ÚŘEDNÍ DESKA OÚ
KŘEMŽE

  Znak Křemže


INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Adresa: Obec Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže

Obsah :
Důležitá sdělení,
Platné vyhlášky obce,
Ostatní vyhlášky a oznámení,
Webové formuláře,
Stavební úřad,
Důvod založení subjektu,
Organizační struktura,
Obecní úřad,
Jednací řád zastupitelstva obce Křemže,
Poskytování informací,
Výroční zpráva,


Důležitá sdělení
Volby do zastupitelstva obcí 20. - 21. října 2006 (27. 7. 2006),
Oznámení registračního úřadu (POÚ) Křemže (27. 7. 2006),
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti (30. 6. 2006),
Kalkulace ceny vody pitné a vody odvedené (26. 6. 2006),
Stavební povolení (15. 6. 2006),
Vyměření daně z nemovitostí na rok 2006 (12. 5. 2006),
Oznámení o zahájení stavebního řízení (5. 5. 2006),
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení (25. 4. 2006),
Opatření k prevenci přenosu viru ptačí chřipky pitnou vodou (3. 4. 2006),
Závěr zjišťovacího řízení (podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) (24. 3. 2006),
Dražební vyhláška Finančního úřadu v Českém Krumlově (24. 3. 2006),
Oznámení o sloučení územního řízení se stavebním řízením (22. 3. 2006),
Rozhodnutí o povolení k provedení vodního díla "Splašková kanalizace - most. ev. č. 143-006 ve Křemži" (17. 3. 2006),
Mimořádná veterinární opatření (3. 3. 2006),
Návrh závětečného účtu obce Křemže za rok 2005 (2. 3. 2006),
Čerpání rozpočtu obce za rok 2005 (2. 3. 2006),
Návrh rozpočtu na rok 2006 (3. 2. 2006),Volby do zastupitelstva obcí 20. - 21. října 2006Volby do zastupitelstva obcí 20. - 21. října 2006

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů.

Obecní úřad Křemže jako registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 20. a 21. října 2006

s t a n o v u j e

ve smyslu § 21 odst. 4 zákona č. 491/91 Sb. o volbách do zastupitelstvech obcí potřebné počty podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro:Obec:Pro nezávislého kandidáta:Pro sdružení nezávislých kandidátů:
   
Křemže105183
Oznámení registračního úřadu (POÚ) Křemže

Obecní úřad Křemže

Náměstí 35, 382 03 Křemžetel. 380 741 205, 380 741 126
IČO 00245950fax: 380 741 181
www.kremze.cze-mail: oukremze@mbox.terms.czOznámení registračního úřadu (POÚ) Křemže

V souladu se zněním § 21 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů oznamuji, že kandidátní listiny k registraci pro volby do obecního zastupitelstva obce Křemže, se podávají v budově Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 1. patro kancelář č. 114, tel. 380 766 203.

Kandidátní listiny musí být podány k registraci nejpozději dne 15. 8. 2006 do 16.00 hodin.
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti

FINANČNÍ ÚŘAD BRNO IV Brně
Příkop 25dne 21. 6. 2006
604 23 BRNO-STŘED 
POST BOX 23 

Čj:150664/06/288941/5204  
 Kopřivová  
Telefon:545 561 469linka:469
Fax:545 561 398č. dveří:316
Daňový subjekt: 
 DIČ: CZ r. nar. 1972
Luboš Toupal 
Náměstí 35 
382 03 KŘEMŽE 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

dle ustanovení § 19 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatku, ve znění pozdějších předpisů

Finanční úřad Brno I jako místně příslušný správce daně

o z n a m u j e

uložení písemnosti - 94542/06/288941/52040

adresované daňovému subjektu - Luboš Toupal
  DIČ: CZ r. nar. 1972
v sídle správce daní - Finančního úřadu Brno I, Příkop 25, Brno.

Písemnost je možno vyzvednout v úřední dny - pondělí, středa v kanceláři č. 316 v době od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů v sídle správce daně a v místě příjemcova posledního sídla - pobytu. Poslední den této lhůty se považuje za den doručeni (§ 19 odst 2 zák. č. 337/1992 Sb., o spravě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)Ing. Libor Fišnar
ředitel
Kalkulace ceny vody pitné a vody odvedené

Kalkulace ceny vody pitné
dobrovolný svazek obcí vodovod Křemže
Položkajednotka 20051)20051)
skutečnost
rozdíl
sl. 3 a sl. 4
index
sl. 4/sl. 3
sl. 1sl. 2 sl. 3sl. 4sl. 5sl. 6
PŘÍMÝ MATERIÁLtis. Kč 271,0246,424,60,91
PŘÍMÉ MZDYtis. Kč     
OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADYtis. Kč 2 235,42 139,496,00,96
NEPŘÍMÉ NÁKLADYtis. Kč 271,9256,915,00,94
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY (ÚVN)tis. Kč 2 778,32 642,7135,60,95
ZISKtis. Kč 138,9-63,0201,9-0,45
PODÍL ZISKU Z ÚVN (zisk/ÚVN)*100% 5,0-2,47,4-0,48
CELKEM ÚVN + ZISKtis. Kč 2 917,22 579,7337,50,88
VODA FAKTUROVANÁtis. m3 170,0150,319,70,88
   z toho: domácnosti120,0108,911,10,91
VODA VYROBENÁtis. m3     
PRŮMĚRNÁ CENAKč/m3 17,1617,160,000,00
(celkem ÚVN+zisk)/voda fakturovaná
 
% vyčleněné z "CELKEM ÚVN + ZISK" pro výpočet pevné složky - viz bod b) položky č. 2 části II. výměru MF č. 01/200x 1) a č. 01/200x 1)%     
 
CENA Kč/m3 17,1617,160,0 
 Kč/m3     
 Kč/m3     

1) V případě uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného se v komentáři uvedou také "jednotka", na které se váže pevná složka podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Dále se uvede výše pevné složky podle konkrétně zvolených jednotek. Doplní se i aktuální rok výpočtu a výměru MF.Kalkulace ceny vody odvedené
obce Křemže
Položkajednotka 20051)
plán
20051)
skutečnost
rozdíl
sl. 3 a sl. 4
index
sl. 4/sl. 3
sl. 1sl. 2 sl. 3sl. 4sl. 5sl. 6
PŘÍMÝ MATERIÁLtis. Kč 20,021,6-1,61,08
PŘÍMÉ MZDYtis. Kč     
OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADYtis. Kč 1 006,01 091,8-85,81,09
NEPŘÍMÉ NÁKLADYtis. Kč 124,6135,4-10,81,09
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY (ÚVN)tis. Kč 1 150,61 248,8-98,21,09
ZISKtis. Kč 57,5-106,7164,2-1,86
PODÍL ZISKU Z ÚVN (zisk/ÚVN)*100% 5,0-8,513,5-1,71
CELKEM ÚVN + ZISKtis. Kč 1 208,11 142,166,00,95
VODA FAKTUROVANÁtis. m3 85,580,84,70,95
   z toho: domácnosti69,062,66,40,91
PRŮMĚRNÁ CENAKč/m3 14,1314,13-0,010,00
(celkem ÚVN+zisk)/voda fakturovaná
 
% vyčleněné z "CELKEM ÚVN + ZISK" pro výpočet pevné složky - viz bod b) položky č. 2 části II. výměru MF č. 01/200x 1) a č. 01/200x 1)%     
 
CENA Kč/m3 14,1314,130,0 
 Kč/m3     
 Kč/m3     

1) V případě uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného se v komentáři uvedou také "jednotka", na které se váže pevná složka podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Dále se uvede výše pevné složky podle konkrétně zvolených jednotek. Doplní se i aktuální rok výpočtu a výměru MF.
Stavební povolení

Obecní úřad Křemže, odbor výstavby, stavební úřad

Náměstí 35, 382 03 Křemžetel. 380 741 205, 380 741 192
IČO 00245950fax: 380 741 181
www.kremze.cze-mail:stav.urad@kremze.terms.cz


Č. j.: Výst/541/2006-Bü 
Vyřizuje: Václav BürgerVe Křemži, dne 6. 6. 2006


ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Obecní úřad Křemže, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavební úpravy, kterou dne 24. 4. 2006 podal

 E. ON Distribuce, a. s., IČ 26078198, Lannova č. p. 16, 370 49 České Budějovice,
 ELEKTROINVEST STRAKONICE s. r. o., IČ 25185969, Palackého č. p. 113, 386 01 Strakonice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

stavbu

Náhrada stávajícího venkovního vedení novým zemním kabelovým vedením po návsi ve Mříči I.
ETAPA - NN
Křemže, Mříč, náves

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 587, 590, 591/2, 592/3, 593, 595, 598, 605, 608, 612/1, 613, 614, 616, 617/2, 2167, 2207, p. p. k. 986, 1208, 1658/1 v katastrálním území Křemže.

Stavba obsahuje:

 • z trafostanice bude vyveden kabel AYKY 3x120+70 mm2 a zasmyčkován v nových kabelových skříních SS 101/KV (poz. 03, 07, 10, 11), SS 200/KV (poz. 01, 04, 08). Z kabelové skříně SS 200/KV na pozici 01 bude vyveden nový kabel AYKY 4x16 mm2, který bude ukončen ve vyměněné kabelové skříni SP 100/PV (poz. 02). Z kabelových skříní SS 200/KV (poz. 04, 08) budou vyvedeny kabely AYKY 4x25 mm2, které budou ukončeny v kabelových skříních SP 100/PV (poz. 05, 09). Na pozici 06 bude osazen pilíř s kabelovou skříní SR 302/KV. Na pozci 12 bude osazen monolitický pilíř s kabelovou skříní SR 302/KK do kterého bude zatažen stávající kabel AYKY 3x120+70 mm2, dále bude proveden vývod na stávající venkovní vedení NN kabelem AYKY 4x70 mm2. Přepojování elektroměrových rozvaděčů z nových kabelových skříní bude prováděno kabelem CYKY 4x10 mm2. Po přepojení objektů bude provedena kompletní demontáž nahrazeného venkovního vedení NN.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Elektroinvest Strakonice, Palackého 113, 386 01 Strakonice, autorizoval Milan Brejcha, ČKAIT 0100747; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Zemní práce budou ohlášeny v dostatečném předstihu (minimálně 3 týdny) Archeologickému ústavu v Praze a jemu či jinému oprávněnému archeologickému pracovišti bude umožněno provést archeologický výzkum v rozsahu, jaký určí specialista archeolog. 3. Bude dodrženo "Rozhodnutí" ze dne 13. 2. 2006 č. j. 0124/06/ORIaPP-JJ Městského úřadu Český Krumlov vztahující se na usedlost č. p. 2 v Mříči, obec Křemže, kulturní památku č. ÚSKP03-1349. (bude osazena nejmenší možná kabelová skříň dle varianty č. 1, po levé straně vrat a elektroměrový rozvaděč bude umístěn ve dvorní fasádě). 4. Bude dodrženo "Rozhodnutí" ze dne 5. 4. 2006 č. j. ODSH-139/06-Ně Městského úřadu Český Krumlov vztahující se na uložení inženýrských sítí v silničním pozemku. 5. Před zahájením prací v tělese silnice II/143 převezme provádějící organizace protokolárně (bude sepsán předávací protokol) silniční pozemek od Správy a údržby silnic Jč. kraje, středisko Český Krumlov, Domoradice 127, 381 01 Český Krumlov, kontaktní osoba pan Ambrůžek č. tel. 606 486 083. 6. Před zahájením prací v tělese silnice, zhotovitel stavby, požádá Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství v dostatečném časovém předstihu o povolení zvláštního užívání na provádění stavebních prací na silnici II/143. 7. Veškeré zemní práce v silničních pozemcích nebudou prováděny v období od 1. 11. do 1. 3. 8. Prováděcí organizace oznámí minimálně 3 dny před prováděním výkopových prací přesný termín prováděných prací. 9. Nedojde k zásahu do živičného povrchu komunikace. 10. Při stavbě dojde ke střetu s podzemním vedením ve správě Českého Telecomu a. s. Při činnostech v blízkosti vedení VTS je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo k poškození vedení a řídit se "Vyjádřením" č. j. 0203749/05/CCB/Mo00 ze dne 25. 11. 2005. 11. Budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. O množství a způsobu likvidace bude na stavbě vedena evidence v souladu s § 21 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 12. Budou dodrženy podmínky Jihočeské plynárenské a. s., Vrbenská 2, 371 47 České Budějovice. Vytýčení plynárenského zařízení na objednávku zajišťuje p. Andrle telefon 606 660 946. Bude požádáno o vydání písemného souhlasu se stavební činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení podle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon. 13. V zákresu vodovodu a kanalizace nejsou podchyceny přípojky - jejich určení je nutné zjistit na místě s majiteli nemovitostí. Při návrhu kabelového vedení NN musí být při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací dodržena minimální vzdálenost dle ČSN 73 60 05. Před zahájením zemních prací je nezbytné provést vytýčení vodovodu a kanalizace. Vytýčení bude objednáno na VAK JČ a. s., středisko Český Krumlov, Ing. Zuzana Ružbatská, telefon 380 722 616. Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve správě VAK JČ a. s., je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci odpovídá investor. Při kolaudačním řízení předloží investor doklad o vytýčení vodovodu a kanalizace a jeho zpětném předání provozovateli, tj. VAK JČ a. s., středisko Český Krumlov. 14. Případné porušení zatrubeného, otevřeného vodního toku nebo melioračního detailu je nezbytné řešit opravu tak, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů v dané lokalitě a byla zachována jejich funkce. Dle ČSN 73 68 22 u kabelových vedení uložených pode dnem vodního toku musí být krytí nejméně 1,00 m u silových elektrických kabelů. Přitom alespoň na hloubku 0,50 m od povrchu dna koryta toku musí být proveden kamenný zához. Každé křížení vodního toku musí být na obou březích i v celém inundačním území vyznačeno povrchovými značkami. 15. Při stavbě dojde ke styku se zařízením v provozování ECR. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je stavebník povinen, dle zákona č. 324/90 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno vytýčení trasy kabelu č. tel. 380 374 222, p. Zahradník, provádění zemních prací ručně v ochranném pásmu, bude zabezpečen obnažený kabel, přizván zástupce ECR ke kontrole křížení a souběhů před záhozem výkopů, neporuší se stabilita podpěrných bodů, neprodleně se ohlásí poškození zařízení ECR na č. t. 800 225 577 a řídit se "Vyjádřením" č. j. VT89982-Z050503843 ze dne 8. 12. 2005. 16. Pro potřeby Obce Křemže bude umožněno do prováděných výkopů přiložit kabely VO a Ro. 17. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě a vedení. 18. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 19. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy. 20. Stavba bude prováděna dodavatelsky, firmou vybranou ve výběrovém řízení, která bude splňovat podmínky § 44, odst. 1 stavebního zákona. Investor je povinen po skončení výběrového řízení oznámit stavebnímu úřadu dodavatelskou firmu z důvodu kontroly oprávnění k provádění stavby. 21. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby a požádá o kolaudaci v souladu s vyhláškou č. 132/98 Sb. Ke kolaudaci předloží dle § 31 odst. (1) písm. b) vyhlášky č. 132/98 Sb., doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření. 22. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

