archiv: 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80č. 73, prosinec 1999


V tomto čísle najdete:
Voda z hlubin země
Rozhovor s Marií Jiříčkovou, tajemnicí Obecního úřadu ve Větřní
Volný čas dětí
Knihovna v novém kabátě
Mateřská škola ve víru změn
Energetická koncepce obce Větřní
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Sportem ku zdraví aneb pojďme si zaplavat!
Rozhledna
Blahopřejeme našim dříve narozeným spoluobčanům
Upozornění pro čtenáře

Voda z hlubin země

K běžnému standardu již zcela samozřejmě patří, že po otočení kohoutku můžeme odebírat nezávadnou vodu prakticky bez omezení. Podmínkou je dostatečná kapacita a dobrý technický stav vodovodní sítě. Ve Větřní, kde je převážná většina zástavby zásobována z veřejného vodovodu, se v osmdesátých letech podařilo dokončením soustavy vodojemů, propojením celé potrubní sítě a výstavbou přivaděče napojeného přes Český Krumlov na úpravnu vody v Plavu u Č. Budějovic, zajistit dostatečné množství vody pro bytové i podnikatelské subjekty.

Určitým problémem je, že zmíněný přivaděč je zdrojem, který nemá žádnou náhradní alternativu pro případ poruchy, a když si uvědomíme, že dodávka pokrývá poměrně rozsáhlé území, kde žije a pracuje několik tisíc lidí, lze si těžko představit jak by se zajišťovalo nouzové zásobování, kdyby bylo nutné dodávku vody přerušit.

Druhým důvodem k zamyšlení je také stále se zvyšující cena vody z dálkového systému. Vodné a stočné přestalo být pro rozpočty rodin zanedbatelnou položkou, a to i přesto, že ve Větřní je cena z obecních prostředků dotována.

Tyto skutečnosti vedly obecní zastupitelstvo k rozhodnutí hledat další možnosti řešení. Po podrobném hydrogeologickém průzkumu byly provedeny v H. Němče tři vrty do hloubky od 70 do 75 m, které by podle výsledků čerpacích zkoušek měly pokrýt nejméně polovinu potřeby pitné vody. Celková dodávka se pohybuje okolo 10 litrů za sekundu, vydatnost vrtů propočtově by mohla být až 6,5 l/sec. Zkoušky již byly ukončeny a v průběhu listopadu a prosince je prováděna vlastní stavba vodovodní soustavy, která bude z podzemních vrtů zásobovat stávající vodojemy a dálkový přivaděč zůstane dále v provozu jako druhý zdroj. Z hlediska kvality splňují odebírané vzorky všechny přísně normované ukazatele s výjimkou vyššího obsahu železa. To vyžaduje zařadit do systému úpravnu vody, což sice zvýší pořizovací i provozní náklady, ale i přesto by se měla celá akce v příštích letech příznivě projevit i v ceně vodného. O tom, do jaké míry potvrdí zkušební provoz propočty autorů projektu i očekávání občanů, budeme informovat v některém z příštích čísel zpravodaje.

- pl -

Rozhovor s Marií Jiříčkovou, tajemnicí Obecního úřadu ve Větřní

Byla jste úspěšná v konkursu na místo tajemnice obecního úřadu. Jaké bylo vaše předchozí zaměstnání?

Byla jsem vedoucí Obecního živnostenského úřadu v Českém Krumlově. Zabývala jsem se problematikou živnostenského podnikání a předpokladem byla znalost zákonů a předpisů s tím spojených, hlavně živnostenského zákona. Jako samostatný odbor městského úřadu, obecní živnostenský úřad při každodenní práci přicházel do styku jak s představiteli státní správy, tak samosprávy.

Co je náplní vaší nové funkce?

Podle zákona o obcích řídit a kontrolovat činnost úředníků obecního úřadu, dále mám dbát na to, aby aparát uskutečňoval usnesení obecního zastupitelstva a rady a plnil úkoly, které pro jeho činnost vyplývají ze zákonů a předpisů. Mám také pocit, že jsem jakýsi "první nárazník" pro ty, kteří přijdou na obecní úřad něco řešit.

