VEŘEJNÁ DESKA OBCE
BRLOH

 


INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Adresa: Obecní úřad Brloh, 382 06

Důležitá sdělení,
Důvod založení subjektu,
Organizační struktura,
Obecní úřad,
Poskytování informací,
Platné vyhlášky obce,
Výroční zpráva,
Zápisy ze zasedání Obecního zastupitelstva
Důležitá sděleníObecní úřad Brloh
Brloh 23, 382 06
Tel: 380 745 119, 380 745 126, Fax: 380 745 119

SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮJá, podepsaná(ý)______________________________________
Datum narození______________________________________
Bydliště______________________________________


Dávám tímto souhlas, aby Obecní úřad v Brloze a sociální komise shromažďoval a zpracovával moje osobní údaje

Tento souhlas dávám pro účely:

Tento souhlas dávám na dobu neurčitou a platí až do odvolání výhradně pro potřeby Obecního úřadu v Brloze a sociální komise.

*) nehodící se škrtněte

__________________
Podpis


formulář ke stažení PDF


Důvod založení subjektu

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem (Hlava sedmá ústavního zákona č.1/1993 Sb. Ústava ČR).

Činnost obce vychází ze zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplnění. Obcí je obec, ve které do počátku účinnosti zákona ČNR č.367/1990 Sb. působil místní národní výbor. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Do samostatné působnosti patří zejména:
schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění,
hospodaření s majetkem obce,
poskytování a přijímání darů,
sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů,
zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich rušení,
rozhodování o účasti obce v obchodních společnostech a v nadacích,
stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona
vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti,
rozhodování o vyhlášení místního referenda a realizace jeho výsledků,
uzavírání dohod o změně hranic obce (§16 odst. 1 zákona č.36/1960 Sb., o územním členění státu ve znění pozdějších předpisů),
volba, zřizování a ustanovování orgánů obce,
rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí a ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem,
úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy,
místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování městské policie, s výjimkou rozhodování o přestupcích,
správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce,
čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou,
odvádění a čištění odpadních vod,
ukládání sankcí podle zák. ČNR č.367/1990Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
udělování čestného občanství obce,
udělování cen obce.

Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Obecnímu zastupitelstvu nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti, s výjimkou schvalování územně plánovací dokumentace sídelních útvarů a zón.


Organizační struktura

Obecní zastupitelstvo obce Brloh (volební období r. 1998 - 2002) - 9 členů
Hrubeš Jan, Lev Libor, Hrubeš Jan, Ondřich František, Matějíček Oldřich, Kukačová Jana, Prüher Jan, Lajnerová Alena, Prüher Jan

Obecní zastupitelstvo zřídilo tyto komise:
finanční : předseda - Ing. Jan Pecha
  členové - Marie Ševčíková, Anna Tancerová, Janoušková, Jana Kukačová
kontrolní : předseda - Pavel Juráš
  členové - Petr Veber
sociální : předseda - Oldřich Matějíček
přestupková : předseda - Libor Lev
  členové - Ing. Jan Pecha, Pavel Juráš
stavební : předseda - Ing. Tomáš Farský
  členové - Ing. Libor Haman, Libor Lev
povodňová : předseda - Libor Lev, zástupce - Jan Baier
  členové - Ing. Jan Pecha, Pavel Juráš, Tomáš Jungwirth


Obecní úřad

Starosta OÚ   Libor Lev
Zástupce starosty   Ladislav Němec
Matrika   Dana Sklářová
Hospodářka   Anna Tancerová
Účtárna   Anna Tancerová

Úřední dny:

pondělí a středa   7.30 - 11.30   12.30 - 17.00 hodin
pátek7.30 - 11.30 hodin

Pracovní doba:

pondělí  7.30 - 17.00 
úterý7.30 - 15.30 
středa7.30 - 17.00 
čtvrtek7.30 - 15.30 
pátek7.30 - 12.00 

Provozní doba mandl a prodej žetonů a sběrna šatstva a prádla:

Pondělí  7.30 - 11.30   12.30 - 17.00
Úterý7.30 - 11.3012.30 - 15.30
Středa9.30 - 11.3012.30 - 15.30

Telefon:

Sekretariát
+420 380 745 126
Starosta
+420 380 745 119
Fax
+420 380 745 119
Tajemník
e-mail
 oubrloh@iol.cz 
 Stavební úřad 


Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Informace vztahující se k působnosti obecního úřadu jak na úseku státní správy, tak samosprávy, poskytují jednotlivá pracoviště podle své činnosti. V případě, že se jedná o obsáhlejší informaci, musí být žádost podána písemně. Za podání informací bude účtována úhrada ve výši odpovídající nákladům spojených s vyhledáním informace, pořízením fotokopie a odesláním informace žadateli. Informace bude vydána po zaplacení úhrady za poskytnutí, případně zálohy:
náklady za 1 stranu formátu A4 Kč 10,-
pořízení 1 ks fotokopie Kč 1,40
pořízení 1 ks oboustranné fotokopie Kč 2,00
pořízení 1 ks fotokopie A3 Kč 2,10
pořízení 1 ks oboustranné fotokopie A3    Kč 4,00
Pokud bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č.368/1992Sb., o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek.

