecní zastupitelstvo obce Křemže dle zák. ČNR č. 410/92 Sb., § 36, písm. f) schválilo dne 21. 9. 1993 tuto obecně závaznou vyhlášku.1.
Důvody pro pořízení územního plánu sídelního útvaru (dále ÚPSÚ)

Územní plánování je soustavnou činností, která komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně reguluje činnosti ovlivňující rozvoj území.
ÚPSÚ Křemže bude základním územně plánovacím dokumentem a nástrojem místní urbanizační politiky.
ÚPSÚ provádí plošnou koordinaci funkcí v zastavěném území sídel i ve volné krajině. Stanoví zřetelné hranice současně zastavěného území a vymezuje plochy určené k zastavění a to na základě posouzení kvality životního prostředí a ochrany přírody.
Směrný územní plán obce Křemže, který vypracoval v roce 1971 Stavoprojekt České Budějovice a který schválil bývalý Okresní národní výbor v Českém Krumlově, nevyhovuje požadavkům na řízení územního rozvoje Křemže pro další období po roce 1993. Proto platnost tohoto SÚP bude ukončena současně se schválením těchto územních a hospodářských zásad (ÚHZ).
Cílem zpracování nového ÚPSÚ je získat takový dokument, který bude sloužit pro koordinaci záměrů všech subjektů v obci, to je zejména samosprávy, podnikatelů a dalších fyzických a právnických osob, které využívají území pro bydlení, rekreaci a další činnosti v území. Důležitou součástí bude vymezení ploch (pozemků), které nebudou určeny k zastavění a které budou součástí územního systému ekologické stability.
Cílem ÚPSÚ bude koordinace záměrů územního rozvoje obce se záměry, které vyplývají ze zajištění ochrany přírody v rámci chráněné krajinné oblasti Blanský les. Pro celou CHKO se zpracovává samostatný územní plán VÚC, jehož pořizovatelem je ministerstvo hospodářství ČR, územní pracoviště České Budějovice.
Schválení ÚPSÚ je podle ustanovení zákona o obcích, úplné znění č. 410/1992 Sb. § 36 odst. 1) písmeno n) vyhrazeno obecnímu zastupitelstvu. Obecní zastupitelstvo při schvalováni územního plánu rozhoduje v oblasti přenesené působnosti obce.
Obecnímu zastupitelstvu je vyhrazeno též schvalováni změn a doplňků, popř. ukončení platnosti ÚPSÚ.
Metodicky bude zpracování ÚPSÚ zaměřeno tak, aby vyhovoval nové koncepci právní úpravy územního plánování.
V souladu s ustanovením vyhlášky č. 84/76 Sb., ve znění vyhlášky č. 377/1992 Sb. bude ÚPSÚ zpracován v etapách:
I. etapa    koncept (předbežné řešení), který musí být projednán s veřejností a s orgány státní správy. V závěru projednávání sestaví pořizovatel souborné stanovisko se závaznými pokyny pro vypracování návrhu ÚPSÚ.
II. etapa    návrh, jehož obsah bude v souladu s ustanovením vyhlášky č. 377/1992 Sb. Podle dohody s pořizovatelem nebude součástí konceptu ani návrhu ÚPSÚ vypracování generelu nebo plánu územního systému ekologické stability, neboť tento úkol je součástí územního plánu VÚC Blanský les.
III. etapa    čistopis ÚPSÚ pro ústřední potřebu bude zpracován v případě potřeby po schválení návrhu obecním zastupitelstvem.2.
Vymezení řešeného území

  ÚPSÚ bude vypracován v měřítku 1 : 2 000 pro území místních částí Křemže, Chlum, Pasíčka a Mříč.
  V měřítku 1 : 5 000 budou vymezeny pozemky zemědělské půdy navržené k vyjmutí půdního fondu.
  V měřítku 1 : 10 000 a 1 : 50 000 bude vyznačena problematika širších vztahů.


