INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Holubov

VYHLÁŠKA č. 1/95
o ochraně životního prostředí a veřejného pořádku na území obce

Obec Holubov vydává podle zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.
Základní ustanovení

1.

Území obce Holubov zahrnuje osady Holubov, Třísov, Krasetín.

2.

Ochrana veřejného pořádku a životního prostředí na území obce je věcí společnou všem občanům, právnickým osobám v obci působícím, ale i vlastníkům rekreačních staveb a návštěvníkům.

3.

Povinností všech těchto subjektů vůči ostatním i vůči sobě samým je udržovat, chránit a zlepšovat životní prostředí v nejširším smyslu tohoto slova.

4.

Tato vyhláška upravuje základní postupy a jednání jednotlivých subjektů ve věcech vzhledu obce, užívání veřejných prostranství a veřejné zeleně, likvidace domovního a jiného odpadu, chovu domácího zvířectva, ochrany vodních ploch a toků a v některých dalších věcech veřejného pořádku.


II.
Podrobná ustanovení

Článek 1. - Vzhled obce

1.

Majitelé nemovitostí jsou povinni udržovat domy, ale i zahrady, dvory, ploty, staveniště a ostatní příslušenství k nemovitostem v takovém stavu, aby neohrožovaly zdraví a životy a nezhoršovaly vzhled obce.

2.

Činnost veškerých subjektů v obci nesmí nadměrným hlukem, zápachem čijiným způsobem obtěžovat ostatní.


Článek 2. - Veřejná prostranství

1.

Za veřejná prostranství ve smyslu této vyhlášky se považují veškeré nezastavěné plochy, které slouží k veřejnému užívání a jsou veřejně přístupné (komunikace, plochy zeleně, odstavné plochy a pod.).

2.

Veřejná prostranství musí být užívána tak, aby nedošlo k jejich poškozování a znečišťování.

3.

Zejména není dovoleno:

 a)

Odhazovat jakékoliv odpadky a vylévat znečišťující tekutiny.

 b)

Poškozovat fasády domů a jiné plochy nápisy, malováním, škrábáním či jiným způsobem.

 c)

Vylepovat plakáty a různá oznámení mimo plochy k tomuto účelu určené.

 d)

Poškozovat veřejně prospěšná zařízení (dopravní značky, veřejné osvětlení a další podobná zařízení).

 e)

Rozdělávat ohně (s výjimkou míst k tomu určených), spalovat odpady, vypalovat trávu a křoviny. Ani na místech určených k rozdělávání ohňů nelze spalovat látky ohrožující nebezpečnými zplodinami ovzduší.

 f)

Na celém území obce je zakázáno v jakémkoli množství vylévat, vypouštět či ukládat látky radioaktivní, infekční, ropné, žíraviny a hořlaviny, jedy, soli, látky dusivé, otravné a jinak nebezpečné.

4.

O údržbu a čistotu veřejných prostranství pečují:

 a)

Vlastníci nemovitostí úklidem chodníků (prostranství v šíři minimálně 1 m) přiléhajících k jejich nemovitostem.

 b)

Nájemci objektů úklidem chodníků (prostranství v šíři minimálně 1 m) přiléhajících k pronajatým nemovitostem.

 c)

Obec prostřednictvím právnických a fyzických osob na základě smluv a objednávek prací či dobrovolné práce občanů.

5.

Zábor veřejných prostranství je možný jen po dohodě s obecním úřadem, obvykle na základě smlouvy. Toto ustanovení platí i pro umísťování poutačů či reklamních zařízení, s výjimkou označení provozoven a firem na vlastních či pronajatých budovách a vylepení plakátů na místech k tomu určených.


Článek 3. - Veřejná zeleň

1.

Veřejnou zelení ve smyslu této vyhlášky se rozumí veškeré veřejně přístupné zatravněné plochy, stromy, keře a květiny na veřejně přístupných plochách a rovněž doplňková zařízení - lavičky, stolky, ohniště apod.

2.

Veřejná zeleň, jako součást veřejných prostranství, musí být využívána tak, aby nedocházelo k jejímu poškozování (viz čl. 2, odst. 2 této vyhlášky).

3.

Zejména není dovoleno (kromě ustanovení čl. 1, odst. 3. písmeno a) - f) této vyhlášky):

 a)

Poškozovat stromy, keře a květiny lámáním větví, osekáváním, vytrháváním, řezáním do kůry a jinými zásahy, s výjimkou pěstebních zásahů.

 b)

Ukládat materiál a předměty v blízkosti stromů a keřů, obsypávat kmeny či jiným podobným způsobem poškozovat rostliny.

 c)

Tábořit na zatravněných plochách veřejné zeleně.

4.

Jakákoli činnost, která by mohla ohrozit veřejnou zeleň, musí být předem projednána s obecním úřadem. Ten stanoví opatření k ochraně zeleně, případně k nápravě stavu, nelze-li poškození zeleně zabránit. V odůvodněných případech (je-li předpokládané nezbytné poškození většího rozsahu) může obecní úřad požádat písemné (případně i grafické) zpracování návrhu ochrany zeleně a nápravy škod.


Článek 4. - Domovní a jiný odpad

1.

