INFORMAČNÍ TABULE MĚSTA
KAPLICE

  Znak Kaplice
INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (http://www.zakonik.cz), o veřejném přístupu k informacím
Adresa: MĚSTO KAPLICE, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Dohoda o spolupráci uzavřená mezi Městem Kaplice a Městem Freistadt - 8. 5. 2004

Důvod založení subjektu
Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem (Hlava sedmá ústavního zákona č.1/1993 Sb. Ústava ČR).

Činnost obce vychází ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Městem je obec, která má alespoň 3000 obyvatel, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen samostatná působnost ). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Do samostatné působnosti patří zejména:

schvalovat program rozvoje územního obvodu města

schvalovat územní plán města a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou

hospodaření s majetkem obce

poskytování a přijímání darů

schvalovat rozpočet města a závěrečný účet

zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města

zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny

schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu a stanovy obchodních společností a dalších právnických osob, které město hodlá založit, a rozhodovat o účasti města v již založených právnických osobách

delegovat zástupce města s výjimkou § 102 odst.2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast

navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání

rozhodovat o vyhlášeni místního referenda

stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona

vydáváni obecné závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti

navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí

volba, zřizování a ustanovováni orgánů města

rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce

úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy

rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství

místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování městské policie, s výjimkou rozhodováni o přestupcích

správa, údržba a provozoväní zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce

čistota města, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod

ukládání sankcí podle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, §56 až §58 - udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města

plnění dalších úkolů stanovených zákonem č. 128~2000Sb. nebo zvláštními zákony. Město v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činnosti, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí
a)

při vydávání nařízení města a rozhodování o právech a právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona

b)

v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Usnesení vlády a směrnice ústředních správních úřadů nemohou obcím ukládat povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem. Podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřady je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány kraje, okresní úřady a orgány obcí.

Organizační struktura
Městské zastupitelstvo Kaplice
Mgr. Jiskra Ferdinand Bělidlo 369, Kaplice
Kaloš Josef Šumavská 620, Kaplice
Ing. Kozyrev Václav Jabloňová 595, Kaplice
Bauernöpl František Dlouhá 168, Kaplice
Kozojed Jan Na Vyhlídce 525, Kaplice
Malena Petr Kostelní 126, Kaplice
Šedivý Josef Luční 550, Kaplice
Mgr. Bartyzal Ludvík Na Vyhlídce 526, Kaplice
Bedlivý Josef Malšské údolí 187, Kaplice
Mgr. Bíca Pavel Fr. Luční 592, Kaplice
Blahna Vladimír Míru 753, Kaplice
Blessberger Josef Na Vyhlídce 519, Kaplice
MUDr. Čurdová Milena 1. máje 764, Kaplice
Froněk Jan Luční 570, Kaplice
Mgr. Havelka Jiří Na Vyhlídce 509, Kaplice
Mgr. Lukš Libor Šumavská 627, Kaplice
Ing. Mach Karel Malšské údolí 275, Kaplice
Mgr. Světlý Karel Malšské údolí 649, Kaplice
Mgr. Sviták Josef 1. máje 760, Kaplice
Tíkal Bohumil Na Vyhlídce 519, Kaplice
Toncar Karel Omlenická 298, Kaplice

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva.

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva je veřejné. Městský úřad informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva 7 dní před zasedáním zastupitelstva na úřední desce.

Městská rada
Mgr. Jiskra Ferdinand Bělidlo 369, Kaplice
Kaloš Josef Šumavská 620, Kaplice
Ing. Kozyrev Václav Jabloňová 595, Kaplice
Bauernöpl František Dlouhá 168, Kaplice
Kozojed Jan Na Vyhlídce 525, Kaplice
Malena Petr Kostelní 126, Kaplice
Šedivý Josef Luční 550, Kaplice

Městská rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá městská rada městskému zastupitelstvu. Městské radě nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti, s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek.

Městská rada zřídila tyto výbory a komise:
Výbor kontrolní: předseda - Mgr. Karel Světlý
 členové - Mgr Ludvík Bartyzal, Anna Syslová
Výbor finanční: předseda - Mgr. Jiří Havelka
 členové - Ing. Marta Caisová, Romana Makovcová
Komise pro rozvoj města: předseda - Ing. Václav Kozyrev
 členové - Ing. Karel Mach, Pavel Talíř, Pavel Jouza, Josef Seltsam
Komise stavební: předseda - Josef Bedlivý
 členové - Ing. Jan Zifčák, Milan Ertl, Jiří Jan, František Zlatínský, Ing. Arch. Vološčuk, Jiří Ševčík
Bytová komise: předseda - Mgr. Josef Sviták
 členové - Bohumil Tíkal, Jan Musil, František Michalko, Jiří Větrovský, Lenka Urazilová
Dopravní komise: předseda - Josef Šedivý
 členové - Vladimír Blahna, František Bauernöpl, Václav Klimeš, Ing. Pavel Dočkálek, Mgr. Miroslav Trs, Karel Čajan, Marie Kubaláková
Komise školská, kulturní a protidrogová: předseda - Karel Toncar
 členové - Mgr. Libor Lukš, Jiří Anderle, Mgr. Václav Blažek, Jaroslava Valtrová
Komise životního prostředí: předseda - Mgr. Ivan Valdauf
 členové - Petr Malena, Ing. Jan Štěpán, Marie Bícová, Václav Holemý, Luboš Jelínek
Komise zdravotní: předseda - Josef Blessberger
 členové - Jan Kozojed, Mgr. Jiří Krba, MUDr. Josef Dvořák, MUDr. Dana Doležalová
Komise občanská: předseda - Marie Ešpandrová
 členové - MUDr. Milena Čurdová, Jaroslava Poltová, Václav Marek, Marie Blessbergerová, Milada Trsová