Uzavírám smlouvy se zaměstnanci včetně krátkodobých pracovních poměrů. Jde také o smlouvy např. o vykonání práce, a smlouvy o pracovní činnosti na ty úkoly, které má plnit obec a které nelze pracovníky ve stálém pracovním poměru zabepečit. S hlasem poradním se účastním zasedání zastupitelstva a obecní rady.

Nastoupila jste 1.7.1999, máte už nějaké negativní zkušenosti?

Pracuji zde jen krátce, ale domnívám se, že na obecní úřad často přicházejí občané, kteří se domnívají, že lze jejich problém okamžitě vyřešit.

Vzpomínám si např. na žadatelku, která chtěla ihned provést přihlášení k trvalému pobytu, což nelze bez určitého předepsaného postupu. (je nutné např. ověřit, zda uváděné údaje jsou pravdivé). Nakonec jsem jí pomohla vyplnit tiskopis a celá záležitost byla zdárně ukončena.

Jistě máte představu, co by se mělo ve fungování obecního úřadu změnit.

V samotném složení úředníků došlo k jediné změně. Na jiné pracoviště odešel Z. Cipín a na odbor správy majetku, kam patří i péče o obecní byty nastoupil M. Vrábel. Obec je první institucí, na níž se občan obrací, a proto bych chtěla, aby pracovníci obecního úřadu citlivě posuzovali každou žádost a snažili se občanům maximálně vyhovět. Tam, kde požadavky občanů přesahují možnosti OÚ, by měli umět kvalifikovaně žadateli poradit.

Myslím, že občanům pomůže i to, že nyní je obecní úřad v pracovní době stále otevřen, protože dříve byly jeho dveře mimo úřední hodiny do 10 hodin uzamčeny. Chtěla bych však občany požádat, aby své záležitosti přicházeli řešit především v úředních hodinách, kdy by měli být přítomni všichni pracovníci.

Veřejnost práci úředníků často kritizuje a občanům se zdá, že je jich mnoho.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že na některých úsecích státní správy je zaměstnáno více úředníků, než je možná zapotřebí. Navíc pracovníci státní správy se zabývají převážně jen tím okruhem činnosti, kterou dělají. Na obecních úřadech vidím, že musí úředník obsáhnout širší okruh znalostí, musí umět zastoupit nejen spolupracovníky, ale znát i věci, které přímo nedělá, nebo nemá v pracovní náplni.

Do budoucna bych chtěla docílit toho, aby pracovníci obecního úřadu získali zvláštní odbornou způsobilost pro výkon funkce, což by mělo přispět ke zlepšení úrovně práce, kterou zastávají. Jednoduše řečeno: úřad by měl hladce fungovat, aby byli občané s jeho prací spokojeni.

Rádi bychom čtenářům sdělili něco z vašeho soukromí.

Téměř třicet let jsem dojížděla za prací mimo obec, proto se stále seznamuji s novými věcmi. Před nástupem do funkce mne zapracovávala předchozí tajemnice Z. Prokopová, seznámila mne s rozsahem práce a předala mi mnohé zkušenosti, za což jsem jí vděčná.

Bydlím v podnikovém bytě, ráda čtu, jezdím na chatu, ale mým největším koníčkem je nyní vnučka Adélka.

-zd-

Volný čas dětí

Je všední den, synovi či dceři končí škola po poledni, vy jste v práci a hlavou se vám honí otázky typu: Kde je? Co dělá? S kým je?Nestalo se něco? V nižších ročnících tyto starosti vyřeší školní družina. Děti jsou však zvídavé a pak se nabízí další možnost - zájmový kroužek. Při základní škole jich pracuje hned několik:

Volejbal je určen dívkám od 6. třídy. Ty se zde naučí pod vedením p. Jakešové a Steinbauerové základům této oblíbené hry. Cílem nejsou špičkové výkony, ale dobrý pocit ze hry a pohybu.

Výtvarný kroužek vede p. Pulcová a je pro žáky 2., 3. tříd, kteří se zde seznámí s různými výtvarnými technikami.

Vlastivědný kroužek pro žáky 3., 4. tříd letos založila p. Steinbauerová.Je zaměřen na poznávání přírody, jižních Čech, děti se naučí pracovat s mapou, odlévat stopy apod.

Francouzštinu hravou formou vyučuje p. Holbová. Se základy tohoto románského jazyka se seznamují žáci 6., 7. tříd a předpokládá se dvou- až tříletá soustavná práce.