Úřední deska je umístěna na Obecním úřadu a budově kina.

Stížnosti, petice
Centrální evidence stížností a petic je vedena na sekretariátu Obecního úřadu.

Sbírky zákonů
Jsou k nahlédnutí na sekretariátu Obecního úřadu.

Usnesení obecního zastupitelstva
Jsou k nahlédnutí na sekretariátu Obecního úřadu.

Žádosti se podávají písemně sekretariátu obecního úřadu, zde se také předkládají návrhy a podněty a jiná dožádání.

Podání opravného prostředku proti rozhodnutí obecního úřadu
Rozhodnutí vydaná ve správním řízení se zasílají poštou. Pro případ podání odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu nejsou stanoveny žádné formuláře. Podání se učiní volnou písemnou formou ve lhůtě uvedené v rozhodnutí - část poučení pro podání odvolání. Odvolání se podává vždy písemně nebo přímo do protokolu. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.

Postup při podání
Podání učiněná písemně a doručená poštou jsou zapsána do knihy došlé pošty a přidělena příslušnému pracovníkovi k vyřízení. Písemná podání předaná osobně podatelně úřadu jsou také zapsána do knihy došlé pošty a na žádost občana je mu převzetí písemnosti potvrzeno. Podání učiněná do protokolu jsou zapsána do příslušného protokolu a občan obsah podání potvrdí svým podpisem. Ústní podání do protokolu lze činit v úředních dnech na příslušných odborných pracovištích.

Správní řád stanoví obecnou lhůtu pro vyřízení podání. V jednoduchých věcech, zejména lze -li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví -li zvláštní právní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30ti dnů od zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60ti dnů. Nelze -li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30ti, popřípadě 60ti dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit.

Stížnosti, jejichž charakter nevyžaduje odborná vyjádření nebo místní šetření, musí být vyřízeny do 10 dnů od doručení. Ostatní stížnosti musí být vyřízeny do 30 dnů od doručení. Tyto lhůty mohou být překročeny v případech, kdy to vyžaduje složitost stížnosti, a to se souhlasem starosty obce.

Petice musí být vyřízena do 30ti dnů od jejího převzetí.

Žádost o informace ( ve smyslu zákona č.106/99Sb. o svobodném přístupu k informacím) musí být vyřízena do 15 ti dnů od přijetí žádosti nebo od jejího upřesnění ( nebo musí být v této lhůtě vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace). Tato lhůta může být ze zákonem stanovených důvodů prodloužena, nejvýše však o deset dní. V souladu se zákonem je v roce 2000 lhůta pro poskytnutí informace 30 dnů od přijetí žádosti o informace nebo od jejího upřesnění, přičemž může být v tomto roce prodloužena o 20 dnů. V roce 2001 je lhůta pro poskytnutí informace 22 dnů od přijetí žádosti o informace nebo od jejího upřesnění, přičemž může být v tomto roce prodloužena o 15 dnů.

Lhůty k vyřízení ostatních písemností, pokud nejsou upraveny zvláštními předpisy, jsou 10 dnů ode dne doručení v jednoduchých věcech a 30 dnů ode dne doručení v ostatních případech.


Platné vyhlášky obce (ke dni 31.12.1999)

  číslo název vydána
  6/91   § O zákazu volného pobíhání domácího zvířectva  25.3.1991
  7/91   § Doplněk k vyhláškám č. 2,3,4,5 a 6/91 23.9.1991
  13/93   § O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny a školního klubu. 1.9.1993
  14/94   § O použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 31.1.1994
  15/94   § O místních poplatcích - změna 4/96,11/98 1.8.1994
  17/94   § Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví závazné části územního plánu sídelního útvaru Brloh 8.9.1994
  2/95   § O stanovení koeficientu pro výpočet nájemného z bytu 15.6.1995
  4/96   § Kterou se upravuje vyhláška č. 15/94 o místních poplatcích 1.2.1996
  6/96   § O zahájení řízení ne změně územního plánu v některých částech obce Brloh 3.9.1966
  8/97   § Požární řád obce Brloh 1.7.1997
  9/97   § Domovní řád 1.1.1998
  10/98   § O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 4.3.1998
  11/98   § Kterou se upravuje obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 15/94 1.4.1998
  15/98   § O změně vyhlášky č. 10/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 15.10.1998
  16/99   § Hřbitovní řád 14.6.1999
  17/99   § O nakládání s komunálním a stavebním odpadem 10.11.1999
  18/99   § O používání vody z veřejného vodovodu 30.11.1999
  19/00   § O doplnění obecně závazné vyhlášky obce Brloh č. 8/97, "Požární řád obce" 10.11.1999


Výroční zpráva
Dle § 18 zák. č. 106/99 Sb.

V roce 2004 nebyly dle § 13 shora uvedeného zákona na obecním úradě Brloh podány písemné žádosti o poskytnutí informací.

Ústně podané informace byly v roce 2000 vyřizovány průběžně.