Městský úřad v Kaplici
Odbor vnitřních věcí vedoucí odboru: J. Trojáková
Odbor školství, kultury a tělovýchovy vedoucí odboru: Mgr. J. Drdák
Odbor výstavby a územního plánování vedoucí odboru: Ing. arch. P. Vološčuk
Odbor dopravy a silničního hospodářství vedoucí odboru: Karel Čajan
Odbor finanční vedoucí odboru: J. Jiskrová
Odbor správy majetku vedoucí odboru: Ing. J. Líbalová
Odbor obecní živnostenský úřad pověřena zastupováním ve funkci
vedoucí odboru: L. Zábušková
Odbor životního prostředí vedoucí odboru: Ing. F. Turek
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vedoucí odboru: M. Šťastná

Počet zaměstnanců MěÚ k 1.1.2003 :     68

Úřední dny: pondělí a středa od 8.00 - 17.00 hodin
Pracovní doba:
pondělí7.30 - 17.00 polední přestávka kromě úředních dnů :
11.30 - 12.00 hodin
úterý7.00 - 15.00
středa7.30 - 17.00
čtvrtek7.00 - 15.00
pátek7.00 - 14.30

Telefon:
Čísla při volání z veřejné tel. sítě začínají: 380 303 .. , tel. ústředna: 380 311 154, fax: 380 311 149

Kancelář starosty
Mgr. Jiskra - starosta111 Ing. Martínek115
Sladová - sekretářka113 Šindelářová116
Místostarostové
Kaloš, Ing. Kozyrev118 Městská policie139
Kancelář tajemníka
tajemník112 Staníková100
Ing. Čurda, Chromeček128, 114
Odbor vnitřních věcí
Trojáková - vedoucí122 Zárubová120
Trosterová121 Gušlová123
Bombíková127 Hanzalíková125
Codl126 Řeháčková124
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Mgr. Drdák - vedoucí195 Merhaut196
Odbor výstavby a územního plánování
Ing. arch. Vološčuk - vedoucí137 Fialová136
Tomášek132 Baláž133
Kemény134 Jandová135
Krieschová - sekretářka138 Šárová130
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Čajan - vedoucí105 Růžičková103
Homola101 Prokopová106
Hronová 102 Mgr. Trs107
Cenzovová 104   
Odbor finanční
Jiskrová - vedoucí153 Čapková152
Sirová150 Marková154
Švagrová151 
Odbor správy majetku
Ing. Líbalová - vedoucí160 Žáková161
Štětina162 Nebáznivý163
Ing. Doležal119
Odbor obecní živnostenský úřad
Zábušková173 Rauchová171
Hálová172   
Šišková174 
Odbor životního prostředí
Ing. Turek - vedoucí140 Ing. Holemá141
Kocourek142 Jelínek141
Ing. Čajan143 Bláha141
Vrba146
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Šťastná - vedoucí187 Maryšková180
Vávrová181 Bc. Bláhová182
Nosková183 Janota184
Vačkářová185 Kozlová186
Kališová188 Janoušková189
Kovařík190 Hrubá186

Odbor výstavby a územního plánování
Kemény Zdeněk 

Benešov nad Černou, Hartunkov, Klení, Kuří, Valtéřov, Velký Jindřichov, Lučiv, Děkanské Skaliny, Dluhoště, Pohorská Ves, Lužnice, Dolní Přibrání, Pivnice, Pohoří, Horní Dvořiště, Český Heršlák, Dolní Dvořiště, Horní Kaliště, Jenín, Rybník, Trojany, Rychnov nad Malší, Cetviny, Mikulov, Mladoňov, Štědrkov, Tichá, Všeměřice, Malonty, Bělá, Bukovsko, Hodonice, Jaroměř, Meziříčí, Radčice, Rapotice, Lučiv - Desky

Tomášek Michal 

Rožmitál na Šumavě, Čeřín, Hněvanov, Koryta, Zahrádka, Soběnov, Bujanov, Suchdol, Zdíky, Omlenice, Strádov, Zahrádka, Střítež, Blansko, Hradiště, Mostky, Žďár, Pořešín

Jandová Miloslava 

Velešín, Chodeč, Mojné-Skřidla, Prostřední Svince - Holkov, Besednice, Malče, Chodeč - Zvíkov, Netřebice, Dlouhá

Baláž Josef 

Kaplice

Fialová Jana 

oddělení památkové péče

Šárová Božena 

ohlášení drobných staveb, povolování tras inženýrských sítí


 

Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.
Informace vztahující se k působnosti městského úřadu jak na úseku státní správy, tak samosprávy, poskytují jednotlivá pracoviště podle své činnosti. V případě, že se jedná o obsáhlejší informaci, musí být žádost podána písemně. Za podání informací bude účtována úhrada ve výši odpovídající nákladům spojených s vyhledáním informace, pořízením fotokopie a odesláním informace žadateli. Informace bude vydána po zaplacení úhrady za poskytnutí, případně zálohy:

náklady na činnost úředníka do 15 minutKč 15,- a dále vždy násobek této sazby
pořízení 1 ks fotokopieKč 1,50
pořízení 1 ks oboustranné fotokopieKč 2,00
poštovné ve výši sazeb určených sazebníkem pošty

Pokud bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č.368/1992Sb., o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek.

