INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

Obecně závazná vyhláška obce Brloh č. 9/97

Domovní řád

pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce BRLOH


čl. 1
úvodní ustanovení

Obecní zastupitelstvo v Brloze se, podle §16 a §36, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, usneslo dne 1.11.1997 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen Domovní řád).

Domovní řád stanoví zásady pro řádný provoz těchto objektů a zařízení, pořádek i zachování dobrých vztahů mezi občany.

Domovní řád je v souladu se zákonem č. 40/64 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a vyhláškami vydanými obcí Brloh. Cílem jeho vydání je dosáhnout řádného užívání a ochrany domů a bytů, nebytových prostor a zařízení v domě, přilehlých pozemků, veřejných prostranství a podobně.

Plný rozsah práv a povinností pronajímatele i nájemců bytů vymezuje občanský zákoník, nájemní smlouva a tento domovní řád.

čl. 2
užívání objektů a zařízení

1)

Domy, objekty a jejich společné prostory (dále jen objekty) musí být udržovány v řádném stavu, aby nedocházelo k jejich znehodnocování a poškozování. Mohou být užívány jen k určenému účelu. Nájemci a ostatní bydlící v domech, či užívající určitý objekt, dbají o udržení objektu v čistotě, pořádku a zdravotně nezávadném stavu.

2)

Drobné opravy a náklady, spojené s běžnou údržbou bytu, či nebytového prostoru, nese nájemce. Specifikace je stanovena v rámci platných předpisů a je přílohou tohoto Domovního řádu. Ostatní opravy objektu vč. společných prostor a zařízení zajišťuje obec Brloh. Nájemce je povinnen neodkladně ohlásit a umožnit odstranění závad a provedení oprav.

3)

Výlevky a splachovací zařízení je nutno užívat takovým způsobem, aby se předcházelo jejich ucpání.

4)

Při odstěhování odevzdá nájemce příslušnému pracovníkovi obce svůj byt (nebytový prostor) s příslušenstvím, všemi klíči a ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání.

5)

Vlastník objektu nebo osoba jím zmocněná má právo vstupovat do objektu. Do bytu nebo nebytového prostoru nájemce má vlastník objektu nebo osoba jím zmocněná právo vstoupit pouze v předem dohodnuté době a v přítomnosti nájemce, případně jím zmocněné dospělé osoby, a to jen za účelem kontroly stavu bytu a nebytového prostoru a jejich zařízení, včetně příslušenství.

6)

V bytech lze mít umístěno místo podnikání jak fyzické, tak právnické osoby (zák č. 455l91 Sb.) pouze se souhlasem obce. V bytech nelze povolit podnikání, které provází hluk, vibrace, zápach a prašnost, a při které se pracuje s chemikáliemi.


čl. 3
informační zařízení

1)

Vývěsky, nápisy a jiná informační nebo reklamní zařízení na domovních průčelích a uvnitř objektu mohou být umístěna jen se svolením obecního úřadu.

2)

Nájemce bytu je povinnen instalovat a udržovat svou jmenovku na zvonkovém panelu, poštovní schránce a vstupních dveřích do bytu.

3)

U podnikatelských subjektů, podnikajících v nebytových prostorách, lze umístit obchodní jméno na objektu pouze v rozsahu souhlasu obecního úřadu.


čl. 4
společné prostory a zařízení

1)

Společných prostor a zařízení, jimiž se rozumějí všechna místa v objektu, která nejsou přidělena k výhradnímu užívání jednomu nebo několika určitým nájemcům, se užívá jen k účelům odpovídajícím jejich povaze. Společné prostory, zejména vchody, průjezdy, chodby, schodiště, dvory a podobně, je nutno udržovat volné.

2)

Pro umístění dětských knčárků a jízdních kol může vyhradit obecní úřad na vhodném místě, je-li toho zapotřebí a je to proveditelné, zvláštní prostor. Umisťování kočárků a jízdních kol v jiných společných prostorách (například pod schodištěm, na chodbách a pod.) je přípustné jen se svolením obecního úřadu. Ve vnitřních společných prostorách je zakázáno umisťovat motorová vozidla.

3)

Odpovědnost za pořádek a čistotu v objektu DPS a údržbu přístupových chodníků má obec. Provádění úklidu zajišťuje prostřednictvím svých pracovníků. Zaviní-li nájemce bytu znečištění společných prostor, je povinnen toto znečištění neprodleně odstranit, jinak může být odstraněno na jeho náklady.

4)

Úklid společných prostor ostatních domů provádí nájemníci. Ti se řídí rozpisem, který si stanoví sami nebo který je proveden pověřeným pracovníkem obecního úřadu. Pokud bude nájemce v prodlení s úklidem déle jak týden, má obecní úřad právo po upozornění zajistit úklid náhradním způsobem a náklady vyúčtovat nájemci .

5)

Smetí, odpadky a vychladlý popel se smí vysypávat pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota. Nádoby na domovní odpad musí být umístěny jen na místech k tomu určených.

6)

Veškerá zařízení v objektu je možno čistit jen vhodnými prostředky.

7)

Nájemci jsou povinni chránit veškerá přístupná zařízení společných prostor proti mrazu (například potrubní rozvody, teplovodní ohřívače, splachovače, radiátory a pod.), zejména zavíráním oken a dveří.

8)

Ve společných prostorách a zařízeních objektů je zakázáno kouření, užívání alkoholů a omamných látek.

9)

Je zakázáno poškozování trávníků a keřů v okolí domů a omítek domů.


