VEŘEJNÁ DESKA OBCE
HOLUBOV

  Holubov


INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Adresa: Obecní úřad Holubov, p. Křemže 382 03

Důležitá sdělení, Důvod založení subjektu, Organizační struktura, Obecní úřad, Poskytování informací, Platné vyhlášky obce, Výroční zprávaDůležitá sdělení

OBEC HOLUBOV

v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisíchOznamujeme náležitosti konkursu

 1. název funkce: ředitel/ka Základní školy a mateřské školy Holubov


 2. předpoklady pro výkon dané funkce:
  • stanovené § 5 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů
  • organizační a řídící schopnosti
  • znalost práce na PC

 3. adresa na kterou se přihlášky doručují: Obec Holubov - Holubov 242, 382 03


 4. obsahové náležitosti přihlášky a termín jejího podání:
  • písemná přihláška (jméno a příjmení, , adresa, telefon, e-mail, vlast. podpis)
  • strukturovaný životopis (vlast. podpis)
  • koncepce rozvoje školy (max. 4 strany A4; vlast. podpis)
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky školy
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce, nebo potvrzený doklad o jeho vyžádání)
  • průkazný doklad o celkovém průběhu získané pedagogické praxe (případně průběh zaměstnání), potvrzený posledním zaměstnavatelem
  • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, maturitní vysvědčení)
  • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších úprav

Termín podání přihlášky:   nejpozději do 31. 1. 2006

Obálku označte nápisem   KONKURS

V případě dotazů se obracejte na:

Jaroslav Franěk starosta obce
Tel. mob.: 602 305 953
Adresa: Holubov 242, 382 03


Důvod založení subjektu

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem (Hlava sedmá ústavního zákona č.1/1993 Sb. Ústava ČR).

Činnost obce vychází ze zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplnění. Obcí je obec, ve které do počátku účinnosti zákona ČNR č.367/1990 Sb. působil místní národní výbor. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Do samostatné působnosti patří zejména:
schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění,
hospodaření s majetkem obce,
poskytování a přijímání darů,
sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů,
zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich rušení,
rozhodování o účasti obce v obchodních společnostech a v nadacích,
stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona
vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti,
rozhodování o vyhlášení místního referenda a realizace jeho výsledků,
uzavírání dohod o změně hranic obce (§16 odst. 1 zákona č.36/1960 Sb., o územním členění státu ve znění pozdějších předpisů),
volba, zřizování a ustanovování orgánů obce,
rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí a ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem,
úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy,
místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování městské policie, s výjimkou rozhodování o přestupcích,
správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce,
čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou,
odvádění a čištění odpadních vod,
ukládání sankcí podle zák. ČNR č.367/1990Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
udělování čestného občanství obce,
udělování cen obce.

Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Obecnímu zastupitelstvu nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti, s výjimkou schvalování územně plánovací dokumentace sídelních útvarů a zón.


Organizační struktura

Obecní zastupitelstvo Holubova (volební období r. 1998 - 2002) - 9 členů
Jaroslav Franěk, Vladimír Filistein, Ing. Miroslav Šmejkal, František Kroiher, Adolf Bušta, Ing. Petr Čížek, Josef Bürger, Jan Vitek, Ludmila Cudlínová

Obecní zastupitelstvo zřídilo tyto komise:
kontrolní:
  členové - Josef Bürger, Adolf Bušta, Marie Svobodová
finanční:
  členové - Ing. Miroslav Šmejkal, Ing. V. Churan
stavební:
  členové - Ing. Petr Čížek, Jan Vitek
přestupková:
  členové - JUDr. Milan Šišolák, Ludmila Cudlínová, František Kroiher
preventista obce
  Vladimír Filistein


Obecní úřad

Úřední dny: pondělí a středa od 8.00 - 17.00 hodin

Pracovní doba:
pondělí  7.00 - 17.00 
úterý7.00 - 16.30 
středa7.00 - 17.00 
čtvrtek7.00 - 16.30 
pátek7.00 - 16.30 

Telefon:

Sekretariát
741 229
Starosta
741 229
Fax
741 229
Tajemník
e-mail
 ouholubov@worldmail.cz 
 Stavební úřad 


Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Informace vztahující se k působnosti obecního úřadu jak na úseku státní správy, tak samosprávy, poskytují jednotlivá pracoviště podle své činnosti. V případě, že se jedná o obsáhlejší informaci, musí být žádost podána písemně. Za podání informací bude účtována úhrada ve výši odpovídající nákladům spojených s vyhledáním informace, pořízením fotokopie a odesláním informace žadateli. Informace bude vydána po zaplacení úhrady za poskytnutí, případně zálohy:
náklady za 1 stranu formátu A4 Kč 10,-
pořízení 1 ks fotokopie Kč 1,40
pořízení 1 ks oboustranné fotokopie Kč 2,80
poštovné ve výši sazeb určených sazebníkem pošty
Pokud bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č.368/1992Sb., o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek.

