INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Holubov

Vyhláška obce Holubov o místních poplatcích č. 2/95

Obecní zastupitelstvo obce Holubov na základě zákona 367/90 o obcích, úplné znění, §36 písmeno f) zákona ČNR č. 410/92 Sb. o obcích a ve znění zákona ČNR č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Obec Holubov zavedla tyto místní poplatky
1. poplatek ze psů
2. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
3. poplatek za užívání veřejného prostranství
4. poplatek z ubytovací kapacity
5. poplatek ze vstupného
6. poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Správu poplatků podle této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad (dále jen správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 1
Poplatek ze psů

1.

Poplatek platí fyzická i právnická osoba, která je vlastníkem psa a má trvalé bydliště v obci. Pro určení výše poplatku je rozhodující místo trvalého pobytu, nebo sídla vlastníka psa.

2.

Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců, vyjma psů užívaných k:

  a)

doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP-P (zvláště těžce postižených s průvodcem).

  b)

sloužících policii a speciálně cvičených záchranářských a loveckých psů, pokud mají příslušné osvědčení.

3.

Sazba poplatku činí za jednoho psa:  100,- Kč ročně.

 

Je-li vlastníkem psa poživatel invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, činí poplatek za jednoho psa:  50,- Kč ročně.
U druhého a každého dalšího psa je sazba vyšší o 50 %.

4.

Nárok na osvobození od poplatku ze psů je vlastntník povinen prokázat do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

5.

Osvobození od poplatku zanikne, zanikne-li důvod.

6.

Vlastník psa je povinen dodat vyplněné přiznání do 15 dnů od data pořízení psa bez ohledu na stáří psa.

7.

Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby, nejméně však 20,- Kč.

8.

Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil poplatník správci poplatku. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí, činí-li více než 50,Kč.

9.

Poplatník je povinen hlásit správci poplatku do 15 dnů každou skutečnost, která má vliv na vyměření poplatku.

10.

Sazby poplatků ze psů jsou stanoveny na celý kalendářní rok. Poplatek je nutno zaplatit bez vyměření v hotovosti do 30. dubna běžného roku.

11.

Obecní úřad vydá vlastníkům psů, za úhradu 5,- Kč, známku pro psy s vyznačením jména obce a evidenčního čísla psa. Vlastníci psů ,jsou povinni zajistit, aby psi známku skutečně nosili.


Článek 2
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

1.

Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v územním obvodu obce za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

2.

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

 a)

osoby nevidomé, bezmocné a držitelé ZTP-P a jejich průvodci

 b)

osoby mladší 18ti let a starší 70ti let, nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti, vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

3.

Sazba poplatku činí:
Pro občany ČR:

 a)

V období od května do října 10,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

 b)

V období od října do května 7,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

 

Pro cizí státní příslušníky:

 

Celoročně 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

4.

Poplatek ve stanovené výši vybírá pro správce poplatku ubytovatel, který přechodně ubytování poskytl. Ubytovatel za vybraný poplatek ručí a odvádí poplatky vždy čtvrtletně do 15. dne měsíce následujícího po skončení čtvrtletí.

5.

Povinností ubytovatele je vést řádně knihu ubytovaných, která musí obsahovat tyto základní údaje:

 -

jméno, úplnou adresu ubytované osoby, datum narození číslo občanského průkazu (pasu)

 -

den příchodu a odchodu

 

stránky knih musí být očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku

6.

Ubytovatel je povinen se registrovat do 30ti dnů ode dne zahájení činnosti (poskytování ubytování) u správce poplatku, a to na jím vydaném tiskopise. Ubytovatel je povinen uvést své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO, počet lůžek poskytovaných k ubytování. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


Článek 3
Poplatek za užívání veřejného prostranství

1.

Poplatek se vybírá: za zvláštní užívání i veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízeních cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

Poplatek se neplatí: z akcí pořádaných na veřejných prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo, za umístění reklamních a propagačních materiálů vyvěšených na plakátovacích plochách k tomu určených, umístění reklamního zařízení v roce podání žádosti, osoby, jež provádí stavbu nebo opravu rodinného domku či příslušenství, mají vystaveno řádné povolení ke stavbě, přestavbě nebo ohlášení stavebních oprav, a to do kolaudace, maximálně však po dobu 4 let od vydání stavebního povolení (ohlášení).

2.

