archiv: 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82    č. 82, říjen 2001


V tomto čísle najdete:
Co obnáší teplo domova
Rozhovor s ředitelem školy
Začátek školního roku
Rozpočtové výdaje obce
Obec na osady nezapomíná
Sportovci ve Větřní
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Vysvěcení kaple v Lužné
Vzhůru na brigádu
Cvičení proti bolestem zad
Září - měsíc hub
Zamyšlení - výzva?
Kavárna M+M

Co obnáší teplo domova

Celé Větřní je v letošním roce poměrně dramaticky poznamenáno stavbami tepelných zařízení. Ve zpravodaji Větrník jsme v minulém období několikrát informovali o důvodech a výběrových řízeních, které řešení tepelného hospodářství předcházely. Proto se pouze ve stručném souhrnu pokusíme přiblížit celkový rozsah této akce. Nutnost rekonstrukce dosavadních parních rozvodů tepla byla vyvolána především jejich poměrně špatným technickým stavem, což jsme ostatně mohli pozorovat z úniků páry v řadě míst na trasách parovodů. Druhým, neméně závažným důvodem, byly značně vysoké ztráty tepla, ke kterým dochází u parních rozvodů v podstatně větší míře než u rozvodů teplovodních, i když se jedná o zcela nová zařízení. Před čtyřmi lety byla odborné firmě zadána studie koncepce zásobování teplem v naší obci, kdy z celkem třinácti variant nakonec zastupitelstvo vybralo náhradu parovodů teplovodními rozvody a výstavbu nových plynových kotelen místo dosavadních výměníků. Vybrané řešení bylo posuzováno v oponentním řízení ČVUT Praha, dále Státní energetickou inspekcí České Budějovice a nezávislým soudním znalcem. Ve všech posudcích byla potvrzena správnost navržené koncepce. Vybraná varianta měla nejpříznivější pořizovací i provozní náklady, které se samozřejmě v plné výši promítnou v budoucnu v ceně tepla a současně byla i ekologicky přijatelná tím, že v žádném případě nebude zhoršovat stav ovzduší v obci a okolí. Základním kritériem ve všech výběrových řízeních byla cena tepla pro konečného spotřebitele, ve výhledu na budoucích patnáct let s tím, že byla modelována situace uvažující se vstupem do Evropské unie. Pro realizaci byla ve veřejné soutěži vybrána firma UNITHERM s.r.o. Jablonec nad Nisou. Celkový objem nákladů na pořízení byl vypočten na částku 63.150 tis. Kč. V prvém stádiu bylo uvažováno o rozložení prací do dvou let, nicméně nakonec se dodavatel rozhodl provést celou akci v jednom roce, neboť oddělování jednotlivých pásem tepelných rozvodů by stavbu prodražilo. Jedná se o zásobování cca 1 000 bytů teplem, k čemuž bylo třeba vybudovat téměř sedm km. rozvodů plynu a přes 6 km. teplovodů z předizolovaného potrubí. Celá stavba měla určitá rizika především v termínu dokončení, kdy se vycházelo z předpokladu obvyklého průběhu počasí v měsíci září. To se bohužel nepotvrdilo, září bylo mimořádně chladné a v některých částech Větřní nebylo možno v bytech přitápět, což bylo pro nájemníky značně nepříjemné. Přes celou řadu problémů jsou předpoklady, že všech čtrnáct kotelen bude v letošní zimě zajišťovat dodávky tepla v potřebném množství. Vzhledem k projektovanému snížení ztrát by cena tepla měla v zásadě odpovídat ceně, kterou bychom platili před rekonstrukcí, samozřejmě se zvyšováním při zdražení ceny plynu a s inflačním nárůstem. Pro realizaci akce byl získán relativně velmi výhodný úvěr u České spořitelny, a.s. a výsledná cena se odvíjí právě z poměrně nízkých úroků, které budou spláceny po dobu 15 ti let. Životnost instalovaného zařízení by podle zahraničních zkušeností měla přesáhnout nejméně 25 let u technologie kotelen a 50 let u teplovodních rozvodů.

-pl-

Rozhovor s novým ředitelem školy

Učitelem 26 let, 2 roky zástupcem ředitele a nyní ředitel školy. Mění se nějak Váš pohled na školu?

Pokud myslíte na budovy školy, tak se samozřejmě zlepšilo vybavení tříd, zlepšil se, zásluhou minulého ředitele i dostatečného množství finančních prostředků, interiér celé školy.