Taneční skupina Tornádo je uzavřená skupina vedená p. Holbovou. Složena je ze žáků 7. B, kteří se větřínské veřejnosti představili např. při loňské letní akademii rock and rollem.

V recitačním kroužku p. Říhové se zájemci z 5. - 7. tříd naučí základům rytmiky, melodičnosti, výslovnosti, dýchání při přednesu textu. V minulosti členové tohoto kroužku již několikrát zavítali mezi naše starší spoluobčany s vystoupením u příležitosti Dne matek či vánočních svátků.

Počítače - tady čtvrťáci pod vedením p. Šimka získávají první znalosti o počítačích, které v dalších ročnících prohlubují a zdokonalují v rámci výuky nepovinného předmětu.

Přípravné pěvecké sbory Lentilky a Brumlíci na škole pracují pod taktovkou sbormistra p. Holce. Do Lentilek zpěváčci začínají docházet v 1. třídě, ve 3. třídě postupují do Brumlíků a nejlepší na základě zkoušek pak do českokrumlovských Medvíďat. Děti se naučí spoustu pěkných písniček, poznají atmosféru koncertů a určitě získají i nové kamarády z jiných sborů.

Rybářský kroužek je jeden z mála kroužků, které nevede učitel, ale své znalosti dětem zábavnou formou předávají rodiče p. Luňák a Klouda. Malí rybáři se např. seznamují s životem v našich vodách, s rybářskou technikou a v deseti letech mají možnost získat povolenku k chytání ryb . Vysokou úroveň dokazují členové na soutěžích jako je Zlatá udice, kde se pravidelně umisťují na předních místech.

Stolní tenis je kroužek nově zavedený a také vedený rodiči p. Kočanem a Fleischmannem. Jelikož naši žáčci přestávky tráví u ping-pongových stolů, je o kroužek velký zájem.

V rámci výuky je dětem od 6. tříd dána možnost navštěvovat sportovní třídu se zaměřením na atletiku a basketbal, jejíž tréninky probíhají v odpoledních hodinách. Čtvrťáci a páťáci mohou první basketbalové krůčky učinit už v basketbalové přípravce. Tím jsou možnosti za školní zdí vyčerpány.

Jaké jsou další možnosti využití volného času pro děti a mládež ve Větřní? Zbývají jen dvě mně známé možnosti. Tou první může být návštěva jednoho ze dvou oddílů Pionýrské skupiny Mladých ochránců přírody ve Větřní. Poznávat přírodu, vydat se po turistických značkách nebo si zasoutěžit mohou děti pod vedením p. Kadlece, Pfeferleho a p. Pfeferlové. Děti, letos spíše ty mladší od 2. - 4. tříd, i když účast není věkově ohraničena, se scházejí každé úterý nebo ve čtvrtek. Všichni se už těší na víkendové výlety a dobrodružné tábory pořádané o prázdninách.

Druhá možnost je pouze chlapeckou záležitostí. Chlapci mohou navštěvovat oddíl kopané TJ JIP Větřní a to podle věku buď přípravku, nebo oddíl žáků. Přípravka je určena pro chlapce od 6 - 10 let, kteří první fotbalové zkušenosti získávají v rámci zimního turnaje nebo na mistrovských zápasech. Tréninky se konají v pátek od 15 -16,oo na fotbalovém hřišti, poté pokračují v plaveckém bazéně, v zimě se přesouvají do tělocvičny základní školy a vede je p. Křížek. Od 10 - 15 let chlapci " kopou" za žáky. Na mistrovské zápasy se připravují s trenéry p. Šarayem a Račákem každé pondělí a pátek a jejich úsilí se na podzim zúročilo 2. místem v žákovském přeboru.

Možná byste vy rodiče i vaše děti uvítali ještě větší rozmanitost, možná vám chybí širší nabídka pro tzv. puberťáky, kteří snadno z nudy sklouzávají v rámci party ke kouření, v horším případě drogám či trestným činům. Mezi dospělými ve Větřní je jistě celá řada šikovných lidí, kteří by rádi předali své vědomosti, poznatky, zručnost naší mládeži a nevadilo by jim, že odměnou jim bude "jen" úsměv na dětských tvářích.

