archiv: 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80č. 78, prosinec 2000


V tomto čísle najdete:
Rozhovor s Danielou Vláškovou
Vážení čtenáři,
Knihovna bilancuje
Kam pro občanský průkaz
Prostředky na mládež rozděleny
Opakovaná výzva k občanům obce Větřní
Tak už se začalo
Vyhláška č. 22 o udržování čistoty veřejných prostranství
Volby do krajského zastupitelstva.
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Školka
A Vánoce začaly...
Informace k připravovanému sčítání v roce 2001
Budeme hrát golf?
Přehled kroužků zájmové činnosti na ZŠ ve školním roce 2000/2001
Nabídka pronájmu nebytových prostor v obci

Rozhovor s Danielou Vláškovou

Jste vedoucí odboru výstavby a životního prostředí. Co patří do vaší pracovní náplně?

V přenesené působnosti státu povolování drobných staveb /např. kůlna a skleník u obytného domu/, přidělování popisných čísel, zvláštní užívání místních komunikací (uzávěrky, překopy a dočasné zábory). Pro obec mám na starosti evidenci pozemků, nakládání s nimi - prodeje pozemků, vynětí ke stav. záměrům, pronájmy.

Když si občan bude chtít koupit obecní pozemek pro stavbu rodinného domu, jak má postupovat?

Podá si žádost na obecním úřadu. Tu projedná rada a případně doporučí prodej ke schválení obecnímu zastupitelstvu. Pokud je prodej schválen, zpracuji smlouvu o smlouvě budoucí kupní. S žadatelem pak povedu další jednání a poradím mu, jak má dále postupovat.

Pozemek musí být určen k zástavbě, to znamená, že je uveden v Územním plánu obce Větřní. Musím však konstatovat, že většina pozemků určených k výstavbě v katastrálním území Větřní není v majetku obce. V tom případě jedná zájemce s majitelem pozemku.

Jaké jsou ceny prodávaných a pronajímaných pozemků?

Upozorňuji, že záměr prodeje i pronájmu je 30 dnů vyvěšen na úřední desce, aby se s ním občané mohli seznámit a vznést případné dotazy či připomínky. Pozemky jako zahrady k rodinnému domu se zpravidla prodávají za 70,-Kč za m2, pozemky k rekreačnímu využití za 100,-Kč za m2. Pronájem pozemku na zahradu je 1,-Kč, /dočasná skládka stavebního materiálu/, pronájem pozemku na postavení stánku /např. trafiky/ 190,-Kč za m2 a rok.

Která území vlastně spravujete?

Katastrální území Větřní, Hašlovice, Zátoňské Dvory, Všeměry-Zátoň, Záhoří u Větřní.

Občané často kritizují stav místních komunikací.

Prostředky na zimní údržbu a opravy komunikací jsou nedostatečné. V rozpočtu je na tyto účely vyčleněna částka 1 700 000 Kč. Jen pro představu - oprava vozovky na autobusovém nádraží stála asi 500 000 Kč. Větší opravy místních komunikací budou provedeny až po skončení teplofikace obce. Ve špatném stavu jsou komunikace do Dolního Němčí, Hašlovic směr do Bohdalovic a krátké cesty na Horánku.

Obec hyzdí některé neudržované zelené plochy, např. Sad míru.

Na údržbu zeleně je ročně vynakládáno 400 000 Kč, přesto ani tato částka nestačí, aby byly udržovány všechny obecní plochy. Sad míru není v majetku obce.

S jakými problémy se na vás občané obracejí?

Kromě výše uvedených, které patří do mé pracovní náplně, mají některé charakter sousedských občansko-právních sporů, které nemůže řešit obecní úřad, ale pouze soud. Nikomu také nedoporučuji postavit černou stavbu - např. kůlnu. Od roku 1998 může být fyzická osoba potrestaná pokutou ve výši 10.000,-Kč,.

Řekněte nám něco o sobě, třeba co vás v poslední době potěšilo?

Potěšilo mne vyřešení restitučního sporu, který se táhl několik let. Týkal se katastrálního území Hašlovice. Také se domnívám, že plynofikace přinese lidem zlepšení bydlení a obci lepší ovzduší.