čl. 5
stavební úpravy a jiné změny v objektech

1)

Bez souhlasu obecního úřadu, případně bez povolení příslušného stavebního úřadu, je-li podle zvláštních předpisů takového souhlasu, či povolení třeba, nelze provádět stavební ani jiné změny a úpravy, jako např. zavádět nebo měnit vodovodní, elektrické, plynové, telefonní, rozhlasové nebo jiná vedení, vysekávat a zazdívat okna, prorážet nová, odstraňovat nebo zřizovat příčky, přemísťovat vchod (dveře) do místností, zřizovat u objektu kůlny, přístavky, garáže apod. Obecní úřad je oprávněn požadovat, aby úpravy, provedené bez jeho souhlasu byly uvedeny do původního stavu na náklad toho, kdo stavbu či úpravu provedl.


čl.6
půdy

1)

Užívání půdního prostoru je dovoleno jen se souhlasem obce.


čl. 7
sklepy a sklepní prostory

1)

Přidělené sklepní prostory je nutno udržovat v čistotě a pořádku. Jsou-li ve sklepě ukládány potraviny, učiní nájemce taková opatření, aby nebyly zdrojem výskytu hmyzu a hlodavců. V opačném případě uhradí náklady na případnou deratizaci, či dezinsekci, kterou je nutno provést.

2)

Sklepní prostory se posuzují zásadně jako příslušenství k objektu, a proto musí být přístupné všem oprávněným osobám.

3)

Ve sklepních prostorách včetně přidělených sklepních boxů je nutné dodržovat všechna bezpečnostní a protipožární opatření. Zejména je zde zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Zdržování osob nebydlících v objektu je zde rovněž zakázáno.

4)

V objektech, vytápěných tuhými palivy, jsou sklepní prostory určeny převážně k ukládání tohoto paliva.

5)

Nájemce, kterému bylo dovezeno palivo, ja povinnen se ihned postarat o jeho uložení na určené místo a řádné očištění chodníku a společných prostor.

6)

V bytě, na schodech, balkonech, chodbách apod. se nesmí štípat dříví ani roztloukat uhlí.


čl. 8
garáže a jejich užívání

1)

Garáže a garážová stání se mohou užívat jen k účelům, ke kterým byly vybudovány. Musí být udržovány v čistotě a pořádku. Bez souhlasu obce není dovoleno pronajímat garáže ani garážová stání jiným osobám.


čl. 9
technické vybavení budov

1)

Technické vybavení budov (výtahy, telefony, pračky, ústřední topná zařízení, schodišťová osvětlení atd.) lze užívat jedině za podmínek stanovených příslušnými provozními předpisy. Zneužívat technické vybavení budov není dovoleno ( např. blokování tlačítka osvětlení, zasahování do regulace rozvodů topných systémů).

2)

Vstupovat na střechu může jen oprávněná osoba.

3)

Komínová dvířka, pokud jsou ve společných prostorách, musí být vždy přístupná.

4)

K hlavním uzávěrům vody, elektrorozvodnám, kanalizačním otvorům a jiným podobným zařízením, musí být vždy volný přístup. Jsou-li tato zařízení v místnostech, přidělených k výhradnímu užívání jednomu nájemci, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti rovněž zajištěn přístup.


čl. 10
klid v objektech a jejich okolí

1)

Nájemci bytů, jejich spolubydlící, podnájemníci apod., jsou povinni chovat se v objektech a jejich okolí tak, aby neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem.

2)

Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 hod do 6.00 hod ráno. V této době se musí nájemce vyvarovat jakéhokoliv hluku. Navíc není dovoleno od 21.00 hod do 8.00 hod ráno hrát na hudební nástroje, produkovat nad míru přiměřenou poměrům hluk z magnetofonů, televizorů apod. a provádět hlučné domácí a řemeslnické práce ( vrtání, bouchání, praní v automatických pračkách a pod.). V době od 6.00 hod do 8.00 hod je však povoleno provádění běžných prací, souvisejících s provozem objektu, zajišťovaných vlastníkem.

3)

Je zakázáno, nad míru přiměřenou poměrům, obtěžovat sousedy prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.

4)

Pro nebytové prostory, sloužící k podnikatelské činnosti fyzickými a právnickými osobami, platí zvláštní zákony a předpisy ( např. pokud jde o obtěžování okolí nadměrným hlukem, výpary a pod. ) .


čl. 11
chov a držení zvířat

Chov a držení zvířat řeší vyhláška obce Brloh. Chov zvířat, i exotických, je v DPS zakázáno!

čl. 12
zavírání objektů, klíče a jejich používání

1)

V obytných domech, které nemají zabudovaný automatický systém zavírání dvěří po celý den, se uzamykají dveře v době od 21.00 hod do 6.00 hod ráno. V DPS (domě s pečovatelskou službou) se uzamykají dvěře od 16.00 hod do 6.00 hod ráno. Po uzavírací hodině je každý nájemce povinnen za sebou hlavní venkovní dveře zamknout.

2)

Klíče od hlavních domovních dveří zajistí obecní úřad jen v domě bydlícím nájemcům. Klíče od uzamykatelných společných prostor v domě a od místnosti, kde jsou uzávěry vodovodů a pod. jsou uloženy na obecním uřadě, příp. u pověřených osob.


čl. 13
povinnost při vzniku požáru

1)

Každý občan je povinnen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.

2)

V případě vzniku požáru je povinnen každý pokusit se o jeho likvidaci dostupnými prostředky (nástěnný hydrant, hasicí přístroje a pod.). Každý požár je nutno ohlásit neodkladně hasičům na telefonní číslo 150 a na nejbližší ohlašovně požáru.


čl. 14
závěrečné ustanovení

1)

Porušování domovního řádu bude posuzováno jako přestupek podle zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů nebo podle zákona 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, pokud by se nejednalo o trestný čin.

2)

Každý nájemce odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností, stanovených v tomto Domovním řádu ( podle ustanovení Občanského zákoníku).Tento domovní řád nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1998

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0