-jř-

Knihovna v novém kabátě

3. listopadu, po více než měsíční přestávce, byla opět otevřena obecní knihovna. Tentokrát si její uzavření vynutilo stěhování do horní části obce (přízemí budovy bývalé druhé mateřské školy). Knihovna měla být přestěhovaná už v průběhu letních prázdnin do části budovy základní školy. K velké lítosti většiny čtenářů ale k avizovanému stěhování nedošlo, protože navržené prostory se ukázaly jako nevhodné. Naštěstí v poměrně krátké době byly vyhledány prostory jiné a tak se stěhování mohlo s malým zpožděním uskutečnit.

Knihovna neprodělávala změny až v posledním měsíci, ale už v průběhu celého letošního roku. Největší změna nastala 1.6., kdy i do naší knihovny pronikla moderní technika v podobě speciálního knihovnického programu "Lanius", který zkvalitňuje a zrychluje možnost realizace požadavků čtenářů. Knihovna ve Větřní je jednou z posledních profesionálních knihoven, která se k rozsáhlé informační síti připojila.Toto zpoždění bylo způsobeno především tím, že původně odborová knihovna se teprve zhruba před pěti lety začala měnit na knihovnu profesionální. Odborová knihovna plnila i funkci veřejné knihovny a obec přispívala prostřednictvím Okresní knihovny v Českém Krumlově každoročně na nákup knih. Od roku 1994 je zřizovatelem knihovny obec a veškeré náklady na provoz, ale i řešení problémů s provozováním knihovny souvisejícím, jsou v její kompetenci. Pro srovnání uvádím několik čísel z let 1997 a 1998. V roce 1997 bylo v knihovně registrováno 142 čtenářů, knihovnu navštívilo 1004 obyvatel a ti uskutečnili 6130 výpůjček. Bylo nakoupeno 262 nových knih. V roce 1998 stoupl počet registrovaných čtenářů na 200, návštěvníků knihovny bylo o 731 více, tedy 1735 a počet vypůjčených knih vzrostl na 9275, tedy o 3145 více než v roce předchozím. Nových knih bylo zakoupeno 323. V letošním roce byla na nákup nových knih uvolněna částka 45 tisíc Kč, zatím bylo nakoupeno 330 knih. Když ale uvážíme, že ceny knih stále rostou, pak i tato oproti minulým letům vyšší částka, ještě není zárukou pořízení o moc většího množství knih. A to využíváme možnosti nákupu zlevněných knih. Proto uvítáme jakoukoli iniciativu občanů, například podnikatelů, kteří by chtěli na nákup knih přispět.

A jak nyní knihovna funguje ? Čtenáři do patnácti let si mohou půjčovat knihy v dětském oddělení, kde roční poplatek činí 40 Kč. V oddělení pro dospělé je to částka 80 Kč, občané kteří dovršili 70 let neplatí. Dospělým i dětem je ještě přístupné oddělení naučné literatury. Díky mezi knihovní výpůjční službě mají všichni čtenáři naší knihovny přístup i do fondů například Městské knihovny v Českém Krumlově. V praxi to znamená, že pokud kniha, kterou čtenář potřebuje, ve fondu naší knihovny není, je mu v krátké době půjčena z fondu jiné knihovny.

Změny, které proběhly v tomto roce, budou pokračovat i v roce příštím. A na co se tedy mohou čtenáři těšit? Na to, že do knihovny nebudou chodit jen pro knihy, ale i pro potřebné informace, které zde získají díky dlouhodobě budované rozsáhlé informační síti. Ta je nyní doplňována i potřebnou technikou. Koncem letošního a začátkem příštího roku by měl být v obecní knihovně občanům k dispozici Internet. Naše knihovna měla to štěstí, že ministerstvo kultury jí na zřízení Internetu poskytlo grant ve výši 70 tisíc Kč. Od ledna 2000 bude také rozšířena půjčovní doba tak, aby opravdu každý, kdo má zájem mohl do knihovny přijít. Současná poloha knihovny je pro většinu obyvatel asi daleko výhodnější než dřívější,proto počítáme s tím, že počet čtenářů bude v dalších letech vzrůstat.

Knihovně tedy můžeme do budoucna popřát stále více spokojených čtenářů a čtenářům zajímavé knihy a dostupnost informací.

