INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Holubov

Obecně závazná vyhláška Obce Holubov č. 3/2003
O chovu psů


Zastupitelstvo obce Holubov na svém zasedání dne 11. 12. 2003 schválilo vydat na základě § 10 písm. a), c) a 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Účelem této vyhlášky je upravení chovu a držení psů k zabezpečení pořádku, čistoty a ochrany zdraví a bezpečnosti v obci.

Čl. 2
Povinnosti chovatelů psů

Vlastník psa je povinen zamezit volnému pobíhání psů bez dozoru na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce.

Čl. 3
Vymezení míst se zákazem vodění psů

Psi nesmí být voděni, a to ani pod dozorem na vodítku:
  1. do areálu školy nebo školky
  2. na dětská hřiště
  3. do veřejně přístupných budov
Čl. 4
Vymezení míst se zákazem koupání psů

Psi nesmí být koupáni v rekreačních rybnících a vodních nádržích na území celé obce.

Čl. 5
Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004Starosta obce: Jaroslav Franěk
Místostarosta: Ing. Jaromír Marek© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 11. dubna 2004 : TOPlist 0