INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

JEDNACÍ ŘÁD
zastupitelstva obce Křemže

Zastupitelstvo obce Křemže (dále jen "zastupitelstvo") se usneslo, podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu.

§ 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky. 2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

§ 2
PRAVOMOCI ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v zákonu č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 3
SVOLÁNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva řídí starosta. Svolává je nejpozději 10 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje, starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů.

§ 4
PŘÍPRAVA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 1. Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starosta obce podle programu stanoveného radou obce, přitom stanoví zejména:

  1. dobu a místo jednání,

  2. odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,

  3. způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany. 2. Návrhy rady obce, komisí nebo členů zastupitelstva se předkládají písemně, výjimečně i ústně. 3. Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva, předkládá navrhovatel prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva jeho členům. 4. Materiály pro jednání zastupitelstva obsahují:

  1. název materiálu,

  2. jeho obsah,

  3. návrh usnesení a důvodovou zprávu. 5. Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:

  1. zhodnocení dosavadního stavu,

  2. rozbor příčin nedostatků,

  3. odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad. 6. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná a realizovatelná opatření. 7. O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva informuje starosta občany nejpozději do 7 dnů před jednáním zastupitelstva, a to na úřední desce obecního úřadu, prostřednictvím místního tisku a rozhlasu.

§ 5
ÚČAST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NA JEDNÁNÍ

 1. Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni omluvit se starostovi s uvedením důvodů své neúčasti. 2. Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

§ 6
PROGRAM JEDNÁNÍ

 1. Program jednání zastupitelstva navrhuje rada obce. 2. Na schůzi zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

§ 7
PRŮBĚH JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 1. Schůzi zastupitelstva řídí starosta. Členy pracovního předsednictva budou starosta, jeho zástupce, tajemník obecního úřadu, případně další člen zastupitelstva. 2. Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání, dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá do 14 dnů nové jednání zastupitelstva k témuž nebo zbývajícímu programu. 3. V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání a jaké námitky byly proti němu podány. 4. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů. 5. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel. 6. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů. 7. Starosta předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení rady obce v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Zastupitelstvo rozhodne hlasováním. 8. Do diskuse se mohou přihlásit všichni přítomní jenom do konce rozpravy. V průběhu rozpravy může být program jednání podle potřeby doplněn. Návrh na doplnění programu musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů. 9. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout. 10. Zastupitelstvo se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.:

  • nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát,

  • doba diskusního vystoupení se omezuje (minimálně však na 5 minut a u předkladatele na 10 minut),

  • technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut.


 11. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

§ 8
PŘÍPRAVA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

 1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva. 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu předkládá návrhová komise. 3. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členům zastupitelstva a radě obce.

§ 9
HLASOVÁNÍ

 1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající. 3. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení. 4. Hlasování se provádí veřejně, a to zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. 5. Usnesení zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty.

§ 10
DOTAZY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

 1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce, její jednotlivé členy, na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení založených obcí a požadovat od nich vysvětlení. 2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

§ 11
PÉČE O NERUŠENÝ PRŮBĚH JEDNÁNÍ

 1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání. 2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

§ 12
UKONČENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá znovu do 14-ti dnů.

§ 13
ORGANIZAČNĚ TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘEMŽE

 1. O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění. 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy. 3. V zápisu se uvádí:

  1. den a místo jednání

  2. hodina zahájení a ukončení

  3. doba přerušení

  4. jména určených ověřovatelů zápisu

  5. jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva

  6. program jednání

  7. průběh rozpravy se jmény řečníků

  8. podané návrhy

  9. výsledek hlasování

  10. podané dotazy a návrhy

  11. schválené znění usnesení

  12. další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu. 4. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci. 5. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

§ 14
ZABEZPEČENÍ A KONTROLA USNESENÍ

 1. Rada obce projedná na svém nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva. Návrh rady obce předkládá tajemník obecního úřadu. 2. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí rada obce a informuje zasedání zastupitelstva obce.
Jednací řád zastupitelstva obce Křemže schválilo zastupitelstvo obce dne 17.12.2002.Starosta obce: Ing. Josef Troup
Zástupce starosty: Mgr. Jana Cipínová© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 8. února 2003 : TOPlist 0