INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

OBECNĚ ZÁVÁZNÁ VYHLÁŠKA č.17/94
kterou se stanoví závazné části územního plánu sídelního útvaru B r I o h

Obecní zastupitelstvo Brloh schválilo dne 22.8.1994 podle §§ 16 a 36 odst.1 písm.f) a u) zákona O obcích č. 367/90, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 2 zákona čís. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:


ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

čl. 1. Účel vyhlášky
Vyhláška vymezuje závazné části ÚPn SÚ Brloh schváleného obecním zastupitelstvem dne
čl. 2. Rozsah platnosti
Tato vyhláška platí pro správní území obce Brloh, které tvoří celé katastrální území a je zobrazeno v grafické části ÚPn.
čl. 3. Vymezení pojmů
1. Závazné regulativy jsou:
 • a) zásady pro uspořádání území
 • b) limity využívání území, kterými se stanoví mezní hodnoty
2. Urbanizované území, tj. plochy zastavěné, nebo určené k zastavění (tzn. zastavěné území).
 • a) plochy pro bydlení v rodinných domcích popř. řadových domcích jsou rozděleny do 3 lokalit a je navržena i základní parcelace a etapizace pro novou výstavbu. V rodinných domcích je přípustná krátkodobá rekreace, nebo kombinace bydlení s živností komerčního charakteru.

 • b) plochy pro bydlení spojené s podnikáním řemeslného charakteru a služeb, nebo ubytování v soukromí (pokud negativně neovlivňují okolí)

 • c) plochy pro občanské vybavení a služby jako plochy vymezené pro speciální zařízení s plošným rozvojem

 • d) plochy pro zemědělskou činnost, výrobní služby a sklady

 • e) plochy pro technické vybavení

 • f) plochy sportovně rekreační

 • g) plochy veřejné zeleně s umístěním drobné architektury (veřejně přístupné)

 • h) plochy doprovodné a ochranné zeleně

 • i) plochy rezervní

3. Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné plochy, které nejsou určeny k zastavění.

ČÁST II. - ZÁVAZNÉ REGULATIVY
čl. 1.

Regulativy jsou závazné pro všechny orgány, fyzické a právnické osoby pň činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití a uspořádání území, v provádění staveb, nebo jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb.

čl. 2. Koncepce rozvoje

1. Sídlo Brloh se bude rozvíjet jako souvisle urbanizovaný celek. Nově navržená hranice zastavěného území je v návrhovém období nepřekročitelná.

2. Ve volné krajině, mimo zastavěné území nebudou nové stavby povolovány, kromě rekonstrukcí stávajících objektů a zkvalitnění stávajícího funkčního využití území a mimo liniové stavby a ekologické úpravy krajiny (vodní plochy, biokoridory a pod.).

čl. 3. Funkční uspořádání

1. Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho využívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn jejich užívání.

2. Na funkčně vymezených plochách budou povolovány jen stavby odpovídající tomuto funkčnímu využívání území. Případné výrobní a skladové plochy budou umisťovány v lokalitě v severní části obce za hranicí obytné zástavby a východně od areálu zemědělského družstva.

3. Zařízení technického vybavení (vodovod, kanalizace, el. energie a telekom. vedení) musí být budováno tak, aby nenarušila ráz sídla a krajiny, včetně výsadby zeleně kolem těchto zařízení.

4. V neurbanizovaných územích nesmí být umisťovány novostavby kromě liniových staveb technické vybavenosti, pozemkových úprav, úprav vodních toků a vodních ploch. Toto území se dělí na zemědělskou půdu, lesní půdu, plochy zeleně mimo les, vodní plochy a toky a ostatní pozemky mimo zastavěné území. Tyto pozemky nebudou nově oplocovány.

5. Výstavba individuálních chat a zahrádek mimo vymezené lokality se nepřipouští. K rekreaci lze využít stávající domovní fond, jeho přístavby a dostavby.

čl. 4. Prostorové uspořádání

1. Sídlo i celé správní území obce se nachází v chráněné krajinné oblasti Blanský les, takže částečně omezujícími podmínkami pro výstavbu jsou zájmy ochrany přírody a to především ve volné krajině mimo zastavěné území. Omezujícími podmínkami jsou také koridory ochran. pásem inženýrských sítí a památkové objekty.