Se změnami ve společnosti v posledních letech dochází i ke změnám ve školství. Na každém učiteli záleží, jak těchto změn využije. I dětem je umožněno podílet se na vnitřním chodu školy - vyjádřením vlastního názoru, například při vytváření zásad vnitřního řádu školy. To bylo dříve nemyslitelné. Jelikož jsem byl již jako učitel "ředitelem" ve své vlastní třídě, řízení menší skupiny přechází v řízení celé školy. To je rozhodující pohled na změny.

S jakým záměrem jste šel do funkce ředitele?

Vést a řídit školu ku spokojenosti dětí, jejich rodičů, učitelů, všech občanů obce a samozřejmě i zřizovatele.

Je teprve začátek roku, ale přesto - co jste stačil již udělat?

Když se vrátím do července, tak jsem si připravoval věci k předávání úkolů novému zástupci ředitele - paní učitelce Dagmar Kopačkové, která pracuje v této funkci od 1.8.2001. K 31.7.2001 jsem převzal celou školu a po krátké dovolené začala příprava nového školního roku. Podařilo se nám sestavit vyhovující rozvrh hodin a rozjet nový školní rok - přivítat prvňáčky, nové žáky, nové kolegy - do prvních tříd paní učitelku Martinu Markovou a paní učitelku Hanu Veverkovou, do 3.B paní učitelku Libuši Čížkovou, do 6.B pana učitele Michala Kolafu s aprobací přírodopis - chemie. Nástupkyní paní učitelky Pavly Borovkové ve funkci výchovného poradce jsem k 1.9.2001 jmenoval paní učitelku Janu Říhovou. Neplánovanou akcí bylo z provozních důvodů vyhlášení dvou dnů ředitelského volna a ještě předtím cvičná evakuace školy.

Jaké úkoly Vás čekají v nejbližší době?

V rámci vzdělávání vedoucích pracovníků mne čeká odborný seminář týkající se efektivního jednání v procesu řízení.

Jelikož v počítačové učebně je dokončena práce na zapojení všech počítačů v síti, chci přesvědčovat kolegy k častějšímu využívání této učebny, hlavně k práci s nově zakoupeným multimediálním vyučovacím programem v některých předmětech, například v českém, německém, anglickém jazyce a matematice.

Stěžejním úkolem, který se týká mne, všech kolegů i dětí ve škole, je přechod ze vzdělávacího programu Obecná škola ke vzdělávacímu programu Základní škola proto, aby naši žáci měli rovnocenné podmínky například při přestupu na jinou školu, při přijímání na víceletá gymnázia, v předmětových soutěžích v rámci okresu i kraje.

Prozraďte nám něco ze svého soukromí. Jak relaxujete po náročné práci ve škole?

Přiznávám se, že zatím mnoho volného času nemám. K relaxaci mi stačí pobyt s rodinou a v přírodě.

Děkuji za rozhovor a přeji šťastnou ruku při rozhodování ve všech oblastech Vaší práce, vstřícné spolupracovníky, chápající rodiče a školu plnou spokojených dětí.

Jana Říhová

Začátek školního roku

První zářijový týden řeklo léto "sbohem", jako by i počasí chtělo usnadnit školákům cestu do školy. Větřínská škola s novým školním rokem začala psát další kapitolu svých dějin. Ředitelem školy byl po konkurzním řízení jmenován B. Šimek, který se učitelskému povolání věnuje již plných 28 let právě tady ve Větřní. Mnozí z vás si jistě rádi vzpomenou na jeho hodiny matematiky, zeměpisu, ale také - a to možná raději - na turistické výpravy, neboť právě turistika je jeho velkým koníčkem a láska k přírodě jedním z životních postojů. Do funkce zástupkyně ředitele školy byla jmenována D. Kopačková, která svou učitelskou dráhu začínala na Moravě a zde ve Větřní působí již 19 let. Na brněnské univerzitě vystudovala obor matematika - občanská výchova, který si před několika lety rozšířila ještě o obor německého jazyka. Do školních lavic zasedlo 407 žáků. Z toho zcela poprvé 55 a loučit se školou se letos bude 33 deváťáků. Za katedru se postavilo 25 učitelů. První stupeň přivítal tři nové tváře - již zkušenou L. Čížkovou, speciální pedagožku H. Veverkovou a absolventku M. Markovou. Druhý stupeň pak přivítal pro školu vzácnou osobu - muže. Je jím M. Kolafa s aprobací biologie - chemie. I letos v odpoledních hodinách mohou nejmladší žáčci navštěvovat tři oddělení školní družiny a hlad mohou všichni zahnat ve školní jídelně. Od října v odpoledních hodinách mohou vaše děti navštěvovat tyto zájmové kroužky:

