INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

Vyhláška č. 16/99
Hřbitovní řád

Obecní zastupitelstvo v Brloze se podle §36 písm f) zákona ČNR č. 367/90Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §16 cit. zákona , usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I.

Hřbitovem se v obci Brloh rozumí území dané parcelami č. 1593/2,1593/4, -159, venkovně ohraničené obvodovou hřbitovní zdí.

Čl. II.

Hřbitov je určen k pietnímu uložení ostatků zemřelých a k prokazování úcty a památky k nim.
Na hřbitově je zakázáno chovat se způsobem rozporným k jeho prvotnímu určení, zvláště je zakázáno na hřbitově konat reklamní, prodejní či jiné akce komerčního charakteru, odkládat odpadky na jiná místa, než k tomu určená.

Čl. III.

Občané si mohou na hřbitově pronajmout místo na zřízení hrobu o rozměrech 90cm krát 200cm nebo násobky. Pro uložení urny je možno pronajmout místo 90cm krát 100cm na určeném místě.
Nájem se uzavírá zpravidla na dobu deseti let s platbou předem.
Výši nájmu určuje obecní zastupitelstvo.

Čl. IV.

Zařízení hrobu, tj. pomníky, obrubníky, desky apod. jsou výhradním vlastnictvím nájemce hrobu. Tento je povinen o zařízení hrobu řádně pečovat a udržovat je, zejména zajistit aby neohrožovaly okolí. V případě úprav a oprav hrobu je majitel povinen odstranit po dokončení zbytky a staré zařízení. V případě, že nebudou odstraněny do 1 měsíce po dokončení prací, mohou být tyto zbytku odstraněný obecní úřadem a náklady vyúčtovány nájemci.

Čl.V.


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení

V Brloze dne 14.6.1999

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0