INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

Vyhláška č. 1/99
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecní zastupitelstvo v Křemži se podle § 16, odst. 1 a § 36, odst. 1, písm f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., usneslo na svém veřejném zasedání dne 25. 2. 1999, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.
Závaznost vyhlášky
1. Účelem této vyhlášky je stanovení systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Křemže (dále jen obec), včetně míst určených k odkládání odpadu.
2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající a působící trvale nebo přechodně na území obce, pro další fyzické osoby, které se na území obce zdržují a pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

II.
Základní pojmy
1. Komunálním odpadem je podle § 2, odst. 3 zákona o odpadech veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (původců odpadů). Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veř. komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně.
2. Nebezpečný odpad je takový odpad, který má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost dle přílohy č. 2 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech (např. baterie, zbytky barev a ředidel, akumulátory, zářivkové trubice, upotřebené motorové oleje, prošlé léky apod.).
3. Separovaný odpad je vytříděná složka komunálního odpadu (např. sklo, papír, textil, plasty apod.).
4. Původcem odpadu je právnická a fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce komunálního odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stává vlastníkem odpadu.
5. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
6. Oprávněnou osobou je každá právnická a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněná k nakládání s odpady, která má souhlas obce k nakládání s komunálním odpadem.
7. Pověřenou osobou se rozumí každá oprávněná osoba, se kterou obec uzavřela smlouvu na sběr, třídění, využití a zneškodňování odpadů vznikajících v obci a na sběr, třídění, využití a zneškodňování nebezpečných složek z komunálního odpadu.
8. Složkami odpadu se rozumí složky separované (např. papír, plasty, sklo, textil, železný šrot, bioodpad, zbytkový odpad, nebezpečný odpad apod.).
9. Separačními nádobami se rozumí kontejnery, které splňují technické parametry, o obsahu 1 100 l s barevně označenými víky na sběr skla, plastů a papíru.
10. Sběrnými nádobami na odpad se rozumí popelnice a kontejnery na sběr zbytkového odpadu, o obsahu od 80 l do 3 000 l, které splňují technické parametry, bez barevného odlišení (šedé).
11. Sběrným dvorem se rozumí místo určené pro sběr vyseparovaných složek komunálního odpadu (v případě naší obce je umístěn v bývalé výkupně ovoce a zeleniny na křižovatce ul. Netolická a Spojovací).

III.
Nakládání s komunálním odpadem
1. Systémem sběru se rozumí veškeré počínání fyzických a právnických osob vedoucí ke shromažďování komunálních odpadů, k separaci, k jejich přípravě, využití, popřípadě ke zneškodnění. Veškeré toto počínání musí být v souladu se zavedeným systémem, stanoveným touto vyhláškou.
2. Obec má pro sběr komunálního odpadu zaveden systém, který je realizován na základě uzavřených smluv s jednotlivými právnickými osobami oprávněnými k podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech.
3. Odpad vznikající činností fyzické osoby musí fyzická osoba odkládat na místo určené touto vyhláškou (sběrné nádoby - popelnice, kontejnery). Odpad musí být umístěn do sběrných nádob podle druhu odpadu.

Komunální odpad lze na území obce shromažďovat pouze tímto způsobem:
a) do speciálních nádob na odpad - popelnice 80 l a 110 l, do těchto nádob se ukládá pouze vytříděný komunální odpad (např. smetky, popel pouze vychladlý, pevné kuchyňské odpady, krabice od mléka, džusů apod.)
b) komunální odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možné řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával
c) sběrné nádoby na komunální odpad je zakázáno využívat k jiným účelům, než je ukládání určených druhů odpadů
d) do nádob na separovaný odpad je zakázáno odkládat jiný odpad, než na který jsou určeny
e) do kontejnerů a nádob na sběrném dvoře se smí komunální odpad ukládat jen stanoveným způsobem, dle provozního řádu sběrného dvora a do označenýeh nádob dle jednotlivých druhů odpadu
f) do odpadových košů je zakázáno ukládání komunálního odpadu včetně nebezpečných složek
g) provozní doba sběrného dvora je každý sudý týden v úterý od 15.00 do 18.00 hodin
h) papír, textil, železný šrot a barevné kovy je možno ukládat ve sběrných surovinách v Křemži.