Lehká atletika - 2.-5. ročník, čtvrtek 15,00-16,30 - p. Krčka
Aerobic - 4.-5. roč. dívky, pondělí 14,00-14,45 - p. Jakešová Basketbalová, přípravka - 4.-5. roč. hoši, čtvrtek 13,45-14,45 - p. Holba
Rybářský - 3.-9. roč., středa 15,00 -16,00, p. Klouda,Luňák
Recitační - 5.-7. roč., úterý 13.30-14.45 - p. Říhová
Volejbal - 5.-7. roč. dívky, pondělí 14,00-15,00 - p. Kolafová
Nohejbal - 5.-8. roč. hoši, pondělí 17,00-18,30 - p. Hruška, na učilišti
Volejbalový - 8.-9. roč. dívky, pondělí 15,00-16,00 - p. Kolafová
Taneční - Tornádo - 9. roč., dle dohody - p. Holbová
Tvorba www stránek - 8.-9. roč., sudý čtvrtek 15,00-17,00 - p. Kolafa
Čtenářský - 3.-5. roč., pondělí 13,30-14,30 - p. Valentová
Stolní tenis - 3.-8. roč., čtvrtek 16,30-18,00 - p. Fleismann, Kočan
Přeji všem, aby nový školní rok rychle utekl a přinesl jen samé příjemné starosti

-jř-

Rozpočtové výdaje obce

Obec Větřní hospodaří s rozpočtem obce, který se každoročně sestavuje podle zákona č.250/2000Sb. a schvaluje ho zastupitelstvo obce. Peníze z rozpočtu obce jsou použity na různé akce, týkající se potřeb obce. Na následujících řádcích budou uvedeny některé oblasti, na které byly použity prostředky z rozpočtu obce od začátku roku do současné doby. Následující údaje jsou uvedeny v Kč.

Zimní údržba komunikací v období leden-březen stála 217.566,-. Byla opravena komunikace Bohdalovice-Hašlovice /999.600/, byl položen nový asfaltový povrch Větřní-Němče /1.309.000/.

Do mateřské školky se nakoupily nové houpačky /20.300/ a opravila se zde terasa /33.150/.

V základní škole budou opraveny šatnové boxy za předpokládanou cenu /70.000/ a bude opravena střecha /85.000/. Náklady na dojíždějící žáky do cizí školy pro školní rok 2000/01 činily 77.500,-.

Dětem, které se stravují ve školní jídelně, přispívá obec na stravu částkou 2,- Kč denně. Na činnost školní družiny byla poskytnuta školským referátem okresního úřadu na základě přípisu Ministerstva financí částka 456.000. Počátkem léta byla částečně opravena střecha na zdejším bazénu /232.755/. V zájmové činnosti získal GRANT M celkem 105.000,-. O příspěvek z tohoto Grantu se v letošním roce přihlásily ZTJ JIP Větřní /60.000/ a občanské sdružení Naděje /35.000/. Finanční příspěvek ve výši 5.000,- byl poskytnut na varhanní koncert, pořádaný firmou AUVIEX, který se konal v zátoňském kostele. Pro obecní knihovnu byly zakoupeny knihy ve výši 43.650,-. Prostory knihovny jsou využívány i k provozování internetových služeb, kterých využívají zejména studenti. Provozní náklady knihovny dosáhly výše 174.540,-. V obci je několik bytů, ve kterých je péče o starší spoluobčany zajišťována pečovatelskou službou.Tuto činnost zajišťují dvě pečovatelky - obstarávání nákupů, donáška obědů, úklid atd. Na tuto službu bylo do současné doby poskytnuto 177.140,-. Pro klub důchodců byl v říjnu uspořádán zájezd do Domažlic a blízkého okolí ve výši 10.000,-. Koncem roku bude posezení s důchodci s pohoštěním /5.000/.

