Znak Černé v Pošumaví Veřejná deska obce
Černá v Pošumaví


INFORMACE, KTERÉ OBEC ČERNÁ V POŠUMAVÍ ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Adresa: Obec Černá v Pošumaví, pošta Černá v Pošumaví 382 23

Důvod založení subjektu, Obecní úřad Černá v Pošumaví, Platné vyhlášky obce,
Důvod založení subjektu

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem (Hlava sedmá ústavního zákona č.1/1993 Sb. Ústava ČR).

Činnost obce vychází ze zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplnění. Obcí je obec, ve které do počátku účinnosti zákona ČNR č.367/1990 Sb. působil místní národní výbor. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Do samostatné působnosti patří zejména:
schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění,
hospodaření s majetkem obce,
poskytování a přijímání darů,
sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů,
zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich rušení,
rozhodování o účasti obce v obchodních společnostech a v nadacích,
stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona
vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti,
rozhodování o vyhlášení místního referenda a realizace jeho výsledků,
uzavírání dohod o změně hranic obce (§16 odst. 1 zákona č.36/1960 Sb., o územním členění státu ve znění pozdějších předpisů),
volba, zřizování a ustanovování orgánů obce,
rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí a ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem,
úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy,
místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování městské policie, s výjimkou rozhodování o přestupcích,
správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce,
čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou,
odvádění a čištění odpadních vod,
ukládání sankcí podle zák. ČNR č.367/1990Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
udělování čestného občanství obce,
udělování cen obce.

Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Obecnímu zastupitelstvu nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti, s výjimkou schvalování územně plánovací dokumentace sídelních útvarů a zón.


Obecní úřad Černá v Pošumaví

starosta:
ing. Jan Novák
zástupce starosty:
Karel Strnad

tajemník:

Josef Mikeš
úřednický tým:
Eva Novotná
Lenka Haberlandová
Ivana Badáňová

členové zastupitelstva:
Karel Strnad
Věra Daňová
Jozef Krcho
Pavel Molák
Jan Fikar
Miroslav Čurda
Miroslav Přibyl
Tomáš suchánek ml

Služby obecního úřadu


Platné vyhlášky obce:

§ Obecně závazná vyhláška obce Černá v Pošumaví o změně vyhlášky o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
§ VYHLÁŠKA č. 1/97 o místních poplatcích, platná pro územní obvod obce Černá v Pošumaví
§ Vyhláška č. 3/99 TRŽNÍ ŘÁD
Obecně závazná vyhláška obce Černá v Pošumaví o změně vyhlášky č. 1/97
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT
§§§

Starosta ing. Jan Novák
zástupce starosty Karel Strnad

Vyvěšeno dne: 28.6.2000

Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví schválilo dne 27.6.2000 podle ustanovení §15 zákona ČNR č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními §14 odst. 1 písm. h), §16 a §36 odst. 1 písm. f) zák. ČNR č. 367/1990Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o změně vyhlášky č. 1/97 o místních poplatcích, platné pro územní obvod obce Černá v Pošumaví.

čl.1

Vyhláška č. 1/97 o místních poplatcích , platná pro územní obvod obce Černá v Pošumaví se doplňuje v čl. 9 oddíl III. o nový odstavec (2) a odstavec (3) takto:

(2) Stanovení poplatku paušální částkou:
Obec může stanovit poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

(3)

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt stanovený v souladu s ustanovením odst. 2. tohoto článku této vyhlášky paušální částkou je splatný takto:

a) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt sjednaný měsíční paušální částkou je splatný vždy 20-tého dne kalendářního měsíce, na který je poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt paušální částkou sjednán.

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt sjednaný týdenní paušální částkou je splatný vždy do tří dnů ode dne sjednání.

c) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt sjednaný roční paušální částkou je splatný čtvrtletně v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 1/4 roční paušální částky. Každá čtvrtletní splátka je splatná do 20-tého dne prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, za které je poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt sjednaný paušální částkou hrazen.