3.
Vztahy k širší oblasti nežli je řešené území

Křemže je přirozeným střediskem pro sídla ve správním území obce, dále pro obec Holubov. Administrativně je Křemže součástí okresu Český Krumlov.
Celé správní území obce je zahrnuto do CHKO Blanský les.
Křemže leží v širším zájmovém území města České Budějovice, do kterého vyjíždí za prací převážná část ekonomicky aktivních, kteří pracují mimo území obce.
Uvedené vztahy k širší oblasti se zachovají i v dalším období, pro které bude zpracován ÚPSÚ.4.

Požadavky na péči o složky životního prostředí


 a)  Ochrana přírody bude v návrhu ÚPSÚ řešena v souladu se statutem CHKO Blanský les, jehož součástí je celé správní území obce Křemže. Návrh územního řešení bude koordinován s řešením územního plánu VÚC, který pořizuje ministerstvo hospodářství ČR.
Převážná část řešeného území je zařazena ve 3. zóně. V 1. zóně jsou lokality Borského rybníku a u Holubovského mlýna.
 b)  Voda - bude řešena rehabilitace vodních toků a rybníků se zachováním stávajících přírodních vodotečí. Zlepšení kvality vody v Brložském potoce se řeší stavbou ČOV v Křemži a v Brlohu. V dalších sídlech budou odpadní vody zachycovány v žumpách a vyváženy na vymezené plochy.
 c)  Ochrana zemědělského půdního fondu bude vyhodnocena podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Budou prověřeny možnosti obnovy luk a pastvin, které byly při zemědělských melioracích přeměněny na ornou půdu.
 d)  Pro územní systém ekologické stability budou vymezeny plochy v údolí Brložského potoka a Boreckého rybníka.


5.
Základní demografické údaje a rozvoj bydlení

Ve správním území Křemže v roce 1991 žilo celkem 2 403 trvale bydlících obyvatel, z toho v řešeném území žilo:
- v Křemži - 1 360 obyvatel
- v Chlumu - 340
- v Chlumečku - 42
- v Mříči - 232
- v dalších sídlech - 409

V uplynulém období trvale vzrůstal počet obyvatel pouze v Křemži, v období 1980 - 91 počet obyvatel ubývá, v Chlumu o 36 obyvatel, v Chlumečku o 20 obyvatel a ve Mříči o 4 obyvatele.
V návrhovém období do roku 2 010 se předpokládá, že počet obyvatel bude dále vzrůstat v Křemži a to o 100 obyvatel, v Mříčí, Chlumu a Chlumečku bude počet obyvatel do roku 2010 stagnovat zhruba na dnešním počtu, to je celkem 1000 až 1050 obyvatel. Předpokladem pro uvedené zvýšení počtu obyvatel bude nová bytová výstavba a omezené vystěhovalectví mimo obec.
Pro řešení ÚPSÚ se stanoví výhledový směrný počet trvale bydlících ovyvatel pro celé řešené území, to je pro sídla Křemže, Chlum, Chlumeček a Mříč ve výši celkem 2 600 osob, včetně urbanistické rezervy. V letním rekreačním období bude ÚPSÚ počítat s celkovým počtem 500 dočasně přítomných osob ve správním území obce.
Pro bydlení bylo v roce 1991 v řešeném území užíváno celkem 678 trvale obydlených bytů. Počet domů a bytů se trvale zvyšuje. Pro zpracování ÚPSÚ se stanoví, že do roku 2010 bude v řešeném území umístěno celkem 80 nových bytů ve všech formách výstavby.
Pro další výhledové období vymezí ÚPSÚ územní rezervy pro výstavbu celkem 100 nových bytů.6. Požadavky a podmínky urbanistické kompozice
 a)  Pro zastavěné území Křemže se stanovuje požadavek na rozvíjení takové urbanistické struktury, která bude vytvářet městský charakter sídla s intenzívní zástavbou domů pro bydlení a objektů pro podnikatelskou činnost, která bude mít charakter občanské vybavenosti a řemesla a drobnou výrobu, která nebude narušovat trvalé bydlení. V Křemži nelze připustit umísťování staveb pro zemědělskou živočišnou výrobu. Pro výšku nových objektů se stanoví maximální limit 16 m nad terénem. Územní plán ve výkresu prostorového uspořádání vymezí dílčí celky, ve kterých bude prostorové uspořádání diferenciováno s ohledem na terénní poměry a okolní stávající zástavbu. Urbanizované (zastavěné) území Křemže bude navrženo jako souvislý celek, ve kterém budou respektovány přírodní prvky a bariery územního rozvoje.
 b)  Pro zastavěné území Chlumu se stanoví požadavek na zachování urbanistického charakteru venkovského sídla, které bude dále sloužit pro venkovské bydlení, pro zemědělskou výrobu právnických i fyzických osob a pro další podnikatelskou činnost. Maximální výška nových staveb bude limitovaná 12 m nad terénem. Přírodní barieru dalšího rozvoje tvoří údolí Brložského potoka, které bude vymezeno pro vytvoření lokálního územního systému ekologické stability.
 c)  Pro zastavěné území Chlumečku se stanoví požadavek na vymezení rozvojových ploch, které budou navazovat na zastavěné území a rozšiřovat ho západnim směrem. Chlumeček bude sloužit pro bydlení, pro rekreaci a pro drobnou podnikatelskou činnost řemeslnického a komerčního charakteru. Výška nových objektů bude limitována 9 m nad terénem.
 d)  Pro zastavěné území Mříče se stanoví požadavky na rozvíjení diferenciované urbanistické struktury, která bude vycházet ze stávajícího využití území. V návrhu územního plánu musí být zachované historické jádro vesnice s návsí. V bývalých usedlostech bude možno obnovit soukromé zemědělství s přiměřenými stavbami, které nebudou objemově a hygienicky narušovat vesnici. Limit pro maximální výšku staveb bude 12 m nad terénem.
Pro bydlení bude ponechaná nově zastavěná část Mříče s rodinnými domky s možností územního rozšíření pro nové obytné objekty. Územní plán ponechá plochy, které jsou dnes využívané pro výrobu a sklady u nádraží, prověří možnosti na územní rozšíření výrobních ploch. Areál zemědělského družstva bude ponechán na stávajících plochách s možností rozšíření pro soukromé zemědělce.
 e)  Mimo zastavěné území obcí se ponechají stávající chatové osady bez možnosti rozšíření.