V oblasti bytového fondu se provedly půdní vestavby v domě čp.13 / 1.425.000/, kde vznikly dva větší byty. Byla zde umístěna i čistička odpadních vod. V bývalém učilišti vzniklo rekonstrukcí 40 nových bytových jednotek. Na tuto akci byla v letošním roce poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve výši 6.585.000,-. Letošní náklady se vyšplhaly na 13.090.718,-. Celá stavba znamenala celkový náklad 26.419.685,-. Dále se provedlo zateplení severních stran zbývajících sedmi "kapliček" /770.000/. Na domě čp.15 se opravila fasáda nákladem 1.262.896,-. Byl opraven střešní plášť na několika domech - čp.267-268 /317.806/, čp.241-243 / 309.337/ a čp.297 /195.966/. Běžná údržba bytového fondu, (elektroúdržba, servis a opravy výtahů, menší opravy střech, fasád a balkonů, natěračské práce, opravy vnitřních bytových jednotek), činila 1.443.520,-.

Zednické a kamenické práce byly z větší části nutné na opravu hřbitova. Celkem 59.800 bylo použito na zhotovení dveří, nátěr vrat, zasklívání, demontáž a sestavení schodiště, kamenných sloupů a opravy kamenných podezdívek. Příspěvkem 50.000,- byla opravena kaple v Lužné.

Největší akcí v letošním roce je dokončení plynofikace obce - výstavba a údržba místních inženýrských sítí představuje zatím částku 7.500.000,- (celkové náklady budou 8.480.00) a výstavba nových kotelen a nových rozvodů částku 32.700.000,- (celkové náklady 45.150.000).

Pro obec byly nově zakoupeny dvě sady separačních kontejnerů /29.280/, z nichž jedna je umístěna v Dolním Němče a druhá před domem čp.238. Na svoz a sběr komunálních odpadů připadlo 184.530,- a na likvidaci černé skládky 11.521,-. Nezbytné je i sečení travnatých ploch, úklid veřejného prostranství, stříhání okrasných dřevin /173.300/. V pěstební činnosti bylo vyčerpáno 439.000,- na novou výsadbu lesních porostů a ochranné nástřiky na mladé porosty proti škůdcům. Nemalé byly i náklady na přestupkové řízení ve výši 13.100,-.

Z větších akcí by do konce roku měla být provedena demolice domu čp. 100 nákladem 1.200.000,-, opravy střech na domech čp. 221-223, opravy balkonů a sjednocení fasády na domě čp. 199-200.

E. Mestančíková, ved. odboru rozpočtu

Obec na osady nezapomíná

Panely vystouplé nad povrch,někde vyčnívající armatury, tak vypadala donedávna silnice od závor do Dolního Němče, vlastně jediná přístupová cesta do této části obce. Jejím stavem trpěli jak trvale bydlící, tak majitelé rekreačních objektů. Oprava povrchu vozovky v délce 850m si v letošním roce vyžádala 1,3 mil. Kč. Obyvatelé mají mimo jiné zajištěn pravidelný odvoz odpadků, pořídili si popelnice a odpad třídí do přistavených kontejnerů.

Téměř milion korun byl vynaložen na opravu skoro neprůjezdné komunikace z Hašlovic do Bohdalovic. Opravený úsek měří 1100m. Přispěl k zlepšení života v této odlehlé části obce.

Opravy komunikací v osadách však nejsou jedinými dopravními investicemi.Kromě drobných oprav chodníků, například u č. 48, bude obec zčásti financovat úpravu křižovatky před obecním úřadem. Důvodem její rekonstrukce, která vzbudila u řidičů značnou pozornost, je enormní zvýšení provozu ve směru Světlík, Frymburk. Jednání o úpravě křižovatky vyvolal Referát dopravy Okresního úřadu v Č.Krumlově a Dopravní inspektorát Policie ČR v Č.Krumlově. Technické řešení přispěje ke zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti řidičů a chodců.

- zd -

Sportovci ve Větřní

Tělovýchovná jednota JIP Větřní sdružuje přibližně 200 členů, kteří působí aktivně ve čtyřech sportovních oddílech.

Nejpočetnějším oddílem je oddíl kopané, jehož první mužstvo hraje okresní soutěž mužů, kde se pohybuje na předních místech žebříčku. Podstatnou část činnosti fotbalového oddílu tvoří práce s mládeží. V současné době hraje kopanou přibližně 60 dětí z naší obce a starší žáci hrají v krajské soutěži.

