INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

Obecně závazná vyhláška obce Křemže č. 2/2003
O místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Křemže vydává podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písmn.d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :


Část I.

Čl. 1
Základní ustanovení

 1. Obec Křemže vybírá tyto místní poplatky:
  1. poplatek ze psů
  2. poplatek za užívání veřejného prostranství
  3. poplatek ze vstupného
  4. poplatek z ubytovací kapacity
  5. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  6. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 2. Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Křemže.
Část II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.


Čl. 3
Poplatník

 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Křemže.


 2. Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne kdy vznikla poplatková povinnost.


 3. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1).
Čl. 4
Sazby poplatku

 1.  
  KŘEMŽE - rodinné domy 500,-
    - bytové domy (3 a více bytů) 600,-
  OSADY   300,-
  SAMOTY   100,-

  Je-li plátce poplatku ze psa poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelem sirotčího důchodu, činí sazba poplatku pouze 200,- Kč za kalendářní rok.


 2. U druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 % základní sazby poplatku.
Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.


 2. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně.
Čl. 6
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově za kalendářní rok v hotovosti na Obecním úřadu Křemže do 31. 5. příslušného roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.


Část III.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 7

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.


Čl. 8

 1. Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel vybírá pro obec poplatek ve výši stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně obecnímu úřadu vyúčtovat do 31.3. následujícího roku a ve stejném termínu jej odvést na účet obecního úřadu.


 2. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu 2).
Čl. 9
Sazba poplatku a jeho splatnost

 1. Sazba poplatku činí 5,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.


 2. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 3).


 3. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.
Část IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí, pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejné účely, se poplatek neplatí 4).


Čl. 11
Veřejné prostranství

 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 5).


 2. Veřejným prostranstvím v obci Křemže, pro účely této obecně závazné vyhlášky, jsou:
  • Náměstí Křemže
  • všechny ulice
  • návsi
  • park na Doubku ve Křemži
  • břehy rybníků Křemežský, Blatský, Sýkorovský, Kamenský, Ochozní, V Hájích, Jímatr
  • sportovní areál ve Školní ulici ve Křemži
  • sportovní areál Cihelna v Chlumu
  • areál nádraží ČD ve Mříči
Čl. 12
Poplatník

 1. Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.


 2. Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství tři dny předem, nejpozději však v den započetí užívání veřejného prostranství.
Čl. 13
Sazby poplatku

 1. Sazby poplatku činí:
  a) Za prodejní stánky - 100,- Kč za první m2 a 10,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den
  b) Za provoz lunaparků - 100,- Kč za atrakci a den
  c) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa - 1.000,- Kč za rok
  d) Za umístění stavebních zařízení a skládek
  (ohrady, lešení, stavební materiál, výkopy apod.)
  - 4,- Kč za každý započatý m2 a den
  e) Za umístění reklamního zařízení - 500,- Kč za každý i započatý m2 za rok
  f) Za ostatní užívání veřejného prostranství - 10,- Kč za každý i započatý m2 a den

 2. Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 6).
Čl. 14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.


 2. Poplatek je splatný:
  1. u bodu a) a f) čl. 13 - v den vzniku poplatkové povinnosti
  2. u bodu b) a d) čl. 13 - do třech dnů po skončení užívání veřejného prostranství
  3. u bodu c) a e) čl. 13 - do 31.3. příslušného roku
Část V.
Poplatek ze vstupného

Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník

 1. Předmětem poplatku je vstupné 7) na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.


 2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci uvedenou v odst. 1 pořádá.
Čl. 16
Sazby poplatku a jeho splatnost

 1. Poplatek ze vstupného činí 5 %.


 2. Poplatek je splatný do 10 dnů od uskutečnění akce. Pořadatel je povinen předložit k tomuto termínu účetní a jiné doklady, osvědčující správné určení výše poplatku.


 3. Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 8).
Čl. 17
Ohlašovací povinnost

Pořadatel je povinen nejpozději 10 dnů před konáním akce hlásit písemně obecnímu úřadu :

 • datum, místo, začátek a plánovaný konec akce
 • druh akce a její určení
 • výši vstupného, jednotlivé druhy slev
 • osobu odpovědnou za vyúčtování vstupného
 • označení pořadatele a jeho bydliště, pokud je pořadatelem právnická osoba její sídlo a statutárního zástupce
 • kapacitu místa pořádání akce
Obecní úřad potvrdí převzetí oznámení a o podaných oznámeních vede přehled.

Část VI.
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 18

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.


Čl. 19

 1. Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.


 2. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako v čl. 8, odst. 2 této obecně závazné vyhlášky, údaj o účelu pobytu se neuvádí.
Čl. 20
Sazba poplatku a jeho splatnost

 1. Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.


 2. Poplatek je splatný ročně, do 31.3. následujícího roku.


 3. Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně o místních poplatcích 9).
Část VII.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 21
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zák. ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších změn a doplňků.


Čl. 22
Poplatník

Poplatníkem je česká právnická osoba bez majetkové účasti zahraničních osob, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.


Čl. 23
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do prvního provozu a doložit zahajovacím protokolem. Ohlášení poplatník provede do 10 dnů od uvedení výherního hracího přístroje do provozu.


 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO. Současně uvede čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit do 10 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti a doložit ukončovací protokol.
Čl. 24
Sazba poplatku

Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný na dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.


Čl. 25
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. od zahájení provozu.


 2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu.
Čl. 26
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný:
  1. Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu tří měsíců do lhůty jednoho měsíce po zahájení provozu
  2. Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu šesti měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí
  3. Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu kalendářního roku ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí

 2. Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově v plné výši v termínu první splátky.
Část VIII.
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 27

 1. Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li toto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.


 2. Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 3 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.


 3. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.


 4. K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 28
Sankce

 1. Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. Takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
 2. Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 10).
Čl. 29

Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon 10), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.


Čl. 30

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhlášky č. 1/1998 a 1/2001 o místních poplatcích.
 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004


1)   § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
2)   § 3, odst. 4 zákona
3)   § 3, odst. 2 zákona
4)   § 4, odst. 1 zákona
5)   § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
6)   § 4, odst. 1 a 2 zákona
7)   § 6, odst. 1, věta druhá zákona
8)   § 6, odst. 1, věta třetí zákona
9)   § 7, odst. 2 zákona
10)   zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů


Starosta obce: Ing. Josef Troup
Místostarostka: Mgr. Jana Cipínová© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 23. ledna 2004 : TOPlist 0