Stížnosti, petice
Centrální evidence stížností a petic je vedena v kanceláři tajemníka.

Sbírky zákonů
jsou k nahlédnutí v sekretariátu.

Usnesení městského zastupitelstva
jsou k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ.

Žádosti se podávají písemně podatelně úřadu, zde se také předkládají návrhy a podněty a jiná dožádání.

Podání opravného prostředku proti rozhodnutí městského úřadu
Rozhodnutí vydaná ve správním řízení se zasílají poštou. Pro případ podání odvolání proti rozhodnutí městského úřadu nejsou stanoveny žádné formuláře. Podání se učiní volnou písemnou formou ve lhůtě uvedené v rozhodnutí - část poučení pro podání odvolání. Odvolání se podává vždy písemně nebo přímo do protokolu. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.

Postup při podání
Podání učiněná písemně a doručená poštou jsou zapsána do knihy došlé pošty a přidělena příslušnému pracovníkovi k vyřízení. Písemná podání předaná osobně podatelně úřadu jsou také zapsána do knihy došlé pošty a na žádost občana je mu převzetí písemnosti potvrzeno. Podání učiněná do protokolu jsou zapsána do příslušného protokolu a občan obsah podání potvrdí svým podpisem. Ústní podání do protokolu lze činit v úředních dnech na příslušných odborných pracovištích.

Správní řád stanoví obecnou lhůtu pro vyřízení podání. V jednoduchých věcech, zejména lze -li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví -li zvláštní právní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30ti dnů od zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60ti dnů. Nelze -li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30ti, popřípadě 60ti dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit.

Stížnosti, jejichž charakter nevyžaduje odborná vyjádření nebo místní šetření, musí být vyřízeny do 10 dnů od doručení. Ostatní stížnosti musí být vyřízeny do 30 dnů od doručení. Tyto lhůty mohou být překročeny v případech, kdy to vyžaduje složitost stížnosti, a to se souhlasem starosty města.

Petice musí být vyřízena do 30ti dnů od jejího převzetí.

Žádost o informace ( ve smyslu zákona č.106/99Sb. o svobodném přístupu k informacím) musí být vyřízena do 15 ti dnů od přijetí žádosti nebo od jejího upřesnění ( nebo musí být v této lhůtě vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace). Tato lhůta může být ze zákonem stanovených důvodů prodloužena, nejvýše však o deset dní. V souladu se zákonem je v roce 2000 lhůta pro poskytnutí informace 30 dnů od přijetí žádosti o informace nebo od jejího upřesnění, přičemž může být v tomto roce prodloužena o 20 dnů. V roce 2001 je lhůta pro poskytnutí informace 22 dnů od přijetí žádosti o informace nebo od jejího upřesnění, přičemž může být v tomto roce prodloužena o 15 dnů.

Lhůty k vyřízení ostatních písemností, pokud nejsou upraveny zvláštními předpisy, jsou 10 dnů ode dne doručení v jednoduchých věcech a 30 dnů ode dne doručení v ostatních případech.


Přehled nejdůležitějších předpisů podle nichž MěÚ jedná a rozhoduje

Základní právní normy pro činnost orgánů města na všech úsecích:
Zákon č.1/1993 Sb. Ústava ČR, změna úst. zákona č.347/1997 Sb.
Zákon č.2/1993 Sb. Usnesení předsednictva ČNR, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, změna úst. zákona č.162/1998 Sb.
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č.85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č.256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
Zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
Zákon ČNR č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků
Zákon č.513/1991 Sb. Obchodní zákoník
Zákon ČNR č.368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplnění
úplné znění zákona č. 20/1996 Sb. a další zákony č. 151/1997 Sb., zák. č. 305/1997 Sb., zák. č. 149/1998 Sb., zák.č.157/1998Sb., zák.č.167/1998 Sb.
Vládní vyhláška č.150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
Vyhlášky města

Všeobecná vnitřní správa:
ochrana veřejného pořádku
Zákon ČNR č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení vlády ČR č.397/1992 Sb., kterým se provádí podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
Vyhláška MV ČR č.88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii
Vyhláška MV ČR č.231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
Instrukce ministerstva vnitra ČSR ze dne 2.12.1980, čj.LK/1-13 847/80-427, o postupu národních výborů při ohlášení nalezené věci, ve znění instrukce č.11/1986 V.v. ČSR NV ( publ.č.1/1981 V.v. ČSR NV)
Zákon č.190/1999 Sb., kterým se mění zákon č.37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů
mimosoudní rehabilitace
Nařízení vlády č.165/1997Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
shromažďování, sdružování a veřejné sbírky
Zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zák. č.175/1990 Sb.
Zákon ČNR č.94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civil. službě, ve znění zákona č. 135/1993 Sb., ve spojení s nálezem Ústavního soudu ČSFR k zák. č.18/1992 Sb. (uveř. v částce 132/1992 Sb.)
Vyhláška MV ČR č.62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách
státní občanství, matriky
Zákon ČNR č.40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zák.č.140/1995 Sb. a zák.č.139/1996 Sb.
Zákon č.193/1999 Sb., o státním občanství bývalých občanů ČSR
Mezinárodní smlouvy, dohody a konzulární úmluvy mezi ČR a jinými státy - přehled uložen na matrice
Zákon č.268/1949 Sb., o matrikách, ve znění zák.č.88/1950 Sb., zák.č.161/1950 Sb., zákona č.106/1951 Sb., zák.č.8/1955 Sb., zák.č.34/1958 Sb., zák.č. 93/1958 Sb. a zák.č. 68/1993 Sb.
Vyhláška FMV č.22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění vyhl.FMV č.4/1991 Sb. a vyhl. MV č. 52/1993 Sb.
Zákon č.55/1950 Sb., o užívání a změně jména a příjmení, ve znění zák.č. 41/1953 Sb., zák.č.146/1971 Sb. příl.B pol.29, zák.č.162/1976 Sb.
Zákon č.41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okr. úřady, ve znění zákona č.15/1997Sb.
Zákon č.94/1963 Sb., o rodině, ve znění zák.č.132/1982 Sb., zák.č.234/1982 Sb., zákona č. 72/1995 Sb., zák.č. 91/1998 Sb.
volby, referendum, sčítání lidu
Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zák. č.247/95 Sb.
Zákon ČNR č.298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zák.č. 152/1994 Sb.
Nález Ústavního soudu č.31/1996 Sb. (částka č.12/1996 Sb)
Vyhláška MV ČR č.433/1992 Sb. o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu, ve znění vyhl. MV č.173/1994 Sb.
Vyhl. MV ČR č.173/1994 Sb. o provedení některých ustanovení zák.č.152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění vyhl. MV č.252/1998 Sb.
Zákon č.158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
státní symboly
Zákon ČNR č.3/1993Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění zák.č.154/98 Sb.
Vyhláška MV ČR č.435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku, státní vlajky ČR, ve znění vyhl. MV č.52/1993 Sb.
Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů, o názvech obcí, označování ulic a číslování domů č.97/1961 Sb.
evidence obyvatel