Dalším aktivním oddílem je oddíl nohejbalu, který hraje krajský přebor, t.j. nejvyšší soutěž mužů v obci. Nohejbalové mužstvo trvale dosahuje dobrých výsledků v rámci kraje a umisťuje se na čelných místech v tabulkách. Oddíl nohejbalu pravidelně pořádá turnaje za účasti celé řady mužstev v rámci okresu a kraje.

Jedním z rychle se rozvíjejících oddílů je oddíl tenisu, který sdružuje přibližně 60 členů, a jehož dvě mužstva soutěží v oblastním přeboru.

TJ dále sdružuje oddíl tzv. "Sportu pro všechny", což je cvičení žen na rekreační úrovni.

Celá tělovýchovná jednota se vyrovnává s obtížnou ekonomickou situací a udržování sportovního areálu stojí nemálo finančních prostředků a zároveň klade vysoké nároky na dobrovolné práce členů jednotlivých oddílů při údržbě sportovišť.

Tělovýchovný oddíl je otevřen všem zájemcům o sportování, kteří jsou ochotni také přiložit ruku ke společnému dílu.

Chtěl bych popřát jak sportovcům, tak funkcionářům tělovýchovné jednoty, aby v příštích letech se dařilo udržet a pokud možno i zlepšit sportovní úroveň jednotlivých oddílů a zkvalitnit sportovní zázemí v obci.

- jp -

Ze zasedání obecního zastupitelstva

Na svém 20. zasedání, které proběhlo 24.9. 2001 zastupitelé mimo jiné projednávali:

Návrh znění obecně závazné přihlášky o "místních poplatcích" (byla vyvěšena na úřední desce). Z nejdůležitějších změn je třeba uvést, že poplatek za psa bude stanoven podle trvalého bydliště majitele psa, a že byl zrušen poplatek ze vstupného při pořádání kulturních a jiných akcí.

Zastupitelům byl předložen informativní přehled o plnění rozpočtu za první pololetí roku 2001. Rozpočet je na straně příjmů i výdajů průběžně plněn.

Na zasedání vystoupil ředitel Základní školy a informoval zastupitele se svými záměry a plány v novém školním roce.

právě prováděné teplofikaci informoval členy zastupitelstva zástupce firmy Unitherm s.r.o.. K jeho vystoupení se vyjádřilo se svými připomínkami několik zastupitelů v rámci diskuse.

Jednání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva, 4 byli omluveni.

-mj-

Vysvěcení kaple v Lužné

V sobotu 8. září proběhlo slavnostní vysvěcení kaple v Lužné. I přes nepřízeň počasí se sešlo asi okolo 60 lidí. Šlo převážně o starousedlíky, obyvatele Větřní, Němče, Českého Krumlova, ale i značné množství bývalých obyvatel, kteří dnes žijí v Německu. Svěcení kaple provedl českokrumlovský vikář Václav Pícha. Paní Ema Marxová poděkovala všem, kteří pracovali na úpravě kaple a kteří opravu podpořili finančně. Výzdobu kaple tvoří obraz "nejsvětějšího Srdce Ježíšova" od mladé výtvarnice z Větřní. Po vysvěcení čekalo na účastníky akce pohoštění přímo na místě, pod přístřeškem. K dobrému ukončení slavnosti přispělo i to, že přestalo pršet a domů už všechny vyprovázelo sluníčko.

-mj-

Vzhůru na brigádu

Jako každý student, kterému se hodí nějaká ta koruna navíc, jsem se i já rozhodla najít si na jeden letní měsíc brigádu. A tak jsem 1. srpna nastoupila jako recepční do větřínského Parkhotelu Golf.

Procvičím si angličtinu, budu v kontaktu s lidmi, zkusím zajímavý job, řekla jsem si a nervózně se postavila za recepční pult. Z pochopitelných důvodů je klientela hotelu především zahraniční, v pokojích se střídají Němci, Holanďané, Američané, Francouzi, Britové.... Jednoho krásného srpnového dne ke Golfu dokodrcal autobus plný cestování chtivých Izraelců.