Domovním odpadem ve smyslu této vyhlášky se rozumí běžný odpad z domácností (smetí, popel, střepy, kuchyňský odpad, drobhé vyřazené předměty apod.).

2.

Inertním odpadem se rozumí stavební suť, zemina z výkopů či jiný podobný inertní materiál. Inertním odpadem nejsou předměty z umělých hmot, kovy, dřevo, vyřazené televizní a rádiové přijímače, pneumatiky a další podobné věci. Inertní odpad je možno v omezeném množství ukládat na skládku inertního odpadu po konzultaci a souhlasu OÚ, či použít k vyrovnání terénu na vlastním či cizím pozemku (za předpokladu souhlasu vlastníka) na základě územního rozhodnutí vydaného stavebního úřadu.

3.

Průmyslový odpad je možno ukládat výhradně na skládku průmyslového odpadu (např. Lověšice).

4.

Domovní odpad z domácností trvale obydlených i rekreačních ukládají občané do popelnic. V obci je zaveden žetonový systém svozu odpadu. Svoz probíhá celoročně, v zimním období jedenkrát týdně, v letním jedenkrát za čtrnáct dní. Vyprazdňování popelnic a ukládání odpadu na příslušnou skládku zajišťuje prostřednictvím specializované firmy obec.

5.

Do popelnic nesmí být ukládány tekutiny, zápalné nebo výbušné látky a žíraviny, rovněž nesmí být ukládán žhavý popel a průmyslový odpad.

6.

Vlastník domu je zodpovědný za udržování čistoty a pořádku v okolí popelnic.

7.

Není dovoleno ukládat domovní odpad mimo místa k tomu určená (viz bod 4, čl. 4 této vyhlášky).


Článek 5. - Chov psů, koček a jiného domácího zvířectva

1.

Majitelé zvířat jsou povinni udržovat své chovy v takovém pořádku, aby zvířata netrpěla a veřejnost nebyla obtěžována nadměrným hlukem, zápachem či jiným způsobem.

2.

Stavby určené k chovu zvířat musí splňovat požadavky zákona na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění č. 167/1993 Sb.) a musí být udržovány v takovém stavu, aby jejich vzhled nezhoršoval vzhled obce.

3.

Na veřejných prostranstvích není dovoleno volné pobíhání psů, drůbeže či jiných zvířat. Případné znečištění veřejného prostranství je majitel zvířete povinen neprodleně uklidit.


Článek 6. - Ochrana vodních ploch a toků

1.

Vodními plochami a toky ve smyslu této vyhlášky se rozumí veškeré rybníky, nádrže a vodní toky (dále jen vody), ať již slouží k jakémukoliv účelu.

2.

Vody musí být užívány v souladu se zákonem a nesmí být znehodnocovány a znečišťovány.

3.

Zejména není dovoleno:

 a)

Znečišťovat vody vypouštěním či vyléváním znečišťujících tekutin. (ropné, otravné, hořlavé, žíravé, infekční apod.).

 b)

Ukládat jakékoliv odpadní látky do vod či na jejich březích a na pozemcích s vodami souvisejících.

 c)

Mýt motorová vozidla (ať již za použití saponátů nebo bez nich) a provádět jejich údržbu na březích vod či na pozemcích bezprostředně s vodami souvisejících.


Článek 7. - Podmínky pro jízdu a parkování motorových vozidel

1.

V obci je zakázána jízda vozidel a povozů, které jsou znečištěny a svým nákladem znečišťují vozovku. Vozidla musí být zbavena nečistot ještě před výjezdem na vozovku. V opačném případě musí majitel vozidla uvést vozovku do původního stavu na vlastní náklady.

2.

Trvalé parkování vozidel všeho druhu je povoleno jen na k tomu určených místech.

3.

Automobily, traktory, valníky, návěsy a vozidla těžší než 1.5 tuny mají v době od 18.00 hodin do 06.00 hodin zakázáno parkovat na veřejných prostranstvích, vyjímky na vyhrazených místech povoluje obecní úřad a řeší vyhláška o místních poplatcích.


Článek 8. - Ostatní ustanovení ve věcech veřejného pořádku

1.

Občané i návštěvníci obce jsou povinni si počínat tak, aby svým počínáním neobtěžovali ostatní nadměrným hlukem, kouřem, zářením či jiným způsobem.

2.

Při veškerých akcích pořádaných pro veřejnost je za dodržování ustanovení této vyhlášky zodpovědný pořadatel akce.

3.

Stromy a keře rostoucí mimo les lze odstranit jen na základě rozhodnutí, které vydá obecní úřad na základě žádosti majitele pozemku (jen u stromů, které mají obvod kmene větší než 80 cm ve výši 130 cm nad zemí, u keřů nad plochu 40 m2).

4.

Hromadné táboření na území obce (bez ohledu na vlastnictví pozemku) je dovoleno pouze se souhlasem obce. Individuální táboření na veřejných prostranstvích je zakázáno.


III. Závěrečná ustanovení

1.

Touto vyhláškou zůstávají nedotčeny závazné předpisy vyšší právní síly.

2.

Za nedodržení ustanovení této vyhlášky lze uložit sankce dle zákona 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, t.j. 1.1.1996.Starosta obce: Jaroslav Franěk
Zástupce starosty: Ing. Jaromír Marek© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0