INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

V Y H L Á Š K A 13/93

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny a školního klubu.

Obecní zastupitelstvo OÚ v Brloze se dne 9.8.1993 usneslo vydat podle novely zákona č.29/1984 schválené dne 17.6.1993 a v souladu s ostatními zákony a předpisy tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Na základě novely zákona č.29/1984 Sb. schválené dne 17.6.1993 budou rodiče nebo jiní zákonní zástupci dětí navštěvující mateřskou školu, školní družinu nebo školní klub, platit měsíční příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů, počínaje dnem 1. září 1993.

Čl. 2

Příspěvek podle čl. č. 1 se platí obci, která zřizuje mateřskou školu, školní družinu nebo školní klub.
Obec použije příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny nebo školního klubu. Část příspěvku určenou pro částečnou úhradu mezd pracovníků na těchto zařízeních a na učební pomůcky poukáže obec Školskému úřadu.

Čl. 3

Výše příspěvku je stanovena obcí po dohodě se školským úřadem tak, aby nepřesáhla 30% neinvestičních nákladů na jedno dítě. Výše příspěvku bude pro jednotlivá zařízení stanovena vždy za určité období. Pokud nebude stanoveno jinak, tak na období školního roku nejpozději do poloviny měsíce srpna.

Čl. 4

Pro období září 1993 - leden 1994 je měsíční příspěvek na každé dítě navštěvující uvedené zařízení stanoven v následující výši:
MATEŘSKÁ ŠKOLA:   na mzdy pracovníků  Kč .....100
 na ostatní nákladyKč.........
 CELKEMKč ......100
ŠKOLNÍ DRUŽINA: na mzdy pracovníků Kč .........
 na ostatní náklady Kč .......25
 CELKEM Kč .......25

Oznámení o výši příspěvku bude zveřejněno na úřední desce v příslušném zařízení vždy nejméně 15 dní předem.

Čl. 5

Příspěvek bude placen zvlášť, vždy předem v hotovosti ředitelce příslušného zařízení nebo pověřené pracovnici a o zaplacení bude vystaveno potvrzení. Jiný způsob úhrady je možný po vzájemné dohodě, vždy k prvnímu dni příslušného měsíce. Úhrada musí být plátcem prokazatelně doložena.

Čl. 6

Příspěvek se platí na jeden měsíc předem a je NEVRATNÝ. V případě neuhrazení poplatku do desátého dne příslušného měsíce se polatek zvyšuje o 50% penále, při neuhrazení do patnáctého dne příslušného měsíce je dítě z návštěvy příslušného zařízení vyloučeno, pokud není dohodnuto jinak.

Čl. 7

V odůvodněných případech (nemoc apod.) jsou plátci zproštěni placení měsíčního příspěvku nebo může být příspěvek zkrácen v případech, kdy dítě nebude navštěvovat zařízení nejméně dva týdny v kalendářním měsíci.
Dále se příspěvek ze zákona neplatí, pokud plátce doloží, že by po jeho zaplacení klesl součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije pod 1,25 násobku částky, potřebné k zajištění výživy podle § 19d .
Ve vyjímečných případech může obec osvobodit plátce od placení příspěvku zcela, nebo zčásti, a to zpravidla na jeden rok.

Čl. 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1993.

Starosta obce: Libor Lev
Zástupce starosty: Jan Hrubeš© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0