INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Holubov

Vyhláška č.1/1999

Obce Holubov


o příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy Holubov

Obecní zastupitelstvo obce Holubov se usneslo dne 15. 9.199 vydat podle ustanovení § 19c zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm i), § 16 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích/obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

V souladu s § 19 c zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů budou rodiče nebo jiní zákonní zástupci dětí, navštěvujících mateřskou školu, přispívat na částečnou úhradu neinvestičních nákladů provozu mateřské školy.

Čl. 2

Příspěvek podle čl. 1 se platí obci, která je zřizovatelem tohoto zařízení a ta ho použije na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.

Čl. 3

Výše příspěvku se stanoví na každé dítě navštěvující mateřskou školu v Holubově ve výši 5,- Kč na 1 den, kdy dítě bylo přítomno v mateřské škole.

Čl. 4

Příspěvek se platí vždy za uplynulý měsíc a to nejpozději do 15. dne následujicího měsíce, dle docházky, nahlášené mateřskou školou.

Čl. 5

Příspěvek ze zákona neplatí, pokud plátce doloží, že by po jeho zaplacení klesl součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy podle § 19 c zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě. Ve výjimečných případech může obec osvobodit plátce od placení příspěvků zcela nebo zčásti a to až na dobu 1 roku.

Čl. 6

Touto vyhláškou se ruší vyhlášky č. 5/93 a 3/94.

Tato vyhláška nabývá platnost dnem schválení tj. 15.9.1999.


Starosta obce: Jaroslav Franěk
Zástupce starosty: Vladimír Filistein© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0