INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Holubov

Obecně závazná vyhláška obce Holubov č. 4/2003
O příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy


Zastupitelstvo Obce Holubov se na svém zasedání dne 11. 12. 2003 usneslo vydat na základě § 19c) zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10d) a § 84 odst. 2, písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
  1. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci dětí (dále jen plátce), které navštěvují mateřskou školu Základní školy Holubov, jsou povinni platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.


  2. Příspěvek hradí plátci Obci Holubov, jako zřizovateli Základní školy Holubov, jejíž součásti je Mateřská škola Holubov s odloučeným pracovištěm Zlatá Koruna.
Čl. 2


Denní příspěvek na dítě, navštěvující mateřskou školu, je stanoven ve výši 5,- Kč.

Čl. 3
  1. Příspěvek je splatný nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.


  2. Řádným odhlášením dítěte je plátce zproštěn placení příspěvku za dny nepřítomnosti v mateřské škole.
Čl. 4
  1. Příspěvek se podle § 19 d) zák. č. 564/1990 Sb. Neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost.


  2. Při žádosti o zproštění placení příspěvku je rodič nebo jeho zákonný zástupce povinen předložit doklady o veškerých příjmech domácnosti.


  3. Ve výjimečných případech může být plátce od placení příspěvku nebo jeho části osvobozen.


Čl. 5
  1. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/99


  2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004Starosta obce: Jaroslav Franěk
Místostarosta: Ing. Jaromír Marek© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 11. dubna 2004 : TOPlist 0