- mj -

Mateřská škola ve víru změn

Počátkem školního roku 1999/2000 byly spojeny dvě mateřské školy v naší obci do jediného zařízení. Konkursním řízením byla vybrána nová ředitelka - Běla Šinková.

Ti, kteří nepřicházejí s mateřskou školou častěji do styku, o její práci příliš nevědí. Proto nás zajímá, s čím vstupuje mateřská škola do nové etapy své činnosti.

V pěti třídách je v současné době zapsáno 119 dětí, o ně pečuje 10 učitelek, 3 kuchařky, 3 provozní pracovníci a na část úvazku je zaměstnán údržbář.

Práce se řídí projektem Zdravá mateřská škola, a i když škola není do něj oficiálně zařazena, jeho záměry plní. V podstatě jde o vytvoření příjemného pracovního a životního prostředí, v němž se budou děti cítit dobře. Nejviditelnějším výsledkem je výtvarná podoba všech prostor školy. Často rozměrné dětské práce vytvořené z různých materiálů přitahují oko návštěvníka. Výtvarné schopnosti uplatňují děti i ve výtvarném kroužku. Dětské práce mateřská škola pravidelně představuje na tradiční výstavě.

Děti se však nezabývají pouze kreslením, malbou nebo modelováním, mnohé pěkně zpívají. Ředitelka vede soubor Skřivánek, který už vystupoval před veřejností, např. na setkání důchodců nebo při vítání nových občánků. Spolu s výtvarným kroužkem se zúčastnil oblastního kola přehlídky "Mateřinka" v Českých Budějovicích.

Kromě všeprostupující výchovy dramatické, nejsou opomíjeny i další výchovné složky. Učitelky spolupracují se Střediskem ekologické výchovy Šípek, jeho pracovníci vedou děti při besedách a vycházkách k poznávání přírody.

Škola chce i nadále věnovat zvýšenou péči dětem, které nemají odpovídající znalosti pro vstup do základní školy. Zájemci o přípravu pro základní školu jsou speciálně připravováni a jejich výsledky byly až překvapující. Budoucí žáci základní školy se zdokonalili v českém jazyce, naučili se základním hygienickým, sociálním a společenským návykům a hlavně byli dobře přijati v kolektivu třídy a našli nové přátele. Jejich trvalým problémem (nebo spíše jejich rodičů) je nepravidelná docházka.

Učitelky poskytují pomoc při nápravě řečových poruch, ve spolupráci s OPPP věnují zvláštní péči dětem hendikepovaným.

Nové vedení MŠ se snaží udržet a rozvíjet dobré vztahy na pracovišti, podporuje další vzdělávání učitelek. Získané poznatky by měly být přínosem pro jejich práci.

Určité obavy působí nové ředitelce stěhování a vyklízení některých částí budovy. Zde slíbil pomoci obecní úřad, který také nechá vydláždit terasu, aby všechny třídy měly dost prostoru pro venkovní hry.

Přejeme nové ředitelce, aby všechny představy dokázala naplnit a věříme, že se děti budou na pobyt v mateřksé škole těšit.

-zd-

Energetická koncepce obce Větřní

Vypracování energetické koncepce obce bylo na základě výsledku výběrového řízení zadáno firmě March Consulting Praha. Je to nezávislá firma, která nemá žádný vztah k dodavatelům energetických zařízení nebo společnostem financujícím energetické stavby.

První výsledek práce March Consulting je shrnut ve Zprávě 01 z roku 1998. Zpráva obsahuje podrobný popis stávajícího stavu vytápění v celé obci a definuje výchozí podmínky třinácti možných variant řešení, které následně porovnává po technické a ekonomické stránce. Součástí zprávy je i předpokládaný cenový vývoj použitelných druhů paliv. Na základě hodnocení variant byly obecním zastupitelstvem vybrány a doporučeny pro další podrobnější rozpracování dvě základní varianty.

První je založena na centrálním zásobování obce teplem (CZT) z papíren. Předpokládá vybudování předávací stanice pára - voda v budově bývalého Odborného učiliště, primárních a sekundárních rozvodů topné vody provedených předizolovaným potrubím a vybudování nových domovních předávacích stanic. Rozsah CZT by byl shodný se stávajícím. Část obce dosud nenapojená na centrální zásobování bude plynofikována.