IV.
Nákládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzické osoby může fyzická osoba odkládat do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby na řízenou skládku v Pinskově Dvoře. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto materiálu k jinému využití.
2. Fyzická osoba, která ukládá stavební odpad na skládku, musí tento odpad vytřídit a zbavit všech nebezpečných odpadů, které stavební odpad obsahuje.

V.
Sběrné a separační nádoby
1. Barvy separačních nádob slouží k rozlišení jednotlivých složek odpadu, které je možno do těchto nádob ukládat.
2. Majitelem sběrné nádoby - popelnice 80 a 110 l může být občan, pověřená osoba (v případě Obce Křemže jsou to Služby města spol. s r.o. Český Krumlov) nebo původce odpadů napojený na systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce.
3. Poškozené nádoby musí majitel opravit nebo vyměnit do 7 dnů po zjištění poškození.
4. Vlastník v jehož majetku je sběrná nádoba na zbytkový odpad (popelnice 80 a 110 l) je povinen umísťovat tuto nádobu na veřejně nepřístupném místě, na ulici mohou být tyto nádoby umísťované pouze po dobu nutnou k odvozu, nejdéle však 12 hodin před odvozem a 8 hodin po odvozu.
5. Sběrné a separační nádoby na zbytkový odpad a separovaný odpad (kontejnery) budou umísťovány pověřenou osobou na určená místa přístupná okruhu osob, napojených na systém obce a používajících tyto nádoby.

VI.
Odvoz komunálního odpadu
1. Odvoz komunálního odpadu zajišťuje pověřená osoba (pro obec Křemže Služby města spol. s r.o. Český Krumlov) v dohodnutých lhůtách tak, aby bylo přihlédnuto k oprávněným požadavkům občanů a to na základě uzavřené smlouvy za úplatu podle smluvních cen.
2. Přistavení sběrné nádoby ke svozu a odvozu odpadů nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu a pohyb chodců, za což odpovídá majitel sběrných nádob, při vlastním svozu pak pověřená osoba.
3. Oprávněná osoba ke svozu komunálního odpadu je povinna zabezpečit svoz v dohodnutých termínech a v případě znečištění prostranství, způsobeným neodbornou manipulací s nádobami, tento nepořádek uklidit.

VII.
Nebezpečné složky komunálního odpadu
1. Nebezpečné složky je fyzická osoba povinna oddělené shromažďovat, třídit a odkládat k využití nebo zneškodnění pouze ve sběrném dvoře.
2. Při shromažďování a sběru nebezpečných složek odpadů jsou povinny fyzické osoby počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí a zvířat, nebo aby nedošlo k poškození vod, přírody apod.
3. Je zakázáno vylévat elektrolit z akumulátorových baterií, rozbíjet zářivky, tzv. úsporné žárovky, výbojky, vylévat kapalné nebezpečné složky odpadů do kanalizace, vodních toků a do terénu. Je též zakázáno spalovat hořlavé nebezpečné složky odpadů, vypouštět freonové náplně z chladících zařízení do ovzduší.
4. Tato vyhláška stanovuje způsob ukládání nebezpečných složek komunálního odpadu pro fyzické osoby:
 
a) prošlé léky včetně obalů mají fyzické osoby povinnost ukládat do kontejneru umístěného v Lékárně v Křemži, Budějovická ul.
b) ostatní nebezpečné složky je povinnost ukládat do specielních nádob umístěných ve sběrném dvoře.
5. Fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem v obci Křemže má právo tento nebezpečný odpad odkládat zdarma.

