INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

Obecně závazná vyhláška obce BRLOH č. 8/97

Požární řád obce

Obecní zastupitelstvo obce Brloh schválilo dne 26.5.1997 podle ustanovení §29 zákona ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 91/1995 Sb.), dále jen "zákon o požární ochraně" v souladu s ustanoveními prováděcích vyhlášek č. 21/96, 22/96 a v souladu s ustanovením §16 odst. 1, 2, a §36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č.367/1990., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně platnou vyhlášku:

I.
Organizace požární ochrany

Za požární ochranu (dále jen "PO") v územním obvodu obce odpovídá obec. K zajištění PO obec:
a)

ustavuje preventistu PO obce pro zajištění požární prevence,

b)

zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen "JSDHO") k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních pohromách. Velitele této jednotky, po vyjádření okresního úřadu k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a opdvolává starosta obce,

c)

zřizuje ohlašovny požárů,

d)

zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,

e)

projednává přestupky na úseku PO,

f)

projednává stav PO obce v obecním zastupitelstvu jedenkrát za rok a vždy po závažných požárech v obci,

g)

pověřuje komisi požární ochrany, zřízenou starostou obce, dohledem nad PO v obci,

h)

zabezpečuje po materiální a finanční stránce potřeby požární ochrany dané zákonem.

II.
Úkoly osob pověřených zabezpečením PO

a)

Preventista PO obce plní zejména tyto úkoly:

  -

Vede seznam objektů organizací a jiných objektů vyčleněných k provádění preventivních požárních kontrol. Dále vede seznam objektů, ve kterých vykonává státní požární dozor okresní úřad. Tyto seznamy jsou přílohou této vyhlášky.

  -

Zpracovává plán preventivních požárních kontrol objektů.

  -

Navrhuje obci občany do kontrolních skupin, zejména z řad členů sdružení občanů působící na úseku PO, případně odborníků jednotlivých profesí. Provádí proškolení členů kontrolních skupin.

  -

Provádí osobně kontroly ve větších a požárně nebezpečných objektech.

  -

Provádí kontrolu nástupních ploch pro požární techniku se zaměřením na jejich funkčnost a označení.

  -

Vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje je, sleduje zjištěné závady a v případě, že naplňují skutkovou podstatu přestupku, předá podklady obci ke správnímu řízení.

  -

Navrhuje obci:

  
a)

vydání rozhodnutí o odstranění nedostatků na úseku PO

b)

vydání rozhodnutí o vyloučení věci z užívání

c)

podání návrhu okresnímu úřadu vydat rozhodnutí o zastavení provozu nebo zákazu činnosti

  -

předkládá starostovi obce jedenkrát ročně návrhy na opatření ke zlepšení prevence

  -

organizuje provádění preventivních prohlídek

b)

Velitel JSDHO plní zejména tyto úkoly:

  -

udržuje trvalou akceschopnost JSDHO,

  -

vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO a zajišťuje jejich hospodárné užívání,

  -

plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených vyhl. Č.22/1996 Sb.,

  -

vede předepsanou dokumentaci o činnosti JSDHO o odborné přípravě členů JSDHO

  -

předkládá starostovi obce jedenkrát ročně zprávu o činnosti JSDHO, stavu požární techniky a jiných věcných prostředků PO a také o jiných okolnostech, důležitých pro zajištění akceschopnosti JSDHO.

III.
Povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany

a)

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob:

 

Zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem PO a dalšími předpisy, majícími vztah k PO.

b)

Povinnosti fyzických osob:

 

Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy a jsou uvedeny v příloze tohoto požárního řádu. Porušení uvedených povinností je podle ustanovení zákona o požární ochraně považováno za přestupek a může být postiženo ze strany obce pokutou až do výše 15000,- Kč.

IV.
Jednotka požární ochrany

a)

Obec zřizuje ve svém územním obvodu tuto jednotku PO:

 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Brloh

b)

Obec zajistí:

-

prostředky nezbytné pro provoz jednotky PO,

-

trvalou údržbu objektů a zařízení PO,

-

potřebné zásoby pohonných hmot,

-

každému členovi JSDHO osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,

-

vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JSDHO,

-

jednou ročně vyhlášení taktického cvičení JSDHO,

-

účast velitelů strojníků, popř. dalších členů JSDHO na odborné přípravě, pořádané příslušným HZS okresu,

-

funkčnost svolávacího systému členů JSDHO pro případ vyhlášení požárního poplachu.

V.
Požární hlídky

Obec zajistí, aby pořadatel organizující akci, které se účastní větší počet osob, ustanovil požární hlídku, která bude plnit zejména tyto úkoly:

-

seznámí se před zahájením akce s charakterem zabezpečované akce a objektem, dále zkontroluje, zda jsou všechna zařízení požárně bezpečná a zda jsou provedena potřebná požárně bezpečnostní opatření,

-

prověří akceschopnost požárních prostředků a zařízení PO objektu,

-

prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání jednotky PO,

-

provádí po dobu konání akce preventivní požární dohled, zejména kontroluje stav požárních prostředků a zařízení PO a dodržování zásad PO.