čl.2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecního zájmu.VYHLÁŠKA č. 1/97
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH,
platná pro územní obvod obce Černá v Pošumaví
§§§

Starosta obce: ing. Jan Novák
Vyhláška je v platnosti od 1.7. 1997

Zastupitelstvo obce Černá v Pošumavíá schválilo dne 12.6.1997 § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č 367/1990 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ODDÍL I.
Záladní ustanovení

čl. 1.

obec ČERNÁ V POŠUMAVÍ vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek z ubytovací kapacity.

ODDÍL II.
Poplatek ze psů

čl. 2.
1) Poplatek ze psů starších 6 měsíců platí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

čl. 3.
1) Sazba poplatku činí:
v obytných domech s více jak 3 byty 300,-
v rodinných domcích v obci a osadách 180,-
na samotách 50,-
2) Je-li vlastníkem psa poživatel důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu, snižuje se poplatek o 50 %, nejníže na částku 50,- Kč. Sleva se poskytuje na základě čestného prohlášení poplatníka. Na druhého a dalšího psa se sleva neposkytuje.

čl. 4.
1) Poplatek se neplatí ze psů:
 1. sloužících Policii ČR, Obecní policii, pokud mají příslušné osvědčení o výcviku,
 2. umístěných v útulcích k tomu určených,
 3. jejichž vlastníkem je myslivecká stáž, pokud mají příslušné osvědčení o výcviku.
2) Vlastník psa je povinen prokázat, že na psa se vztahuje osvobození poplatku při podání přiznání. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.1. příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

čl. 5.
1) Vlastník psa je povinen oznámit obecnímu úřadu písemně vznik (zánik, změnu) skutečností, majících vliv na výši a vyměření poplatku do 15 dnů od jejich vzniku.

čl. 6.
1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem následujícího měsíce.
2) Sazby poplatku jsou stanoveny za celý kalendářní rok. Poplatek je nutno splatit do 31. 3. běžného roku.
3) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek (jeho splatná část) do 15. dne prvního měsíce, od kterého se má poplatek platit.
4) Obecní úřad vydá držitelům psů známku pro psy, a to i pro ty, pro které přísluší nebo bylo povoleno osvobození od poplatku. Na známce musí být vyznačeno jméno obce a evidenční číslo psa. Držitelé jsou pak povinni zajistit, aby psi známku skutečně nosili.

ODDÍL III.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

čl. 7.
1) Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v územním obvodu obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

čl. 8.
1) Od poplatku jsou osvobozeni:
 1. osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP-P a jejich průvodci,
 2. osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů,
 3. osoby mladší 18 let a starší 70 let, vojáci základní vojenské služby, osoby vykonávající civilní službu a osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné).

čl. 9.
1) Sazby poplatku činí:
 1. 5 Kč za osobu ubytovanou ve stanu za každý i započatý den pobytu, není-li tímto dnem den příchodu,
 2. 10 Kč za osobu ubytovanou v ostatních zařízeních (včetně karavanů a obytných automobilů) za každý i započatý den pobytu, není-li tímto dnem den příchodu.

čl. 10.
1) Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytuje (dále jen ubytovatel). Ubytovatel za poplatek ručí.
2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu. Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet správce poplatku, podle počtu ubytovaných osob do 20-tého dne měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí.
3) Povinností ubytovatele je vést řádně knihu ubytovaných (požadovaný typ knihy je k dispozici na obecním úřadě) pro potřebu kontroly místního poplatku a dbát, aby kniha obsahovala tyto základní údaje:
 1. jméno a úplnou adresu, datum narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu,
 2. den příchodu a odchodu,
 3. počet dnů rozhodných pro vybírání místního poplatku,
 4. stránky knih musí být číslovány,
 5. pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce.

čl. 11.
1) Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti do 30ti dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech de 15ti dnů ode dne faktického zahájení činnosti.