Zdeněk Duffek.

Vážení čtenáři,

toto je od září roku 1999 již sedmé číslo Větrníku, jež jsme pro Vás připravili. Říká se, že sedmička je číslo šťastné. Pro nás, redakční radu, alespoň proto, že se nám již rok daří přiblížit Vám dění v obci, dát Vám informace jak postupovat při vyřizování běžných občanských záležitostí, ale píšeme i o práci obecního úřadu. Snad i Vy si v každém čísle najdete alespoň něco, co Vás zaujme. Chceme Vám připomenout, že naším cílem je informovat, a proto Vám znovu nabízíme možnost zveřejnění Vašich blahopřání svým blízkým, podnikatelům pak prostor pro jejich prezentaci nabídek a služeb a všem možnost inzerce. I v následujícím roce hodláme vydat dalších pět čísel Větrníku a přejeme si, aby se nám podařilo vybrat témata a informace, které Vás zaujmou.

Kvapem se však blíží konec letošního roku, proto nám vážení čtenáři dovolte, abychom Vám popřáli klidné prožití Vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2001.

Redakční rada.

Knihovna bilancuje

Před rokem jsme se ve zpravodaji, zhruba v tuto dobu, pochlubili čtenářům, že se nám podařilo přestěhovat obecní knihovnu do vhodnějších prostor v horní části obce a 3. listopadu uplynul právě rok od jejího znovuotevření. A co se za rok v knihovně změnilo? Rozšířilo se spektrum poskytovaných služeb a také vzrostl počet návštěvníků knihovny, kteří tyto služby využívají. Pro srovnání uvedu několik čísel: K 31. 10. 1999 bylo v knihovně zaregistrováno 158 čtenářů, knihovnu navštívilo

1 209 lidí a ti uskutečnili 6 403 výpůjček. K témuž datu v letošním roce stoupl počet registrovaných čtenářů na 271, knihovnu od začátku roku navštívilo 2 554 občanů a počet vypůjčených knih vzrostl na 10 980.

Od srpna je obyvateli, zvláště žáky ZŠ a studenty, využíván Internet. Po celý rok probíhá elektronické zpracování knih tak, aby v budoucnu bylo možno automatizovat výpůjční služby.

V týdnu od 9. 10. do 15.10. proběhla celostátní akce "Týden knihoven", do které se zapojila i naše knihovna. Občané byli informováni o akcích, které byly pro ně připraveny. Celý týden měli návštěvníci knihovny možnost zakoupit vyřazené knihy, mohli se nechat zdarma zaregistrovat do konce kalendářního roku a zapomnětlivým čtenářům byly odpuštěny pokuty za upomínky. Na středu byla připravena akce pro důchodce "Nebojte se Internetu". Naše důchodce ale zřejmě nelákalo vyzkoušet si zdarma "pohyb po Síti", jinak si totiž nedokážu vysvětlit jejich nezájem o dnes tak vyhledávanou a široce využívanou službu. S poměrně velkým ohlasem se setkala výtvarná soutěž pro děti,které měly jakoukoli výtvarnou technikou vytvořit návrh obálky oblíbené knihy. Do soutěže, která proběhla ve třech věkových kategoriích, se přihlásilo 59 dětí a tady jsou vítězové: 1. kategorie (7-9 let) Pavel Vysušil - 8 let, 2. kategorie (10-11let) Michaela Kreuzová - 10 let, 3. kategorie (12- 14 let ) Jakub Hadrava -12 let.

Všechny obrázky jsou vystavené a vy si je můžete přijít do knihovny prohlédnout.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří knihovně darovali knihy a rozšířili tak její fond.

Marie Janoušková

Kam pro občanský průkaz

Snad každý z nás počítal dny, kdy konečně bude držet v ruce svůj první občanský průkaz a kdy "občanku" hrdě prvně předloží.

Od 1. července 2000 došlo k zásadní změně ve vydávání občanských průkazů (dále jen OP) a cestovních dokladů - vše potřebné vyřizují okresní úřady.