 E. ON Distribuce, a. s., Lannova č. p. 16, 370 49 České Budějovice
 ELEKTROINVEST STRAKONICE s. r. o., Palackého č. p. 113, 386 01 Strakonice

Odůvodnění:

Dne 24. 4. 2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 5. 6. 2006 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval Elektroinvest Strakonice, Palackého 113, 386 01 Strakonice, autorizoval Milan Brejcha, ČKAIT 0100747, splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

 • Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření dne 21. 3. 2006 č. j. OŽPZ-0815/06-Va,Fo,Kr./2006
 • Městský úřad Český Krumlov, Odbor územního rozvoje, investic a památkové péče vyjádření dne 9. 2. 2006 č. j. 0124vyj/06/ORIaPP-JJ/2006
 • Městský úřad Český Krumlov, Odbor dopravy rozhodnutí dne 5. 4. 2006 č. j. ODSH-139/06-Ně/2006
 • Národní památkový ústav České Budějovice vyjádření dne 6. 2. 2006 č. j. 700/2006/c/2006
 • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o., závod Český Krumlov vyjádření dne 20. 3. 2006 č. j. 2504/06/2006
 • Český Telecom, a. s. vyjádření dne 25. 11. 2005 č. j. 0203749/05/CCB/M00/2006
 • Jihočeská plynárenská, a. s. vyjádření dne 17. 4. 2006 č. j. 25279/2006
 • Vodovody a kanalizace, Jižní Čechy, a. s. vyjádření dne 9. 3. 2006 č. j. 2655/11015039/2006
 • Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Český Krumlov vyjádření dne 30. 11. 2005 č. j. OPV/CK/1070/2005/2006
 • E. ON Česká republika, a. s. vyjádření dne 8. 12. 2005 č. j. VT89982-Z050503843/2006
 • Městský úřad Český Krumlov, Odbor územního rozvoje, investic a památkové péče rozhodnutí dne 13. 2. 2006 č. j. 0124/06/ORIaPP-JJ/2006
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les stanovisko dne 12. 4. 2006 č. j. 290/Bl/E/06/2006
 • Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Český Krumlov vyjádření dne 6. 4. 2006 č. j. OPV/CK/450/2006/2006.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

 

ELEKTROINVEST STRAKONICE s. r. o., Obec Křemže, Jihočeský kraj, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, František Kadlec, Marie Kadlecová, Marie Draxlerová, Vojtěch Fučík, Marie Bicanová, Vojtěch Honzík, Jiří Bartoš, Jan Krátký, Tomáš Hajer, Alena Hanušová, Bohumír Frčka, Marie Kotýnková, Marie Fučíková, Ludmila Thalerová, Libuše Hüttnerová, František Trs, Eva Cingiová, Miroslav Brejcha, Ing. Marie Brejchová, Josef Velíšek, Blanka Velíšková, Zdeněk Cipín, Mgr. Jana Cipínová, Jiří Hála, Jiří Hála, Alena Hálová, Zuzana Koláčná, Josef Velíšek, Květoslava Velíšková, Stanislava Smetanová, Václav Hajer


Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Václav Bürger
vedoucí odboru výstavbyToto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.


Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.


Obdrží:

účastníci (dodejky)

 1. E. ON Distribuce, a.s., Lannova č.p. 16, 370 49 České Budějovice
 2. ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Palackého č.p. 113, 386 01 Strakonice
 3. ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Palackého č.p. 113, 386 01 Strakonice
 4. Obec Křemže, Náměstí č.p. 35, 382 03 Křemže
 5. Jihočeský kraj, U Zim. stadionu č.p. 1952/2, 370 01 České Budějovice
 6. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10, 370 10 České Budějovice
 7. František Kadlec, Polní č.p. 240, 382 03 Křemže
 8. Marie Kadlecová, Mříč 16, 382 03 Křemže
 9. Marie Draxlerová, Mříč 15, 382 03 Křemže
 10. Vojtěch Fučík, Mříč 3, 382 03 Křemže
 11. Marie Bicanová, Mříč 2, 382 03 Křemže
 12. Vojtěch Honzík, Mříč 15, 382 03 Křemže
 13. Jiří Bartoš, Mříč 28, 382 03 Křemže
 14. Jan Krátký, Mříč 68, 382 03 Křemže
 15. Tomáš Hajer, Mříč 63, 382 03 Křemže
 16. Alena Hanušová, Na Moráni č.p. 307, 381 01 Český Krumlov
 17. Bohumír Frčka, Pod Skalkou č.p. 535, 381 01 Český Krumlov
 18. Marie Kotýnková, Mříč 8, 382 03 Křemže
 19. Marie Fučíková, Mříč 3, 382 03 Křemže
 20. Ludmila Thalerová, Kijevská č.p. 96/50, 370 05 České Budějovice
 21. Libuše Hüttnerová, Sídliště Míru č.p. 297, 382 26 Horní Planá
 22. František Trs, Mříč 20, 382 03 Křemže
 23. Eva Cingiová, Tachovské nám. č.p. 90/2, 130 00 Praha
 24. Miroslav Brejcha, U Smíchovského Hřbitova č.p. 1386/13, 150 00 Praha 5
 25. Ing. Marie Brejchová, U Smíchovského Hřbitova č.p. 1386/13, 150 00 Praha 5
 26. Josef Velíšek, Mříč 33, 382 03 Křemže
 27. Blanka Velíšková, Mříč 33, 382 03 Křemže
 28. Zdeněk Cipín, Chlum 20, 382 03 Křemže
 29. Mgr. Jana Cipínová, Chlum 20, 382 03 Křemže
 30. Jiří Hála, Mříč 19, 382 03 Křemže
 31. Jiří Hála, Mříč 19, 382 03 Křemže
 32. Alena Hálová, Mříč 19, 382 03 Křemže
 33. Zuzana Koláčná, Mříč č.p. 6, 382 03 Křemže
 34. Josef Velíšek, Mříč 65, 382 03 Křemže
 35. Květoslava Velíšková, Mříč 65, 382 03 Křemže
 36. Stanislava Smetanová, Mříč 7, 382 03 Křemže
 37. Václav Hajer, Mříč 7, 382 03 Křemže

dotčené správní úřady

 1. Městský úřad Český Krumlov Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 2. Městský úřad Český Krumlov Odbor územního rozvoje, investic a památkové péče, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov
 3. Městský úřad Český Krumlov Odbor dopravy, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov
 4. Národní památkový ústav České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 34, 370 21 České Budějovice
 5. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. závod Český Krumlov, Domoradice č.p. 127, 381 01 Český Krumlov
 6. Český Telecom, a.s., Pražská č.p. 16, 370 04 České Budějovice
 7. Jihočeská plynárenská, a.s., Vrbenská č.p. 2, 371 47 České Budějovice
 8. Jihočeský kraj - Krajský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu č.p. 2/1952, 370 76 České Budějovice
 9. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové č.p. 12, 370 80 České Budějovice
 10. Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy, pracoviště Český Krumlov, Vyšehrad č.p. 169, 381 01 Český Krumlov
 11. E. ON Česká republika, a.s., Lannova č.p. 16, 370 49 České BudějoviceVyměření daně z nemovitostí na rok 2006

VYHLÁŠKA

Níže uvedený finanční úřad oznamuje, že

ode dne   15. 5.     do dne   15. 6.
je v úředních dnech     od   7:00 hod.     do   17:00 hod.

vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam oVYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI NA ROK 2006

za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného finančního úřadu pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště, sídlo, nebo pouze nemovitosti v obci KŘEMŽE

Proti vyměření daně se mohou poplatníci uvedení v tomto hromadném předpisném seznamu odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončení vyložení tohoto hromadného předpisného seznamu. Odvolání nemá odkladný účinek, tj. nestaví placení a vymáhání daně. Odchyluje-li se vyměřená daň od přiznání k dani, lze žádat v odvolací lhůtě o sdělení důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým základem a daní, jež byla přiznána nebo za řízení uznána. Doba počínající dnem, který následuje po dni podání žádosti a končící dnem, kdy byl poplatník vyrozuměn o důvodech stanovení daně, se nepočítá do běhu odvolací lhůty.

Vyměřená daň je splatná:

 1. u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období,


 2. u ostatních poplatníků daně ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května, do 30. června, do 30. září a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 1 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Daň z nemovitosti lze zaplatit najednou i při vyšší částce před termínem zákonných lhůt splatnosti.

Rozdíl mezi daňovou povinností, která je splatná podle hromadného předpisného seznamu, a částkou, která byla již na dani, splatné najednou nebo v zákonných splátkách, zaplacena a zvýšení daně vyměřené z důvodu, že přiznání nebylo podáno včas, je splatné do 30 dnů ode dne, jímž končí vyložení hromadného předpisného seznamu.

Z částek, které nebyly zaplaceny včas, se platí penále ve výši 0,1 % z dlužné daně či splátek daně za každý den prodlení od původního dne splatnosti.

Splatná a nezaplacená daň, včetně příslušenství daně, se vymáhá výkonem daňové nebo soudní exekuce.