ODDÍL IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

čl. 12.
1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních a reklamních zařízení, umístění lunaparků, cirkusů a pod., atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní či jiné akce.
2) Za veřejné prostranství se touto vyhláškou považují všechny pozemní komunikace (silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace), chodníky, proluky, průchody, tržiště, veřejná zeleň v zastavěném území obce a další prostory přístupné každému bez omezení.
3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 12 odst. 1.

čl. 13.
1) Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo uívání veřejného prostranství, o dne, kdy poplatník oznámil obecnímu úřadu, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku a pod.)

čl. 14.
1) Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni:
 1. invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství,
 2. uživatelé tohoto prostranství, kteří pořádají akci bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné akce.

čl. 15.
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívaného veřejného prostranství:
 1. za umístění prodejního zařízení sloužícího k prodeji tabákových výrobků a alkoholu 100,- Kč,
 2. za umístění prodejního zařízení sloužícího k prodeji ovoce, zeleniny a sadby 30,- Kč,
 3. za umístění prodejního zařízení sloužícího k jinému účelu než je uvedeno v písm a. a b. 50,- Kč
 4. za vyhrazení trvalého místa k parkování u osobního auta 1 Kč a u nákladního auta 2 Kč a u nákladního auta s přívěsem nebo návěsem 4 Kč,
 5. za umístění stavebního zařízení a materiálu, případně pro jiné účely 1 Kč,
 6. pro fyzické osoby trvale bydlící v obci a právnické osoby trvale sídlící v místě se poplatek, uvedený pod body a., b., c., d., e. snižuje o 50%.
2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na tom, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

čl. 16.
1) Při placení v hotovosti (např. krátkodobé umístění prodejních zařízení) je poplatek splatný ihned.
2) V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet obce.

ODDÍL V.
Poplatek ze vstupného

čl. 17.
1) Polatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce obdobného charakteru.
2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

čl. 18.
1) Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem konání akce a jménem pořadatele předložit ko kontrole a označení.
2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou uvedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3) Do 15ti dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku a poplatek uhradit. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.
4) Pokud se poplatek platí paušální částkou, uhradí jí poplatník při podání ohlášení akce a není nutno předkládat vstupenky k označení.

čl. 19.
Sazby poplatků:
1) Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činé 20%.
2) Po dohodě s poplatníkem může obec stanovit poplatek ze vstupného paušální částkou za konkrétní akci.

čl. 20.
1) Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, přednáškové akce, burzy dětského oblečení a burzy sportovních potřeb, sportovní akce prořádané místní TJ.

ODDÍL VI.
Poplatek z ubytovací kapacity

čl. 21.
1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

čl. 22.
1) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
 1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
 2. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických nebo právnických osob, které zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,
 3. ubytovací kapacita ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou užívána jako zařízení hotelová,
 4. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
2) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které tato zařízení vlastní, nebo právnické osoby, které mají k těmto zařízením právo hospodaření.

čl. 23.
1) Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 2 Kč za každé využité lůžko a den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.
2) Poplatek je splatný vždy do 20tého dne měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí.

ODDÍL VII.
Ustanovení společná a závěrečná

čl. 24.
1) Správu poplatků vykonává obec Černá v Pošumaví a při řízení ve věcech poplatků postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

čl. 25.
1) Místní poplatky se platí bez vyměření. Nebudou-li zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem na základě dostupných podkladů a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

čl. 26.
1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

čl. 27.
1) Poplatky lze vymáhat a vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Od konce kalendářního roku, ve kterém se poplatník od správce poplatku dověděl o úkonu provedeném k vyměření nebo k vymáhání poplatků, běží nová tříletá lhůta.
3) Poplatky nelze vymáhat ani vyměřit, uplynulo-li od konce kalendářního roku, v němž nastala skutečnost, která je předmětem poplatku, 10 let.

čl. 28.
1) Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout. Prominutí nebo snížení je možné pouze na základě podané písemné žádosti poplatníka a po zaplacení správního poplatku 200 Kč. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni občané těžce zdravotně postižení - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P

čl. 29.
1) Fyzické a právnické osoby, kterých se zavedené poplatky týkají, jsou povinny umožnit správci poplatku provedení kontrol všech skutečností, majících vliv na výpočet poplatků a poskytnout mu potřebnou součinnost k řádnému výpočtu a stanovení poplatků.