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rod. číslech a o změně některých zákonů

Vyhláška č.177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evid. obyv., OP a cest. dokl.

Zákon č.290/1993 Sb., novelizace § 178 tr. zákona "Neoprávněné nakládání s osobními údaji"

Zákon o občanských průkazech č.328I1999 Sb.

Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č.283/1991 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů ( zák. o cest. dokl.)

Instrukce MV ČR ze dne 30.6. 2000 čj. SC-655/2000 k výkonu některých správních činností vyplývajících ze zákona č.133/2000Sb., č.328/1999Sb. a zákona č. 329/1999Sb. a zákona č. 283/1991Sb. o Policii ČR

Zákon č. 218/1999 - Zákon o rozsahu branné povinnosti (BRANNÝ ZÁKON)

spisová služba, archivnictví:
Instrukce MV ČR ze dne 25.5.1992 č.j. VSC/1-793/92, o spisové službě, publikováno č. 1 /1992 Věstník vlády ČR
Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona ČNR č.343/1992 Sb.
požární ochrana:
Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zák.ČNR č.425/1990 Sb., zákona č.40/1994 Sb. a zák.č.203/1994 Sb., (úplné znění vyhl. pod č.91/1995 Sb.) a zák.č.163/1998 Sb.
Vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně
Vyhláška MV č.22/1996 Sb., kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu
podnikání:

Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 61/2001 Sb.

Zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů ve znění zák.č. 219/91 Sb.
sociální zabezpečení:
Zákon FS ČSFR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon ČNR č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v soc. zabezpečení
Zákon ČNR č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
Zákon FS ČSFR č.463/1991 Sb., o životním minimu
Vyhláška MPSV ČR č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o soc. zabezpečení
stavební řízení:
Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) úplné znění vyhlášeno pod č. zák. 197/1998 Sb. a zákon č. 59/2001 Sb.
Zákon č.138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění zákona č.114/1995 Sb, zák.č.14/1998 Sb., zák.č.58/1998 Sb.
Zákon č.130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění zák.č.49/1982 Sb., zákona č.425/1990 Sb., zák.č.23/1992 Sb. a zákona č.114/1995 Sb.
Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
Zákon č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění zák.č.164/1993 Sb. a zák.č.275/1994 Sb.
Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění zák. č.10/1993 Sb.
Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
majetek, investice, doprava a pozemní komunikace:
Zákon ČNR č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zák.ČNR č.485/1991 Sb. a zák.ČNR č.10/1993 Sb.
Zákon ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zák.č.98/1999 Sb.
Zákon ČNR č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zák.č.89/1996 Sb.
Zákon ČNR č.284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů
Zákon ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.95/1999 Sb., o převodu pozemku z vlastnictví státu
Zákon ČNR č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zák.č.148/1996 Sb., zákona č.229/1996 Sb. a zákona č.93/1998 Sb.
Zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění zákona č.541/1991 Sb., (úplné znění zák.č.439/1992 Sb.), zák.č.10/1993 Sb., zák.č.168/1993 Sb.
Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška MV ČR č.223/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška FMV č.99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 361/2000 Sb., zák. č. 60/2001 Sb.)

Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zák. č. 67/2000 Sb.