Poplatníkům, kteří nejsou uvedeni v hromadném předpisném seznamu, byla vyměřena celková daňová povinnost v územním obvodu příslušného finančního úřadu dnem zákonného termínu pro podání daňového přiznání v částce daně ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, nebo jim bude zaslán platební výměr.Ing. Miloslav Vágner, ředitel FÚ
FINANČNÍ ÚŘAD v Českém Krumlově
Dne 12. května 2006
Oznámení o zahájení stavebního řízení

Obecní úřad Křemže, odbor výstavby, stavební úřad

Náměstí 35, 382 03 Křemžetel. 380 741 205, 380 741 192
IČO 00245950fax: 380 741 181
www.kremze.cze-mail:stav.urad@kremze.terms.cz


Č. j.: Výst/541/2006-Bü 
Vyřizuje: Václav BürgerVe Křemži, dne 4. 5. 2006


OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

E. ON Distribuce, a. s., IČ 26078198, Lannova č. p. 16, 370 49 České Budějovice
(dále jen "stavebník") dne 24. 4. 2006 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Náhrada stávajícího venkovního vedení novým zemním kabelovým vedením po návsi ve Mříči I.
ETAPA - NN
Křemže, Mříč, náves

na pozemku parc. č. 587, 2167, 2207, 616, 617/2, 614, 613, 612/1, 608, 605, 593, 595, 598, 592/3, 591/2, 590, p. p. k. 1658/1, 1208, 986 v katastrálním území Křemže. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Obecní úřad Křemže, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 61 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 61 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení mohou své námitky podat do

5. 6. 2006,

jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Obecní úřad Křemže, odbor výstavby, úřední dny pondělí a středa od 7,00 - 17,00 hod., v ostatní dny po telefonické dohodě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při projednávání územně plánovací dokumentace se podle § 61 odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Václav Bürger
vedoucí odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.


Obdrží:
účastníci (dodejky)

 1. E. ON Distribuce, a. s., Lannova č. p. 16, 370 49 České Budějovice
 2. ELEKTROINVEST STRAKONICE s. r. o., Palackého č. p. 113, 386 01 Strakonice
 3. Obec Křemže, Náměstí č. p. 35, 382 03 Křemže
 4. Jihočeský kraj, U Zim. stadionu č. p. 1952/2, 370 01 České Budějovice
 5. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č. p. 2133/10, 370 10 České Budějovice
 6. František Kadlec, Polní č. p. 240, 382 03 Křemže
 7. Marie Kadlecová, Mříč 16, 382 03 Křemže
 8. Marie Draxlerová, Mříč 15, 382 03 Křemže
 9. Vojtěch Fučík, Mříč 3, 382 03 Křemže
 10. Marie Bicanová, Mříč 2, 382 03 Křemže
 11. Vojtěch Honzík, Mříč 15, 382 03 Křemže
 12. Jiří Bartoš, Mříč 28, 382 03 Křemže
 13. Jan Krátký, Mříč 68, 382 03 Křemže
 14. Tomáš Hajer, Mříč 63, 382 03 Křemže
 15. Alena Hanušová, Na Moráni č. p. 307, 381 01 Český Krumlov
 16. Bohumír Frčka, Pod Skalkou č. p. 535, 381 01 Český Krumlov
 17. Marie Kotýnková, Mříč 8, 382 03 Křemže
 18. Marie Fučíková, Mříč 3, 382 03 Křemže
 19. Ludmila Thalerová, Kijevská č. p. 96/50, 370 05 České Budějovice
 20. Libuše Hüttnerová, Sídliště Míru č. p. 297, 382 26 Horní Planá
 21. František Trs, Mříč 20, 382 03 Křemže
 22. Eva Cingiová, Tachovské nám. č. p. 90/2, 130 00 Praha
 23. Miroslav Brejcha, U Smíchovského Hřbitova č. p. 1386/13, 150 00 Praha 5
 24. Ing. Marie Brejchová, U Smíchovského Hřbitova č. p. 1386/13, 150 00 Praha 5
 25. Josef Velíšek, Mříč 33, 382 03 Křemže
 26. Blanka Velíšková, Mříč 33, 382 03 Křemže
 27. Zdeněk Cipín, Chlum 20, 382 03 Křemže
 28. Mgr. Jana Cipínová, Chlum 20, 382 03 Křemže
 29. Jiří Hála, Mříč 19, 382 03 Křemže
 30. Jiří Hála, Mříč 19, 382 03 Křemže
 31. Alena Hálová, Mříč 19, 382 03 Křemže
 32. Zuzana Koláčná, Mříč č. p. 6, 382 03 Křemže
 33. Josef Velíšek, Mříč 65, 382 03 Křemže
 34. Květoslava Velíšková, Mříč 65, 382 03 Křemže
 35. Stanislava Smetanová, Mříč 7, 382 03 Křemže
 36. Václav Hajer, Mříč 7, 382 03 Křemže

dotčené správní úřady

 1. Městský úřad Český Krumlov Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č. p. 439, 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 2. Městský úřad Český Krumlov Odbor územního rozvoje, investic a památkové péče, Kaplická č. p. 439, 381 01 Český Krumlov
 3. Městský úřad Český Krumlov Odbor dopravy, Kaplická č. p. 439, 381 01 Český Krumlov
 4. Národní památkový ústav České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. p. 34, 370 21 České Budějovice
 5. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o. závod Český Krumlov, Domoradice č. p. 127, 381 01 Český Krumlov
 6. Český Telecom, a. s., Pražská č. p. 16, 370 04 České Budějovice
 7. Jihočeská plynárenská, a. s., Vrbenská č. p. 2, 371 47 České Budějovice
 8. Jihočeský kraj - Krajský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu č. p. 2/1952, 370 76 České Budějovice
 9. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., B. Němcové č. p. 12, 370 80 České Budějovice
 10. Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy, pracoviště Český Krumlov, Vyšehrad č. p. 169, 381 01 Český Krumlov
 11. E. ON Česká republika, a. s., Lannova č. p. 16, 370 49 České BudějoviceRozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Obecní úřad Křemže, odbor výstavby, stavební úřad

Náměstí 35, 382 03 Křemžetel. 380 741 205, 380 741 192
IČO 00245950fax: 380 741 181
www.kremze.cze-mail:oberpfalzer@seznam.cz


Č. j.: Výst/281/2006-Ob 
Vyřizuje: Oberpfalzer MilanVe Křemži, dne 24. 4. 2006


ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Obecní úřad Křemže, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 37 a 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 9. 3. 2006 podal

Marcel Sládek, nar. 8. 4. 1970, Krumlovská č. p. 225, 382 03 Křemže,
Václava Sládková, nar. 6. 9. 1972, Krumlovská č. p. 225, 382 03 Křemže


(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

a podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu

Stavba RD, par. č. 167/10, Křemže
Křemže, Krumlovská

(dále jen "stavba") na pozemku parcelního č. 167/10 v k. ú. Křemže.

Stavba obsahuje:

 • Přízemí: zádveří, chodba, pokoj, obývací pokoj, kuchyně, spíž, schodiště, toaleta, technická místnost, garáž
 • Podkroví: chodba, schodiště, koupelna, šatna, ložnice, 2x pokoj

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

 1. Stavba bude umístěna na pozemku parcelního č. 167/10 v k. ú. Křemže, 9,00 m od hrany pozemků parcelních č. 167/6 a 167/2 a současně 4,25 m od pozemku parcelního č. 167/6 jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:200, který je součástí projektové dokumentace.


 2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Roman Šítal, Srnín 97, 381 01 Český Krumlov, ČKAIT 0101507 případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.


 3. Dům na půdorysu tvaru L je umístěn ve vzdálenosti 7,5 m od východní hranice pozemku, je přízemní s podkrovím pod sedlovou střechou o sklonu 40°, orientace hřebene střechy hlavní části ve směru Sever - jih. Střešní krytina bude tašková cihlově červené barvy, okna vodorovně a svisle dělená, vnější omítka hladká ve světlých odstínech, okna, dveře a nároží jsou obloženy červenými cihelnými pásky. Požadujeme vrátit přesahy střechy na 40 cm. Okna do koupelny a schodiště v severozápadním štítu by měla být shodná, doporučená šířka 70 cm.


 4. Při stavbě dojde ke střetu s podzemním vedením ve správě Českého Telecomu a. s. Při činnostech v blízkosti vedení je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo k poškození vedení a řídit se "Vyjádřením" č. j. 0213062/05/CCB/M00 ze dne 14. 12. 2005.


 5. V blízkosti zájmového pozemku se nachází v ulici Krumlovské vodovodní řad Oc DN 100 a kanalizační řad BE DN 200 dále dle "Vyjádření" ze dne 18. 1. 2006 pod č. j. 1659/11004487.


 6. Přípojky pro pozemek 167/10 jsou připravené, vodovodní přípojka rPE 1" je napojena z řadu Oc DN 100 navrtávkou a zavedena do vodoměrné šachty na pozemku stavebníka. Kanalizační přípojka je napojena na kanalizační řad DN 200.


 7. V technické místnosti v přízemí je navržen závěsný plynový kondenzační kotel typ VAILLANT VU 196/2 ecoTEC o regulovatelném výkonu 9,0 - 20,0 KW. Odvod spalin a přívod vzduchu pro kotel bude zajištěn koaxiálním vertikálním odtahem spalin z plastového potrubí DN 80/125 mm skrz podkroví a střechu do venkovního prostředí.


 8. Elektroinstalace - přípojka přivedena ze stávajícího pilíře. Jsou řešeny rozvody světelné, zásuvkové, el. sporáku, STA.


 9. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.


 10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.


 11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.


 12. Stavba bude dokončena nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.


 13. Stavba bude prováděna dodavatelsky, firmou vybranou ve výběrovém řízení, která bude splňovat podmínky § 44, odst. 1 stavebního zákona. Investor je povinen po skončení výběrového řízení oznámit stavebnímu úřadu dodavatelskou firmu z důvodu kontroly oprávnění k provádění stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Marcel Sládek, nar. 8. 4. 1970, Krumlovská č. p. 225, 382 03 Křemže
Václava Sládková, nar. 6. 9. 1972, Krumlovská č. p. 225, 382 03 Křemže


Odůvodnění:

Dne 9. 3. 2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad oznámil zahájení sloučeného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 7. 4. 2006 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Podmínka Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je v podmínce č. 3. Vyjádření o existenci podzemního vedení komunikační sítě (PVKS) Českého Telecomu, a. s. je v podmínce č. 4. Vyjádření k existenci sítí a možnosti napojení Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. je v podmínkách č. 5 a 6.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

 • Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les
 • ČESKÝ TELECOM, a. s.
 • Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s.
 • JIHOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
     Michal Anderle, Vincenc Rozboud, Roman Šítal

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 4 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Václav Bürger
vedoucí odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.


Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 300,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300,- Kč, celkem 600,- Kč byl zaplacen.


Obdrží:
účastníci (dodejky)

 1. Marcel Sládek, Krumlovská č. p. 225, 382 03 Křemže
 2. Václava Sládková, Krumlovská č. p. 225, 382 03 Křemže
 3. Michal Anderle, Krumlovská č. p. 324, 382 03 Křemže
 4. Vincenc Rozboud, Krumlovská č. p. 31, 382 03 Křemže
 5. Roman Šítal, Srnín č. p. 97, 381 01 Český Krumlov

dotčené správní úřady

 1. Obec Křemže, Náměstí č. p. 35, 382 03 Křemže
 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les, Vyšný č. p. 59, 381 01 Český Krumlov 1
 3. Český Telecom, a. s., Pražská č. p. 16, 370 04 České Budějovice
 4. Jihočeská plynárenská, a. s., Vrbenská č. p. 2, 371 47 České Budějovice
 5. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., B. Němcové č. p. 12, 370 80 České Budějovice
 6. E. ON Česká republika, a. s., Lannova č. p. 16, 370 49 České Budějovice


Opatření k prevenci přenosu viru ptačí chřipky pitnou vodou

VAK JČ
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s.
IČO: 600 71 371
DIČ: CZ - 600 71 371
Bank. spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 1000066450/5500


Vyřizuje: Ing. Olga ŠtíchováČeské Budějovice
e-mail:   olga.stichova@vakjc.czdne 30. 3. 2006


Věc: Opatření k prevenci přenosu viru ptačí chřipky pitnou vodou


Vážený pane starosto, vážený pane řediteli,

v souvislosti s výskytem viru ptačí chřipky na území Jižních Čech a v souladu s doporučeními Státního zdravotního ústavu ze dne 3. 3. 2006, které naleznete v příloze tohoto dopisu, bychom Vás chtěli informovat o skutečnosti, že Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu realizují doporučená preventivní opatření Národního referenčního centra pro pitnou vodu ve všech provozovaných lokalitách včetně Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Doporučenými preventivními opatřeními se mohou inspirovat i samotní občané při péči o individuální zdroje vody (domácí studny).