Druhá varianta představuje plynofikaci obce a spočívá ve vybudování plynovodních rozvodů, blokových plynových kotelen v místě současných předávacích stanic, dvoutrubkového rozvodu topné vody a domovních předávacích stanic. Pro zajištění vytápění v rozsahu stávajícího CZT se jedná o celkem dvacet plynových kotelen. Tepelný výkon kotelen je v rozsahu 20 kW až 3 270 kW. Největší tepelný výkon bude instalován ve stávající výměníkové stanici na Urbale, 3 270 kW a na sídlišti Sad míru, 2 590 kW. Část obce nenapojená na stávající CZT bude plynofikována s použitím domovních plynových kotelen.

Výsledky podrobného porovnání základních variant shrnula firma March Consulting ve Zprávě 02. Je třeba vzít v úvahu, že dále citované závěry a doporučení se opírají o současně dostupné informace o cenovém vývoji paliv a nelze je chápat jako absolutní. To znamená, že ukazují především vzájemný vztah hodnocených variant.

Předpokládané investiční náklady varianty rekonstrukce CZT na teplovodní systém jsou 66 mil. Kč a plynových kotelen 64,5 mil. Kč. Protože obec nemá k dispozici finanční prostředky v této výši, předpokládá se, že část investice, předpokládejme polovina, by byla financována z úvěru. Uvedené investiční náklady však nezahrnují úroky z úvěru, který by si obec půjčila.

Ekonomické hodnocení variant ukázalo, že výhodnější je varianta s plynovými kotelnami. Její hlavní výhodou je nižší cena tepla pro konečného odběratele o 25 až 30 Kč/GJ oproti variantě rekonstrukce CZT.

Předpokládaná cena tepla bez DPH ve výchozím roce 2001 při ceně zemního plynu 4,50 Kč/m3 je 313 až 321 Kč/GJ. To ale platí pro odběratele napojené na uvedených dvacet blokových kotelen, které by byly obhospodařovány energetickou společností provozující tepelné hospodářství obce. Roční odběr zemního plynu by pak byl v cenové hladině velkoodběratelů a tudíž s výhodnější cenou než maloodběratel v rodinném domku.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání dne 15. listopadu pokračovat ve zpracování varianty s plynovými kotelnami. K této variantě bude vypracována rozptylová studie, která ukáže vliv tohoto řešení na životní prostředí. Pokud bude výsledek studie pozitivní předpokládá se, že dojde k realizaci tohoto návrhu.

Protože není možné v rámci tohoto článku podrobně popsat celou problematiku, mohou občané do vypracované dokumentace nahlédnout na obecním úřadě.

-lk-

Ze zasedání obecního zastupitelstva

27.9. 1999 se v řádném termínu konalo osmé zasedání obecního zastupitelstva obce Větřní. Jeho členové nejprve schválili jedenáctibodový program a pak projednávali a schvalovali jednotlivé body, z nichž vybírám:. Starosta podal informaci o vstupu obce Větřní do Regionálního svazku obcí "VLTAVA". Toto sdružení by mělo v budoucnu společně řešit různé záležitosti a problémy, které život v obcích přináší. Nejprve se chce zaměřit na likvidaci komunálního odpadu po naplnění skládky v Českém Krumlově. Okresní úřad už v minulosti sice zajistil studie systému hospodaření na území okresu, ale další krok ponechává na samotných obcích. Někteří starostové vidí řešení situace ve společném postupu více obcí a navrhli tedy vznik regionálního svazku, který se v budoucnu, kromě odpadu, může věnovat i jiným záležitostem. Obecní zastupitelstvo přistoupení naší obce ke svazku obcí "VLTAVA" schválilo.

Dále starosta informoval o vývoji finančního hospodaření obce a konstatoval,že rozpočet obce se vyvíjí příznivě,příjmy jsou vyšší než výdaje.

Do třetice pan starosta hovořil o nadcházející rekonstrukci hotelu Golf.Investice se bude pohybovat mezi 6,5 - 6,9 mil.Kč. Požádal zastupitele o souhlas s doplněním rekonstrukce o instalaci výtahu, který nebyl původně v plánu a náklad na něj by neměl přesáhnout 1,5 mil.Kč.I tento bod byl zastupiteli odsouhlasen.