V Brloze 25.2.2005
Libor Lev, Starosta obce


Zápisy ze zasedání Obecního zastupitelstva


Zápis ObZ Brloh č. 1 ze dne 16. 1. 2006

Přítomni: Lev, Farský, Pecha, Vyžral, Tykalová, Juráš

 1. Manželé Bendovi, kteří mají chalupu na Rohách žádají o provedení odklizení sněhu na cestě č. p. 2462 v k. ú. Brloh v úseku podél chalupy p. Šindeláře z důvodu umožnění projetí autem. Dále žádají o stanovení statutu této cesty. Dále obnovují svoji žádost o odprodej části cesty č. poz. 2462 vedoucí podél jejich chalupy.


 2. Schválení vyhlášky 1/06 o zrušení některých obecních vyhlášek.


 3. Územní plán - zastupitelstvo schvaluje změnu v poměru hlasování 7:0:1 se zdržel hlasování.


 4. Diskuse o strojním vybavení hasičů.


 5. Diskuse o možnostech úpravy svahu na Rozích rolbou.


 6. Upozornění p. Vyžrala - je nutné odstranit rampouchy z KD.


 7. Upozornění p. Tykalové - do konce r. 2005 měli mít členové výjezdové jednotky provedené zdravotní prohlídky.


 8. Upozornění p. Juráše na autobus v 6,20 hodin, který čeká ve Lhotce a mohl by dojet až do Rojšína. Starosta prověří možnosti.
Zapsal: Tomáš Farský
Ověřil: Marcel Vyžral

Zápis podepsali:starosta Libor Lev,
 místostarosta Ladislav Němec


Zápis ObZ Brloh č. 2 ze dne 30. 1. 2006

Přítomni: Lev, Haman, Farský, Pecha, Vyžral, Matějíček, Tykalová, Němec
Omluven: Juráš

 1. Starosta informoval zastupitele, jak pokračuje jednání s p. Rybovou o výkupu jejích pozemků. Zastupitelstvo odsouhlasilo výkup pozemků v poměru hlasů 8:0:0.


 2. CB ENERGY nabízí bezplatně poradenství či návrh opatření v oblasti úspor na vytápění pro obec i jiné subjekty. Firma bude vyzvána, aby provedla posouzení vytápění v KD a ve škole.


 3. Předány podklady k prostudování rozpočtu r. 2005.


 4. Zprávy o činnosti komisí a výborů v r. 2005.


 5. Starosta seznámil zastupitele s novou úpravou vyhlášky o stravném. Zastupitelé Vyhlášku odsouhlasili.


 6. Starosta seznámil zastupitelstvo s možnostmi Grantů pro rok 2006.
Zapsal: Tomáš Farský
Ověřila: Tykalová

Zápis podepsali:Libor Lev,
 Ladislav Němec


Zápis ObZ Brloh č. 3 ze dne 13. 2. 2006

Přítomni: L. Lev, L. Haman, O. Matějíček, J. Tykalová, P. Juráš, L. Němec, J. Pecha, T. Farský
Omluveni: M. Vyžral

 1. Rozpočet 2005 - Diskuze nad výsledkem hospodaření
  Zastupitelstvo schvaluje v poměru hlasů 7:0:1 se zdržel


 2. Hospodaření školy skončilo s přebytkem cca 75 tis. Kč. Žádost školy o převedení do rezervního fondu.
  Zastupitelstvo souhlasí.


 3. Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem části cesty č. parcely 2462 k. ú. Janské Údolí manželům Bendovým.


 4. Manželé Sklářovi žádají o odprodej pozemků, část parcely č. 624/2 k. ú. Brloh, díl b 36 + 24 m2 = 60 m2


 5. Zastupitelé prodiskutovali přípravu vyhlášky o pohybu psů. Do zóny zakázaného pohybu psů budou patřit školní pozemky, hřiště a koupaliště. V prostoru návsi obce Brloh a Rojšín je možný pohyb psů pouze pod dozorem nebo na vodítku. Platí povinnost nosit psí známku.


 6. DPS - Problémy se zatékáním tajícího sněhu


 7. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na dětský karneval 3.500,- Kč. Koná se 19. 3. 2006
Zapsal: Tomáš Farský
Ověřil: Oldřich Matějíček

Zápis podepsali:Místostarosta: Ladislav Němec
 Starosta: Libor Lev


Zápis ObZ Brloh č. 4 ze dne 21. 2. 2006

Přítomni: Juráš, Lev, Němec, Farský, Pecha, Vyžral, Matějíček, Tykalová
Omluveni: Haman

 1. Pro opravu střechy na kině budou osloveny firmy k předložení nabídky


 2. Bude vypracován rozpočet stavebních úprav v hasičárně za účelem využití dotace


 3. Zastupitelé odsouhlasili cenu vodného od 1. 1. 2006 jednotně pro soukromé osoby i podnikatele na 10,-- Kč/m3
Zapsal: Farský Tomáš

Zápis podepsali:Starosta: Libor Lev
 Místostarosta: Ladislav Němec© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0