V průběhu akce musí být členové požární hlídky viditelně označeni rukávovou páskou s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA" na levém záloktí. To neplatí, pokud členové požární hlídky vykonávají službu v požárnickém stejnokroji.

VI.
Zdroje požární vody, hasební látky

Obec:

-

zajišťuje zdroje požární vody a vyžaduje od provozovatele hydrantové sítě jejich údržbu tak, aby byla vždy použitelná.

-

Určuje jako další zdroje požární vody:

   Názevsprávce
 1) Brložský potok, levý břeh u poštymeliorační správa
 2) Brložský potok, brod "Na Klíně"meliorační správa
 3) Jaronín, rybník pod hospodouobec Brloh
 4) Rojšín, rybník na návsiobec Brloh
 5) Brložský rybníkobec Blroh
-

Dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky.

VII.
Ohlašovny požárů, místa pro hlášení požárů a vyhlášení požárního poplachu

Obec ve svém územním obvodu zřizuje ohlašovny požárů a místa pro hlášení požárů.

V územním obvodu obce jsou tyto ohlašovny požáru

č.tel.adresadostupnost
745 129 Požární zbrojnice i mimo pracovní dobu
745 119 Obecní úřad Brloh v pracovní době
745 181 ZD Brloh v pracovní době
745 110 Pošta Brloh v pracovní době
745 188 František Tancer, Brloh 46 i mimo pracovní dobu
745 138 Jan Hajduch, Brloh 148 i mimo pracovní dobu

Ohlašovna požáru musí být vybavena řádem ohlašovny požárů, podle které plní tyto úkoly:

-

Přebírá zprávu o požáru nebo jiné mimořádné události v obci (místní části), zjišťuje kde k události došlo, o jakou událost se jedná, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí.

-

Vyhlašuje požární poplach místní jednotce PO.

-

Oznamuje neprodleně nahlášenou událost a výjezd místní jednotky PO na okresní operační středisko Hasičského záchranného sboru okresu Český Krumlov (tel.č. 150)

-

Na žádost okresního operačního střediska vyhlašuje výjezd místní jednotce PO a potvrzuje toto vyhlášení zpět okresnímu operačnímu středisku.

Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požárů"

V územním obvodu obce jsou tato místa pro hlášení požárů:

745 143 Jaronín 21 Jan Švarc
745 146 Rojšín 3 Václav Foltýn
745 162 Rychtářov 5 Jan Konzal

Místo pro hlášení požáru slouží k tomu, aby občan měl možnost oznámit požár nebo jinou mimořádnou událost na okresní operační středisko Hasičského záchranného sboru okresu Český Krumlov (tel.č. 150).

Místa pro hlášení požáru jsou označena tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem čísla 150.

Vyhlášení požárního poplachu se provádí:

1)sirénou
 a) v obci Brloh - jeden dlouhý tón
 b) mimo Brloh - přerušovaný tón
 Zkouška sirény se provádí na pokyn OkÚ Český Krumlov, referátu obrany, ve 12,00 hod jedním signálem 15 sekund stálý tón.
Siréna je ovládána ručně.
2)pro jednotky v Jaroníně a Rojšíně ruční sirénou
3)Místním rozhlasem signálem "hoří" a oznámením místa, kde k požáru došlo.

VIII.
Způsob zabezpečení požární ochrany v obci je zajištěno:

-

nepřetržitou službou HZS okresu Český Krumlov

-

akceschopností JSDHO

 Obec prověřuje akceschopnost JSDHO alespoň jednou ročně, jak je toto ustanovení plněno, vyhlášením cvičného požárního poplachu (taktického cvičení).

IX.
Výpis z poplachového plánu okresu

Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů. Povolávání jednotek PO podle poplachového plánu okresu provádí operační středisko Hasičského záchranného sboru okresu Český Krumlov.

Výpis z poplachového plánu okresu pro jednotlivé katastry územního obvodu obce:
Katastr Jednotky v I. stupni poplachu
Brloh pod Kletí HZS PS Křemže
JSDHO Brloh
JSDHO Chvalšiny
Jánské Údolí HZS PS Křemže
JSDHO Brloh
JSDHO Chvalšiny
Jánské Údolí - Kovářov HZS PS Křemže
JSDHO Brloh
JSDHO Chvalšiny
Jaronín HZS PS Křemže
JSDHO Brloh
JSDHO Chvalšiny
JSDHO Jaronín
Jaronín - Kuklov HZS PS Křemže
JSDHO Brloh
JSDHO Chvalšiny
Rojšín HZS PS Křemže
JSDHO Brloh
JSDHO Chvalšiny
JSDHO Rojšín

X.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.1997.


Starosta obce: Libor Lev
Zástupce starosty: Jan Hrubeš© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0