čl. 30.
1) Ruší se: vyhláška o místních poplatcích ze dne 1.7.1995VYHLÁŠKA č. 3/99
TRŽNÍ ŘÁD,
§§§

Starosta ing. Jan Novák
V platnosti od 1.7.1999.

Podle § 24 odst.1 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecním zřízení) a podle § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta Obce Černá v Pošumaví tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovuje tržní řád obce.

čl. 1.
Tato vyhláška upravuje podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zákona č.50/1976 Sb, o stavebním řádu (dále jen příležitostný stánkový prodej zboží a poskytování služeb).

čl. 2.
Místa pro stánkový prodej zboží a poskytování služeb
1) Příležitostný stánkový prodej zboží a poskytování služeb lze provozovat na vymezených místech - tržištích, specifikovaných v této vyhlášce v čl. 2 odst. 2.
2) Pro účely příležitostného stánkového prodeje a poskytování služeb jsou vyčleněna tato tržiště:
 • část parkoviště vedle autobusové zastávky na části místní kom. p. č. 1504,
 • část plochy podél místních komunikací u kempu Jč. autoklubu (p.č. 203/1 a 32/5) a panelové restaurace (p.č. 203/2),
 • část místní komunikace pod obecním úřadem p.č. 211/38,
 • část pozemku GP Lipno turistik, p.č. 203/9,
 • kemp Jestřábí II.

čl. 3.
Kapacita a vybavenost tržišť
1) Kapacita tržišť uvedených v čl. 2 odst. 2, pod písmeny
 • 3 tržní místa (min. 5m2 /1 místo)
 • 80 tržních míst
 • 4 tržní místa
 • 5 tržních míst,
 • 2 tržní místa
2) Vybavení tržišť uvedených v čl. 2 odst. 2, pod písmeny
 • asfaltová plocha bez dalšího vybavení,
 • tržní místa kolem zpevněné a asfaltové komunikace, z části s možností připojení na el.energii a vodu, bez možnosti odkanalizování odpadních vod, v LTS (1.7.-31.8.) chem.WC
 • asfaltová plocha bez dalšího vybavení,
 • kolem asfaltové komunikace bez dalšího vybavení,
 • prodejní kiosky při místní komunikaci.

čl. 4.
Pravidla k zajištění provozu tržiště
1) Příležitostný stánkový prodej a poskytování služeb, včetně pojízdných prodejen, resp.prodeje z ložné plochy vozidel, lze v územním obvodu obce Černá v Pošumaví provozovat pouze na tržních místech uvedených v čl. 2 odst. 2 tržního řádu, jejichž užívání povoluje Obecní úřad Černá v Pošumaví.
2) Na místech určených pro příležitostný stánkový prodej a poskytování služeb může být tato činnost uskutečňována jen na základě předchozího souhlasu obecního úřadu nebo jím pověřené osoby a po zaplacení příslušného poplatku za použití veřejného prostranství nebo za pronájem pozemku.
3) Místa pro příležitostný stánkový prodej a poskytování služeb se mohou též pronajímat právnické či fyzické osobě až na období 1 roku. V případě většího počtu zájemců se místo (místa) vydraží.
4) Na tržišti určeném pro příležitostný stánkový prodej a poskytování služeb mohou prodávat a poskytovat služby právnické a fyzické osoby, jestliže mají pro tuto činnost platné oprávnění (jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo mají svou činnost povolenou živnostenským úřadem podle platných předpisů), v případě prodeje potravin i zdravotní průkazy pro personál a jejich zaměstnanci mají platnou pracovní smlouvou. Rodinní příslušníci pak s platným písemným pověřením podnikatele.
5) Bez živnostenského oprávnění mohou na tržištích prodávat a poskytovat služby fyzické osoby starší 15ti let s trvalým bydlištěm v ČR, a to v případě prodeje výrobků a služeb z vlastní drobné výroby nebo pěstitelské a chovatelské činnosti a lesních plodin přímým spotřebitelům.
6) Při prodeji lesních plodin musí prodejce vlastnit platné povolení majitele lesa a v případě prodeje hub i mykologické zkoušky.
7) Prodej masa a masných výrobků a výroba a prodej potravinářských výrobků typu rychlého občerstvení je povolen pouze po vyjádření okresního hygienika, případně veterinárně hygienické služby v Českém Krumlově, při dodržení podmínek ve vyjádření obsažených.
8) Prodej zboží a poskytování služeb je možný pouze v době od 8.oo do 23.00 hodin.