7.
Občanská vybavenost

 a)  Pro veřejně prospěšnou občanskou vybavenost vymezí ÚPSÚ plochy:
- stávajícího objektu obecního úřadu
- staré školy s přestavbou pro obecní úřad
- hasičských zbrojnic v Křemži, Chlumu a Mříči
- knihovny v Chlumu a Mříči
- základní školy v Křemži s hřištěm a zahradou
- mateřských škol v Křemži a Chlumu
- Domu služeb ve Křemži
- domu pečovatelské služby ve Křemži
- kina včetně hřiště ve Křemži
- hřbitova včetně ploch pro rozšíření
- technického dvora
- církevních staveb a areálů
 b)  Pro občanskou vybavenost komerčního charakteru vymezí ÚPSÚ plochy:
- stávajícího sdruženého objektu prodejen a pohostinství na náměstí
- areál stavebniny Jednota
- soukromých prodejen a řemeslnických služeb ve stávajících objektech
- pro umístění nové sběrny druhotných surovin
- pro umístění nového ubytovacího zařízení
- umístění čerpací stanice pohonných hmot


8.
Sport a rekreace

 a)  Pro veřejně prospěšná sportovní a rekreační zařízení vymezí ÚPSÚ plochy:
- hřiště a hokejový stadion u školy
- hřiště u kina
- tenisové hřiště na Doubku
- sportovní areál v cihelně v Chlumu
- pro umístění nového sportovního areálu u Křemežského rybníka
- pro umístění nového koupaliště
 b)  Pro individuální pobytovou rekreaci ÚPSÚ ponechá plochy stávajících chatových lokalit bez územního rozšíření
- v ÚPSÚ nebude navrženo umístění nových chatových lokalit mimo správní území obce.
- Při zpracování konceptu územního plánu budou prověřeny možnosti na vymezení ploch pro umístění zahrádkářské osady.