Obecní zastupitelstvo souhlasí také s aktivní účastí obce na vybudování společného psího útulku. Tato iniciativa vzešla z Okresního úřadu v Č.Krumlově, který se touto problematikou delší čas zabývá. Nyní vyzval obce okresu ke spoluúčasti na vybudování zařízení, které bude poskytovat azyl zatoulaným psům.

Zastupitelstvo dále odsouhlasilo možnost prodeje akcií České spořitelny a.s., prodej části parcely v katastru území Záluží u Větřní a odpis nedobytných pohledávek po zemřelých nájemnících.

Jednání se účastnilo 15 členů obecního zastupitelstva, dva byli omluveni.

9. zasedání zastupitelstva obce se konalo mimo plánovaný termín 15.listopadu 1999. Na programu bylo, mimo jiné,schválení vybrané varianty pro další zpracování energetické koncepce obce. Zastupitelé vybírali ze dvou možných variant:1- ní, zachovat dodávky tepla ze současného zdroje a vyhospodařené parovody nahradit je teplovody. 2-há varianta znamená přejít na plynové kotelny. Zastupitelé se shodli na dalším rozpravování této varianty a přijali ji s podmínkou, že nebudou překročeny emisní limity dané předpisy platnými pro ochranu ovzduší.

Dále členové zastupitelstva posuzovali záměr přestavby ubytovací části bývalé Integrované střední školy ve Větřní pro bytové účely. Mělo by tak vzniknout celkem 40 bytů. Investiční náklady činí 25 600 000 Kč a 12 800 000 Kč z této částky dotuje stát. I tento bod byl schválen.

Také byl projednáván a schválen návrh na změnu územního plánu obce, návrh na uložení části finančních prostředků obce u České spořitelny a.s. a nakonec i návrh na prodloužení termínu úhrady kupní ceny na objekt truhlárny čp.20 ve Větřní.

Tomuto jednání bylo přítomno 15 členů obecního zastupitelstva, dva byli omluveni.

- mj -

Sportem ku zdraví aneb pojďme si zaplavat!

Plavání je nejen zdravý, ale také velice příjemný sport, to se mnou jistě souhlasí většina čtenářů. K veliké radosti všech milovníků plavání, cákání a čvachtání byl v naší obci zrekonstruován plavecký bazén a koupalistě. Nově opravený komplex je v provozu již třetí sezónu a za tuto dobu návštěvnost dříve velice zchátralého zařízení prudce stoupla.

V parných letních měsících mohou občané navštěvovat venkovní koupalistě a v zimě krytý bazén a saunu.

O to, že se zchátralé koupaliště a nepříliš lákavý krytý bazén proměnily v moderní zařízení, se zasloužil pan Martin Měchura. Tento třiatřicetiletý svobodný mladý muž začal s opravami na podzim roku 1995. Nejvíce investoval do venkovní části, neboť koupaliště bylo skutečně v žalostném stavu. V současné době je v areálu stánek s pitím a drobným občerstvením, převlékací kabinky, volejbalové hřiště, travnatý plácek na opalování, a dokonce je možno vypůjčit si zde míče, tenisové rakety a badminton. Při tom všem je vstupné opravdu symbolické.

Krytý bazén zaznamenal také řadu razantních změn a úprav. Kde jsou ty časy, kdy se ze stropu olupovala omítka a padala do vody... Ve vestibulu bazénu je malé občerstvení se stoly a židlemi, kde si mohou rodiče v klidu a pohodě sednout, koupit si kávu nebo pivo a své milé ratolesti čvachtající se ve vodě pozorovat v malé obrazovce na stěně. Další vylepšenou částí je bezpochyby sauna.

Dříve měli celou budovu bazénu na starost čtyři zaměstnanci, dnes tam pracuje pan Měchura sám s paní Kreuzovou. Nelze se tedy divit, že na koníčky a záliby mu už nezbývá čas. Pokud se ale přeci jen nějaká ta volná chvilka najde, rád si zahraje volejbal a nohejbal a každý den si přečte Českokrumlovské listy.