Občan svoji žádost o vydání OP může předložit na stanoveném tiskopise u kteréhokoliv okresního úřadu nebo na obecním úřadě pověřeném vedením matrik. Nový OP si pak můžete vyzvednout pouze na tom okresním či obecním úřadě, kam místně příslušíte podle trvalého pobytu. To znamená, že na matrice ve Větřní si mohou vyzvednout OP pouze občané s trvalým pobytem v obci Větřní a jejich částí - Dobrné, Hašlovice, Lužná, Nahořany, Němče, Zátoň, Zátoňské Dvory a dále občané obcí příslušných k matričnímu obvodu obce Větřní - Světlík, Bohdalovice, Kaliště, Slavkov, Suš a Svéráz. Žádost se vyřizuje do 30 dnů.

K vydání prvního OP potřebujete: vyplněný tiskopis - lze jej získat např. na matrice a je nutné dbát na čitelnost a tiskopis nepřekládat. Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením, nejpozději v den dovršení 15 let věku. Po dovršení 15 let již občan musí žádat sám; rodný list; 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, na které je zachycena současná podoba občana (bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy - výjimky viz zákon) a která zachycuje hlavu a ramena v předním čelném pohledu; doklad o státním občanství - tím je platný cestovní pas, nebo Osvědčení o státním občanství. Osvědčení vydává za správní poplatek 100,- Kč referát vnitřních věcí okr. úřadu, matrika.

Tento OP má platnost 5 let. Další OP jsou již vydávány na dobu platnosti 10 let a k jejich vydání je třeba předložit: tiskopis, dosavadní OP, fotografii, další doklady, např.: doklad o dosaženém vzdělání v případě zapsání vědecké hodnosti, rodné listy dětí do 15 let, potvrzení o trvalém bydlišti při změně bydliště, potvrzení o změně stavu - oddací nebo úmrtní list, rozhodnutí o rozvodu.

Při jakékoliv změně je nutné požádat o vydání nového OP vždy do 10 dnů od dané změny. Ztratíte-li OP, či ho poškodíte, je třeba tuto skutečnost neprodleně oznámit na jakémkoliv okresním nebo obecním úřadě.

Platnost některých již vydaných OP může být omezena a to takto: OP vydané do 30.4.1993, v nichž není vyznačeno státní občanství, pozbývají platnosti 31.12.2001; OP bez strojově čitelných údajů, které mohou být vydávány do 31.12.2001, pozbývají platnosti 31.12.2005; OP vydané před 1.7.2000 platí po dobu uvedenou v nich, nejdéle však do 31.12.2005. Tzn. že i OP, v nichž je uvedena doba platnosti "bez omezení", jsou platné do 31.12.2005.

Podrobnosti k vydávání OP najdete v zákoně č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech. Případné dotazy vám také ráda zodpoví matrikářka OÚ Větřní Blanka Cimlová, které děkuji za poskytnutí údajů.

Jana Říhová

Prostředky na mládež rozděleny

V letošním roce poprvé zastupitelstvo obce rozhodlo o vyčlenění prostředků z rozpočtu obce na činnost směřující k práci s dětmi a mládeží - " GRANT M ". Částka vyčleněná na tuto činnost byla řádově 100.000,-Kč a tyto prostředky byly rozděleny na základě žádostí jednotlivých subjektů takto:

ZTJ JIP Větřní - oddíly kopané, nohejbalu a lehké atletiky 70.000 Kč
Místní organizace Pionýra Větřní 12.000 Kč
Občanské sdružení NADĚJE Větřní 9.700 Kč
Základní škola Větřní na mimoškolní činnost zájmových kroužků 8.000 Kč

Věříme, že tyto prostředky pomohou zkvalitnit organizování volného času dětí a mládeže v naší obci a přispějí k zabránění narůstajícího závadného chování, které v posledních letech zaznamenalo značný nárůst.

Pokud se v příštím roce podaří v rozpočtu obce zajistit opět prostředky, budou zájemci o tuto činnost včas informováni, aby mohli uplatnit své projekty pro činnost s dětmi a mládeží.