Všichni zaměstnanci byli předem informováni, že turisté z Východu budou náročnými a pravděpodobně i mírně exotickými hosty. Jídlo měli vlastní a už jeho příprava v hotelové kuchyni vyžadovala ty nejpřísnější hygienické podmínky. Po zmateném rozdělování pokojů se zhruba dvacetičlenná skupinka rozutekla do vyšších pater. V pokojích Izraelci objevili telefonní přístroj a jejich zábavou pro příští hodinu byly "veledůležité" telefonáty na recepci. Někteří mluvili pouze svým národním jazykem, takže domluva s nimi mi chvílemi činila nemalé potíže. A do toho přišel překladatel a šéf zájezdu v jedné osobě a zeptal se, jestli tu máme "modlící místnost". Jelikož jsem na dotazy tohoto typu nebyla připravená, odkázala jsem jej na pana majitele.

Kolem sedmé hodiny večerní si drobní Izraelci šli hromadně umýt ruce a pustili s do skromného jídla. Po večeři se pánové začali nenápadně ptát, jestli je tu nějaké casino, paní a slečny se nejvíce zajímaly o disco. Dostala jsem za úkol objednat dva taxíky. Připadalo mi to trochu nelogické: dvanáct Izraelců a dvě taxi ? Můj zákazník, můj pán, řekla jsem si a dále jsem se matematickým problémem nezabývala.

Mezitím se milí hosté přesunuli před hotel a začali se modlit. Byla to zvláštní chvíle: pan majitel, číšníci i já jsme na ně udiveně hleděli.....Orientální brblání přerušil až zvuk přijíždějících taxíků. Páni taxikáři zkoprněle vylezli z aut a opřeli se o kapoty svých plechových miláčků. Probrali se až ve chvíli, kdy se do jednoho auta začalo dobývat šest nastrojených chlapíků,prahnoucích po rozmařilém rozhazování svých pečlivě našetřených dolarů. Izraelci jsou opravdu mimořádně šetřiví a tuto svou vlastnost projevili, když se jich šest snažilo nasoukat do jednoho auta. Až když pan taxikář vysvětlil, že jeho dopravní prostředek opravdu není nafukovací, neochotně svolili k objednání dalších aut. Docela jsem si oddechla, když se kolona čtyř automobilů vydala směrem k Českým Budějovicím.

Zbývalo ještě vysvětlit nervózním opuštěným manželkám, že ve čtvrtek večer ve Větřní žádné disco nenajdou. To se mi po chvíli skutečně povedlo a zklamané Izraelky odešly na kutě. V hotelové restauraci zůstali jen dva pánové, kteří dali přednost tichému popíjení českého piva před návštěvou hlučného casina.

Byla to zajímavá práce. Víceméně splnila má očekávání a už teď jsem zvědavá, jaké zkušenosti a zážitky mi nabídne příští letní brigáda.

Lenka Pfefrlová

Cvičení proti bolestem zad

Od 3.října 2001, vždy ve středu od 16,00 do 18,00 hodin ve staré škole ve Větřní zahajuje Jóga v denním životě Č.Krumlov cvičení, které jsme nazvali cvičení proti bolestem zad.

Proč jsme toto cvičení nazvali cvičení proti bolestem zad?

V dnešní době má skoro každý problém se zády a myslím si, že jóga v denním životě je nejvhodnější cvičení, které může tyto problémy zmírnit a dokonce i odstranit.

Co to je jóga. Slovo "joga" znamená "spojit, sjednotit". Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí jógy v sobě rozvíjíme vyšší porozumění sobě samým, smyslu svého života i svému vztahu k ostatním.

Jóga má původ v indickém filosofickém učení, které se opírá o velmi staré spisy psané většinou ve formě rozhovorů mezi žákem a učitelem.

Systém Jóga v denním životě je přizpůsoben potřebám člověka dnešní doby. Je to metoda, která ovlivňuje všechny oblasti života a má co nabídnout v každém životním období. Otevírá tak přístup k tradiční cestě jógy všem, bez ohledu na věk či tělesný stav. Systém je tedy vhodný pro všechny věkové stupně, nevyžaduje žádné zvláštní schopnosti. Tento systém byl sestaven za pomocí poradců z řad lékařů, fyzioterapeutů a rehabilitačních pracovníků.

Tento systém je rozdělen do osmi dílů. První díl má šest částí a začíná velmi jednoduchými cviky, jejichž náročnost postupně stoupá. Jsou snadné a přitom účinné. Podle tohoto systému se dnes cvičí v Maďarsku, Srbsku, Chorvatsku, Slovensku, Austrálii, na Novém Zélandu, v Indii, Německu, Rakousku a také v Čechách.

