INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

VYHLÁŠKA č. 1/2002
Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Křemže se dne 11. 6. 2002, podle ust. § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, usneslo vydat v souladu s ust. § 19 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení

 1. Ustanovení tohoto řádu se vztahuje na pohřebiště ve Křemži. Upravuje provoz pohřebiště, zejména hygienicky nezávadné pohřbívání zemřelých, ukládání jejich zpopelněných ostatků a péči o místa s uloženými ostatky v souladu s platnými předpisy a zásadami piety. 2. Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde provádějí práce.

Čl. 2
Provozování pohřebiště a výkon jeho správy

 1. Shora uvedené pohřebiště provozuje obec Křemže, která je i jeho správcem (dále jen "správce pohřebiště"). 2. Správce pohřebiště odpovídá pouze za ty škody na hrobovém příslušenství, jejichž vznik zavinil porušením svých povinností. Vlastníku hrobového příslušenství nevzniká nárok na náhradu škody z toho důvodu, že např. kořeny stromů, keřů, živelné pohromy apod. způsobily škodu na hrobovém příslušenství včetně jeho základů, nebo z toho důvodu, že došlo k odcizení nebo poškození tohoto příslušenství neznámým pachatelem.

Čl. 3
Úkoly správce pohřebiště

 1. Správce pohřebiště pečuje o vnější vzhled pohřebiště, nepronajmutá hrobová místa, výsadbu zeleně, čistotu na pohřebišti, úpravu cest, údržbu zdí. Dále pečuje o účelová zařízení a technickou vybavenost na pohřebišti. 2. Správce pohřebiště pronajímá hrobová místa na pohřebišti, vybírá úhradu za pronájem hrobových míst a hřbitovní služby podle ceníku. 3. Správce pohřebiště je povinen vést řádnou evidenci pronajímaných hrobových míst. Rozhoduje o velikosti hrobového místa podle místních podmínek.

Čl. 4
Provoz pohřebiště

 1. Správce pohřebiště může ve zvláštních případech např. z bezpečnostních důvodů (náledí apod.), přístup na pohřebiště omezit. 2. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se chovat způsobem odpovídajícím pietě místa. Není dovoleno činit hluk, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odhazovat odpadky mimo místo k tomu určené, vodit nebo vpouštět na pohřebiště psy a jiná zvířata. Kytice, věnce a ostatní odpad je dovoleno odkládat pouze na vyhrazené a označené místo. 3. Dětem do 10ti let je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob. 4. S motorovými a jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů lze na pohřebiště vyjíždět jen se souhlasem správce pohřebiště. Na pohřebiště zakazuje se vjezd a jízda na jízdních kolech. 5. Správce pohřebiště je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby, např. kytice, věnce, pokud narušují po ovadnutí estetický vzhled pohřebiště. 6. Světla na pohřebiště lze rozsvěcovat tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru. 7. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům, než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost. 8. Stromy a keře lze na pronajmutých hrobových místech vysazovat a odstraňovat jen po předchozím písemném souhlasu správce pohřebiště. Vysazené stromy a keře se stávají součástí pohřebiště. Správce pohřebiště je může kdykoliv odstranit, jestliže narušují provoz pohřebiště nebo péči o pohřebiště. Přitom je třeba respektovat ustanovení předpisů upravujících ochranu veřejné zeleně. 9. Lavičky lze na pohřebišti umisťovat jen po předchozím souhlasu správy pohřebiště. Všichni návštěvníci pohřebiště mohou lavičky užívat. Povolení k umístění lavičky může být kdykoliv odvoláno.

Čl. 5
Užívání hrobového místa

 1. Místo na pohřebišti pronajímá uživateli správce pohřebiště. Tento nájemní vztah musí být ze zákona upraven nájemní smlouvou v písemné podobě. Místo pro hrob nebo hrobku se pronajímá minimálně na 10 let, což je minimální tlecí doba, a místo pro urnu na dobu 10 let od prvního uložení. Po uplynutí této doby je nájem hrobového místa prodlužován na návrh občana, který má užívací právo k hrobovému místu. 2. Uživatel hrobového místa je oprávněn ukládat ostatky zemřelých, provádět jejich exhumaci se souhlasem hygienika, zřizovat pomníky a zdobit je, provádět další úpravy, v souladu s tímto řádem a pokyny správce pohřebiště. 3. Uživatel je povinen oznámit správci pohřebiště záměr uložení ostatků a udržovat hrobové místo v řádném stavu. Zjistí-li správce pohřebiště závady, vyzve uživatele, aby je odstranil ve stanovené lhůtě. 4. Každý, kdo předloží doklad o nájmu hrobového místa, se považuje za osobu oprávněnou disponovat hrobovým místem s tím, že nese povinnost platit úhradu za nájem hrobového místa na další období. 5. V případě úmrtí uživatele hrobového místa přechází právo užívat toto místo na jeho dědice. 6. Nájmem hrobového místa nevzniká uživateli k tomuto právo vlastnické.