-jp-

Opakovaná výzva k občanům obce Větřní

Ve zpravodaji Větrník č.75, v dubnu t.r. jsem jménem členů Spolku přátel Šumavy - Bőhmerwaldverein se sídlem ve Větřní dala uveřejnit článek "Vzájemná pomoc občanů Větřní", v němž jsem vyzývala občany Větřní k poskytnutí peněžité pomoci na opravu kaple v osadě Lužná.

Moje výzva na tuto akci žel zůstala dosti nepovšimnutá a příspěvků od obyvatel Větřní je málo. Jsou to většinou členové spolku a moji přátelé, kteří přispěli na renovaci kaple. Chceme žít v hezkém prostředí a dědictví našich předků, kteří kapli postavili, je svědectvím o jejich křesťanském duchu. K tomuto poselství se hlásíme i my a chceme kapli předat příštím generacím. Jubilejní rok 2000 nás k tomu přímo vybízí.

Jak jsem v článku minule uvedla, oprava kaple bude stát více než 100.000 Kč.

Práce na renovaci kaple jsme již letos začali a předpokládáme zdárné dokončení v příštím roce.

Vážení občané, opět se na Vás obracím se žádostí o poskytnutí peněžité částky podle Vašich možností. Každá koruna je potřebná, abychom započatou práci mohli úspěšně dokončit. Peníze mi můžete předat osobně.

Dárcům, kteří již finančně přispěli, upřímně děkuji a těm ostatním předem děkuji za pochopení. Věřím, že si uvědomí možnost zapojit se nějakou tou "cihlou" do společného prospěšného díla.

Emma Marxová, předseda spolku

Tak už se začalo

Energetická koncepce obce se začala realizovat položením plynovodů v centrální části obce. Pokud dobře dopadnou tlakové a ostatní zkoušky potrubí, budou vybudované plynovodní rozvody, po dohodě s Jihočeskou plynárenskou společností, ještě letos napuštěny zemním plynem. Na frekventovaných místech již byly provedeny povrchové úpravy terénu po pokládce potrubí.

Plynovodní rozvody budou dokončeny položením potrubí v okrajových částech obce společně s definitivními úpravami všech narušených povrchů na jaře příštího roku. Po dokončení plynovodů budou navazovat práce výstavbou plynových kotelen v nájemních a družstevních domech.

- lk -

Vyhláška č. 22 o udržování čistoty veřejných prostranství

Udržovat čistotu a pořádek ve svém bytě, rodinném domku a na své zahrádce považujeme každý za samozřejmé, bohužel to tak není, pokud jde o veřejná prostranství v naší obci. Proto Obecní rada ve Větřní v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 45 písm. l), zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 7, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydala tuto obecně závaznou vyhlášku, se kterou Vás tímto způsobem seznamujeme.

Čl. 1. Základní ustanovení
1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území obce, právnických osob a podnikatelů, kteří na území obce trvale, nebo dočasně vyvíjejí svou činnost.
2. Veřejné prostranství je místo, které slouží veřejnému užívání. Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují průjezdní úseky silnic, místní a účelové komunikace ulice, parkovací plochy, chodníky, přechody, parky a dále vodní plochy, koupaliště a rybníky, jakož i jiné plochy volně přístupné bez omezení. Ve sporných případech je Obecní úřad ve Větřní, odbor životního prostředí, oprávněn rozhodnout, zda se jedná o veřejné prostranství.

Čl. 2. Odpovědnost za čistotu
1. Za čistotu veřejných prostranství včetně chodníků a nezastavěných částí obce, veřejně prospěšných objektů, veřejně prospěšných zařízení a zeleně odpovídá vlastník.
2. Kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně prospěšný objekt a veřejně prospěšné zařízení, je povinen ho neprodleně uvést do původního stavu.
3. Občané jsou povinni udržovat čistotu a pořádek ve svém nejbližším okolí a neobtěžovat svým jednáním jiné občany obce, zejména: nadměrným hlukem,nadměrným prachem,nadměrným zatěžováním ovzduší výfukovými zplodinami,odhazováním a odkládáním smetí a odpadků mimo vyhrazené nádoby,vyléváním znečištěné vody a jiných kapalin na veřejná prostranství,pálením odpadků na veřejných prostranstvích a soukromých pozemcích.