9.
Ekonomické aktivity

 a)  V ÚPSÚ budou ponechané stávající plochy používané pro výrobu a sklady:
- sklad Zemědělského zásobování ve Mříči
- areál pily ve Mříči
- areál manipulačního skladu ve Mříči
- areál Železničního stavitelství ve Mříči
- výrobní družstvo Kovotex ve Křemži
- Zemědělské družstvo Křemže se sídlem v Chlumu
 b) 
- V konceptu budou vymezeny jako varianty plochy pro umístění nového průmyslového podniku o výměře do 5 ha. Na vymezených plochách bude možno umístit výrobu, která nebude narušovat životní prostředí v obytné zóně.
- Nové drobné výrobní podniky mohou být umístěny ve smíšené zóně.
 c)  V ÚPSÚ budou ponechané stávající plochy s možností rozšíření ploch pro umístění soukromých zemědělských staveb.
 d)  Pro soukromé zemědělství mohou být využity plochy ve smíšené zóně v Chlumu, ve Mříči a v Chlumečku.


10.
Doprava

 a)  Drážní železniční pozemky jsou územně stabilizované, v ÚPSÚ budou ponechané v dosavadním rozsahu.
 b)  Silnice, které procházejí správním územím obce mají směrové a šířkové závady. V ÚPSÚ bude vypracovaný návrh na postupné odstranění závad.
- Na silnici č. II/143 Homole - Chmumeček - Brloh bude navrženo rozšíření na kategorii S 9,5 s odstraněním směrových závad.
- Na silnicích III. třídy č. 143 13, 143 14 bude navrženo rozšíření na kategorii S 7,5 s ponecháním úrovňového železničního přejezdu.
- Na silnici č. III/1435 Křemže - Chlum - Brloh bude vymezena plocha pro novou trasu (přeložku) v úseku Chlum - Křemže se zaústěním na silnici III/1439 u hřbitova, kategorie silnice S 7,5.
- Na silnici č. III/1439 bude navrženo rozšíření na kategorii S 7,5 a odstranění směrových závad. V Křemži bude prověřena možnost změny trasy této silnice s využitím stávající místní komunikace.
 c)  Místní komunikace
ÚPSÚ ponechá v zastavěném území stávající komunikace a veřejná prostranství. Nové místní komunikace budou navrženy na plochách vymezených pro rozšíření zastavěného území obce. Při zpracování konceptu ÚPSÚ bude posouzena možnost na obnovu bývalých polních cest, které byly zrušeny při zcelování pozemků.


11.
Vodní hospodářství

 a)  Vodní toky a plochy
ÚPSÚ ponechá stávající koryto Křemežského potoka. Souvislá technická úprava koryta Křemežského potoka se nepřipouští. V konceptu ÚPSÚ bude vyznačena hranice inundace stoleté povodně. Ve vymezeném inundačním území nebudou umisťované nové stavby s výjimkou liniových dopravních staveb a inženýrských sítí, včetně čistírny odpadních vod.
V konceptu ÚPSÚ bude posouzena možnost obnovy povrchových toků, které byly zatrubněny při melioracích. ÚPSÚ ponechá všechny rybníky ve stávajícím rozsahu.
 b)  Zásobování pitnou vodou je v Křemži, Chlumu, Mříčí a Pasíčkách zajišťované z veřejného vodovodu, který je ve správě JiVaK závod Český Krumlov. Podzemní voda je jímána ve zdrojích "Blanský les" pod Kletí (v roce 1992 bylo dodáno 110 000 m3) a z vrtů u Vackova mlýna (v roce 1992 bylo dodáno 60 000 m3). Kvalita a vydatnost zdrojů vyhovuje a postačí pro zásobování dalších spotřebitelů.
Ochrana zdrojů je zajištěna stanovenými ochrannými pásmy, které budou ÚPSÚ respektovat. Umístění a kapacita vodojemů postačuje. Vodovodní síť bude možno rozšiřovat na plochách, které budou určené k zástavbě.
 c)  Odkanalizování
Ve Mříči existuje oddílná kanalizace, která odvádí vodu z místní části rodinných domků nad nádražím. V III. etapě bude vybudovaná stoková síť pro historické jádro Mříče. ÚPSÚ převezme podklady ze zpracované projektové dokumentace. Čistící stanice odpadních vod je umístěna u železniční stanice, umístění vyhovuje, kapacita postačí pro napojení nových objektů v Mříči.
V Křemži existují jednotlivé kanalizační stoky, které volně ústí do vodotečí.
ÚPSÚ převezme údaje z projektového řešení rozestavěné čistírny odpadních vod a kanalizačních sběračů. V konceptu bude navrženo rozšíření nebo rekonstrukce stávajícich stok tak, aby do kanalizační čistírny byly odváděné odpadní vody z celého zastavěného území obce, včetně navrhovaného rozšíření.
V Chlumu existuje nevyhovující ČOV, na kterou jsou sváděné odpadní vody z části zastavěného území. Po uvedení nové ČOV v Křemži do provozu, bude stávající ČOV v Chlumu zrušena a odpadní vody budou čerpány do nové ČOV.
V ÚPSÚ bude navrženo rozšíření kanalizační sítě v Chlumu.
V Pasíčkách se staví kanalizační stoka. ÚPSÚ navrhne odkanalizování zastavěného území a prověří možnost odvedení odpadních vod na kanalizaci do Křemže.