Čl. 6
Právo užívání hrobového místa zaniká

 1. Uplyne-li doba, na kterou byl nájem hrobového místa dohodnut a zaplacen, pokud:  1. Uživatel neudržuje hrobové místo v řádném stavu, a to i když má zájem o propůjčení tohoto místa na další období.  2. Uživatel nezaplatil úhradu za užívání hrobového místa na další období do 3 měsíců od doručení upozornění správce pohřebiště na uplynutí původně sjednané doby nájmu.  3. Uplynutím sjednané doby nájmu, nedovolují-li poměry na pohřebiště její další prodloužení.


 2. Bylo-li pohřebiště z důvodu obecného zájmu zrušeno 3. Hrobová místa a hrobová příslušenství, která mají kulturní význam, nesmí být zrušena bez předchozího souhlasu příslušného orgánu státní památkové péče.

Čl. 7
Příslušenství hrobového místa

 1. S hrobovým, hrobkovým a urnovým příslušenstvím hrobového místa je oprávněn disponovat jen jeho vlastník. Zemře-li, přechází vlastnické právo k hrobovému příslušenství na jeho dědice. 2. Dojde-li k zániku užívání hrobového místa, je vlastník povinen odstranit hrobové příslušenství, pokud se nestal novým uživatelem tohoto místa nebo se s novým uživatelem nedohodl jinak. Vlastník je povinen odstranit hrobové příslušenství do 4 týdnů od doručení výzvy správce pohřebiště. Po uplynutí této lhůty je správce pohřebiště oprávněn odstranit hrobové příslušenství na náklad a nebezpečí jeho vlastníka.

Čl. 8
Zřizování a úpravy hrobových míst

 1. Při zřizování a úpravě hrobového místa je uživatel povinen se řídit podmínkami stanovenými správcem pohřebiště, zejména, pokud jde o povahu úpravy, rozměry, tvar výzdoby a druh užitého materiálu. 2. Pro zřizování hrobových míst a jejich úpravy platí tyto zásady:  1. Pohřbívací plocha musí svými rozměry odpovídat konkrétním potřebám a nárokům plynoucím z úpravy ostatků, charakteru hrobu, rozměru rakve apod.  2. Dno musí být nejméně 50 cm nad hladinou podzemní vody.  3. Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenzování se zřetelem na únosnost půdy, základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy.  4. Uličky mezi hroby (hrobkami), které tvoří součást veřejného prostranství hřbitova musí být nejméně 30 cm široké. Kde nebyla tato podmínky v minulosti dodržena, je přípustné takové uspořádání, že ulička zůstává vždy alespoň mezi dvojicemi hrobů (hrobek), aby ke každému z nich byl volný přístup vždy z jedné delší a jedné kratší strany.  5. Mezi jednotlivými hroby (hrobkami) musí být pod povrchem země nejméně 60 cm široké přepažení (půda, stěny).  6. Vrstva hlíny určená k zakrytí rakve v hrobě musí být nejméně 120 cm vysoká s přiměřeným převýšením vzhledem k okolní úpravě terénu.  7. Příprava a zřízení hrobky musí odpovídat požadavkům okresního hygienika.  8. Texty a úprava nápisů musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště. Není dovoleno na náhrobních deskách nebo jiných místech hrobů, hrobech a jejich příslušenství umisťovat nevhodné nápisy a symboly.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 1. Porušení povinností stanovených tímto řádem bude posuzováno a případně postihováno podle příslušné právní úpravy. 2. Tento řád je závazný pro všechny, kteří provádějí jakékoliv práce na pohřebišti a pro všechny občany, kteří se na pohřebišti zdržují. 3. Správce pohřebiště informuje návštěvníky pohřebiště o vydání tohoto řádu jeho vyvěšením u vchodu na pohřebiště. Současně je upozorňuje na možnost nahlédnout do tohoto řádu na Obecním úřadě ve Křemži. 4. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jejím vyhlášením. 5. Nabytím účinnosti této vyhlášky pozbývá platnosti a účinnosti Řád pro pohřebiště ze dne 1. 11. 1996.V Křemži, dne 12. 6. 2002

Starosta obce: Ing. Josef Troup
Zástupce starosty: Mgr. Jana Cipínová© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 8. února 2003 : TOPlist 0