Čl. 3. Chodníky a jejich čištění
1. Za chodníky se pro účely této vyhlášky považují účelové komunikace upravené pro pěší, které jsou zpravidla odděleny od vozovky výškově nebo jiným způsobem. Pro účely této vyhlášky se považují za chodníky stezky pro pěší a schodiště, jakož i pruh komunikace přiléhající k nemovitosti široký 1m tam, kde není výškově nebo jiným způsobem oddělen od vozovky. Nastanou-li pochybnosti, zda jde o chodník, rozhodne Obecní úřad Větřní, odbor výstavby a životního prostředí.
2. Za čistotu a schůdnost chodníků v zastavěné části obce odpovídá vlastník přilehlé nemovitosti, pokud tuto povinnost smluvně nepřenese na jiný subjekt.
3. Čištěním chodníků se rozumí zametání, odstraňování bláta, odpadků, plevele, přerostlé zeleně a jiných nečistot, v zimním období úklid sněhu a posyp chodníků materiály zdrsňujícími náledí a to v takové míře, aby bylo dosaženo schůdnosti.
4. Po zimním období má obec právo vyhlásit termín, do kdy má být z chodníků odstraněn posypový materiál.

Čl. 4. Sankce
Porušení této vyhlášky bude postihováno podle platných právních předpisů.

Čl. 5. Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška se zveřejňuje dnem 4.4.2000 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. Vyhláška platí od 28.4.2000.

Volby do krajského zastupitelstva.

V neděli 12. listopadu se uskutečnily volby do zastupitelstva Budějovického kraje. V obci Větřní se volby konaly ve třech volebních okrscích. Voliči mohli vybírat své zástupce z 12 politických stran. Z celkového počtu 2.834 všech zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 735 voličů, což představuje účast 25,94%. Budějovické krajské zastupitelstvo bude složeno z 55 zastupitelů. Počet mandátů získaných pro jednotlivé strany činí: ODS 16, Čtyřkoalice 13, KSČM 12, ČSSD 8, Sdružení nezávislých kandidátů 6. Okres Český Krumlov budou zastupovat: Za ODS Ing. Robin Schinko, za Čtyřkoalici PhDr. Zdeněk Troup, za KSČM JUDr. Luboš Dvořák, za ČSSD Mgr. Karel Vachta, za Sdružení nezávislých kandidátů Antonín Princ.

Oficiální výsledky voleb je zákonem zmocněn zveřejnit Okresní úřad v místě sídla kraje na úřední desce. Tuto informaci jsme převzali z internetových stránek ČSÚ a nemůžeme tudíž zaručit naprostou bezchybnost.

-maj-

Ze zasedání obecního zastupitelstva

25. září se zastupitelé sešli na patnáctém zasedání. Po jednomyslném zvolení návrhové komise byl bez připomínek schválen i návrh programu jednání.

Pan Pirný nejprve zastupitele seznámil se zprávou o činnosti obecní rady od posledního zasedání.

Starosta obce pak členům zastupitelstva předložil návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s firmou EKO - KOM a.s., která se zabývá podporou třídění odpadu v obcích. Dále pan starosta informoval členy zastupitelstva o probíhající Energetické koncepci o dokončení rekonstrukce parkhotelu Golf, o začátku rekonstrukce bývalé Integrované střední školy na 40 bytových jednotek a o první valné hromadě Regionálního svazku obcí VLTAVA a o záměrech tohoto sdružení.

Obecní zastupitelstvo projednalo také prodej několika pozemků.

V diskusi člen zastupitelstva, pan Kánic, požádal o opravu chodníku mezi domy 241 a 237. Hrozí zde nebezpečí úrazu, protože chodník je ve špatném stavu. Další připomínky vznesli přítomní občané a týkaly se rekonstrukce parkhotelu Golf a plynofikace rodinných domků.

Zasedání bylo přítomno 15 členů, dva byli omluveni.