Sazby za užívání veřejného prostranství činí:

 a)

za prodejní stánky, kiosky a pulty k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí ... 100,- Kč/kus a den

 b)

za vyhrazené místo k parkování ... 1000,- Kč/rok

 c)

za složený materiál a stavební zařízení platí každá osoba po 7 dnech od vzniku skládky za každý započatý den a m2... 2,- Kč

 d)

ostatní užívání veřejného prostranství za každý započatý den a m2... 10,- Kč

 e)

za umístění reklamního zařízení všeho druhu za 1 m2 (i započatý) ... 200,- Kč/rok

 

Poplatek a), b) se vybírá při povolení. Poplatek c), d) se vybírá po podání žádosti s tím, že vyúčtování bude provedeno poté, kdy užívané místo bude dáno do původního stavu. Poplatek e) se vybírá do 15. ledna běžného roku.

3.

Veřejným prostranstvím jsou zejména návsi, místní komunikace, silnice, chodníky, prostory před budovami včetně přilehlých ploch, vodní toky, nádrže a rybníky, prostory před prodejnami, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.

4.

Poplatek platí právnické i fyzické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v této vyhlášce. Poplatník je povinen užívání veřejného prostranství a délku jeho trvání předem oznámit správci poplatku, nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

5.

Poplatník je povinen uvést své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


Článek 4
Poplatek z ubytovací kapacity

1.

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních sloužících, nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

2.

Poplatku nepodléhá:

 a)

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků (internáty)

 b)

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní, nebo k nim mají právo hospodaření

 c)

ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

 d)

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

3.

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které tato zařízení vlastní, nebo právnické osoby, které mají k těmto zařízením právo hospodaření.

4.

Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den po ukončení čtvrtletí do 15tého dne následujícího měsíce.

5.

Poplatník je povinen se registrovat do 30ti dnů ode dne zahájení činnosti u správce poplatku a oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti do l5ti dnů ode dne kdy tato skutečnost nastala. Poplatník je povinen při registraci uvést své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO, počet lůžek poskytovaných k ubytování. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

6.

Povinností ubytovatele je vést řádně knihu ubytovaných, která musí obsahovat tyto základní údaje:
- jméno, úplnou adresu ubytované osoby, datum narození číslo občanského průkazu (pasu)
- údaj, zda je ubytování zaměstnancem vlastníka zařízení
- den příchodu a odchodu
Stránky knih musí být očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku.


Článek 5
Poplatek ze vstupného

1.

Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce obdobného charakteru.

2.

Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, sportovní a kulturní akce pořádané místními zájmovými organizacemi se poplatek neplatí.

3.

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, t.j. hradí náklady spojené s pořádáním akce vyjma bodu č. 2.

4.

Sazba poplatku činí:

 a)

5 % z úhrnné částky vybraného vstupného na akcích v odst.1, je-li pořadatelem fyzická, nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm v obci, minimálně však 100,- Kč.

 a)

15 % z úhrnné částky vybraného vstupného na akcích v odst.1, je-li pořadatelem fyzická, nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm mimo obec, minimálně však 300,- Kč.

5.

Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení místního poplatku zejména druh akce, jméno (název pořadatele), datum, hodina, místo konání akce, počet míst, účel využití výtěžku.

6.

Poplatek je splatný do 15ti dnů ode dne uspořádání akce.


Článek 6
Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst označených dodatkovou tabulkou VJEZD NA POVOLENÍ ObÚ HOLUBOV

1.

Platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst.

2.

Poplatek neplatí fyzické osoby, mající trvalý pobyt, nebo vlastníci nemovitostí ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich dětí. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazek ZTP a jejich průvodci a dále organizace, které zajišťují zdravotnické a sociální služby.

3.

Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.

4.

Sazba poplatku činí ... 20,- Kč/den
Roční paušální částka ... 2000,- Kč.

5.

Poplatky se platí v hotovosti při vydání povolení.

6.

Osoby uvedené v odstavci 2 za vydání povolenky ... 20,- Kč/kus


Článek 7

Místní poplatky se platí bez vyměření. Nebudou-li zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a zvýší včas nezaplacené poplatky o 50 %.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Poplatky Ize platit přímo na Obecním úřadu Holubov.
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem, nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost peněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení §37 a §37 a) zákona č. 337/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku, nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá Ihůta znovu od konce roku v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven.
Vyměřit a doměřit poplatek však Ize nejpozději do lOti let od konce období, v němž vznikla povinnost podat hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde současně byla povinnost poplatek přiznat nebo ohlásit.

Článek 9

Správce poplatku může ke zmírnění, nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit, nebo prominout.

Článek 10

Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1.1.1996 se použijí předpisy platné před účinností této vyhlášky.

Článek 11

Ruší se vyhláška o místních poplatcích č. 4 ze dne 1.7.1994.

Článek 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1996.Starosta obce: Jaroslav Franěk
Zástupce starosty: Ing. Jaromír Marek© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0