Stížnosti, petice
Centrální evidence stížností a petic je vedena na sekretariátu Obecního úřadu.

Sbírky zákonů
Jsou k nahlédnutí na sekretariátu Obecního úřadu.

Usnesení obecního zastupitelstva
Jsou k nahlédnutí na sekretariátu Obecního úřadu.

Žádosti se podávají písemně sekretariátu obecního úřadu, zde se také předkládají návrhy a podněty a jiná dožádání.

Podání opravného prostředku proti rozhodnutí obecního úřadu
Rozhodnutí vydaná ve správním řízení se zasílají poštou. Pro případ podání odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu nejsou stanoveny žádné formuláře. Podání se učiní volnou písemnou formou ve lhůtě uvedené v rozhodnutí - část poučení pro podání odvolání. Odvolání se podává vždy písemně nebo přímo do protokolu. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.

Postup při podání
Podání učiněná písemně a doručená poštou jsou zapsána do knihy došlé pošty a přidělena příslušnému pracovníkovi k vyřízení. Písemná podání předaná osobně podatelně úřadu jsou také zapsána do knihy došlé pošty a na žádost občana je mu převzetí písemnosti potvrzeno. Podání učiněná do protokolu jsou zapsána do příslušného protokolu a občan obsah podání potvrdí svým podpisem. Ústní podání do protokolu lze činit v úředních dnech na příslušných odborných pracovištích.

Správní řád stanoví obecnou lhůtu pro vyřízení podání. V jednoduchých věcech, zejména lze -li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví -li zvláštní právní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30ti dnů od zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60ti dnů. Nelze -li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30ti, popřípadě 60ti dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit.

Stížnosti, jejichž charakter nevyžaduje odborná vyjádření nebo místní šetření, musí být vyřízeny do 10 dnů od doručení. Ostatní stížnosti musí být vyřízeny do 30 dnů od doručení. Tyto lhůty mohou být překročeny v případech, kdy to vyžaduje složitost stížnosti, a to se souhlasem starosty obce.

Petice musí být vyřízena do 30ti dnů od jejího převzetí.

Žádost o informace ( ve smyslu zákona č.106/99Sb. o svobodném přístupu k informacím) musí být vyřízena do 15 ti dnů od přijetí žádosti nebo od jejího upřesnění ( nebo musí být v této lhůtě vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace). Tato lhůta může být ze zákonem stanovených důvodů prodloužena, nejvýše však o deset dní. V souladu se zákonem je v roce 2000 lhůta pro poskytnutí informace 30 dnů od přijetí žádosti o informace nebo od jejího upřesnění, přičemž může být v tomto roce prodloužena o 20 dnů. V roce 2001 je lhůta pro poskytnutí informace 22 dnů od přijetí žádosti o informace nebo od jejího upřesnění, přičemž může být v tomto roce prodloužena o 15 dnů.

Lhůty k vyřízení ostatních písemností, pokud nejsou upraveny zvláštními předpisy, jsou 10 dnů ode dne doručení v jednoduchých věcech a 30 dnů ode dne doručení v ostatních případech.


Platné vyhlášky obce (ke dni 31.12.1999)

  číslo název vydána
  1/1994   § O dani z nemovitosti  20.1.1994
  3/1995   § O svozu komunálního odpadu v obci Holubov  1.1.1996
  1/1996   § Kterou se mění a doplňuje vyhl. č.3/95 o svozu tuhého komunálního odpadu v obci Holubov  24.9.1996
  1/1999   § O příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy Holubov  15.9.1999
  2/2003   § O místních poplatcích  1.1.2004
  3/2003   § O chovu psů  1.1.2004
  4/2003   § O příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy  1.1.2004


Výroční zpráva

Výroční zpráva OÚ Holubov za rok 2000 dle § 18 zák. č. 106/99 Sb.

V roce 2000 nebyly na Obecní úřad Holubov podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací dle §13 zák. č. 106/99 Sb. Ústně požadované informace byly vyřizovány průběžně během roku.

Holubov dne 28.2.2001
Jaroslav Franěk, starosta Obce Holubov© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0