12.
Elektrická energie

  ÚPSÚ ponechá stávající malé vodní elektrárny ve Křemži a novou malou vodní elektrárnu v chlumském mlýně.
  Dodávka elektrické energie bude zajišťovaná z nadřazených vedení 22 kV. ÚFSÚ zabezpečí územní ochranu venkovních vedení 22 kV a trafostanic. Pro zabezpečení zvýšených odběrů elektřiny navrhne ÚPSÚ zvýšení kapacity stávajících a umístění nových trafostanic.


13.
Telekomunikace

  Umístění pošty ve Křemži vyhovuje. Problematika ponechání pošty ve stávajícím objektu nebo umístění pošty s výstavbou nové budovy na vhodném místě ve Křemži bude projednáno v konceptu ÚPSÚ.
  Řešeným územím prochází trasa dálkového kabelu, jeho trasa bude ponechaná a ÚPSÚ zabezpečí územní ochranu.


14.
Zásobování plynem

Obecní úřad zabezpečuje vypracování projektové dokumentace na stavbu vysokotlakého přivaděče plynu od Českých Budějovic. Regulační stanice bude umístěna na východním okraji zastavěného území Mříče. Dodávka bude zabezpečovaná ze středotlakých rozvodů, jejich trasy budou zakresleny v grafické dokumentaci.15.
Odpadové hospodářství

Je ukončeno ukládání tuhých komunálních odpadů na skládce v rokli pod školou a skládka bude rekultivovaná a zabezpečená proti nepovolenému skládkování.
V řešeném území ÚPSÚ nebude umístěna nová skládka TKO. Ukládání TKO bude řešeno na oblastní skládce, která bude vymezena v územním plánu VÚC Blanský les.16.
Zvláštní požadavky

Ve správním území obce jsou objekty a plochy, které jsou v zájmu obrany státu. Způsob jejich dalšího využití a ochrany bude projednán s vojenskou ubytovací správou České Budějovice při zpracování konceptu ÚPSÚ.17.
Plochy pro stavby a opatření ve veřejném zájmu

ÚPSÚ vymezí v samostatném výkresu plochy pro stavby a opatření ve veřejném zájmu. Přesnost ohraničení ploch bude odpovídat měřítku 1 : 2 000 pro zastavěné území a 1 : 5 000 pro krajinu, tyto plochy budou zahrnovat:
 a)  veřejně prospěšné služby, školství, státní správu, samosprávu, veřejnou kulturu a obranu státu
 b)  veřejná dopravní zařízení, stavby železnice, silnice, místní komunikace v zastavěném území i mimo zastavěné území, veřejná prostranství, plochy pro odstavování vozidel
 c)  zařízení pro hromadný veřejný sport a rekreaci
 d)  technická vybavení, které podporuje rozvoj města - zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zásobování elektřinou, plynem, zařízení pošt a spojů


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 22. 9. 1993 a platí v územním obvodu obce Křemže

Starosta obce: Ing. Miloslav Podhola
Zástupce starosty:Příloha: Křemže - územní plán sídelního útvaru

Křemže - územní plán sídelního útvaru© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0