INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

vyhláška č. 18/94
VOLBY

Obecní zastupitelstvo obce Brloh, na základě $36, písmeno h) zákona ČNR 410/92 o obcích a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, vydalo tuto obecně závaznou vyhlášku:

I

Obec Brloh tvoří jeden volební obvod.

II

Obecní zatupitelstvo pro volební období 1994 - 1998 bude mít 9 členů.

III

Volby se budou konat 18.11.1994 od 14,00 do 22,00 hod a 19.11.1994 od 7,00 do 14,00 hod v obřadní síni obecního úřadu v Brloze.

IV

Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, koalice politických stran, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran a nezávislých kandidátů.

V

Kandidátní listiny musí volební strany předat zapisovateli volební komise nejpozději do 13.9.1994. Kandidátní listina musí obsahovat:
a) název zastupitelstva v obci
b) název volební strany
c)

Jména a příjmení kandidátů, jejich rodná čísla, data narození, jejich povolání a trvalý pobyt a jejich členství v politické straně, popřípadně uvedení toho, že nejsou členy žádné politické strany.

d)

Pořadí na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice.

e)

Označení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením přesné adresy. Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.

f)

Jde-li o koalici politických stran, označení politické strany, která kandidáta navrhla.

g)

Jde-li o sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, označení politické strany, která kandidáta navrhla, a označení, že jde o nezávislého kandidáta.

h) Podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta.


Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva v obci.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva.

VI

Volební strany mohou jmenovat dva členy a dva náhradníky do volební komise nejpozději do 19.9.1994.

VII

Potřebné počty podpisů občanů zapsaných ve stálých seznamech voličů na peticích pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů:

nazávislí kandidáti: nejméně 30 podpisů
sdružení nezávislých kandidátů: nejméně 52 podpisů


v Brloze dne 22.8.1994

vyvěšeno 22.8.1994

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0