INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Holubov

VYHLÁŠKA č. 3/95
O svozu tuhého komunálního odpadu v obci Holubov

Obecní zastupitelstvo obce, Holubov vydává dle zákona č. 410/92 Sb., §36 písmeno f) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

Obec je dle zákona č. 1238/91 Sb. o odpadech považována jako původce tuhého komunálního (domovního) odpadu (dále jen TKO). Dle zpracovaného programu odpadového hospodářství zajišťuje odvoz a likvidaci TKO pro obec Holubov další organizace zabývající se touto činností. K ukládání TKO jsou občanům a organizacím (fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání) propůjčovány nádoby (popelnice), jejich způsob vyvážení se touto vyhláškou mění.

Článek 2

Obec Holubov vydala pro tento účel plastové žetony ve třech barvách pro popelnice
velké -  110 litrů
malé -  80 litrů
velké -  pro organizace

Žetony jsou označeny nápisem "OBEC HOLUBOV" a z druhé strany opatřené samolepkou označenou razítkem Obecního úřadu Holubov a domovním číslem popisným resp. názvem organizace.

Článek 3

Prodej žetonů a výměnu poškozených popelnic zajišťuje Obecní úřad Holubov, cena žetonu
barvy ŽLUTÉ (malá popelnice)  -  15,- Kč
barvy ORANŽOVÉ (velká popelnice)  -  20,- Kč
barvy ZELENÉ (velká-organizace)  -  30,- Kč

V ceně je zahrnuto nájemné za popelnici, odvoz odpadu a uložení na skládce a poplatek fondu životního prostředí. Cena žetonů bude platit vždy na příslušný kalendářní rok.

Článek 4

Popelnice musí být zřetelně označená domovním číslem popisným nebo názvem organizace. U popelnic organizací bude provedeno ještě barevné značení - zelený pruh. Vyváženy budou pouze popelnice na nichž je zavěšen žeton označený shodným č.p. nebo firmou.
V případě, že se nebude shodovat označení na popelnici s označením na žetonu, bude žeton zabaven a popelnice nebude vyvezena.

Článek 5

Do popelnic se smí ukládat pouze tříděný domovní odpad. Popelnice musí být uloženy tak, aby nenarušovaly estetický vzhled obce a neobtěžovaly pachem okolí. Ukládání odpadu mimo popelnice a zakládání černých skládek je trestné a může být pokutováno dle 47 zákona. č. 124/93 Sb. částkou až 50.000,- Kč. Za řádné označení a uložení popelnic odpovídá majitel domu nebo zástupce organizace.

Článek 6

Tato místní vyhláška byla schválena na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 19.12.1995 a nabývá účinnosti od 1.1.1996.


Starosta obce: Jaroslav Franěk
Zástupce starosty: Ing. Jaromír Marek© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0