O případných dalších opatřeních Vás budeme informovat a při realizaci preventivních opatření jsme připraveni Vám poskytnout naši součinnost.

S pozdravem

Ing. Olga Štíchová
výkonná ředitelka úseku provoz

P.S.: V případě nejasností volejte 389 132 201 paní Soňa Machová.

Příloha: Doporučená opatření SZÚ, č. j. CHŽP - 121/06, ze dne 3. 3. 2006

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. 
Boženy Němcové 2/12844 844 870
370 80 České Budějovicewww.vakjc.czSTÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV 
Čís. jednací: CHŽP - 121/06Datum: 3. 3. 2006


Věc: Doporučená opatření k prevenci přenosu viru ptačí chřipky pitnou vodou
 (metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou vodu)


V současné době se pro případ výskytu viru ptačí chřipky typu H5N1 v České republice připravují opatření k minimalizaci rizika přenosu viru na člověka. K přenosu viru ptačí chřipky na člověka dochází hlavně vzdušnou cestou, kontaktem s nakaženými ptáky a jejich produkty (peří), popř. při konzumaci nedostatečně opracovaného drůbežího masa a masných výrobků. Výjimečně je možný i přímý přenos mezi lidmi nebo nákaza při koupání ve virem kontaminované vodě. I když zatím nebyl přenos nemoci pitnou vodou nikde na světě potvrzen, teoreticky ho lze - za zvlášť nepříznivých podmínek - připustit.

Plošná preventivní opatření mimo ohnisko nákazy:

Mimo ohnisko nákazy není nutné přijímat žádné speciální opatření. Je však potřeba věnovat pozornost standardním preventivním opatřením, která jsou (nebo by měla být!) součástí zcela běžné péče o zásobování vodou a to z hlediska předcházení vzniku jakýchkoli infekčních chorob.
To znamená:

 1. u vodovodů zajistit správné fungování navržené úpravy a především zabezpečit vodojemy tak, aby do nich nemohli vniknout žádní ptáci (skrze rozbitá okna, nezabezpečené větrací otvory apod.) nebo nemohli znečistit vodu svými sekrety či výkaly;


 2. u individuálních zdrojů (studní) zabezpečit kryt studny či pramene tak, aby do ní nemohli vniknout ptáci či jiní teplokrevní živočichové nebo aby se tam přímo nedostávaly jejich výkaly, a nedovolit domácí drůbeži přístup do nejbližšího okolí studny.

Při zachovávání těchto běžných opatření je riziko nákazy ptačí chřipkou z pitné vody naprosto zanedbatelné.

Preventivní a nápravná opatření v ohnisku nákazy:

Pro vodovody a individuální zdroje platí rovněž výše uvedené preventivní zásady, ale provozovatel zásobování vodou nebo majitel studně by měl provést aktivní kontrolu fyzického stavu studně, vodojemu nebo jiného zranitelného objektu zásobování vodou. Veškerá likvidace uhynulé drůbeže či divokého ptactva může být prováděna pouze způsobem nařízeným Státní veterinární inspekcí!

Vodovody, resp. vodárny využívající povrchovou vodu: I když bude zjištěna přítomnost infikovaných vodních ptáků na zdroji surové vody, riziko nákazy pro spotřebitele je nepravděpodobné. Ve zdroji vody totiž dojde k velkému naředění ptactvem vyloučených virů, viry jsou během pobytu ve vodě (podle doby zdržení, teploty vody atd.) zčásti či téměř inaktivovány a standardní úprava vody spočívající v koagulaci, filtraci a dezinfekci je schopna snížit koncentraci patogenů (i virů) o 4 až 10 (průměrně 8) řádů1. Pro provozovatele je vedle zabezpečení odběrového místa surové vody (aby se do nátoku vody nemohla dostávat těla uhynulých ptáků) a normálního chodu úpravny pak jen nutné kontrolovat vodojemy, aby nemohlo dojít ke kontaktu infikovaného ptactva nebo jeho výkaly s již upravenou vodou. Při normálním fungováním úpravy a distribuce vody není nutné zvyšovat dávku dezinfekce. V případě pochybností o standardním chodu úpravy je možné nastavit a udržovat zvýšenou reziduální koncentraci chloru ve výši 0,5 mg/l (tak jako je tomu při povodních).

Vodovody, resp. vodárny využívající podzemní vodu: Kontrolovat zabezpečení zdroje vody a vodojemů (viz výše). Při normálním fungováním úpravy a distribuce vody není nutné zvyšovat dávku dezinfekce.

Individuální zdroje (studny):

 • Zabezpečit jejich fyzický stav (kryt) a nejbližší okolí - viz výše. Provést preventivní dezinfekci (v dávce zbytkového volného chloru 0,5 mg/l); pokud je u zdroje prováděna kontinuální dezinfekce, udržovat zvýšenou reziduální koncentraci chloru ve výši 0,3 až 0,5 mg/l (jako je tomu při povodních).


 • U bezprostředně ohrožených nebo prokazatelně kontaminovaných studní provést šokovou dezinfekci, které v případě potřeby - došlo-li k přímé kontaminace vody uhynulým ptákem nebo jeho trusem - předchází vyčištění studny2. Šokovou dezinfekci lze provést např. roztokem 5 % chlornanu sodného3. K dezinfekci kontaminovaných povrchů lze použít chlorový roztok s 2 - 3 % volného chloru po dobu 10 - 30 minut.


 • Dále průběžně vodu dezinfikovat minimálně na hodnotu CT = 30, t. j. působení volného chloru v koncentraci (C) 1 mg/l po dobu minimálně 30 minut (T), popřípadě úměrně déle (až 60 min) pokud je použita nižší dávka; v případě použití oxidu chloričitého je doporučená hodnota CT = 25 (pro teplotu vody 10 °C). Pokud je voda ve studni zakalená, provádí se tato dezinfekce až po odčerpání vody do vymizení zákalu (zákal nejlépe < 1 ZF a pH < 8,0).


 • Podle dostupných informací4 jsou chřipkové viry k chemické dezinfekci vysoce citlivé, citlivější než enteroviry. Proto by výše navržené dezinfekční postupy měly být postačující. V případě, že není možné dezinfekci studny efektivně provést (např. u některých vrtaných studní) nebo jsou pochybnosti o účinnosti provedené dezinfekce, je vhodné v takových případech doporučit používat vodu jen po převaření, protože teplota nad 70 °C viry spolehlivě hubí.

Likvidace odpadních vod:

Pokud by vznikla potřeba dezinfikovat (bezpečně likvidovat) infikované či potenciálně infikované odpadní vody, lze vyjít z paralely k likvidaci odpadních vod ze zdravotnických zařízení (ČSN 756406), kde se uvádí, že odpadní vody ze zdravotnických zařízení I. kategorie se dezinfikují tak, aby zbytkový chlor ve vodě odtékající z čistírny byl 0,5 až 1,0 mg/l (dle druhu infekce případně i vyšší). Jedná-li se pouze jen o mechanicky vyčištěné odpadní vody ze zdravotnických zařízení kategorie I, pak je obvyklé 60 g chloru na 1 m3 odpadní vody (t. j. 60 mg/l).
Pozn: kategorie I zdravotnických zařízení předpokládá výskyt virů poliomyelitidy a infekční hepatitidy, bacilů antraxu či tuberkulózy, parazitárních zárodků, leptospiry, enterovirů, Salmonelly typhi abdominalis nebo jiných střevních patogenů.

MUDr. František Kožíšek, CSc.
Vedoucí NRC pro pitnou vodu

Stanovisko zpracovali:
MUDr. M. Chlupáčová, MUDr. F. Kožíšek a RNDr. J. Šašek


1Schijven JF, Teunis PFM, de Roda Husman AM. Quantitative risk assessment of avian influenza virus infection via water. RIVM report 703719012/2005. Bilthoven, 2006.
2Viz např. doporučený postup na http://www.szu.cz/chzp/voda/pdf/sanace.pdf.
3Nutné je účinné promíchání celého objemu vody a dezinfekce rozvodu vody. U silnějšího znečištění se obsah studny po dezinfekci vyčerpá a po naplnění vodou se provede další dezinfekce. Protože při šokové dezinfekci chlorovými preparáty je použitá dávka vyšší než pitné vodě přiměřená (tj. vyšší než 0,3 mg volného chloru na 1 litr vody), nelze vodu po předepsané době působení dezinfekčního prostředku hned užít k pití, je třeba ji ale částečně odčerpat. Pro správné dávkování dezinfekčního prostředku je nutno znát objem vody ve studni (V).
Přibližně platí: V = 0,8 x d x v, kde d je průměr studny v metrech a v je výška vodního sloupce.
4Avian influenza: is there a risk to water supplies? In: Health Stream (Public Health Newsletter of the CRC for Water Quality and Treatment, Australia), Issue 40, december 2005, p. 1 - 3.


STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAVTelefon:+420 267 081 111
Šrobárova 48Fax:+420 267 311 188
100 42 Praha 10E-mail:zdravust@szu.cz
 URL:http://www.szu.cz


Závěr zjišťovacího řízení
(podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí)


MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍPRAHA 21. 3. 2006
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65Č. j.:   /ENV/06
 Vyřizuje: Mgr. Petrů

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. - předání závěru zjišťovacího řízení podle § 10 d


Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že oznámení koncepce "Regionální operační program regionu NUTS II Jihozápad" bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 10 d zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen "zákon"). Na základě oznámení koncepce, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.

Dotčené kraje a dotčené obce s rozšířenou působností žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://www.ceu.cz/EIA/SEA, kód koncepce MZP024K.

Pozn. Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis, včetně přílohy, v elektronické podobě.


Příloha:
- závěr zjišťovacího řízení

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostřed a IPPCMINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍV Praze, dne 21. 3. 2006
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65Č. j.:   /ENV/06ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10 d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.Identifikační údaje:
Název:Regionální operační program regionu NUTS II Jihozápad
Charakter koncepce:  Regionální operační program regionu NUTS II Jihozápad vytváří programová pravidla pro financování konkrétních projektů ze zdrojů EU. Jeho realizace by ve svém důsledku měla přispět k ekonomickému rozvoji, k podpoře rozvoje regionální infrastruktury, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, sociální a zdravotnické infrastruktury, zkvalitnění občanské vybavenosti a kultury.
Umístění:Jihočeský a Plzeňský kraj
Předkladatel:Plzeňský kraj


Průběh zjišťovacího řízení:

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 21. 2. 2006 zveřejněním informace o oznámení koncepce na úřední desce Plzeňského kraje. Informace o oznámení (resp. oznámení koncepce) byla rovněž zveřejněna na úředních deskách dotčených obcí s rozšířenou působností a v Informačním systému SEA (http://www.ceu.cz/EIA/SEA), kód koncepce MZP024K.

Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným orgánům státní správy a elektronicky byla zaslána dotčeným obcím (tj. všem obcím v Jihočeském a Plzeňském kraji).

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, oddělení SEA, obdrželo v zákonné lhůtě k oznámení koncepce vyjádření od 27 subjektů. Obdržená vyjádření byla využita jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení.

Závěr:

Na základě obsahu oznámení koncepce, na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen "zákon") a na základě obdržených vyjádření k oznámení koncepce provedlo Ministerstvo životního prostředí zjišťovací řízení podle § 10 d zákona s následujícím závěrem:

Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepci, která naplňuje dikci ustanovení § 10 a odst. 1 písm. a) zákona, bude provedeno vyhodnocení vlivů koncepce "Regionální operační program regionu NUTS II Jihozápad" (dále jen "ROP") dle ustanovení § 10 e zákona.

