INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

VYHLÁŠKA č. 1/2001
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Křemže se dne 19. června 2001 podle § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích usneslo vydat podle § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. I

Obec Křemže vybírá na základě této vyhlášky následující poplatky:

 1.  Poplatek ze psů
 2.  Poplatek za užívání veřejného prostranství
 3.  Poplatek ze vstupného
 4.  Poplatek z ubytovací kapacity
 5.  Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. II
POPLATEK ZE PSŮ

Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa a má trvalé bydliště v obci Křemže.

Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců, vyjma psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem).

Sazba poplatku ze psů činí .
KŘEMŽE   - rodinné domky   200,- Kč
  - obytné domy (3 a více bytů)     500,- Kč
sazba poplatku ze psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, bydlící v obytném domě ve Křemži, činí 200,- Kč.
OSADY     100,- Kč
SAMOTY       20,- Kč

U druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %. Vlastník psa je povinen podat vyplněné hlášení do 15 dnů od data pořízení psa bez ohledu na stáří psa.

Poplatková povinnost vznikne 1. den následujícího měsíce v případě, že pes je starší 6 měsíců. Poplatník je povinen hlásit obci do 15 dnů každou skutečnost, která má vliv na vyměření poplatků. Vznikne-li daňová povinnost v průběhu roku, platí se poplatek poměrnou části z příslušné sazby. Zanikne-li daňová povinnost v průběhu roku, vrací se poměrná část poplatku v případě, že přeplatek činí více než 50,- Kč.

Poplatek ze psů je splatný jednorázově za kalendářní rok v hotovosti na Obecním úřadu ve Křemži do 31. 5. příslušného roku, případně složenkou na účet obce.


Čl. III
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Za veřejné prostranství se považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání. Jsou to zejména návsi, místní komunikace, ulice, náměstí, chodníky, prostory před budovami, prostory sídlišť včetně přilehlých ploch s vysázenými okrasnými keři a další prostory přístupné každému bez omezení.

Sazba za užívání veřejného prostranství činí:
 a)  za prodejní stánky 100,- Kč za první m2
a 10,- Kč za každý i započatý m2 za den
 b)  za provoz lunaparků 500,- Kč za týden a atrakci
 c)  za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1.000,- Kč za rok
 d)  za umístění stavebního zařízení všeho druhu (ohrady, lešení, stavební materiál, výkopy apod.) 4,- Kč za každý započatý m2 a den
 e)  za umístění reklamního zařízení 100,- Kč za rok za každý započatý m2
 f)  za ostatní užívání veřejného prostranství 10,- Kč za každý započatý m2 a den

Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy užívání bylo ukončeno a užívané místo bylo dáno do původního stavu.

Poplatek se platí v hotovosti na Obecním úřadu ve Křemži, případně složenkou na účet obce. Poplatek je splatný v den zahájení užívání veřejného prostranství, resp. nejpozději do konce prvního čtvrtletí příslušného kalendářního roku, pakliže k užívání veřejného prostranství dochází nepřetržitě i v dalším kalendářním roce.

Poplatek platí právnické i fyzické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v této vyhlášce. Poplatník je povinen užívání veřejného prostranství a délku jeho trvání předem oznámit Obecnímu úřadu Křemže (včetně drobných skládek do 1 týdne).

Poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá:
od osoby invalidní za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa
z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.


Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Při zaplacení poplatku bez vyměření předem se ohlašovací povinnost nevyžaduje.


Čl. IV
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce obdobného charakteru.

 2. Sazba poplatku ze vstupného z akcí uvedených v předchozím odstavci se stanovuje ve výši 5 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

 3. Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely a sportovní akce pořádané místní TJ.

 4. Poplatek je pořadatel povinen zaplatit nejpozději do 10 dnů od uskutečnění akce a to v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce. Potřebné údaje pro bezhotovostní platbu sdělí obecní úřad při oznámení konání akce. Pořadatel je povinen předložit v tomto termínu účetní a jiné doklady osvědčující správné určení výše poplatku obecnímu úřadu.

 5. Pořadatel je povinen nejpozději 10 dnů před konáním akce hlásit písemně obecnímu úřadu:
  1. datum, místo, začátek a plánovaný konec akce
  2. druh akce a její určení
  3. výši vstupného, jednotlivé druhy slev
  4. osobu odpovědnou za vyúčtování vstupného
  5. označení pořadatele a jeho bydliště, pokud je pořadatelem právnická osoba její sídlo a statutárního zástupce
  6. kapacita místa pořádání akce

  Obecní úřad potvrdí převzetí oznámení a o podaných oznámeních vede přehled.

 6. Za nesplnění povinností shora uvedených může obec uložit pořadateli pokutu podle § 37 zák. č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků až do výše 2 mil. Kč.


Čl. V.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Poplatek z ubytovací kapacity platí fyzické a právnické osoby, které zařízení vlastní nebo které k němu mají právo hospodaření.

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

Splatnost poplatku je ročně, do 31. 3. následujícího roku. Lůžka zaměstnanců se do základu pro výpočet poplatku nezapočítávají.

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
 a)  ubytovací kapacita v zařízení sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
 b)  ubytovací kapacita v zařízení sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření
 c)  ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
 d)  ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Poplatník je povinen se zaregistrovat u zdejšího správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Rovněž je povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Poplatník je povinen při registraci oznámit jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem,uvede též čísla účtů u peněžních ústavů na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Ubytovatelé jsou povinni vést knihu ubytovaných, která musí mít očíslované stránky a obsahovat tyto základní údaje: jméno, adresu, datum narození, č. občanského průkazu (u cizinců č. pasu), den příchodu a den odchodu. U ubytovaných musí být uváděna pořadová čísla od začátku do konce roku.


Čl. VI
POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v územním obvodu obce za účelem rekreace nebo za účelem léčení, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Poplatku nepodléhají:
osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP-P a jejich průvodci
osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti nebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů.

Sazba poplatku činí za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 3,- Kč.

Poplatek za rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba za poplatek ručí.

Ubytovatelé jsou povinni vést knihu ubytovaných, která musí mít očíslované stránky a obsahovat tyto základní údaje: jméno, adresu, datum narození, č. občanského průkazu, (u cizinců č. pasu), den příchodu a den odchodu. U ubytovaných musí být uváděna pořadová čísla od začátku do konce roku.

Poplatek se vybírá v hotovosti a ubytovatel jej odvádí na účet obce ročně do 31. 3. následujícího roku.

Ubytovatel je povinen se registrovat do 30 dnů ode dne zahájení činnosti (poskytování ubytování) u obecního úřadu, v jehož územní působnosti činnost vykonává.

Ubytovatel je povinen uvést své jméno, příjmení, nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


Čl. VII

Místní poplatky se platí bez vyměření.

Nebudou-li zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a zvýší nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny.

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužní poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zákon č. 337/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon o místních poplatcích nestanoví jinak.

Správou poplatků uvedených v čl. I vykonává Obecní úřad Křemže a při řízení ve věcech poplatků platí zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých odůvodněných případe ch poplatky snížit nebo prominout.


Čl. VIII

Pro poplatkovou povinnost vzniklou před účinností této vyhlášky se použijí předpisy doposud platné.

Čl. IX

Touto vyhláškou se ruší místní vyhláška č. 4/94, 6/94 a 1/96.

Čl. X

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července 2001

Starosta obce: Ing. Josef Troup
Místostarostka obce: Mgr. Jana Cipínová© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 5. července 2001 : TOPlist 0