2. Zásady pro výstavbu obytných objektů:
 • V zájmu udržení vyváženého panoramatu obce nebudou pňpouštěny stavby narušující charakter vesnické zástavby především stavby vyšší než dvě podlaží s podkrovím. Objekty budou povolovány pouze se symetrickými sedlovými nebo valbovými střechami, pokud možno s taškovou (červenou nebo tmavou krytinou). Stavby vedlejší budou mít stejné zastřešení jako stavby hlavní. Sklon střechy 36 - 45°, v odůvodněných případech možno použít střešní vikýře. Objekty možno podsklepit. Drobné stavby a garáže řešit tak, aby byly součástí domku, nebo byly s objektem vhodně stavebně propojeny.

 • Upřednostňovat pro výstavbu keramické materiály, kámen, omítnuté zdivo a dřevo.

 • Půdorysný tvar staveb pro bydlení se doporučuje L, U nebo alespoň protáhlý obdélník.

3. Zásady pro výstavbu objektů služeb a výrob:
 • zastřešení sedlovými střechami, maximální výška hřebene 10,5 m, min. sklon střechy 25°
 • zastavěná plocha 1 objektu max. 300 m2
 • na ploše náležející k objektu dostatečný počet parkovacích míst
4. Zásady pro uspořádání dopravy:
 • parkování a garážování aut u nových staveb musí být zajištěno vždy na vlastním pozemku

 • na pozemcích určených pro dopravu v pohybu i klidu nesmí být umisťovány a povolovány ani přístavby stávajících staveb s výjimkou podzemních liniových staveb technického vybavení

5. Uspořádání a limity technického vybavení
 • rozsah ploch pro stavby a zařízení technického vybavení je směrný, závazné je umístění trafostanic

 • stávající zařízení energetiky bude plně respektováno dle zákona č. 222/94 Sb.

 • v ochranných pásmech el. vedení nebudou umístěny žádné stavby trvalého charakteru ani vysoká zeleň

6. Ostatní limity využití území:
 • Na pozemcích zahrnutých do územního systému ekologické stability a na pozemcích, na kterých se nachází významné krajinné prvky, je zakázáno umisťovat jakékoliv stavby nebo skládky.

 • Na těchto plochách vymezených návrhem generelu ÚSES se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm stability na kultury s nižším stupněm, dále zde nelze provádět nedovolené pozemkové úpravy, těžit nerosty a jiným způsobem narušovat ekologicko stabilizační funkci těchto ploch.

 • Pň využívání území musí být dodržovány stanovené podmínky všech ochranných pásem:

  • a) ČOV v Brloze
  • b) rozvodů elektrické energie
  • c) státních silnic
  • d) vodovodů
  • e) telekomunikačních kabelů
  • f) zemědělských areálů

ČÁST III. - SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB
čl. 1.

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetko-právních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

čl. 2. Veřejné komunikace a plochy pro dopravu
1.1. Obslužné místní komunikace a cesty
1.2. Veřejná parkoviště
čl. 3. Veřejně prospěšná technická vybavenost
2.1. rozvody el. vedení a navržení trafostanice
2.2. doplnění rozvodné vodovodní sítě
2.3. doplnění kanalizační sítě
čl. 4. Veřejná a ochranná zeleň, prvky ÚSES
3.1. Plochy veřejné zeleně
3.2. Plochy ochranné zeleně
3.3. Prvky generelu ÚSES

ČÁST IV. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

čl. 1. Tento územní plán platí do doby zpracování a schválení nového územního plánu sídla Brloh.
čl. 2. Dokumentace ÚPn SÚ Brloh je uložena na Obecním úřadě v Brloze, na stavebním úřadě obce Křemže a RRR OkÚ v Českém Krumlově.
čl. 3. Změny a doplňky závazné části územně plánovací dokumentace schvaluje zastupitelstvo obce Brloh. Podnět ke zpracování dává pořizovatel ÚPn.
čl. 4. Úpravy směrné a orientační části ÚPn provádí její pořizovatel.
čl. 5. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Vyhlášeno dne: 24.8.1994

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0