Vyhláška MZ č.77/1996 Sb., o náležitostech žádostí o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
Vyhláška MZ č.84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
Vyhláška MF č.178/1994 Sb., o oceňování staveb a trvalých porostů, ve znění vyhl.č.295/95 Sb.
Vzhláška MF č. 173/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MF č.279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.
školství, kultura:
Zákon ČNR č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zák. č.190/93 Sb. a zák. č.256/1994 Sb., zák. č.139/1995 Sb.
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.291/1991 Sb., o základní škole, ve znění vyhl.č.225/1993 Sb. a zák.č. 138/1995 Sb.
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.35/1992 Sb., o mateřských školách
Zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění zákona č.70/1994 Sb. a zákona č.149/1998 Sb.
Vyhláška MF č.223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění zák.č. 149/1998 Sb.
Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změnách některých dalších zákonů (tiskový zákon)
finanční hospodaření, daně a poplatky:
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění
Vyhláška MF ČR č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky st.rozpočtu ČR a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací ve znění pozdějších předpisů
Opatření MF čj. 111/60840/1998 o rozpočtové skladbě
Zákon ČNR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších změn a doplňků
Zákon ČNR č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění pozdějších změn a doplňků, Zák. č. 65/2000 Sb.
Zákon ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků
Zákon ČNR č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších změn a doplňků
Zákon ČNR č.357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších změn a doplňků
Vyhláška MF č.146/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.586/92Sb., o daních z příjmů
Vyhláška MF č.207/1993 Sb., o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a okresní úřady
pracovněprávní předpisy:
Zákon č.74/1994 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění
Zákon č.155/2000 Sb., kterým se mění zákoník práce a některé další zákony (č. 220/2000 Sb., č. 238/2000 Sb., 257/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb.)
Nařízení vlády č.108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
Zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zák. č. 55/2001 Sb.)
Nařízení vlády č.253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů (nař. vlády č. 454/2000 Sb.)
Nařízení vlády č.358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
životní prostředí:
Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Zákon č.309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, v úplném znění
Zákon č.389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, v platném znění
Zákon č. 37/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.
Vyhláška MŽP č.337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MŽP č.338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Zákon č.138/1973 Sb., o vodách, v platném znění
Zákon ČNR č.458/1992 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství
Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Zákon ČNR č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/92 Sb.
Zákon č.102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č.MZLVH č.103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, v platném znění


 Znak Kaplice
Městský znak
Na modrém štítě je v dolní části stříbrná hradební zeď s cimbuřím o osmi stínkách, za níž vynikají dvě rovněž stříbrné čtyřhranné věže, každá s černými dveřmi, oknem a s cimbuřím o třech stínkách. Nad ním je červená valbová střecha se zlatými makovicemi. Mezi věžemi je červená pětilistá rožmberská růže se zlatým středem a zelenými kališními lístky
Rozloha města Kaplice: 4087 ha
Nadmořská výška: 550 m nad mořem
Části města:
Kaplice, Blansko, Hradiště, Dobechov, Květoňov, Hubenov, Mostky, Pořešinec, Pořešín, Rozpoutí, Žďár, Rožnov
Počet obyvatel k 31.12. 2001: 7.030
Z toho:
Blansko 211, Dobechov 18, Hradiště 37, Hubenov 65, Rožnov 13, Kaplice 6.447, Květoňov 6, Mostky 35, Pořešín 119, Pořešinec 35, Rozpoutí 55, Žďár 39
Seznam ulic v Kaplici:
Bělidlo, Bezručova, Březová, Českobudějovická, Dlouhá, Farské náměstí, Gen. Fanty,Horská, Jabloňová, K Malši, Kostelní, K Zámečku, Linecká, Lipová, Luční, Malšské údolí, Masná, Míru, 1.máje, Na Vyhlídce, Náměstí, Nové Domky, Nové Domovy, Novohradská, Okružní, Omlenická, Pivovarská, Pobřežní, Pohorská, Samota, SNP, Široká, Školní, Šumavská, Tržní, Zahradní


Město Kaplice je zřizovatelem těchto zařízení:

příspěvkové organizace
Mateřská škola Nové Domovy 221, Kaplice
Mateřská škola Nové Domky 643, Kaplice
Mateřská škola 1. máje 771, Kaplice
Základní škola Fantova ul. 446, Kaplice
Základní škola Školní ul. 226, Kaplice
Školní jídelna Fantova ul. 446, Kaplice
Školní jídelna Školní ul. 226, Kaplice
Kulturní a informační centrum Linecká 305, Kaplice

společnosti s ručením omezeným
Technické služby Kaplice, Na Bělidle 180, Kaplice
Správa domů města Kaplice, Českobudějovická 79, Kaplice

Stavební bytové družstvo města Kaplice, Náměstí 70

organizační složky města
Městská knihovna, Nové Domky 643, Kaplice

VYHLÁŠKY MĚSTA KAPLICE ke dni 1.3.2000
ČísloNázevPřijata dnePlatnost od
 

Vyhláška, kterou se vydává osadní řád pro chatovou osadu "U Kovářů" v oblasti úz. obvodu MěNV v Kaplici a MNV v Bujanově

 13.5.1988
 

Vyhláška, kterou se vydává řád pro pohřebiště

 12.5.1989
 

Vyhláška Města Kaplice o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 1.1.1993
 

Městská vyhláška ze dne 25.3.1993 o městské policii

25.3.19931.4.1993
I.95

O regulaci prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejně přístupných místech

13.3.199520.3.1995
II.95

O provozu jeslí a úhradě poplatku stravného

13.3.199515.3.1995
III.95

O místních poplatcích platná v územ.obvodu Města Kaplice

5.6.19951.7.1995
  

Doplněk vyhl.č. 3/95 o místních poplatcích

19.10.19951.11.1995
 

Doplněk vyhl.č. 1/95 o regul.prodeje alkohol. nápojů a tabákových výrobků

14.12.19958.1.1996
I.96

O veřejných prostranstvích

18.1.199618.1.1996
II.96

K zabezpečení veřejného pořádku

15.2.199615.2.1996
 

Změna Vyhlášky č.2/96 k zabezp. veřejného pořádku

30.9.19963.10.1996
III.96

O dani z nemovitostí

4.a 22.4. 19961.1.1997
IV.96

O vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" pro správní území Města Kaplice

