INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Holubov

Vyhláška č 2/1993

Obecní zastupitelstvo obce Holubov na základě zákona č.410/92 Sb. §36, písm f) o obcích schválilo dne 18.3.1993 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

Chov nebo držení psů, koček a jiných hospodářských zvířat je povoleno jen pokud tato zvířata a jejich chov nezpůsobují hygienické nebo zdravotní závady, neohrožují čistotu a bezpečnost v domech a na veřejném prostranství.

Článek 2

Chovatelé jsou povinni dbát základních pravidel hygieny, čistoty a dobrého vzhledu obce, ochrany zdraví a bezpečnosti občanů, pečovat, aby chov zvířat nedával podnět k narušení pravidel občanského soužití.

Článek 3

Je zakázáno přivádět nebo pouštět zvířata do prostorů, kde je zakázán jejich chov, na veřejná prostranství, dále na dětská hřiště, cvičiště užívaná školou, koupaliště, vodní toky a další místa opatřená upozorněním se zákazem vodění zvířat.

Článek 4

Zakazuje se volné pobíhání psů, slepic, kachen, hus a jiného hospodářského zvířectva. Psi musí být zajištěni proti úniku. Toulaví psi budou chyceni a utraceni na náklady majitele.

Článek 5

Na veřejném prostranství, ve společných prostorách a obytných domech musí být psi opatřeni náhubkem. Majitel je povinen vodit psa na vodítku.

Článek 6

Zákaz volného pobíhání domácích zvířat na silnici vyplývá i z ustanovení § 80 odst. 5 vyhl. č. 99/89 Sb. ve znění vyhl. č.24/90 Sb. a 533/90 Sb. o pravidlech silničního provozu.
Porušení této vyhlášky lze posuzovat jako přestupek podle zákona 200/90 Sb. o přestupcích.Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.1993

Starosta obce: Struháček Jan
Místostarosta obce: Jaroslav Franěk© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0