Tento systém cvičení Vám přiblížíme i ve Větřní. Kursovné činí 100 Kč za měsíc, pro důchodce 50 Kč za měsíc. Přihlásit se můžete u p. Prokopové, tel. 732 327 po 20,00 hodině nebo v JIP u p. Chmelařové, linka 338 nebo 420 a u p. Charvátové, linka 275. Také můžete přijít rovnou do tělocvičny.

Přijďte si s námi zacvičit. Je zapotřebí pouze dobrá nálada, podložka nebo deka na cvičení a teplejší oblečení. Tak tedy, každou středu v 16,00 hodin před starou školou se na vás těší Jindřiška Fousková, cvičitelka - držitelka international certifikátu, oprávněná cvičit Jógu v denním životě.

Září - měsíc hub

Září bylo studené, nevlídné, deštivé. Lidé seděli doma a nadávali na firmu, co jim rozkopala chodníky a zahrádky, na obec, že mají v bytech zimu a na počasí, které spíš než konec léta připomínalo listopad. Pochmurnou náladu však přece jen něco zpříjemňovalo - celá obec jedla houby. Jižní Morava má víno, Slovácko slivovici, my máme houby. Stále usměvavá paní T. tvrdila, že takovou úrodu pravých hřibů nepamatuje. Debaty o politice a fotbale šly stranou, v hospodách se vařilo. Taková houbová omáčka z pravých hřibů, smaženice z růžovek, pravé ryzce nakládané v sladkokyselém nálevu, to byly náměty rozhovorů. Přítel Stefan vypráví: "Hoši, našel jsem hřiba, ten měl klobouk jako tuhle Oťasova hlava. Ta moje ho nakrájela na plátky, prosolila a usmažila jako řízky. To jsem si ošmák!" (už když slyšíte to slovo- ošmák - sbíhají se vám sliny). Dvacet, padesát nalezených pravých hříbků - žádná zvláštnost. Všechny trumfnul Pepa:"Začínají růst syrovinky! Moje babička nosila do lesa slánku, a když našla syrovinku, na místě ji očistila, nakrájela, posolila a snědla. Zkusím to taky". Sběr hub však není jen příjemnou zábavou. Podporuje i krajové vlastenectví. Známý houbař líčí, jak uviděl přijíždět auto s pražskou značkou, schoval se na kraji smrkového mlází, myslel, že vezou do lesa odpadky. Z vozu vystoupila starší dvojice. Muž povídá:" Tak Helenko, teď tady ty hříbky vysbíráme!" Pepa vypjal hruď a vyrazil z houští s dvěma košíky hřibů. S velkým potěšením líčil, jak vypadaly obličeje obou Pražáků. Stejně, jestli Větříňáci nenávidějí nějakého živočicha, pak jsou to slimáci.

- zd -

Zamyšlení - výzva?

Dne 18. 8. jsme si s dcerou přečetly v Českokrumlovských listech článek o pobytu skautů z Českého Krumlova na letním táboře v Cetvinách. Tento článek nás velice nadchnul. Osobně znám jednoho z vedoucích tohoto tábora, proto jsem se trošku informovala o jejich celoroční činnosti a myslím, že Skaut je dobré využití volného času pro naše děti.

Jistě by nebyl velký problém jezdit do Skautu do Českého Krumlova, ale proč?! Třeba by se i v naší obci našel nějaký šikovný vedoucí pedagog či nepedagog, který by se takto dětem věnoval. Myslím, že by o tuto mimoškolní aktivitu byl u dětí zájem.

Dana Gubaniová

Kavárna M+M

Dovolujeme si Vás pozvat do nově otevřené provozovny v Domě služeb, Větřní 1, která se nachází v 1. poschodí.

Kavárna je otevřena:
v pondělí až čtvrtek a v neděli od 12,30 do 23,00 hodin,
v pátek a v sobotu od 12,30 do 24,00 hodin.

Co Vám můžeme nabídnout:

čtyři druhy pizzy
šest druhů kávy
několik druhů čajů
zmrzlinové poháry
příjemné posezení
příjemnou hudbu

U nás je možné také pořádat:

rodinné oslavy
podnikové večírky

Nabízíme Vám také dovoz pizzy na místo objednávky!

telefon: 0607 839 312

Těšíme se na Vaši návštěvu.


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0