6.6.19966.6.1996
 

Doplněk vyhlášky č.3/95 o místních poplatcích

18.1.199618.1.1996
 

Doplněk vyhlášky č.3/95 o místních poplatcích

15.2.19961.3.1996
 

Doplněk vyhlášky č.3/95 o místních poplatcích

4.12.19964.12.1996
I.98

Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č.2/96 k zabezpečení veřejného pořádku

12.1.199812.1.1998
II.98

O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

22.1.199826.1.1998
III.98

Vyhláška, kterou se stanovují závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání územního sídelního útvaru Kaplice

22.1.19987.2.1998
V.98

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č.3/95 o míst. poplatcích

11.5.199812.5.1998
VI.98

Vyhláška, Kterou se mění a doplňuje Vyhl.č.2/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

4.5.19981.7.1998
VII-98

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhl. Města Kaplice č.2/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

20.8.19981.9.1998
I.99

Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje Vyhláška č.3/98 Města Kaplice, jíž se stanovují závazné regulativy využití území, jeho prostorového uspořádání pro Město Kaplice a jeho správ.území

8.2.199925.2.1999
I.99

O zajištění ochrany veřejného pořádku při chovu domácího, drobného a hospodářského zvířectva a při chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat

29.3.199912.4.1999
II.99

O systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících v územním obvodu města Kaplice a systému nakládání se stavebním odpadem v územním obvodu města Kaplice

29.3.199912.4.1999
III.99

Vyhláška, kterou se vydává Požární řád pro město Kaplice

30.8.199918.9.1999
IV.99

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/95 o místních poplatcích

30.8.199916.9.1999
I.00

O regulaci dopravy na místních komunikacích (Dopravní řád)

24.1.200016.2.2000
II.00

O dani z nemovitostí

7.6.200031.12.2000
III.00

kterou se stanovují závazné části č.2 ÚP sídel. útvaru Kaplice

7.6.20006.9.2000
IV.00

o znaku a praporu Města Kaplice a jejich užívání

11.12.200027.12.2000
V.00

kterou se stanovují závazné změny č.3 ÚP sídel. útvaru Kaplice

25.9.200011.10.2000

 


Vyhláška č. 3/99
kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD pro město KAPLICE
Městské zastupitelstvo v Kaplici schválilo dne 30.8. 1999 podle ustanovení § 29 zákona ČNR č.133/85Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o požární ochraně" a v souladu s ustanovením §16 odst.1,2 a §36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.
Organizace požární ochrany
Za požární ochranu (dále jen PO) v územním obvodu města Kaplice odpovídá město.
K zajištění požární ochrany:
a)

ustanovuje preventistu PO města pro zajištění požární prevence

b)

zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen "JSDHO) k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních pohromách.Velitele této jednotky, po vyjádření okresního úřadu k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta města

c)

zřizuje ohlašovny požárů

d)

zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany

e)

projednává přestupky na úseku PO

f)

projednává stav PO města v městském zastupitelstvu jedenkrát za rok a vždy po závažných požárech v územním obvodu města

g)

pověřuje tajemníka MěÚ dohledem nad PO ve městě.

II.
Úkoly osob pověřených zabezpečením PO
a)Preventista PO města plní zejména tyto úkoly:

Vede seznam objektů organizací a jiných objektů vyčleněných k provádění preventivních požárních kontrol. Dále vede seznam objektů, ve kterých vykonává státní požární dozor okresní úřad.

Zpracovává plán preventivních požárních kontrol objektů.

Navrhuje městu občany do kontrolních skupin, zejména z řad členů sdružení občanů působící na úseku PO, případně odborníků jednotlivých profesí.Provádí proškolení členů kontrolních skupin.

Provádí osobně kontroly ve větších a požárně nebezpečných objektech.

Provádí kontrolu nástupních ploch pro požární techniku se zaměřením na jejich funkčnost a označení.

Vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje je, sleduje zjištěné závady a v případě, že naplňují skutkovou podstatu přestupku, předá podklady městu ke správnímu řízení.

Navrhuje městu:
1.

vydání rozhodnutí o odstranění nedostatků na úseku PO

2.

vydání rozhodnutí o vyloučení věci z užívání

3.

podání návrhu okresnímu úřadu vydat rozhodnutí o zastavení provozu nebo zákazu činnosti

Předkládá starostovi města jedenkrát ročně návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

b)Velitel JSDHO plní zejména tyto úkoly:

Udržuje trvalou akceschopnost JSDHO

Vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO a zajišťuje jejich hospodárné užívání

Plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených vyhl.č. 22/1996Sb.

Vede předepsanou dokumentaci o činnosti JSDHO a odborné přípravě členů JSDHO

Předkládá starostovi města jedenkrát ročně zprávu o činnosti JSDHO, stavu požární techniky a jiných věcných prostředků PO a také o jiných okolnostech důležitých pro zajištění akceschopnosti JSDHO.

III.
Povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany
a)Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob:

Zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem o PO a dalšími předpisy majícími vztah k PO.

b)Povinnosti fyzických osob:

Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy a jsou uvedeny v příloze tohoto požárního řádu. Porušení uvedených povinností je podle ustanovení zákona o požární ochraně považováno za přestupek a může být postiženo ze strany města pokutou až do výše 15.000,-Kč.

IV.
Jednotka požární ochrany
a)Město zřizuje ve svém územním obvodu tuto jednotku PO:
1.Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Kaplice se družstvy Blansko, Dobechov, Rozpoutí, Žďár, Pořešín, Hubenov, Kaplice
b)Město zajistí:

prostředky nezbytné pro provoz jednotky PO

trvalou údržbu objektů a zařízení PO

potřebné zásoby pohonných hmot

každému členovi JSDHO osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky

vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JSDHO

jednou ročně vyhlášení taktického cvičení JSDHO

účast velitelů, strojníků popř. dalších členů JSDHO na odborné přípravě pořádané příslušným HZS okresu

funkčnost svolávacího systému členů JSDHO pro případ vyhlášení požár. poplachu.

