INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

Vyhláška č. 6/96
o zahájení řízení na změně územního plánu v některých částech obce Brloh

Obecní zastupitelstvo se na svém zasedání dne 2.9.1996 usneslo v souladu §16 zákona. č.367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle §29 odst. 2 zákona č. 50/76 Sb. ve znění zákona č. 103/90 Sb. a zákona č. 262/92 Sb. o územním plánování a stavebním řádu vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

I.

Dnem vyhlášení této vyhlášky se zahajuje řízení o změně územního plánu sídelního útvaru Brloh v těchto částech:

  • a) v prostoru za hřištěm se plocha určená ke stavbě pro veřejné účely mění na plochu určenou k rodinné výstavbě.

  • b) vedení vysokého napětí v prostoru Stráže se ve své střední části překládá nad cestu a bude vedeno po parcele 1085/4
II.

Účastníci řízení mají možnost do 30 dnů od vyvěšení této vyhlášky nahlédnout do podkladů, které jsou k dispozici na obecním úřadě v Brloze, pořizovat z nich výpisky, podávat námitky a náměty.

III.

Po ukončení třicetidenní lhůty obecní zastupitelstvo všechny doručené připomínky a náměty posoudí a schválí příslušné změny.

IV.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

Vyhláška vyvěšena dne 3.9.1996

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0