Toto vyhodnocení by se mělo, v rámci základních zákonných požadavků, daných § 2, § 10 b a přílohou č. 9 zákona, zaměřit zejména na následující aspekty:

 1. Při posouzení se zaměřit na implementaci ROP. Vyhodnotit, zda systém příjmu, výběru a kontroly realizace konkrétních projektů dostatečně zajišťuje, že evropské finance budou přiděleny pouze projektům, které nepoškodí životní prostředí. 2. V případě, že jsou v ROP konkrétní investiční záměry uvedeny a lokalizovány, vyhodnotit, zda je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení příslušného regionu a přírodní hodnoty krajiny, a to ve smyslu zlepšování, respektive nezhoršování stávajícího stavu. 3. Posouzení, zda ROP zohledňuje cíle a opatření Státní politiky životního prostředí ČR, zejména environmentální opatření uvedená v kapitole č. 9 Regionální rozvoj, obnova venkova a cestovní ruch na str. 32. 4. Posouzení, zda ROP zohledňuje cíle a opatření Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století. Při posuzování vlivů ROP na veřejné zdraví klást důraz na rizika související s hlukovou zátěží a znečišťováním ovzduší. 5. Posouzení souladu ROP s relevantními krajskými koncepcemi Jihočeského a Plzeňského kraje, zejména koncepcemi ochrany přírody a krajiny, programy snižování emisí, vodohospodářskými koncepcemi a plány odpadového hospodářství. 6. Posouzení souladu ROP s plány péče o velkoplošná zvláště chráněná území, tj. NP Šumava a dotčené CHKO. 7. Posouzení, zda a jak ROP podporuje vybudování popř. intenzifikaci čistíren odpadních vod a kanalizací, a to i v malých obcích. 8. Posouzení, zda a jak ROP přispívá k zavedení komplexního systému nakládání s odpady, který by řešil uzavřený cyklus separace, zpracování, využití a zneškodnění odpadů. 9. Posouzení, do jaké míry ROP podporuje možnosti likvidace a následného využití biologicky rozložitelného odpadu, resp. biomasy ze zemědělských pozemků. 10. Posouzení, zda a jak ROP přispívá k řešení problematiky starých ekologických zátěží, a k odstraňování černých skládek. 11. Posouzení, zda a jak ROP přispívá ke snížení emisí z malých stacionárních zdrojů resp. lokálních topenišť. 12. Posouzení, zda a jak ROP přispívá k podpoře obnovitelných zdrojů energie. 13. Posouzení, zda a jak ROP přispívá k řešení problematiky zajištění a likvidace starých důlních děl. 14. Posouzení, zda a jak jsou v ROP zohledněny principy ochrany ZPF, zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy. 15. Při stanovení kritérií pro výběr projektů klást důraz na kritéria ochrany přírody a krajiny, kritéria ochrany lidského zdraví a přednostní využití brownfields. 16. Všechna vyjádření a připomínky, které MŽP obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení ROP vypořádat.

Na základě stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody dle §§ 45 h, i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, budou hodnoceny vlivy koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle §§ 45 h, i tohoto zákona. Při tomto hodnocení je nutné zohlednit relevantní připomínky příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem, pro předložení na 3 ks v tištěné podobě a 60 ks v elektronické podobě na CD.

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPCObdrží:
posuzovatel, předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

Přílohy: obdrží posuzovatel a předkladatel

 1. kopie vyjádření odboru ekologie krajiny a lesa MŽP

 2. kopie vyjádření odboru odpadů MŽP

 3. kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP

 4. kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP 5. kopie vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje 6. kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 7. kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu v Plzni 8. kopie vyjádření Správy NP a CHKO Šumava

 9. kopie vyjádření Správy CHKO Blanský les 10. kopie vyjádření Újezdního úřadu vojenského újezdu Boletice

 11. kopie vyjádření Újezdního úřadu vojenského újezdu Brdy 12. kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice

 13. kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Plzeň 14. kopie vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru OŽP

 15. kopie vyjádření Statutárního města Plzeň, náměstkyně primátora JUDr. Marcely Krejsové

 16. kopie vyjádření Městského úřadu Kralovice, odboru ŽP

 17. kopie vyjádření Města Horšovský Týn, odboru majetku a investic města

 18. kopie vyjádření Města Písek, starosty JUDr. Luboše Průši

 19. kopie vyjádření Městského úřadu Stříbro, odboru ŽP

 20. kopie vyjádření Městského úřadu Tábor, odboru ŽP

 21. kopie vyjádření Městského úřadu Třeboň, odboru ŽP

 22. kopie vyjádření Města Veselí nad Lužnicí, starosty Petra Hynka 23. kopie vyjádření občanského sdružení "Sdružení pro Klenčí pod Čerchovem"

 24. kopie vyjádření občanského sdružení "Zdravé Klenčí pod Čerchovem" 25. kopie vyjádření pana Jaromíra Čechury a paní Vlasty Čechurové, Klenčí pod Čerchovem

 26. kopie vyjádření pana Ondřeje Sokola, Klenčí pod Čerchovem

 27. kopie vyjádření MUDr. Dagmar Švíglerové a paní Evy Baarové, Klenčí pod ČerchovemDražební vyhláška Finančního úřadu v Českém Krumlově

FINANČNÍ ÚŘAD V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov


č. j.:   23473/06/082940/4009 
Vyřizuje:   Melmerová 
telefon:   380 760 312V Českém Krumlově dne 21. 3. 2006


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Finanční úřad v Českém Krumlově na základě ustanoveni § 73 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 328 b až § 331 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na základě pravomocných exekučních příkazů na prodej movitých věcí č. j. 73016/05/082940/4009, č. j. 73015/05/082940/4009 ze dne 11. 11. 2005, č. j. 61393/05/082940/2500, č. j. 61404/05/082940/2500 ze dne 7. 9. 2005, č. j. 56640/05/082940/2500, č. j. 56643/05/082940/2500 ze dne 12. 8. 2005, č. j. 51040/05/082940/1226, č. j. 51042/05/082940/1226 ze dne 15. 7. 2005 a č. j. 27504/05/082940/1226 ze dne 31. 3. 2005

VEŘEJNOU DRAŽBU

movitých věcí na den 9. 5. 2006 (úterý) ve 12.30 hodin v budově Finančního úřadu v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, v zasedací místnosti ve čtvrtém poschodí, č. dveří 511.

Registrace dražitelů proběhne dne 9. 5. 2006 od 12.00 hodin.

Dražené věci si bude možno prohlédnout v úterý 9. 5. 2006 od 7.00 do 12.30 hodin v budově Finančního úřadu v Českém Krumlově za účasti pracovníka FÚ, který bude přítomen v přízemí, číslo dveří 105, 106 nebo 108.

Předmětem dražby jsou tyto věci:

Pořad.
číslo
Označeni dražené věciPočet
kusů
Cena
odhadní
Cena
vyvolávací
1.   Věž zn. PHILIPS FW 362 vč. 2 reproduktorů a dálkového ovládání (funkční)11 500,-500,-
2.   Barevný televizor zn. THOMSON - dálkové ovládání v poškozeném stavu11 500,-500,-
3.   Barevná tiskárna zn. CANON BJC - 4550 vč. kabelu1300,-100,-
4.   Notebook computer zn. LIBRA model NS 4660 C s napájecím adaptérem 16 V1150,-50,-
5.   Barevná tiskárna zn. CANON K 100601300,-100,-
6.   Mikrovlnná trouba zn. BIFINETT s otočným talířem a digitálním displejem1900,-300,-
7.   Minivěž zn. WELLTECH DIGITAL s CD přehrávačem,
2 ks reproduktorů a dálkovým ovládáním
1900,-300,-
8.   Nástěnné hodiny bateriové zn. QUARTZ1300,-100,-
9.   SOUBOR VÍN - obsah 0,75 l609 810,-3 270,-
 1.Frankovka pozdní sběr2300,-100,-
 2.Frankovka barrique3540,-180,-
 3.Rulandské modré2300,-100,-
 4.Svatovavřinecké suché2240,-80,-
 5.Svatovavřinecké barrique2300,-100,-
 6.Zweigeltrebe barique2300,-100,-
 7.Cabernet Moravia barrique2360,-120,-
 8.Nerizef barique3450,-150,-
 9.Neronet suché2300,-100,-
 10.Zweigeltrebe suché4600,-200,-
 11.André2300,-100,-
 12.Tramín červený1180,-60,-
 13.Chardoney3450,-150,-
 14.Veltlínské zelené3360,-120,-
 15.Sauvignon2360,-120,-
 16.Chardonnay barrique3900,-300,-
 17.Pálava2300,-100,-
 18.Tramín červený4600,-200,-
 19.Rulandské bílé barrique2450,-150,-
 20.Veltlínské zelené pozdní sběr2300,-100,-
 21.Rulandské modré 20023450,-150,-
 22.Rulandské modré archiv 19962420,-140,-
 23.Svatovavřinecké suché 20022300,-100,-
 24.Svatovavřinecké archivní 19992300,-100,-
 25.Zweigeltrebe 20031150,-50,-
 26.Frankovka 20021150,-50,-
 27.Cabernet Sauvignon 19961150,-50,-
10.   Minivěž zn. ELTA vč. 2 reproduktorů (poškozená - nedovírá kazetová mechanika, jeden reproduktor šumí)1600,-200,-
11.   Sedací souprava čalouněná kombinace s dřevem - gauč rozkládací, 2 křesla, 2 taburety, konferenční stolek13 000,-1 000,-

Podmínky dražby:

Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let, která za účelem prokázání splnění této podmínky předloží průkaz totožnosti. Je-li účastníkem dražby právnická osoba, je ten, kdo jedná jejím jménem, povinen předložit doklad o tom, že je oprávněn účastnit se dražby jménem této právnické osoby.

Vydražitel je povinen uhradit cenu vydražené věci v hotovosti ihned na místě a odvézt si vydraženou věc v den dražby. Vydražitel nabývá věc udělením příklepu a zaplacením nejvyššího podání. Závady na věcech jsou zhodnoceny v odhadní a vyvolávací ceně a zanikají přechodem vlastnictví na vydražitele (§ 329 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud nebude učiněno nejnižší podání, věc, příp. soubor věcí - položka č. 9 - soubor vín nebude vydražen. Víno se bude dražit po jednotlivých druzích a počtech kusů, jak je uvedeno v dražební vyhlášce.

Finanční úřad v Českém Krumlově vyzývá každého, kdo chce uplatnit k dražené věci práva, která nepřipouštějí dražbu, či uplatnit předkupní právo, aby tak učinil a prokázal před započetím dražby (§ 267 odst. l zákona č. 99/1963/Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ostatní podmínky dražby jsou uvedeny v dražebním řádu, který bude vyvěšen v dražební místnosti na Finančním úřadě v Českém Krumlově.Proti této vyhlášce může podat oprávněný daňový subjekt námitku podle § 52 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděl a to u správce daně, který úkon provedl. Podaná námitka nemá odkladný účinek pro samotné řízení.

Účast na dražbě je bezplatná.

Bližší informace na telefonních číslech 380 760 312 a 380 760 305.

ing. Miloslav Vágner
ředitel

Internetová adresa: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/dc_drazby.htmlOznámení o sloučení územního řízení se stavebním řízením

Obecní úřad Křemže, odbor výstavby, stavební úřad
Náměstí 35, 382 03 Křemžetel. 380 741 205, 380 741 192
IČO 00245950fax: 380 741 181
www.kremze.cze-mail: oberpfalzer@seznam.cz


Č. j.:   Výst/281/2006-ObVe Křemži dne 22. 3. 2006
Vyřizuje:   Oberpfalzer Milan 

OZNÁMENÍ
O SLOUČENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ SE STAVEBNÍM ŘÍZENÍM

Marcel Sládek, nar. 8. 4. 1970, Krumlovská č. p. 225, 382 03 Křemže,
Václava Sládková, nar. 6. 9. 1972, Krumlovská č. p. 225, 382 03 Křemže


(dále jen "navrhovatel") podal dne 9. 3. 2006 návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby:

Stavba RD, par. č. 167/10, Křemže
Křemže, Krumlovská

na pozemku parc. č. 167/10 v k. ú. Křemže.

Obecní úřad Křemže, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje, že podle § 32 odst. 3 stavebního zákona slučuje územní řízení se stavebním řízením.

Václav Bürger
vedoucí odboru výstavby


Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.