- mj -

Školka

Snad v každém čísle Větrníku jsme přinesli informace o škole či ze školy, ale v obci máme ještě jednu školu - mateřskou. Tu navštěvuje 116 dětí ve věku od tří let, o které pečuje 8 učitelek. Děti jsou rozděleny zpravidla podle věku do čtyř oddělení, a tak postupně navštěvují Medvíďata, Žabičky, Veverky a Včeličky. Každý rok se tak těší, že postoupí o stupínek výš. Jednotlivá oddělení se nám, větřínské veřejnosti, představují prostřednictvím svého výtvarného umění ve vývěsce u prodejny Jednoty a u příležitosti Dne matek veřejnou výstavou v MŠ.

Pobyt ve školce je pro děti určitě lákavý, neboť cílem všech je učení hrou a vytvoření rodinného prostředí. Pravidelné denní zaměstnání je obohacováno návštěvami divadelních či jiných kulturních představení. Velmi oblíbené jsou pořady s přírodní a ekologickou tematikou, které pro děti připravují aktivisté neziskové organizace Šípek z Českého Krumlova. Dále nechybějí různé soutěže, vánoční besídka, výlet, oslava Dne dětí, slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí do školy. Některé akce mohou být uskutečněny jen díky sponzorům, k nimž pravidelně patří p. Seltsamová a Jednota Kaplice. Aby činnost mohla být ještě pestřejší, dohodli se letos rodiče na zcela dobrovolném příspěvku. Jedinou povinnou platbou je zaplacení stravného, jenž činí 20,- Kč za den, školné se ve Větřní neplatí. Rodiče předškoláků pak přispívají ještě na plavecký výcvik. Ten vede již několik let pravidelně p. Nusková.

Děti, které mají zvýšený zájem o zpěv nebo výtvarnou výchovu (nezáleží na nadání, ale na chuti), mají možnost navštěvovat takto zaměřené kroužky. Malí zpěváčci vystupují např. při vítání občánků a u příležitosti Vánoc a Dne matek v Domě s pečovatelskou službou.

Myslím si, že většina rodičů také ocení, že dítě s potřebou logopedické péče nemusí dojíždět do Českého Krumlova,protože tato péče je zajišťována přímo ve školce 1x týdně p. Pfefrlovou a Šinkovou. Samozřejmostí je také příprava předškoláků na vstup na ZŠ a individuální přístup k dětem.

Na závěr mi dovolte několik přání - učitelkám ve školce pedagogický optimismus, trpělivost a nevysychající studnici skvělých nápadů, p. ředitelce co nejméně provozních problémů, dětem vždy milé a usměvavé učitelky a rodičům hodné a spokojené děti.

-jř-

A Vánoce začaly...

První sněhové vločky se tiše sypou ze šedivého nebe. První, druhá, třetí ...Rozbité okno vypadá jako pavučina. Jednotlivé praskliny dělí okno na mozaiku. Těžko říci mozaiku barev, protože barvy, tvořící tělo mrtvé krajiny, mají k pestrobarevným hodně daleko.

Čtvrtá, pátá....Potichu se procházím po rozbitém chodníku. Jsou na něm vrstvy prachu a špíny, rozbitého skla a hlíny. Nedávám pozor, abych na něj nešlápla. Dopředu mě žene jakási podivná síla. Malý pohon usídlený někde hluboko uvnitř mé hrudi. Je to strojek, který dělí svět do několika malých věků přesně odměřovaných vteřin. Ten pohon je umístěn v mém srdci. Co ho nutí tak nepřetržitě a pravidelně tikat? Snad strach? Láska? Kde jsou mí rodiče a známí? Asi doma, v teple, u televize. Musím jít domů. Ale kolem cesty, po které bezmyšlenkovitě kráčím, nejsou žádné domy. Jen mlha, trosky, stromy bez listů, zatuchlý a nepřátelský vzduch. Připadám si jako vystřelená do nějaké cizí galaxie. Vidím pár těl ležících u krajnice. Pomalu přicházím blíž. Že by spali? Mají tak bledé tváře...Kolem nich jsou poházené zbytky čehosi. Čehosi, z čehož zírá podivný strach a mrazení. Strach. Jsou to zbytky zbraní.

