INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

Vyhláška č. 1/96
o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce Křemže vydává dle § 36 písm. f) zák. č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 16 odst. 1 zák. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje místní vyhláška č. 4/94 o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků, která nabyla účinnosti dne 1. 7. 1994 - článek IV. takto:

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

 1.  Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce obdobného charakteru.
 2.  Sazba poplatku ze vstupného z akcí uvedených v předchozím odstavci se stanovuje ve výši 5 % z úhrnné částky vybraného vstupného.
 3.  Od poplatku jsou osvobozeny akce jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely a sportovní akce pořádané místní TJ.
 4.  Poplatek je pořadatel povinen zaplatit nejpozději do 10 dnů od uskutečnění akce a to v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce. Potřebné údaje pro bezhotovostní platbu sdělí obecní úřad při oznámení konání akce. Pořadatel je povinen předložit v tomto termínu účetní a jiné doklady osvědčující správné určení výše poplatku obecnímu úřadu.
 5.  Pořadatel je povinen nejpozději 10 dnů před konáním akce ohlásit písemně obecnímu úřadu:
 
 a)  datum, místo, začátek a plánovaný konec akce
 b)  druh akce a její určení
 c)  výši vstupného, jednotlivé druhy slev
 d)  osobu odpovědnou za vyúčtování vstupného
 e)  označení pořadatele a jeho bydliště, pokud je pořadatelem právnická osoba, její sídlo a statutárního zástupce
 f)  kapacita místa pořádání akce
  Obecní úřad potvrdí převzetí oznámení a o podaných oznámeních vede přehled.
 6.  Za nesplnění povinností shora uvedených může obec uložit pořadateli pokutu podle § 37 zák. č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků až do výše 2 mil. Kč.


V ostatním zůstává vyhláška č. 4/94 o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků beze změny.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení t.j. 5. 3. 1996 a platí v územním obvodu obce Křemže.

Starosta: Ing. Miloslav Podhola
Zástupce starosty:© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0