A kdy si můžete jít zaplavat? Bazén je otevřen denně kromě pondělí od 12 do 20 hodin. Středa je vyhrazena dětem z mateřské školy pod vedením paní Nuskové a poté starším občanům a důchodcům. Dospělí platí 12 Kč a děti 8 Kč za hodinu. Sauna je v provozu od 14 do 20 hodin. Jedna hodina saunování stojí dospělého 26 Kč a děti 20 Kč. Chcete-li, můžete si dopřát i sportovní, zdravotní nebo kosmetickou masáž.

Co říci zavěrem? Přeji vám, abyste si při plavání příjemně odpočinuli od každodenního shonu a stresu a v bazéně objevili ideální místo pro rehabilitaci a dobrou pohodu.

- lp -

Rozhledna.

Města i obce se připravují na příchod nového tisíciletí. Kulatý letopočet je zároveň příležitostí k hodnocení. Můžeme se tedy zeptat - co nám zanechaly předchozí generace : továrnu, kostel, Společenský dům, školu, bazén; co my předáme generacím příštím?

Navrhuji postavit rozhlednu. Vím, že pro mnohého jde o směšný nápad. Obec potřebuje byty, rekonstrukci rozvodů tepla, opravu komunikací.

K čemu rozhledna?

Větřní je dodnes poznamenáno tím, že vzniklo v podstatě ze tří vesnic. Nemá žádné přirozené centrum - náměstí, které nechybí v Křemži či ve Velešíně. Je vlastně jakýmsi satelitem Č. Krumlova, ten umožňuje kulturní, sportovní i společenské vyžití obyvatel naší obce. To však neznamená, že bychom neměli podporovat činnosti a projekty, které dokáží lidi spojit a vytvořit něco, co jinde není, případně zvýraznit, co je zde zvláštní a zajímavé.

Obec se nachází v dramaticky modelované kotlině s prudkými svahy a její dominantou je vrch Větrník o nadmořské výšce 789 m.

Vcelku nízká rozhledna, převyšující koruny stromů, by poskytla zajímavý pohled nejen na Větřní, ale i kruhový rozhled od Českých Budějovic až k pohraničním horám a možná ještě dále.

Vím, že by stavba přinesla mnoho problémů: financováním počínaje a komunikacemi konče. Jsem však přesvědčen, že podobné činy dělají z bydliště domov a z krajiny, kde žijeme, vlast.

- zd -

Blahopřejeme našim dříve narozeným spoluobčanům

V říjnu, listopadu a prosinci letošního roku oslavili významná životní jubilea tito občané.

Říjen
paní L. Vávrová z Větřní 230 (70 let)
paní H. Ondoková z Větřní 97 (80 let)
paní L. Hálová z Nahořan 31 (85 let)
paní M. Kolbanová z Větřní 235 (85 let)

Listopad
paní M.Stifterová z Větřní 177 (70 let)
paní A. Szojková z Větřní 155 (70 let)
pan K. Červíček z Větřní 100 (75 let)
pan F. Homolka z Větřní 101 (75 let)
pan S. Mařík z Větřní 237 (80 let)
paní A. Macháčková z Větřní 224 (85 let).

Prosinec
paní M. Brabcová z Větřní 234 (75 let)
pan J. Gallistl z Větřní 58 (75 let)
pan M. Janočko z Větřní 218 (75 let)
paní M. Pazourová z Větřní 236 (80 let)
paní R. Čechová z Větřní 236 (80 let)
paní K. Chmelařová z Větřní 135 (80 let)
pan A. Bárta z Větřní 200 (85 let)
paní J. Rybyšarová z Větřní 236 (85 let).

Všem touto cestou přejeme hlavně mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

Zvláštní blahopřání patří nejstarší obyvatelce naší obce
paní Marii Haiderové (Větřní 221), která se v lednu letošního roku dožila 100 let.

Velmi pěkné jubileum, zlatou svatbu, oslavily v tomto roce dva manželské páry: 27.2.1999 Milada a Josef Nuskovi a 16.10.1999 Anna a Zdeněk Michálkovi. I jim přejeme do dalších let společného života mnoho zdraví a spokojenosti.

Upozornění pro čtenáře

Distribuci Větrníku zajišťuje Česká pošta, a.s.. Pokud se nedopatřením stane, že se k Vám zpravodaj nedostane, je možno výtisk získat na Obecním úřadu nebo v Obecní knihovně.


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0