INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

V y h l á š k a č. 11/98
Kterou se upravuje obecně závazná vyhláška č. 15/94 o místních poplatcích.

Obecní zastupitelstvo obce Brloh vydává dne 2.3.1998 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

I.
S platností od účinnosti této vyhlášky se mění:
a) znění čl. 10 oddílu III. (poplatky za lázeňský a rekreační pobyt) na nové znění takto:
"Sazba poplatku činí 10,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.

b) znění odst. 1) čl. 17 oddílu IV. (Poplatek za užívání veřejného prostranství) na nové znění takto:

Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků a jiných prodejních zařízeních, případně jiných prostředků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží

...... 100,- Kč/den
V době konání " Srpenské poutě"........ 50,- Kč/den
II.


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998.

Vyvěšena dne 3.března 1998

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0