V.
Požární hlídky
Pořadatel organizující akci, které se zúčastní větší počet osob, ustanoví požární hlídku, která bude plnit zejména tyto úkoly:

seznámí se před zahájením akce s charakterem zabezpečované akce a objektem, dále zkontroluje,zda jsou všechna zařízení požárně bezpečná a zda jsou provedena potřebná požárně bezpečnostní opatření

prověří akceschopnost požárních prostředků a zařízení PO objektu

prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání jednotky PO

provádí po dobu konání akce preventivní požární dohled, zejména kontroluje stav požárních prostředků a zařízení PO a dodržování zásad PO.

V průběhu akce musí být členové požární hlídky viditelně označeni rukávovou páskou s nápisem " POŽÁRNÍ HLÍDKA" na levém záloktí. To neplatí, pokud členové požární hlídky vykonávají službu v požárnickém stejnokroji.

VI.
Zdroje požární vody, hasební látky
Město:

Zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od provozovatele hydrantové sítě jejich údržbu tak, aby byla vždy použitelná.

Určuje jako další zdroje požární vody:
KAPLICE

rybník u přeložky

 

řeka Malše

 

podzemní hydranty veřejného vodovodu

BLANSKO

požární nádrž na návsi

DOBECHOV

rybník, potok

HUBENOV

rybník

POŘEŠÍN

požární nádrž, rybník

ROZPOUTÍ

rybník, hydrant

ŽĎÁR

rybník, podzemní hydrant

Dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky.

VII.
Ohlašovny požárů, místa pro hlášení požárů a vyhlášení požárního poplachu
Město ve svém územním obvodu zřizuje ohlašovny požárů a místa pro hlášení požárů.
V územním obvodu města jsou tyto ohlašovny požáru:

č.telefonuobec,místní názevmajitel,adresadostupnost
150KAPLICEHasičský záchranný sbor24 hodin
312670BLANSKOMiroslav Interholz čp.14od 18.hod.
313325HUBENOVJan Štefl čp.16od 15.hod.
321068ROZPOUTÍBožena Šiklová čp.6od 15.hod.
313131ŽĎÁRFrantišek Kocmich čp.9od 16.hod.
323250POŘEŠÍNJan Soukup čp. 724 hodin
312124DOBECHOVŠimon Kalianko čp.3od 16.hod.

Ohlašovna požáru musí být vybavena řádem ohlašovny požárů, podle které plní tyto úkoly:

Přebírá zprávu o požáru nebo jiné mimořádné události ve městě (místní části), zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost se jedná, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí.

Vyhlašuje požární poplach místní jednotce PO.

Oznamuje neprodleně nahlášenou událost a výjezd místní jednotky PO na okresní operační středisko Hasičského záchranného sboru okresu Č.Krumlov (telefon č. 150).

Na žádost okresního operačního střediska vyhlašuje výjezd místní jednotce PO a potvrzuje toto vyhlášení zpět okresnímu operačnímu středisku.

Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požárů".

V územním obvodu města jsou tato místa pro hlášení požárů:
Veřejný telefonní automat (VTA) Blansko, Hubenov, Pořešín, Kaplice
Místo pro hlášení požáru slouží k tomu, aby občan měl možnost oznámit požár nebo jinou mimořádnou událost na okresní operační středisko Hasičského záchranného sboru okresu Český Krumlov (tel.číslo 150).
Místa pro hlášení požárů jsou označeny tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150.

Vyhlášení požárního poplachu se provádí:
1.

sirénou signálem 25 sekund stálý tón, 10 sekund prodleva 25 sekund stálý tón, celková délka signálu 60 sekund. Zkouška sirény se provádí 1x měsíčně, vždy první sobotu v měsíci ve 12.00 hodin jedním signálem v délce 15 sekund stálý tón.
Blansko - siréna elektrická, ovládání z požární zbrojnice
Dobechov - siréna ruční, ovládání z místa požární zbrojnice
Rozpoutí - siréna ruční, ovládání z místa požární zbrojnice
Žďár - siréna elektrická, ovládání z požární zbrojnice
P ořešín - siréna elektrická, ovládání z požární zbrojnice
Hubenov - siréna elektrická, ovládání na budově požární zbrojnice
Kaplice - siréna elektrická, ovládání z požární zbrojnice

2.

místním rozhlasem signálem "hoří" a oznámením místa, kde k požáru došlo v městě Kaplice.

VIII.
Způsob zabezpečení požární ochrany v územním obvodu města:
Trvalé zabezpečení požární ochrany v územním obvodu města je zajištěno:

nepřetržitou službou HZS okresu Český Krumlov

akceschopností JSDHO

Město ověřuje akceschopnost JSDHO alespoň jednou ročně, jak je toto ustanovení plněno, vyhlášením cvičného požárního poplachu (taktického cvičení).

IX.
Výpis z poplachového plánu okresu
Jednotky PO okresu jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů. Povolávání jednotek PO podle poplachového plánu okresu provádí okresní operační středisko Hasičského záchranného sboru okresu Český Krumlov.
Výpis z poplachového plánu okresu pro jednotlivé katastry územního obvodu města:
Název katastru

Jednotky v I.stupni poplachu

Kaplice, Blansko, Hradiště, Žďár

HZS PS Kaplice

Mostky

JSDHO Kaplice
JSDHO Benešov n.Č.