Obdrží:
účastníci (dodejky)

 1. Marcel Sládek, Krumlovská č. p. 225, 382 03 Křemže
 2. Václava Sládková, Krumlovská č. p. 225, 382 03 Křemže

dotčené správní úřady

 1. Obec Křemže, Náměstí č. p. 35, 382 03 Křemže
 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les, Vyšný č. p. 59, 381 01 Český Krumlov 1
 3. Český Telecom, a. s., Pražská č. p. 16, 370 04 České Budějovice
 4. Jihočeská plynárenská, a. s., Vrbenská č. p. 2, 371 47 České Budějovice
 5. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., B. Němcové č. p. 12, 370 80 České Budějovice
 6. E.ON Česká republika, a. s., Lannova č. p. 16, 370 49 České Budějovice
 7. Roman Šítal, Srnín č. p. 97, 381 01 Český Krumlov


Rozhodnutí o povolení k provedení vodního díla
"Splašková kanalizace - most. ev. č. 143-006 ve Křemži"


Městský úřad Český KrumlovČ. j.:   OŽPZ-2452/05/r/Mm
odbor životního prostředí a zemědělstvíVyřizuje:   Michaela Mikešová
Kaplická 439Dne:   9. 3. 2006
381 01 Český Krumlov 

ROZHODNUTÍ
o povolení k provedení vodního díla
"Splašková kanalizace - most. ev. č. 143-006 ve Křemži"

Výrok: Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 120 odst. l zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uděluje stavebníkovi, jímž je

Jihočeský kraj, IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 66 stavebního zákona stavební povolení k provedení stavby vodního díla "Splašková kanalizace - most. ev. č. 143-006 ve Křemži" v kraji Jihočeském, okrese Český Krumlov, obci Křemže a katastrálním území Křemže a Chlum u Křemže, na poz. č. KN 2161, KN 2180 a PK 763 v k. ú. Křemže a PK 1755/1, PK 385/13 d l a KN 1296/2 v k. ú. Chlum u Křemže, č. h. p. 1-06-01-205, podle projektové dokumentace SILNICE II/143 MOST. EV. Č. 143-006 V KŘEMŽI SO 302 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, jejíž vodohospodářskou část v únoru 2005 vypracoval ing. Václav Freudl, podnikající pod jménem FML - projektová a obchodní kancelář, Čechova 59, České Budějovice.

Vodní dílo spočívá v provedení objektu SO 302 - splašková kanalizace. Stávající kanalizace je situována v místech zakládání objektu nového mostu ev. č. 143-006 přes Křemežský potok. Nová kanalizace je rozvržena do těchto částí:

 • Stoka A - 

je vedena od napojení na čerpací stanici podél břehu Křemežského potoka k místu křížení s Křemežským potokem (Š l - Š 2, DN 400), dále od šachty Š 2 pod tokem k šachtě Š 3 (DN 400) a dále je od šachty Š 3 vedena k místu napojení na stávající kanalizaci v šachtě Š 4 (DN 300).

 • Stoka A 1 - 

je vedena od šachty Š 3 k čp. 62, kde je v ose komunikace umístěna šachta Š 6. Ze šachty Š 6 bude směrem k obci Křemže provedena odbočka hlavního řadu v délce 6 m z důvodu výhledového napojení.

 • A 1 - 151, A 1 - 61 - odbočné stoky.
Účelem provedení vodního díla je odvádění splaškových vod.


Povolení se uděluje za těchto podmínek a stavebníkovi se stanovují tyto povinnosti:

 1. Stavba bude provedena podle výše jmenované ověřené projektové dokumentace. 2. Stavba bude prováděna fyzickou či právnickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací. Stavebník písemně oznámí zdejšímu vodoprávnímu úřadu nejpozději 15 dnů před zahájením stavby název, adresu a sídlo dodavatele a jméno osoby, která bude zodpovědná za provádění prací. 3. Stavba může být zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dokončena bude do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení lhůty k dokončení stavby je stavebník povinen požádat vodoprávní úřad o prodloužení této lhůty s uvedením důvodů, pro něž nebyla stanovená lhůta dodržena. 4. Povolení pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. 5. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75 stavebního zákona a § 29 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 6. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě a práce v blízkosti těchto vedení budou prováděny dle pokynů jednotlivých správců sítí. Podzemní sítě nesmějí být poškozeny. 7. Při stavbě vodního díla musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření správců sítí:

  • společnosti JČE, a. s. (dnes E.ON ČR, a. s.) zn. vt04433 ze dne 5. 11. 2004
  • společnosti Jihočeská plynárenská, a. s., zn. 16383 ze dne 5. 12. 2004

 8. Bezpečnost práce při provádění stavby bude zajištěna podle požadavků, které jsou upraveny zvláštními předpisy. Výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musejí být ohrazeny. 9. Při stavbě vodního díla musí být na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který žadatel obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla. 10. Po dokončení stavby vodního díla (kanalizace) bude provedena kamerová prohlídka a záznam s protokolem z prohlídky bude před kolaudací předán správci kanalizace, tj. VaK JČ, a. s., provoz. středisko Č. Krumlov. 11. Stavbu lze užívat k danému účelu až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 12. Po dokončení stavby podá stavebník u Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství, návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podle § 79 stavebního zákona a § 30 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník připojí:

 1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (liší-li se provedení stavby od dokumentace ověřené vodoprávním úřadem) 2. protokol o předání a převzetí stavby vodního díla


 3. geodetické zaměření stavby vodního díla


 4. doklad o provedení zkoušky nepropustnosti kanalizace

Účastníci řízení:
Jihočeský kraj zast. p. o. Správa a údržba silnic JČ kraje Č. B., Obec Křemže, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, František Hrubeš, Jan Chaluper, Marie Chaluperová, Zdeněk Postl, Marie Postlová, Jihočeská plynárenská, a. s., E.ON Česká republika, a. s., Vodovody a kanalizace JČ, a. s., p. s. Č. Krumlov.

Odůvodnění: Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 21. 9. 2005 žádost stavebníka, jímž je Jihočeský kraj, zastoupeného na základě zřizovací listiny ze dne 9. 1. 2003, příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, Nemanická 10, PSČ 370 01, o vydání rozhodnutí k povolení stavby vodního díla "Splašková kanalizace - most. ev. č. 143-006 ve Křemži". Žádost byla doložena projektovou dokumentací stavby, jmenovanou ve výroku rozhodnutí v trojím vyhotovení a dále byly předloženy tyto dokumenty:

 • územní rozhodnutí, které dne 4. 10. 2004 vydal Obecní úřad Křemže, odbor výstavby, stavební úřad, pod č. j. Výst/1274/2004-Bü • souhlas Obecního úřadu Křemže, odboru výstavby, stavebního úřadu, ve smyslu § 120 odst. 2 stavebního zákona, bez č. j. ze dne 24. 11. 2005 • vyjádření obce Křemže ze dne 8. 3. 2005 • stanovisko Správy CHKO Blanský les č. j. 238/05 ze dne l. 3. 2005 • stanovisko právnické osoby VaK JČ, a. s., provoz. střediska Český Krumlov, zn. 1/1-402/05-Ru ze dne 3. 3. 2005 • stanovisko KHS JČ kraje, ú. p. Č. Krumlov, zn. 397/05 HOK CK ze dne 4. 3. 2005 • společné vyjádření zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství č. j. OŽPZ-0731/05-Va, Py, Mm, Lm ze dne 8. 3. 2005 • rozhodnutí zdejšího vodoprávního úřadu č. j. OŽPZ-1693/05s-Kr ze dne 29. 6. 2005, o udělení souhlasu podle § 17 odst. a) a c) vodního zákona ke stavbě "Most. ev. č. 143-006, silnice II/143 Křemže • stanovisko správce povodí, tj. Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava zn. 2227/05/142-P ze dne 14. 3. 2005; podmínky stanovené v tomto vyjádření byly kompletně převzaty do podmínek rozhodnutí zdejšího vodoprávního úřadu č. j. OŽPZ-1693/05s-Kr ze dne 29. 6. 2005, jsou tedy již pro stavebníka závazné • seznam pozemků, které se mají použít pro výstavbu • zřizovací listina příspěvkové organizace Správa a údržba silnic JČ kraje, České Budějovice ze dne 9. 1. 2003 • smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřená dne 13. 9. 2005 mezi právnickou osobou Povodí Vltavy, státní podnik a Jihočeským krajem, resp. Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p. o. • smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřená dne 12. 9. 2005 mezi právnickou osobou Povodí Vltavy, státní podnik a obcí Křemže • souhlas vlastníka pozemku č. PK 385/13 díl 1 v k. ú. Chlum u Křemže a pozemku č. 2180 v k. ú. Křemže, jímž je obec Křemže, ze dne 7. 7. 2005 • souhlas vlastníka pozemku č. 1296/2 v k. ú. Chlum u Křemže, jímž je pan František Hrubeš • vyjádření o existenci sítí v dotčeném území:

  • společnosti Jihočeská plynárenská, a. s., zn. 16383 ze dne 5. 12. 2004
  • VUSS České Budějovice, zn. 04 701 01 ze dne 2. 11. 2004
  • společnosti 1. JVS, a. s., České Budějovice zn. 04 009 419 ze dne 5. 11. 2004
  • společnosti Povodí Vltavy, s. p., zn. 11040/04/142-P ze dne 12. 11. 2004
  • společnosti JČE, a. s. (dnes E.ON ČR, a. s.) zn. vt04433 ze dne 5. 11. 2004
  • společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., č. j. 01253/04/CK/O ze dne 5. 11. 2004
  • společnosti VaK JČ a. s., České Budějovice, zn. 1/1-122/04-Km ze dne 3. 2. 2004

 • další doklady

Dne 22. 11. 2005 vodoprávní úřad svým opatřením č. j. OŽPZ-2452/05/z/Mm v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 stavebního zákona § 115 vodního zákona a § 18 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení vodoprávního řízení, podle ustanovení § 61, odst. 2, stavebního zákona upustil od nařízení ústního jednání, zároveň podle § 61, odst. 3, téhož zákona stanovil lhůtu do 8 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány státní správy sdělit svá stanoviska, a upozornil je, že podle § 61, odst. 1, stavebního zákona k později uplatněným námitkám účastníků řízení nebude přihlédnuto. Vodoprávní úřad v takto určené lhůtě žádné námitky ani stanoviska neobdržel.

Písemnost č. j. OZPZ-2452/05/z/Mm ze dne 22. 11. 2005 se nepodařilo doručit účastníkům řízení - panu Janu Chaluperovi a paní Marii Chaluperové, oba bytem Křemže, kteří byli zahrnuti do okruhu účastníků řízení jako vlastníci sousedního pozemku se stavbou. Vodoprávnímu úřadu není znám pobyt těchto účastníků řízení a z tohoto důvodu přistoupil vodoprávní úřad k doručení předmětné písemnosti těmto účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Rovněž upustil od nařízení ústního jednání a stanovil lhůto do 8 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které se mohli účastníci řízení seznámit s podklady pro rozhodnutí a uplatnit své námitky. Současně byli účastníci řízení upozornění na skutečnost, že k později uplatněným námitkám nebude podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 61 odst. l stavebního zákona přihlédnuto. Žádné námitky nebyly uplatněny.

Žádost stavebníka obsahovala náležitosti podle § 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Správní poplatek ve výši 3.000,- Kč za vydání povolení byl stavebníkem uhrazen dne 9. 12. 2005. Vodoprávní úřad nezjistil v průběhu vodoprávního řízení žádné skutečnosti, jež by bránily vydat povolení k provedení výše popsaného vodního díla za podmínek stanovených tímto rozhodnutím, a proto bylo žádosti vyhověno.

Projektová dokumentace byla vodoprávnímu úřadu předložena ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení si ponechá vodoprávní úřad pro úřední potřebu, jedno vyhotovení bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zasláno ověřené stavebníkovi a jedno vyhotovení bude po nabytí právní moci zasláno na Obecní úřad Křemže.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím zdejšího odboru.

Tato písemnost je doručována veřejnou vyhláškou podle § 26 odst. l správního řádu.

Veřejná vyhláška bude 15 dní vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Český Krumlov a Obecního úřadu Křemže. Poslední den této lhůty je podle § 26 odst. 2 správního řádu dnem doručení.

Ing. Vlasta Horáková
vedoucí odboru
Na této písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a písemnost se opatří podpisem oprávněné osoby. Po uplynutí stanovené lhůty zašle Městský úřad Český Krumlov, OVV a Obecní úřad Křemže toto oznámení zpět podepsanému správnímu orgánu k založení do spisu.

