INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

Vyhláška č. 18/99
O používání vody z veřejného vodovodu

Obecní zastupitelstvo obce Brloh na základě §14 odst. 1, písm. i. zákona ČNR č. 367/90 o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo dne 1.11.1999 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I.

Voda z veřejného vodovodu se smí používat pouze na vaření, pití, umývání a praní a v omezeném množství též na zalévání zahrádek a na účely stavební.

Čl. II

V období nedostatku vody je zakázáno používat vodu z veřejného vodovodu na kropení zahrad, sadů, parků, na mytí aut a na kropení cest a cestiček.

Čl.III.

Každý odběr vody, mimo odběry pro plnění úkolů obce, musí být prováděn přes měřicí zařízení (dále jen vodoměr). Každý odběratel, který nemá dosud osazen vodoměr, je povinen umožnit přístup pracovníkovi, který z pověření obecního úřadu provádí montáž vodoměrů a dbát jeho pokynů, které se týkají přípravných prací, spojených s montáží vodoměru. Jedná se především o stavební úpravy, vybudování vodoměrné šachty a podobně. Tyto práce provádí odběratel sám a na vlastní náklady. Montáž vodoměru se provádí na náklady obce. Odběratelem se rozumí vlastník nemovitosti, do které je voda z veřejného vodovodu zavedena, popřípadně nájemce bytu..

Čl. IV.

Pokud odběratel nedodrží podmínky a pokyny stanovené pověřeným pracovníkem, může být odběrateli účtována plná finanční částka, spojená s montáží vodoměru.
Pokud odběratel neumožní montáž vodoměru, bude odpojen od veřejného vodovodu.

Čl. V.

V době nedostatku vody bude porušování čl. I. a II. této vyhlášky posuzováno jako přestupek podle §46 zákona o přestupcích s možností uložení pokuty až do výše 5000,-Kč.

Čl. VI.

Nedostatek vody bude vyhlašován a odvoláván nařízením starosty a zveřejňován způsobem v místě obvyklým.

Čl. VII.

Platby za vodné a stočné stanoví obecní zastupitelstvo a vyhlásí jej způsobem v místě obvyklým.

Čl. VIII.

V řízení ve věcech platby vodného a stočného se postupuje podle obchodního zákoníku.

Čl. IX.

Správu plateb vodného a stočného vykonává obecní úřad.

Čl. X.

Obecní úřad může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech celkovou výši vodného a stočného snížit nebo prominout na základě odůvodněné žádosti poplatníka. Žádost nemá odkladný účinek ve vztahu ke splatnosti platby.

Čl.XI.

Vodné a stočné je splatné vždy do 31.5.následujícího roku. Odběratel může v zájmu rozložení plateb zaplatit zálohu ve výši 50% loňské skutečnosti, zaokrouhlené na sto Kč nahoru, a to do 31. 8. příslušného roku.

Čl. XII.

Nebude-li vodné a stočné zaplaceno včas, nebo ve správné výši, bude ke dlužné částce připočítáváno od 1.6. penále z prodlení ve výši 0,1% za každý den. Penále se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. XIII.


Ruší se vyhláška č. 1/95

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30.11.1999

Vyvěšeno 3.11.1999

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0