VIII.
Cena za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu a její úhrada
1. Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu je příjmem obce.
2. Fyzická osoba, která má na území obce trvalý nebo přechodný pobyt nehradí ukládání separovaného odpadu.
3. Fyzická osoba i původce odpadů, který se zapojí do systému obce a mající na území obce trvalý nebo přechodný pobyt a vlastníci sběrnou nádobu na odpad, je povinna provádět úhradu za svoz zbytkového odpadu zakoupením žetonu příslušné barvy na Obecním úřadu v Křemži, přičemž jeden žeton platí pro odvoz jedné sběrné nádoby - popelnice.
4. Původce odpadů napojený na systém obce provádí úhradu za odběr nebezpečných složek komunálního odpadu dle cen stanovených obcí.

IX.
Povinnosti pověřené osoby
1. Pověřená osoba má povinnost:
 
a) dodržovat harmonogram svozu (svozový plán) odsouhlasený obcí
b) ve spolupráci s obcí informovat vlastníky nemovitostí o harmonogramu svozu nebo termínu náhradního svozu odpadů
c) naložit do sběrného vozu všechny odpady, které při manipulaci s nádobami znečištují místo manipulace
d) provést sběrnou kontrolu obsahu sběrných a separačních nádob před manipulací. Při zjištění neodpovídajícího obsahu obsluha nemá povinnost sběrnou nebo separační nádobu vyvézt. O tomto pověřená osoba okamžitě informuje majitele nemovitosti.
2. Povinnosti osoby pověřené sběrem nebezpečných odpadů:
 
a) odebírat nebezpečné složky komunálního odpadu pouze od fyzických osob mající trvalý nebo přechodný pobyt na území obce a právnických a fyzických osob napojených na systém obce
b) vést za obec evidenci nebezpečných odpadů v rozsahu stanoveném právními předpisy a tuto předkládat za daný rok obecní radě a to vždy do 31. 1. následujícího roku.

X.
Prokazování využití nebo zneškodnění komunálního odpadu
1. Pokud se fyzická osoba nezapojí do systému obce a využije nebo zneškodní odpad sama, prokáže tuto skutečnost na požádání pověřeného pracovníka obce.
2. Doklad o převzetí odpadu nebo jeho složek oprávněnou osobou od fyzické osoby bude obsahovat přesné a úplné údaje:
 
a) jméno, název a adresu nebo sídlo oprávněné osoby
b) datum předání odpadu
c) množství odpadu podle jednotlivých složek (v kg)
d) jméno, funkce a podpis oprávněného zaměstnance provozovatele zařízení
e) čitelný otisk firemního razítka
f) jméno, příjmení a adresu fyzické osoby předávající odpad

XI.
Oprávnění obce
1. Obec Křemže vydává souhlas k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na svém území. Součástí souhlasu jsou podmínky, za kterých je souhlas k podnikání udělen. O udělení souhlasu k podnikání obec rozhoduje ve správním řízení.
2. Obec Křemže může požadovat od fyzických osob prokázání toho, jak s komunálním odpadem naložily. Tyto jsou povinny prokázat nakládání s komunálním odpadem v rozsahu stanoveném v článku X., odst. 2, písm.a) až f) této obecně závazné vyhlášky.
3. Obec Křemže kontroluje jak původci odpadů plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech a z obecně závazné vyhlášky, zda mají zajištěno využití nebo zneškodnění odpadu a zda plní podmínky dané u povolení k podnikání v oblasti s nakládáním s odpadem.
4. Obec Kŕemže může původcům odpadů stanovit podmínky a lhůty ke zjednání nápravy.

XII.
Sankce
1. Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.

XIII.
Kontrolní činnost
1. Kontrolou povinností uložených touto vyhláškou je osoba pověřená obecním úřadem.

XIV.
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4. 1999

Starosta obce: Ing. Josef Troup
Místostarosta obce: Mgr. Jana Cipínová© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0