Obdrží:

 1. Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, prostřednictvím příspěvkové organizace Správa a údržba silnic JČ kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 2. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 5, Praha, prostřednictvím závodu Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice 3. Městský úřad Český Krumlov - odbor vnitřních věcí - vyvěsit 4. Obecní úřad Křemže, 382 03 - vyvěsit

Na vědomí:

 1. Obecní úřad Křemže, odbor výstavby, stavební úřad, Náměstí 35, 382 03 Křemže 2. Obec Holubov, 382 03 Křemže 3. Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov 4. Krajská hygienická stanice JČ kraje, úz. prac. Č. Krumlov, Havraní 594, 381 01 Český Krumlov 5. Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství - zdePŘÍLOHY:
Ověřené vyhotovení projektu a štítek "Stavba povolena", budou stavebníkovi zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Mimořádná veterinární opatření

Č.j. RED/257/2006

Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48, odst. l, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2, písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky tato

mimořádná veterinární opatření

 1. Chovatelům, kteří chovají jako podnikatelé drůbež a nemají povinnost zaregistrovat svá hospodářství a údaje o počtu chované drůbeže podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje neprodleně nahlásit nejpozději do 28. 2. 2006 na adresu Mezinárodní testování drůbeže, s. p. Ústrašice, p. Planá nad Lužnicí, PSČ 391 11, údaje o hospodářství prostřednictvím "Registračního lístku chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně" zveřejněného na webové stránce Státní veterinární správy (www.svscr.cz) a uvedeného v příloze č. 6 k vyhlášce MZe č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, a údaje o chované drůbeži - druhu, kategorii a kapacitě hospodářství. 2. Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., U topíren 2/860, 170 41 Praha 7, jako pověřené osobě k vedení ústřední evidence podle plemenářského zákona, se nařizuje zajistit evidenci chovatelů uvedených v bodě l, jejich hospodářství a údajů o chované drůbeži. 3. Chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež, se zakazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však od 28. 2. 2006, chovat drůbež ve volném výběhu. Místně příslušná krajská veterinární správa může chov drůbeže ve volném výběhu povolit za předpokladu, že krmivo a voda se drůbeži dává uvnitř haly nebo pod přístřeškem, který dostatečně odradí volně žijící ptáky a zabrání styku volně žijících ptáků s krmivem nebo vodou určenou pro drůbež. 4. Chovatelé uvedení v bodě 3 musí v souladu s § 2 a § 3 vyhlášky MZe č. 296/2003 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, v platném znění, zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů a zároveň vést řádnou evidenci o chovu drůbeže, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích. 5. Chovatelé uvedení v bodě 3 jsou povinni hlásit příslušné krajské veterinární správě:

  • pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 %,
  • pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny,
  • úmrtnost vyšší než 3 % týdně.

 6. Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatních ptáků, tj. soustředění drůbeže a ostatních ptáků různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trhy s drůbeží a ostatními ptáky, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže. Místně příslušná krajská veterinární správa může na základě vyhodnocení rizika povolit konání svodu drůbeže a ptactva, které je chováno způsobem vylučujícím jakýkoliv kontakt s volně žijícími ptáky. 7. Pozastavuje se platnost vydaných veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků, vydaných Státní veterinární správou pro svody s mezinárodní účastí a zakazuje se účast drůbeže a ostatních ptáků chovatelů z České republiky na svodech v zahraničí. 8. Pozastavuje se platnost veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků vydaných příslušnými krajskými veterinárními správami a Městskou veterinární správou v Praze pro svody s účastí drůbeže a ostatních ptáků chovaných v České republice. 9. Zakazuje se pořádání soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí na území České republiky a účast poštovních holubů chovatelů z České republiky na soutěžích v zahraničí. 10. Nařizuje se Ministerstvu vnitra zajistit provádění kontrol dokladů o provedené dezinfekci všech vozidel určených k přepravě zvířat na silničních hraničních přechodech při vstupu na území České republiky a v případě zjištění nedostatků, tj. nepředložení potvrzení o dezinfekci vozidla, neprodleně oznámit tuto skutečnost místně příslušné krajské veterinární správě. Tato informace musí obsahovat název nebo obchodní firmu dopravce, registrační číslo vozidla, druh přepravovaných zvířat a adresu místa určení.

Odůvodnění:

Uvedená opatření se ukládají k ochraně státního území České republiky před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy v souvislosti se zhoršením nákazové situace v Evropě a se začátkem jarních tahů migrujícího ptactva z území s nepříznivou, případně neznámou nákazovou situací. Tato mimořádná veterinární opatření nabývají účinnosti dne 16. 2. 2006 od 0,00 hod. s výjimkou opatření uvedených v bodech 6 - 9, která nabývají účinnosti dne 21. 2. 2006 od 0,00 hod.

V Praze dne 14. 2. 2006

MVDr. Milan Malena
ústřední ředitel SVS ČR


Doporučení postupu neškodného odstranění
jednotlivě nalezených uhynulých ptáků

V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.

Občan má tyto možnosti:

 1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí)


 2. spálení v kotli na pevná paliva


 3. odložení do nádob s komunálním odpadem


 4. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.

  Obecní úřad může:

  • kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo
  • kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo
  • kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své veterinární ordinace kafilerní box, nebo
  • podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu.

  Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů.

Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).


Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky

 • k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy
 • po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.

Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na adrese:
http://www.svscr.cz/files/pt.html
Návrh závětečného účtu obce Křemže za rok 2005

 1. Rozbor hospodaření - plnění rozpočtu
  viz příloha č. 1 - Čerpání rozpočtu obce za rok 2005 - rozbor v podrobném členění je vzhledem k rozsáhlosti uložen k nahlédnutí na OÚ


 2. Stav finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2005
  Běžný účet obce 2 144 129,82 Kč
  Podílové listy Sporoinvest v hodnotě 3 644 826,22 Kč
  Běžný účet Vedlejší hospodářské činnosti 319 196,17 Kč
  Účet fondu rozvoje bydlení 1 226 445,41 Kč

 3. Stav peněžních fondů zřizovaných obcí
  Fond rozvoje bydlení296 457,34
  - fond je tvořen z úroků z poskytnutých půjček občanům, a bude používán k dalším půjčkám

  Sociální fond14 902,13
  - fond je tvořen procentním přídělem z objemu hrubých mezd, používá se na příspěvky zaměstnancům


 4. Hospodaření ve Vedlejší hospodářské činnosti - Služby obce

  Hospodářský výsledek za rok 2005     zisk   409 829,63 Kč.
  Na veřejném zasedání zastupitelstva 27. 2. 2006 bylo rozhodnuto, že hospodářský výsledek za rok 2005 bude převeden do rozpočtu obce v roce 2006.


 5. Hospodaření Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křemže

  Za rok 2005 bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 0,-- Kč.


 6. Stav nesplacených přijatých úvěrů
  úvěr z roku 1998 od České spořitelny na plynofikaci zbývá doplatit 1 692 200,-- Kč


 7. Stav nesplacených poskytnutých půjček
  půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení 370 011,93 Kč


 8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů a obcí
   přijatovyčerpánok vrácení
  Dotace od obcí na žáky dojíždějící do ZŠ Křemže334 356,-   nepodléhá finanč. vypořádání
  Dotace ze SR na výkon státní správy547 000,-   nepodléhá finanč. vypořádání
  Dotace ze SR na provoz ZŠ495 400,-   nepodléhá finanč. vypořádání
  Úřad práce - veřejně prosp.práce57 452,-57 452,-0,--
  Na rekonstrukci kanalizace6 462 000,-6 462 000,-0,--
  Na rekonstr.břehů Stupenského potoka
     (dotace doplacena v roce 2005 čerpáno
     již v roce 2004)
  244 200,-244 200,-0,--
  Na rekonstrukci mostku ve Stupné
     (v souladu s podmínkami grantu
     bude čerpáno až v roce 2006)
  111 420,-0,-0,-

 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005

  Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání:
  Při přezkoumání hospodaření územního celku obce Křemže za rok 2005 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
  (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona 420/2004 Sb.)
Celá zpráva je uložena k nahlédnutí na Obecním úřadě Křemže.

Závěrečný účet bude projednán na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva.Čerpání rozpočtu obce za rok 2005

Příjmy (v tis. Kč)RozpočetSkutečnost
Daňové příjmy18 469,5018 464,20
Správní poplatky181,00181,00
Výtěžek z provozu automatů36,0035,50
Místní poplatky251,00250,00
Splátky půjček325,00323,00
Dotace9 053,109 052,00
Příjmy z VHČ1 280,801 281,00
MŠ školné25,0024,00
Kanalizace29,0029,00
Kultura25,0024,00
Bytový fond506,00506,00
Fond rozvoje bydlení - úroky39,0038,00
Nebytové hospodářství210,00209,00
Hřbitov4,004,00
JČP - splátky plynovodu750,00750,00
Prodeje pozemků728,00727,00
Komunální odpad511,00511,00
Pečovatelská služba45,0044,00
Místní správa87,0088,00
Finanční operace33,0034,00
Ostatní příjmy55,9050,00
   
Celkem32 644,3032 624,70

K úhradě financování byl použit přebytek skutečných příjmů nad výdaji 546 922,85 Kč a peněžní prostředky, které byly na běžném účtu k 1. 1. 2005.Výdaje (v tis. Kč)RozpočetSkutečnost
Lesní hospodářství87,0087,00
Silnice1 056,001 054,00
Ostatní komunikace3 320,003 319,00
Veřejná doprava131,30129,00
Dopravní značení76,6075,00
Kanalizace10 510,5010 509,00
ZŠ + MŠ2 020,002 020,00
Knihovna427,30422,00
Ostatní kultura13,0012,00
Kapličky0,500,50
Místní rozhlas93,0092,00
Zpravodaj5,005,00
Sbor pro občanské záležitosti39,0038,00
Dotace církvi100,00100,00
Tělovýchovná činnost1 126,001 125,00
Využití volného času dětí21,2021,10
Ostatní zájmová činnost30,0023,00
Bytové hospodářství96,0086,00
Nebytové hospodářství168,00166,00
Veřejné osvětlení1 125,101 117,00
Hřbitov63,0062,00
Plynofikace úroky z úvěru244,00243,00
Územní rozvoj3 689,003 683,00
Komunální odpad654,00653,00
Péče o vzhled obce518,40515,00
Pečovatelská služba265,20259,00
Péče o staré a zdrav. postiž. občany34,0034,00
Požární ochrana54,1052,00
Zastupitelé822,00818,00
Místní správa3 978,703 964,00
Finanční operace18,0018,00
Pojištění94,1094,00
Daň z příjmu1 165,001 165,00
Ostatní činnosti40,7038,00
Fond rozvoje bydlení52,5053,00
Finanční vypořádání dotací26,1026,10
   
Celkem32 164,3032 077,70
   
Financování splátky úvěru615,00615,40
   
Celkem výdaje + financování32 779,3032 693,10
Návrh rozpočtu na rok 2006Výdaje v tis. Kč 
Silnice530,00
Ostatní komunikace - chodníky, náměstí6 000,00
Ostatní záležitosti dopravy0,80
Kanalizace24,00
Základní škola2 350,00
Knihovna359,00
Ostaní kultura13,00
Kulturní památky - kapličky102,00
Místní rozhlas7,00
Zpravodaj8,00
SPOZ41,00
Tělovýchovná činnost160,00
Volný čas dětí10,00
Občanská sdružení30,00
Fond rozvoje bydlení104,00
Bytové hospodářství70,00
Nebytové hospodářství145,00
Veřejné osvětlení762,00
Pohřebnictví65,00
Plynofikace - úroky z úvěru173,00
Územní rozvoj4 991,95
Komunální odpady700,00
Péče o vzhled obce376,00
Pečovatelská služba262,00
Péče o staré občany30,00
Péče o zdravotně postižené8,00
Požární ochrana30,00
Zastupitelé843,00
Místní správa4 159,00
Finační operace18,00
Pojištění majetku95,00
Daň z příjmu za obec402,00
Ostatní17,00
Příspěvek do VHČ800,00
Výdaje celkem23 685,75
  
Financování - splátka úvěru615,40
  
Výdaje + financování24 301,15
Příjmy v tis. Kč 
Daňové příjmy14 871,00
Správní poplatky161,00
Výtěžek z provozu automatů25,00
Místní poplatky250,00
Dotace na státní správu a ZŠ1 086,95
Neinvet. příspěvky od obcí na ZŠ245,00
Grant od KÚ167,20
Příjmy z VHČ847,00
Knihovna20,00
Nájemné bytů450,00
Splátky půjček FRB254,00
Nájemné nebytových prostor192,00
Pohřebnictví2,00
Splátky od JČP za plynovod450,00
Prodej nemovitostí1 000,00
Komunální odpad470,00
Pečovateská služba40,00
Místní správa80,00
Finanční operace25,00
Ostatní činnosti20,00
Zisk z prodeje podílových listů645,00
Příjmy celkem21 301,15
  
Financování - prodej podíl. listů3 000,00
  
Příjmy + financování24 301,15


Platné vyhlášky obce (ke dni 1. 1. 2005)

  4/04   § O závazných částech změny č. 1 územního plánu SÚ Křemže
  3/04   § kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003
  2/04   § kterou se ruší OZV č. 5/2003 a 1/2004
  4/03   § O systému nakládání s komunálním odpadem
  3/03   § O chovu psů
  2/03   § O místních poplatcích
  1/02   § Řád veřejného pohřebiště
  2/99   § O použití účelových prostředků FRB
  2/98   § Doplněk 3/97
  3/97   § Závazné regulativy využití území
  1/94   § O použití koeficientu 1,5 pro výpočet daně ze staveb pro individ. rekreaci
  2/93   § ÚHZ pro vypracování územního plánu
  5/92   § O použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí


Ostatní vyhlášky a oznámení

  PŘEDMĚT INSTITUCE
Oznámení Obce Křemže Obec Křemže


Webové formuláře

Zasílání informací - hlášení obecního rozhlasu, informace, novinky
Firmy a podnikatelé - zařazení záznamu, aktualizace


Důvod založení subjektu

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem (Hlava sedmá ústavního zákona č.1/1993 Sb. Ústava ČR).