Šestá, sedmá...Nohy už mě nechtějí nést. Mám hlad. Kousek opodál leží opadaný vánoční stromeček. Zlatavé střípky rozbitých vánočních ozdob odrážejí šedivé nebe. Kde jste všichni?!

Osmá, devátá, desátá...Probudila jsem se. V pokoji voní jehličí a odkudsi z dálky slyším hebkou melodii vánoční koledy. Je tu tak teplo a útulno! Co se mi to jen zdálo? Matně si vybavuji...Už je asi den, a proto se snažím dát snu reálný rám. Je možné, že mezitím, co se probouzíme do tmavofialového světla provoněného pokoje, někdo se prodírá vrstvami prachu a střepů a hledá své nejbližší? Je to vůbec možné? Jak to, že jsou na světě tak obrovské rozdíly? Jak to, že někdo potřebuje ke štěstí hromadu dárků pod vánočním stromečkem a jinému stačí přítomnost nejbližších? Proč si každý představí něco jiného pod pojmem ŠTĚSTÍ? Proč?

Je brzo ráno, je Štědrý den a z kuchyně se ozývají tlumené hlasy rodičů. Pomalu vstávám z postele a rozhrnuji záclonu. Sněží. Z pokoje dýchá slavnostní nálada. V mém srdci se rozhořel plamínek ŠTĚSTÍ. Myslím, že dnes se rozhoří v srdci každého člověka. Musí vonět? Musí svítit? Musí hřát! Hřát prostou a opravdovou lidskou láskou.

První vločky se tiše sypou z vánoční oblohy...První...Druhá...Třetí...

Lenka Pfeferlová

Informace k připravovanému sčítání v roce 2001

Podle zákona č. 158/99 Sb. bude na celém území České republiky provedeno sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001. Sčítáním se získávají k jednomu datu pro statistické účely údaje o obyvatelstvu, jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, úrovni bydlení, struktuře domovního a bytového fondu. V r.oce. 2001 to bude k 1.březnu. Tuto činnost organizuje a zajišťuje Český statistický úřad, který spolupracuje s obcemi, okresními úřady a dalšími orgány státní správy.

V současné době připravuje ČSÚ návrhy na vytvoření sčítacích a revizních obvodů pro města a obce. Pro Obec Větřní je předběžně navrženo 17 sčítacích obvodů a 3 revizní obvody. Na těchto úsecích budou pracovat sčítací komisaři a revizoři z řad občanů naší obce. Sčítací revizoři navštíví v polovině měsíce února 2001 domácnosti a předají sčítací tiskopisy, kterými jsou - sčítací list osob, bytový list a domovní list (majitelům domů), poradí s jejich vyplněním a domluví si jejich vyzvednutí.

Podrobnější informace k průběhu sčítání listu, domů a bytů a o povinnosti občanů poskytnout údaje, uveřejníme v příštím vydání tohoto listu.

-zp-

Budeme hrát golf?

V sousedství parkhotelu GOLF se začala upravovat přilehlá louka na golfové hřiště typu "pitch and putt". Jedná se o hřiště, která se v zahraničí budují v městských parcích a nevyžadují příslušnost k nějakému golfovému klubu, ani licenci opravňující ke hře, jak je tomu na většině velkých oficiálních hřišť.

Nápad vybudovat takové zařízení byl inspirován v prvopočátku nabídkou firmy Památky Fortel, která se stala vítězem veřejné obchodní soutěže vypsané na realizaci výstavby 40 bytových jednotek v objektu bývalého učiliště. Protože se jedná o poměrně rozsáhlou zakázku, která zajišťuje stavařům práci i v zimním období, přišla dodavatelská organizace spolu s partnerskou firmou Stavby Kájov s návrhem provést svým nákladem pro obec stavební práce menšího rozsahu nad rámec dodavatelské smlouvy. Volba padla na výše uvedenou akci s tím, že v budoucnu budou mít stavební firmy zajištěnu možnost v rámci provozování tohoto zařízení uplatnit svou firemní propagaci. Zatím bohužel není zcela jednoznačné, zda finanční možnosti dovolí uvedeným firmám dokončit práce v plném rozsahu, nicméně se předem zavázaly provést základní terénní úpravy a oplocení, což bylo také v poměrně krátkém termínu dokončeno. Máme příslib pokračování v jarním období s podmínkou, že to dodavatelům dovolí jejich ekonomická situace a jednáme s dalšími případnými sponzory o jejich spoluúčasti.