Pořešín

HZS PS Kaplice
JSDHO Kaplice, Velešín

X.
Zrušovací ustanovení
Účinností této obecně závazné vyhlášky pozbývá platnost "Požární řád pro město Kaplice" schválený dne 28.1.1993.

XI.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ing.František Doležal
starosta
 Jan Kozojed
zástupce starosty
 Vyvěšeno: 3. 9. 1999 

 


Povinnosti fyzických osob (dále jen "občanů")
na úseku požární ochrany

Uvedené povinnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů o požární ochraně. Jejich cílem je zajistit bezpečnost osob a ochranu majetku před požáry.

1. Občané jsou povinni zejména:
a)

počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů

při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů pečovat o to, aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva

dbát na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče nebyly ponechávány bez dozoru

ukládat popel na bezpečné místo

dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech

při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek používat ke skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené

odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi

při používání spotřebiče na propan-butan umísťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně

zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách

dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení

odděleně skladovat tuhé palivo od jiných druhů paliv

dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat apod.

při manipulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha, - při spalování odpadu zřizovat ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování uhasit oheň a popel uložit na bezpečné místo apod.

b)

zajišťovat pravidelné čistění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví, udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu, nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěná závada bránící jejich bezpečnému užívání až do jejího odstranění a odstraňovat zjištěné závady

c)

plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech

d)

obstarat a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném předpisy o požární ochraně

e)

vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce, udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany, neskladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce, udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy

f)

umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování předpisů o požární ochraně v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.

Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár, pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a k hořlavým látkám a obdobně dohlížet na osoby, které nemohou posoudit následky svého jednání.

2. Občan nesmí

provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy

poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany


Povinnosti občanů při zdolávání požárů

Osobní pomoc
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:

provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob

uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření

ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení

poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce

Věcná pomoc
Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc
Povinnost poskytnout pomoc se nevztahuje na:

útvary a vojáky Armády České republiky, útvary a příslušníky Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby

právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný následek

právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolu podle zvláštních předpisů

Občan není povinen poskytnout pomoc, jestliže mu v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

Náhrada výdajů
Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl, náhrada výdajů. Právo na náhradu výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku; jinak toto právo zanikne. Právo na náhradu výdajů se uplatňuje u okresního úřadu, v jehož územním obvodu požár vznikl. Tento okresní úřad o náhradě výdajů rozhoduje a tuto náhradu poskytuje.

Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba poskytly věcnou pomoc při zdolávání požárů jiné právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů s touto pomocí spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu byla věcná pomoc poskytnuta.

Výše uvedenými ustanoveními není dotčeno právo na náhradu škody.

Vstup na nemovitosti
Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.

Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být okresním úřadem nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědoměn, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a nevznikly škody, kterým lze zabránit.

Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost, rozhodne okresní úřad nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

O vstupu do objektů a zařízení Armády České republiky, Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby platí zvláštní předpisy.

 


Město Kaplice
Zřizovací listina
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Kaplice

Městské zastupitelstvo v Kaplici zřizuje svým usnesením ze dne 30.8.1999 jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen "JSDHO") na základě ustanovení § 29 odst.1a) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

1. Základní údaje
Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kaplice
se družstvy Blansko, Dobechov, Rozpoutí, Žďár, Pořešín, Hubenov, Kaplice

2. Předmět činnosti:
Základní úkoly JSDHO:

provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,

provádí záchranné práce při živelních pohromách, jiných mimořádných událostech,

podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu Hasičskému záchrannému sboru okresu,

při zdolávání požáru spolupracují jednotky požární ochrany s Policií České republiky a dalšími orgány podle zvláštních předpisů

Činnost vykonávaná JSDHO je hrazena z prostředků města s vyjímkou případů uvedených v § 28 odst. 1 písm.e) zákona o požární ochraně.

3. Majetek a vybavení JSDHO
K zajištění úkolů užívá JSDHO majetek města, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení JSDHO může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání v požární ochraně ministerstvem vnitra.

4. Vymezení působnosti:
Své základní úkoly plní JSDHO především v územím obvodu města. V územních obvodech jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu okresu nebo podle rozhodnutí okresního operačního střediska.

5. Velení JSDHO
Velitele JSDHO jmenuje a odvolává po projednání s okresním úřadem město.
Velitel JSDHO zodpovídá městu za připravenost a činnost jemu podřízené složky.
Členové JSDHO jsou pro činnosti v jednotce požární ochrany podřízení veliteli JSDHO.

Podmínky pro výkon funkce velitele JSDHO jsou specifikovány zákonem o požární ochraně a s ním souvisejících předpisech, mohou být dohodnuty městem v "Dodatku k dohodě o členství v JSDHO ve spojení se jmenováním velitele JSDHO".

6. Početní stav JSDHO
Celkový početní stav je 36 členů JSDHO.
JSDHO má:

jednoho velitele JSDHO

sedm velitelů družstev

osm strojníků

dvacet hasičů

7. Členství v JSDHO
Činnost v JSDHO je možné vykonávat na základě dohody o členství v JSDHO uzavřené mezi uchazečem o členství JSDHO, který musí být starší 18-ti let, a městem.

8. Úrazy a škody
Způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů JSDHO a škod vzniklých činností JSDHO řeší obecně závazné právní předpisy.

V Kaplici dne 1.9.1999
Ing. František Doležal, starosta města


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 3. února 2000 : TOPlist 0