INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

V Y H L Á Š K A č. 15/94

o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo v Brloze se podle § 36 písm. b) zákona ČNR. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 16 cit. zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I.
Základní ustanovení

Čl. 1

Obecní úřad v Brloze vybírá tyto poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,

Čl. 2

Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad (dále jen správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č: 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Oddíl II.

Poplatek ze psů

Čl. 3

Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu této obce, a to ze psů starších 6 měsíců.

Čl. 4

Sazby poplatku činí ročně:
   za prvního psa za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka
a) základní sazba 200,- Kč 300,- Kč
b) sazba poplatku za psa chovaného na samotách mimo obec a zastavěné území osad 100,- Kč 150,- Kč

Čl. 5

(1)
Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni psi:
a) Jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem).
b) Jejichž vlastníky jsou důchodci, kteří nežijí společně se svými výdělečně činnými příbuznými.

(2)
a) Osvobození se nevztahuje na majitele registrovaných chovných stanic ani na psy v majetku mysliveckých spolků.
b) Požadavek na osvobození od poplatku ze psů je vlastník povinen prokázat při podání přiznání nebo do patnácti dnů po vzniku nároku na osvobození.
c) Osvobození zanikne, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 6

(1) Vlastník psa je povinen podat hlášení k poplatku ze psů do patnácti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti na předepsaném tiskopise vydaném správci poplatku. Je rovněž povinnen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do patnácti dnů od jejího vzniku. (je povinen podat hlášení o skutečnosti, že se stal majitelem psa i v případě, že ještě nevznikla poplatková povinnost).

(2) Vlastník domu nebo organizace, která má k domu právo hospodaření, jsou povinni na výzvu ohlásit správci poplatku písemně všechny psy v domě chované a uvést jejich vlastníky.

Čl. 7

Poplatek se vybírá v hotovosti do 15.6. každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku 1/12 stanovené sazby, nejméně však 20,- Kč.
Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil poplatník obci. Zjištěný přeplatek na poplatku se vrátí, činí-li více než 20,- Kč.

Čl. 8

Správce poplatku vydá vlastníkům psů za úhradu známky pro psy, s vyznačením jména obce a evidenčního čísla psa. Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi známky skutečně nosili. Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

Oddíl III.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 9

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se vybírá od fyzických osob, které jsou přechodně a za úplatu ubytovány v obvodu zdejší obce za účelem léčení nebo rekreace, s vyjímkou osob, které poplatku nepodléhají nebo jsou od něho osvobozeny podle čl. 11.

Čl. 10

Sazba poplatku činí:
a) 5,- Kč pro občany České republiky za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu,
b) 10,- Kč pro cizí státní příslušníky za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Čl. 11

Poplatku nepodléhají nebo jsou od poplatku osvobozeny:
a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodci,
b) osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů,
c) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Čl. 12

Poplatek vybírá pro správce poplatku ubytovatel, který poskytuje přechodné ubytování. Ubytovatel za vybraný poplatek ručí. Povinností ubytovatele je vést řádně knihu ubytovaných pro potřeby kontroly místního poplatku a dbát, aby kniha obsahovala tyto základní údaje:
- jméno, úplnou adresu ubytované osoby,
- datum narození, číslo občanského průkazu (číslo pasu),
- den příchodu a den odchodu
- údaje rozhodné pro osvobození od poplatku.

Stránky knih musí být průběžně číslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku.

Čl. 13

1) Ubytovatel je povinnen ohlásit do 30 dnů zahájení činnosti (poskytování ubytování). V r. 1994 ohlásí svou činnost do 31.8.94.

2) Ubytovatel je povinen uvést své jméno, příjmení, nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 14

Ubytovatelé, kteří vybírají poplatek, odvedou vybraný poplatek na účet správce poplatku (případně v hotovosti), podle počtu ubytovaných osob pololetně, nejpozději do l0ti dnů po uplynutí každého pololetí.

Oddíl IV.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 15

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení k poskytování služeb, umístění prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

2) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, silnice, ulice, městské komunikace, chodníky tržiště, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení.

3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst.l. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého polatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl. 16

Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy poplatník oznámil správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku apod.).

Čl. 17


Sazby poplatku činí:
1)

Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží

50,- Kč/den
2)

Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu ročně:

 
  do 1m2 50,- Kč/ks/rok
  za každý další 1m2 100,- Kč/ks/rok
  za zvuková oznámení 10,- Kč za každou i započatou minutu
3)

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa nákladních automobilů a hospodářských strojů

1000,- Kč ročně
4)

Za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení a skládek všeho druhu:

 
  krátkodobě do jednoho měsíce 10,- Kč/1m2
  dlouhodobě na 1 rok 50,- Kč/1m2
5)

Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí

100,- Kč/den/atrakci
6) V ostatních případech dle dohody  


Čl. 18

Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni:
a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pařádají akci bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství,
c) uživatelé tohoto prostranství, pro účely skládky paliva, pokud doba užívání nepřesáhne 7 dní,
d) stavebníci mající stavební povolení na stavbu rodinného domku, přístavby k rodinnému domku nebo stavební úpravy.

Čl. 19

1) Poplatník je povinnen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

2) Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 20

1) U jednorázového použití veřejného prostranství je poplatek splatný předem před počátkem užívání, nejpozději na místě.

2) v ostatních případech je splatný do 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet správce poplatku.

Oddíl V.

Poplatek ze vstupného

Čl. 21

1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce obdobného charakteru.

2) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, tj. hradí náklady spojené s pořádáním akce.

Čl. 22

Poplatek ze vstupného neplatí nebo jsou osvobozeny:
a) Akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) divadelní a filmová představení, konané ve zdejších kulturních zařízeních,
c) fyzické a právnické osoby trvale sídlící na území obce.

Čl. 23


Sazba poplatku ze vstupného činí paušální částku 100,- Kč.

Čl. 24

Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména akce, jméno (název) pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, účel použití výtěžku. Na výzvu správce poplatku poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 25

Poplatek je splatný předem, před konáním akce.

Oddíl VI.

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Čl. 26

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky (neodvedené) poplatky až o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení §37 a §37a zákona č. 337/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 27

Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl. 28

1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven.

3) Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž vznikla povinnost podat hlášení o poplatku nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde současně byla povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.

Čl. 29

Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1.8.1994 se použijí předpisy platné před účinností této vyhlášky.

Čl. 30


Zrušují se vyhlášky:
č. 8/92 z 1.1.1993
č. 11/93 z 1.4.1993

Čl. 31


Tato vyhláška nabývá na účinnosti dnem 1.8.1994

Vyhláška byla vyvěšena 15.7.1994

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0