Činnost obce vychází ze zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplnění. Obcí je obec, ve které do počátku účinnosti zákona ČNR č.367/1990 Sb. působil místní národní výbor. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Do samostatné působnosti patří zejména:
schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění,
hospodaření s majetkem obce,
poskytování a přijímání darů,
sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů,
zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich rušení,
rozhodování o účasti obce v obchodních společnostech a v nadacích,
stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona
vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti,
rozhodování o vyhlášení místního referenda a realizace jeho výsledků,
uzavírání dohod o změně hranic obce (§16 odst. 1 zákona č.36/1960 Sb., o územním členění státu ve znění pozdějších předpisů),
volba, zřizování a ustanovování orgánů obce,
rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí a ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem,
úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy,
místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování městské policie, s výjimkou rozhodování o přestupcích,
správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce,
čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou,
odvádění a čištění odpadních vod,
ukládání sankcí podle zák. ČNR č.367/1990Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
udělování čestného občanství obce,
udělování cen obce.

Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Obecnímu zastupitelstvu nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti, s výjimkou schvalování územně plánovací dokumentace sídelních útvarů a zón.


Organizační struktura

Zastupitelstvo obce Křemže (volební období r. 2002 - 2006) - 15 členů
Ing. Petr Ježek (KDU-ČSL), Václava Bartošová (KDU-ČSL), MUDr. Petr Mašek (KDU-ČSL), Ing. Josef Troup (ODS), Mgr. Jana Cipínová (ODS), MUDr. Václav Koudelka (ODS), Marcela Bartošová (ODS), RNDr. Stanislav Waldauf (ODS), Jaroslav Novák (ODS), Jitka Cábová (ODS), Stanislav Bůžek (ODS), Ing. Otta Šandera (SNK), MVDr. Jan Malásek (SNK), Ing, Konstantin Štibic (SNK), Mgr. Pavel Krigar (SNK)

Rada obce - 5 členů
Ing. Josef Troup, Mgr. Jana Cipínová, MUDr. Václav Koudelka, ing. Otta Šandera, Ing. Petr Ježek

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada obce zastupitelstvu obce. Radě obce nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti, s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek.

Zastupitelstvo obce zřídilo tyto výbory:
finanční: předseda - RNDr. Stanislav Waldauf
  členové - Václava Bartošová, Ing. Konstantin Štibic, Ing. Karel Hrubeš, Pavel Duda
kontrolní: předseda Jaroslav Novák
  členové - Ing. Martin Janda, Jan Troup, Vladislava Troupová, Jitka Cábová

Rada obce zřídila tyto komise:
přestupková komise: předseda - JUDr. Milan Šišolák
  členové - MVDr. Jan Malásek, Ing. Otto Šandera, Marta Znamenáčková, Jaroslava Schusterová
komise pro přidělování půjček z FRB (Fondu rozvoje bydlení): předseda - Ing. Petr Ježek
  členové - členové Rady obce, předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru, vedoucí stavebního úřadu


Obecní úřad

IČO :   00245950
DIČ :   CZ00245950
č.účtu :   0580025369 / 0800
Tajemník OÚ   Mgr. Jan Boršovský
Sekretariát   Jaroslava Schusterová
Stavební úřad   Václav Bürger, Natália Skýpalová
Matrika   Dana Bartošová
Účtárna   Jitka Jakešová, Anna Svobodová

Úřední dny: pondělí a středa od 8.00 - 17.00 hodin

Pracovní doba:
  Obecní úřad        Matrika      Stavební úřad 
pondělí 7.00 - 17.00 7.00 - 17.00 7.00 - 17.00
úterý 7.00 - 15.30   7.00 - 15.00
středa 7.00 - 17.00 7.00 - 17.00 7.00 - 17.00
čtvrtek 7.00 - 15.30 7.00 - 15.30 7.00 - 15.00
pátek 7.00 - 15.30 7.00 - 12.00 7.00 - 13.30

Telefon, Fax, e-mail:

Spojovatelka
+420 380 741 126
+420 380 741 205
Starosta
+420 380 741 181
starosta@kremze.terms.cz
Fax
+420 380 741 181
Tajemník
 tajemnik@kremze.terms.cz 
e-mail
 sekretariat@kremze.terms.cz 
 Stavební úřad 
+420 380 741 192
stav.urad@kremze.terms.cz
internet
http://www.kremze.cz
 Účtárna 
jakesova@kremze.terms.cz

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou zaváděny na rozpočet:


Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Informace vztahující se k působnosti obecního úřadu jak na úseku státní správy, tak samosprávy, poskytují jednotlivá pracoviště podle své činnosti. V případě, že se jedná o obsáhlejší informaci, musí být žádost podána písemně. Za podání informací bude účtována úhrada ve výši odpovídající nákladům spojených s vyhledáním informace, pořízením fotokopie a odesláním informace žadateli. Informace bude vydána po zaplacení úhrady za poskytnutí, případně zálohy:
náklady za 1h práce úředníka OÚ Kč 150,-
náklady za 1 stranu formátu A4 Kč 10,-
pořízení 1 ks fotokopie Kč 1,40
pořízení 1 ks oboustranné fotokopie Kč 2,80
poštovné ve výši sazeb určených sazebníkem pošty
Pokud bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č.368/1992Sb., o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek.

Stížnosti, petice
Centrální evidence stížností a petic je vedena na sekretariátu Obecního úřadu.

Sbírky zákonů
Jsou k nahlédnutí na sekretariátu Obecního úřadu.

Usnesení obecního zastupitelstva
Jsou k nahlédnutí na sekretariátu Obecního úřadu.

Žádosti se podávají písemně sekretariátu obecního úřadu, zde se také předkládají návrhy a podněty a jiná dožádání.

Podání opravného prostředku proti rozhodnutí obecního úřadu
Rozhodnutí vydaná ve správním řízení se zasílají poštou. Pro případ podání odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu nejsou stanoveny žádné formuláře. Podání se učiní volnou písemnou formou ve lhůtě uvedené v rozhodnutí - část poučení pro podání odvolání. Odvolání se podává vždy písemně nebo přímo do protokolu. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.

Postup při podání
Podání učiněná písemně a doručená poštou jsou zapsána do knihy došlé pošty a přidělena příslušnému pracovníkovi k vyřízení. Písemná podání předaná osobně podatelně úřadu jsou také zapsána do knihy došlé pošty a na žádost občana je mu převzetí písemnosti potvrzeno. Podání učiněná do protokolu jsou zapsána do příslušného protokolu a občan obsah podání potvrdí svým podpisem. Ústní podání do protokolu lze činit v úředních dnech na příslušných odborných pracovištích.

Správní řád stanoví obecnou lhůtu pro vyřízení podání. V jednoduchých věcech, zejména lze -li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví -li zvláštní právní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30ti dnů od zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60ti dnů. Nelze -li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30ti, popřípadě 60ti dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit.

Stížnosti, jejichž charakter nevyžaduje odborná vyjádření nebo místní šetření, musí být vyřízeny do 10 dnů od doručení. Ostatní stížnosti musí být vyřízeny do 30 dnů od doručení. Tyto lhůty mohou být překročeny v případech, kdy to vyžaduje složitost stížnosti, a to se souhlasem starosty obce.

Petice musí být vyřízena do 30ti dnů od jejího převzetí.

Žádost o informace ( ve smyslu zákona č.106/99Sb. o svobodném přístupu k informacím) musí být vyřízena do 15 ti dnů od přijetí žádosti nebo od jejího upřesnění ( nebo musí být v této lhůtě vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace). Tato lhůta může být ze zákonem stanovených důvodů prodloužena, nejvýše však o deset dní. V souladu se zákonem je v roce 2000 lhůta pro poskytnutí informace 30 dnů od přijetí žádosti o informace nebo od jejího upřesnění, přičemž může být v tomto roce prodloužena o 20 dnů. V roce 2001 je lhůta pro poskytnutí informace 22 dnů od přijetí žádosti o informace nebo od jejího upřesnění, přičemž může být v tomto roce prodloužena o 15 dnů.

Lhůty k vyřízení ostatních písemností, pokud nejsou upraveny zvláštními předpisy, jsou 10 dnů ode dne doručení v jednoduchých věcech a 30 dnů ode dne doručení v ostatních případech.


Výroční zpráva za r. 2004

Výroční zpráva OÚ Křemže za rok 2004 dle § 18 zák. č. 106/99 Sb.

V roce 2004 byla, dle § 13 shora uvedeného zákona, na Obecní úřad Křemže, podána l písemná žádost o poskytnutí informací prostřednictvím e-mailu, která však nebyla potvrzena písemně. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí dle § 15 ani řešeno žádné odvolání dle § 16.

Ústně požadované informace byly v roce 2004 poskytovány průběžně.

V Křemži dne 25. 2. 2005
Ing. Josef Troup, starosta obce Křemže
Výroční zpráva za r. 2003

Výroční zpráva OÚ Křemže za rok 2003 dle § 18 zák. č. 106/99 Sb.

V roce 2003 byly, dle § 13 shora uvedeného zákona, na Obecní úřad Křemže, podány 4 písemné žádosti o poskytnutí informací, nebylo vydáno žádné rozhodnutí dle § 15 ani řešeno žádné odvolání dle § 16.

Ústně požadované informace byly v roce 2003 poskytovány průběžně.

V Křemži dne 27. 2. 2004
Ing. Josef Troup, starosta obce Křemže
Výroční zpráva za r. 2002

Výroční zpráva OÚ Křemže za rok 2002 dle § 18 zák. č. 106/99 Sb.

V roce 2002 bylo, dle § 13 shora uvedeného zákona na Obecní úřad Křemže, podáno 14 písemných žádostí o poskytnutí informací, nebylo vydáno žádné rozhodnutí OÚ Křemže dle § 15, ani nebylo řešeno žádné odvolání dle § 16.

Ústně požadované informace byly v roce 2002 poskytovány průběžně.

V Křemži dne 28. 2. 2003
Ing. Josef Troup, starosta obce Křemže
Výroční zpráva za r. 2001

Výroční zpráva OÚ Křemže za rok 2001 dle § 18 zák. č. 106/99 Sb.

V roce 2001 nebyly, dle § 13 shora uvedeného zákona na Obecní úřad Křemže, podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informace.

Ústně požadované informace byly v roce 2001 poskytovány průběžně, nebylo vydáno žádné rozhodnutí OÚ Křemže dle § 15, ani nebylo řešeno žádné odvolání dle § 16.

V Křemži dne 28. 2. 2002
Ing. Josef Troup, starosta obce Křemže
Výroční zpráva za r. 2000

Výroční zpráva OÚ Křemže za rok 2000 dle § 18 zák. č. 106/99 Sb.

V roce 2000 byly dle §13 shora uvedeného zákona na Obecní úřad Křemže podány 2 písemné žádosti o poskytnutí informací, a to:

Ústně požadované informace byly v roce 2000 vyřizovány průběžně.

V Křemži dne 28. 2. 2001
Ing. Josef Troup, starosta obce Křemže© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0