čl. 5.
Práva a povinnosti provozovatele a prodejce
1) Povinnosti provozovatele tržiště:
 • zajistit čistotu a bezpečnost na tržištích, zajistit splnění technických, hygienických a ekologických hledisek provozovaného zařízení
 • umístit tento tržní řád na vhodném a viditelném místě.
2) Práva provozovatele:
 • určit prodejcům na tržišti tržní místo,
 • kontrolovat dodržování čistoty a pořádku na tržišti při prodeji i po jeho skončení,
 • kontrolovat dodržování podmínek stanovených touto vyhláškou.
3) Povinnosti prodejce:
 • zřetelně označit stánek svým obchodním jménem, identifikačním číslem, případně jménem pověřené osoby, která zajišťuje prodej. V případě prodeje přebytků označit stánek svým jménem, příjmením a trvalým bydlištěm,
 • označit zboží cenami nebo zpřístupnit zákazníkům ceník, případně informovat o cenách jiným vhodným způsobem,
 • kontrolním orgánům hodnověrně prokázat způsob nabytí zboží, v případě dováženého zboží též potvrzením celnice,
 • při kontrole se prokázaz průkazem totožnosti, výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenským listem, potvrzením o zaplacení místního poplatku,
 • řídit se pokyny osoby pověřené obcí organizací a řízením stánkového prodeje a poskytování služeb a dodržovat ostatní ustanovení tohoto tržního řádu.

čl. 6.
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti
1) Prodejní místo musí být prodejcem po celou dobu prodeje udržováno v čistotě a po ukončení prodeje uklizené. Při prodeji zboží, kde vzniká odpad, zajistit umístění odpovídajících nádob na odpad a jeho likvidaci dle obecně závazných předpisů.
2) Likvidaci odpadních vod a nebezpečných odpadů je prodejce povinen si zajistit u odborných firem.
3) Udržovat volné komunikace a průchody. Při dopravě zboží na prodejní místa a při manipulaci se zbožím dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat bezpečnostní předpisy.
4) K příležitostnému stánkovému prodeji lze použít standardní prodejní zařízení, které odpovídá požadavkům a podmínkám obecního úřadu, t.j.klasické kovové konstrukce s prodejními pulty, prodejní karavany a jiná mobilní prodejní zařízení, nikoli prodejní buňky. K stánkovému prodeji lze povolení odepřít prodejcům s prodejním zařízením nestandardním (narychlo vyrobené dřevěné konstrukce a pod.), zařízením rušícím okolí svým vzhledem (rozviklané konstrukce, nevzhledná prodejní zařízení s oprýskaným lakem a pod.) a zařízením ohrožujícím zdraví.

čl. 7.
Kontrola plnění podmínek stánkového prodeje
1) Kontrolu dodržování tržního řádu může provádět starosta, zástupce starosty nebo jiná, jimi písemně pověřená osoba.

čl. 8.
Závěrečná ustanovení
1) Poruší-li fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba tento tržní řád a v určené době na výzvu obce neodstraní nedostatky, vystavuje se nebezpečí zahájení správního řízení ze strany příslušného živnostenského úřadu a pokuty až do výše 20.000,- Kč nebo pozastavení provozování živnosti či zrušení živnostenského oprávnění.
2) Tímto se ruší vyhláška č. 1/98 - tržní řád ze dne 1.7.1998.
3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.1999.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0