INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

Obecně závazná vyhláška č. 10/98
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecní zastupitetstvo obce Brloh schválilo dne 16.2.1998 podle ustanovení §15 zák. č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §14 odst.1 písm. h), §16 odst. 1 a 2 a §36 zák. č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výhemí hrací přístroj.

čl. 1.

1. Obec Brtoh vybírá ve smyslu ustanoveni § 1 písm. g) zák. č. 565190 Sb., o místních poplatcich, ve znění pozdějších předpisů poplatek za provozovaný výhemí hrací přfstroj.

2. Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad v Brloze.

čl. II.
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zák. č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zák. č. 70/94 Sb.

čl. III.
Poplatník

Poplatníkem je česká právnická osoba bez majetkové účasti zahraničních osob, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

čl. IV.
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinnen písemně ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do prvního provozu a doložit zahajovacím protokolem. Ohlášení poplatník provede do 15ti dnů od uvedení výherního hracího přístroje do provozu.

2. Při naplnění ohlašovací povinnost je poplatník povinnen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO. Současně uvede čísla účtů, u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3. Poplatník je rovněž povinnen oznámit do Ihůty 15ti dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti a doložit ukončovací protokol.

čl. V.
Sazba poplatku

Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5000,- Kč na tři měsíce.
V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný na dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

čl. VI.
Vznik a zánik poplatkové povinnostl

1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. od zahájeni provozu.

2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu.

čl. VII.
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný:
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu tří měsíců do Ihůty tří měsíců po zahájení provozu,
b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu šesti měsíců ve dvou splátkách, odpovídající délce provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí,
c) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu jednoho kalendářního roku ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.

2. Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově v plné výši v termínu první splátky.Ustanovení společná a závěrečná
čl. VIll.

1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%.

2. Pokud poplatník nesplní svojí oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanoverrí §37 a 37a zákona č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

čl. IX.

1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, Ize dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím této Ihůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá Ihůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

čl. X.

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

čl. XI.

1. Pokud byl výherní hrací přístroj uveden do provozu v roce 1998 před účinností této vyhlášky, a jeho provoz nebyl ukončen, je poplatník povinnen podat ohlášení k místnímu poplatku za provozování výherního hracího přístroje do 15ti dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. V případě uvedeném v odst. 1 čl. XI. této vyhlášky poplatková povinnost vzniká dnem účinnosti této vyhlášky.

čl. XII.


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 4.března 1998

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0