Předpokládá se, že po dokončení by hřiště provozoval a udržoval nájemce parkhotelu GOLF a bylo by přístupné všem zájemcům.

-pl-

Přehled kroužků zájmové činnosti na ZŠ ve školním roce 2000/2001

V jednom z minulých čísel Větrníku jsme Vás podrobně seznámili s činností zájmových kroužků na zdejší základní škole. Nyní Vám přinášíme organizační přehled těchto kroužků pro letošní školní rok.

Název kroužkuvedoucídatum schůzek
Sportovní hry p. Smolková pondělí od 13,00-14,00 h
Ruční práce sl. Pulcová pondělí od 13,15-14,00 h
Aerobic p. Jakešová pondělí od 14,00-14,45 h
Práce s počítačem p. Šimek pondělí od 13,00-14,00 h 5.A
14,00-15,00 h 5.B
Turistický p. Kolafová a Pulcová1x měsíčně v sobotu
Volejbalový - dívky 5.roč.p. Kolafováúterý od 14,00-15,00 h
Rybářský p. Klouda a Luňákstředa od 15,00-16,30 h
Taneční - aerobic 6.Asl. Lukavská středa od 15,00-16,30 h
Recitační p. Říhová úterý od 13,00-14,00 h
Volejbalový - dívky 7.-9.r.p. Jakešová, Kolafováúterý sudý týden
od 15,00-16,15 h
Francouzština p. Holbová pondělí od 13,30-14,15 h
Stolní tenis p. Fleischmann, Kočanúterý od 16,15-17,30 h
Taneční skup. Tornádop. Holbová úterý od 14,00-15,30 h
Historický p. Kubátová úterý od 14,00-15,00 h
Matematický p. Kopačková středa od 13,15-14,00 h
čtvrtek od 14,45-15,30 h

-jř-

Nabídka pronájmu nebytových prostor v obci

Obec Větřní nabízí k pronájmu tyto nebytové prostory :

čp 46 - bývalá prodejna papírenských výrobků
ProstorPlochaKč/m2Roční nájem
Prodejna16 m2439,-7.024,-Kč
Sklad35 m2370,-12.950,-Kč
Příruční sklad10 m2370,-3.700,-Kč
WC6 m2223,-1.338,-Kč
Celkem25.012,-Kč
 
čp. 61 - bývalá prodejna obuvi VALPE -(prostory dosud neuvolněny)
ProstorPlochaKč/m2Roční nájem
Sklad91 m2370,-33.670,-Kč
Chodba20 m2223,-4.460,-Kč
WC, umývárna4 m2223,-892,-Kč
Prodejna38 m2439,-16.682,-Kč
Sklad 61 m2 370,-22.570,-Kč
Celkem78.274,- Kč
 
čp. 102 - bývalá prodejna potravin
ProstorPlochaKč/m2Roční nájem
Kancelář10 m2439,-4.390,-Kč
Chodba12,5 m2223,-2.787,50 Kč
WC5 m2223,-780,50Kč
Prodejna90 m2439,-39.510,-Kč
Sklad5 m2370,-1.850,-Kč
Rampa8 m2223,-1.784,-Kč
Zádveří14,5 m2223,-3.233,50 Kč
Výkladní skříň3,5 m2223,-780,50Kč
Celkem55.116,-Kč

Zájemci o pronájem shora uvedených nebytových prostor se mohou informovat na adrese : Obecní úřad Větřní, Větřní č. 191; 382 11 Větřní, p. Miroslav Vrábel, vedoucí odboru správy majetku, tel. č. +420 380 732 373; 732 491.

Uvedené prostory je možno si prohlédnout každou středu v době od 9,oo do 10,oo hodin. Prohlídku je nutno domluvit s panem Vrábelem předem.

-maj-


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 : TOPlist 0